Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af blodkomponenter

 

Erytrocytter

Almindelig Erytrocytsuspension (SAG-M)

Leukocytdepleteret erytrocytsuspension

Vasket erytrocytsuspension

Bestrålede blodkomponenter

Transfusion i specielle situationer

Trombocytter

Trombocytpool

HLA-udvalgte trombocytkomponenter

Plasma

Friskfrosset plasma

 

Donorblod bliver ved hver tapning altid undersøgt for:

 • • HIV (antistof mod HIV 1 og 2)

 • • HBV (HBS ag)

 • • CV (antistof mod hepatitis  C)

 • • HTLV (antistof mod HTLV I og II)

Blodkomponenterne holdes i karantæne indtil resultatet af screeningen for smitte foreligger.

Blodkomponenter der ikke er undersøgt må kun anvendes, hvis der ikke kan fremskaffes blod, der er undersøgt, og hvis der er vital indikation for transfusion. Den læge der er ansvarlig for ordinationen, skal skrive under på, at han/hun er gjort bekendt med de manglende undersøgelser for smitte. Klinisk Immunologisk Afd. medsender en formular til underskrift.

 • BEMÆRK: Praktisk vejledning vedrørende håndtering af blodkomponenter og problemstillinger herved fremgår detaljeret i "Transfusion af blodprodukter", som står i alle afsnit i Hæmatologisk Afdeling.

Ved blodtransfusion anvendes komponentterapi, dvs. der transfunderes kun de dele af blodet, som patienten har behov for. Til_top

 

Erytrocytter

Almindelig Erytrocytsuspension (SAG-M)

Består af erytrocytter fra ½ liter blod, der er suspenderet i 175 ml Saltvand-Adenin-Glukose-Mannitol.

 • • Volumen (total) ca. 300 ml

 • • Erytrocytter ca. 175 ml

 • • Plasma ca. 10-20 ml

 • • Erytrocytvolumenfraktion ca. 0,50-0,70

Leukocytindholdet er reduceret til < 25% af indholdet i fuldblod svarende til < 1 mia/portion.

Produktet indeholder ikke koagulationsfaktorer eller trombocytter. Hæmoglobinkoncentrationen i blodet øges hos voksne med ½-1 mmol/l pr. portion.

Indikation

 1. 1. Vital ved større akutte blødninger med kredsløbssvigt, hvis dette giver svære akut indsættende symptomer i form af bevidstløshed og/eller manglende puls

 2. 2. Symptomgivende anæmi uafhængig af hæmoglobinkoncentrationen

 3. 3. Kronisk og terapiinduceret anæmi, hvor anden behandling (jern, B12, EPO, immunsuppression) ikke skønnes at kunne afhjælpe anæmien.
  Hos patienter med kronisk transfusionsbehov er der oftest transfusionsbehov ved hæmoglobin < 6,0 mmol/l

 4. 4. Hos hjerte-/lungesyge er der oftest transfusionsindikation ved hæmoglobin < 6,0 mmol/l

 5. 5. Hos hjerte-/lungeraske oftest indikation ved hæmoglobin < 4,5 mmol/l
  Hos hjertelungeraske sjældent indikation ved hæmoglobin > 6,0 mmol/l

 6. 6. Patienter i strålebehandling med hæmoglobin < 6,5 mmol/l

Dosering

Ved større blødninger med svære symptomer gives primært 0,9% NaCl.

Sekundært gives erytrocytsuspension afhængig af kliniske symptomer og hæmoglobinkoncentration (sjældent ved hæmoglobin > 5,5 mmol/l).

Ved skønnet tab af blodvolumen på:

 • • > 50% : Transfunderes evt. kolloider

 • • >100 % : Frisk frosset plasma (med koagulationsfaktorer)

 • • > 150% : Trombocytkomponenter

 • • Videre behandling afhænger af klinik og laboratorieundersøgelser

Ved enhver form for terapi med erytrocytkomponenter afhænger indikationen af anæmiens årsag, varighed og sværhedsgrad sammenholdt med den kliniske tilstand.

Formålet med behandlingen er at reducere de sværeste symptomer på anæmi, ikke at normalisere hæmoglobinkoncentrationen.

Blodtransfusion indebærer risiko for komplikationer (immunologiske, smitte). Overdosering med erytrocytkomponenter medfører forhøjet hæmatokritværdi og risiko for inkompensation.

Transfusion af erytrocytkomponenter gennem mange år medfører risiko for hæmosiderose (se sekundær hæmokromatose).LINK Til_top

Leukocytdepleteret erytrocytsuspension

Ved adhæsionsfiltrering kan leukocytindholdet i en portion erytrocytsuspension yderligere reduceres til < 1 x 106/portion (mindst 99,9% af leukocytterne er fjernet). Medfører en markant reduktion i antallet af immunologiske komplikationer forårsaget af leukocytter.

Blodbanksfiltrering er sikrest og foregår rutinemæssigt i blodbanken.

Indikation

Formålet med leukocytdepletering (filtrering) er:

 1. 1. At forhindre HLA-immunisering

 2. 2. At forhindre febrile transfusionsreaktioner

 3. 3. At forhindre cytomegalovirusinfektioner

 4. 4. At forhindre uønskede immunreaktioner

Trombocytprodukter er altid leukocytdepleterede, mens Blodbanken lagerfører både filtrerede og ikke filtrerede erytrocytsuspensioner.

 

Leukocytdepleterede blodprodukter gives på følgende indikationer:

 • • Til alle kandidater til transplantation (allogen og autolog)

 • • Til alle transplanterede patienter fra dag 11 før transplantation

  • • Til allogent transplanterede patienter livslangt

  • • Til autologt transplanterede patienter (højdosis terapi med stamcellestøtte) vurderes behovet individuelt. Med kurativt behandlingsforløb vil der sjældent være transfusionsbehov. Ved behov gives filtreret og bestrålet komponent indtil pt. har god knoglemarvsfunktion og lymfocytfraktion er > 0,5 x 109/l. Ved sygdomsrelaps/sygdomsprogression og hvor prognosen vurderes pessimistisk med kort livshorisont vil der modsat ikke være indikation for at anvende leukocytinfiltreret produkt ved transfusionsbehov.

 • • Til alle patienter med forventet langvarigt transusionsbehov fx patienter med kronisk hæmatologisk sygdom, herunder hæmoglobinopatier

De fleste hæmatologiske patienter bør allerede fra starten af deres behandling transfunderes med leukocytdepleteret erytrocytsuspension for at undgå dannelse af HLA-antistoffer, som kan komplicere behandling senere i forløbet. Til_top

Vasket erytrocytsuspension

Erytrocytterne er vasket frit for plasma ved gentagne centrifugeringer, afsugning af ovenstående væske, og resuspension i fysiologisk saltvand.
Kan kun bestilles efter aftale med vagthavende læge i Blodbanken.

Levering

Fremstilling varer mindst 4 timer. En evt. kortere leveringstid med afkortning af fremstillingsprocessen skal aftales med vagthavende læge i Blodbanken.

Da fremstilling udføres i et åbent system er holdbarheden kun 6 timer efter fremstilling.

Indikation

 1. 1. Efter alvorlige febrile og/eller anafylaktiske transfusionskomplikationer trods anvendelse af leukocytfiltreret blod

 2. 2. Patienter med kongenit IgA-mangel og anti-IgA
  (Hvis vasket erytrocytsuspension alligevel medfører allergiske komplikationer på grund af spor af plasma, bør der anvendes plasma fra personer med IgA-mangel).

 3. 3. Evt. ved paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH)
  PNH-patientens hæmolytiske aktivitet kan teoretisk øges pga. det komplement, der er i den lille mængde plasma, der er tilbage i en portion erytrocytsuspension. Se
  Transfusion i specielle situationer. Til_top

Bestrålede blodkomponenter
Fremstilles ved bestråling af blodkomponenten med gammastråler. Den anvendte dosis er 25 GY.

Bestrålingen ødelægger opbygningen af kromosomerne i cellernes kerner, hvorefter disse ikke er i stand til at dele sig.

Anvendes ved transfusion til stærkt immunsupprimerede patienter for at hindre at de transfunderede leukocytter, som ellers ødelægges af recipientens immunapparat, nu i stedet deler sig . Når de når en vis mængde, vil de ødelægge patientens organer, som de opfatter som immunologisk fremmed. Patienten får således en transfusionsbetinget graft-versus-host reaktion, som næsten altid er dødeligt forløbende.

Gammabestråling er den eneste rekommanderede metode til forebyggelse af transfusionsbetinget graft-versus-hostsygdom. Leukocytfiltrering er utilstrækkelig. 

Det er ikke nødvendigt at gammastrålebehandle friskfrosset plasma, kryopræcipitat eller fraktionerede plasmaprodukter.
Eksempler på indikationer

 1. 1. Immunsupprimerede patienter med defekt lymfocytfunktion efter behandling med Fludarabin, Cladribin, ATG og Campath.

 2. 2. Stamcellerecipienter (1 år efter transplantation)

 3. 3. Patienter der har gennemført højdosis forløb med stamcellestøtte indtil lymfocytfraktionen er over 0,5 x 109/l.

 4. 4. Patienter med kongenit immundefekt.

 5. 5. Patienter med mb. Hodgkin.

 6. 6. Andre maligne hæmatologiske sygdomme, hvor tilstedeværende immuninkompetence bedømmes at øge risikoen for transfusionsinduceret GVHD. Til_top

Transfusion i specielle situationer
Samtlige blodkomponenter til patienter med kuldeagglutinationssyndrom bør forvarmes inden transfusion.
Til_top

 

Trombocytter

Trombocytpool

Fremstilling
Trombocytter i buffy coat’en fra 4 blodportioner blandes, centrifugeres og resuspenderes i 300 ml suspensionsvæske og leukocytfiltreres. Alle trombocytpools er leukocytdepleterede.

Indhold

 • • Volumen 300 ml

 • • Trombocytter ca 250 x 109

 • • Plasma ca. 70 ml

Indikation

 • • Ved enhver ”våd” blødning med samtidig trombocytopeni.

 • • Ved livstruende blødning, eksempelvis i CNS, gastrointestinalt og urinveje, her uafhængig af trombocytniveau.

 • • Profylaktisk ved trombocytopeni af følgende grad:

 

< 10 mia/l:

a

Patienter i højdosis kemoterapi

 

b

Febrile myelosupprimerede patienter

< 20 mia/l:

a

Før knoglemarvsbiopsi

 

b

Cytogen septisk patient

 

c

Promyelocytleukæmi efter indikationsbehandling

 

d

Aplastisk anæmi (efter behandling med ATG)

< 50 mia/l:

a

Promyelocytleukæmi ved debut

 

b

Grovnålsbiopsi/lumbalpunktur

 

c

Akutte operationer

< 100 mia/l:

d

Efter operationer på kritiske steder som hjerne og øjne

 

 

 

 • BEMÆRK: Der gives sædvanligvis kun én pool ad gangen. Langvarigt trombocytopene patienter bør vurderes individuelt, men som oftest gives kun trombocytter ved kraftig og især "våd" blødningstendens.

Kontraindikationer

 • • Trombotisk Trombocytopenisk Purpura (TTP). Gives kun ved livstruende blødning pga. risiko for sygdomsforværring.

Heparininduceret trombocytopeni (HIT) pga. risiko for akut arteriel trombose.

Profylaktisk transfusion af trombocytkomponenter til patienter med trombocytopeni anvendes almindeligvis ikke med mindre patienterne har tegn på blødning. Til_top

HLA-udvalgte trombocytkomponenter

Trombocytter der er uforligelige med recipientens antistoffer (oftest HLA), ødelægges umiddelbart efter infusionen og vil ikke have nogen hæmostatisk effekt.

Ved transfusion af trombocytter til patienter med HLA-antistof skal der derfor udvælges trombocytter, der er forligelige med patientens antistof. Erfaringsmæssigt er der ved transfusion af uforligelige trombocytkomponenter nogen hæmostatisk effekt skønt der ikke kan måles stigning i trombocyttal.

Fremstilling
Da der kun findes få donorer med en HLA-type, der er forligelig med patientens HLA-antistof, fremstilles denne komponent ved aferese af en enkelt HLA-forligelig donor.

Fremstilles kun efter aftale med vagthavende læge på Klinisk Immunologisk Afd., SKS.

Indikation
HLA-antistof hos patienter, der skal have trombocyttransfusion.

HLA-immunisering bør mistænkes, hvis transfusion med trombocytkomponenter kun har dårlig hæmostatisk effekt. Det er især tilfældet, hvis det er set gentagne gange og hvis kontrolmåling af trombocyttal 1 time og 24 timer efter trombocyttransfusion kun viser minimale stigninger (< 10 mia/l) af trombocyttallet.

Ved profus blødning kan man ikke forvente en stigning i trombocyttallet pga. forbrug.

Ved lav hæmatokrit kan trombocytterne ikke udøve deres effekt optimalt.

Anvendelsen af HLA-udvalgte trombocytter forudsætter

 • • At patienten er HLA-klasse I typebestemt

 • • Undersøgt for lymfocyt- og trombocytantistoffer

 • • Orientering til blodbank er givet i god tid især ved forventet behov op til søn- og helligdage.
   

Dersom HLA-udvalgte trombocytkomponenter ikke kan fremskaffes gives ikke-udvalgte trombocytkomponenter. Til_top

 

Plasma

Friskfrosset plasma

Fremstilling
Plasma fra en portion fuldblod er separeret fra blodet og nedfrosset til
-30 C indenfor 4 timer efter tapningens afslutning.

Indhold

 • • Volumen 250 ml

 • • Antikoagulationsvæske 50 ml

 • • Plasma 200 ml

Indeholder blodets koagulationsfaktorer og øvrige opløste bestanddele i funktionelt intakt form.

Produktet er holdbart 6 timer efter udlevering fra Klinisk Immunologisk Afd., Aalborg Sygehus (max. 12 timer efter optøning).

Indikationer

Mangel på koagulationsfaktorer

 • • Massiv blødning

 • • Patienter i AK-behandling

  • • Større kirurgisk indgreb
   P-koagulation (2+7+10) < 0,4 arbejdsenheder eller
   INR værdi > 1,5

  • • Mindre kirurgisk indgreb (uopsætteligt)
   INR værdi > 2,0

  • • Vitamin K-antagonistoverdosis med blødning

 • • Andre forstyrrelser i koagulationssystemet
  APTT > 1,5 x normalværdien før akut invasivt indgreb

 • • Trombotisk Trombocytopenisk Purpura (TTP) og hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS )
  Bør ikke anvendes som plasmaekspander

Kryopræcipitat

Indeholder koagulationsfaktorer udvundet af 4 portioner poolet frisk frosset plasma.

Volumen er ca. 100 ml.

Indeholder ca. 400 IE faktor VIII, ca. 1 g fibrinogen, ca. 1 g fibronectin, von Willebrand faktor og andre koagulationsfaktorer.

Anvendes ved ikke-kirurgisk blødning, hvor hæmostase ikke kan opnås ved standardbehandling med erytrocytsuspension, frisk frosset plasma og trombocytkoncentrat.

Til_top