Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spirometri

 

Beskrivelse
 

Indikation

  • • Diagnostisk undersøgelse af patienter med dyspnø af usikker årsag.

  • • Objektiv vurdering af sygdomsforløb med eller uden behandling.

  • • Objektiv vurdering af lungefunktionen over tid.

  • • Bedømmelse af graden af funktionsnedsættelse hos patienter forud for kirurgisk indgreb.

  • • Vurdering af funktionsnedsættelse mhp. helbredsbetinget førtidspension eller kompensation for erhvervsbetinget sygdom.

 

Rekvisition

Undersøgelsen bestilles ved rekvirering på Medicinsk Ambulatorium.

 

Patientforberedelser

Lungefunktionsundersøgelse udføres ikke på patienter med central lungeemboli, ustabil angina pectoris, mistanke om frisk lungetuberkulose eller svær hjerteinsufficiens. PCI behandlet AMI er ikke kontraindikation.

Lungefunktionsundersøgelse foretages ikke den første måned efter nonstemi og pneumothorax

Ved diagnostisk undersøgelse eller hvis der planlægges reversibilitetstest, skal der pauseres med beta-2-agonister samt Berodual/Ipramol Steri-Neb 6 timer forud for undersøgelsen.

Behandling med langtidsvirkende beta-2-agonister samt tablet Bambec, Bricanyl og Ventoline pauseres der med i 12 timer forud for undersøgelsen.

Ved Spiriva pauseres i 48 timer.

Ved Retard-præparater dog 24 timer ligesom ved Teofyllin-retard-præparater 24 timer.

Steroidinhalationsbehandling samt tablet Prednisolon kan fortsættes uændret.

Se endvidere skema over hyppigst anvendte bronciedilaterende midlers virkningsvarighed.

 

Tolkning

Der udføres mindst 3 forsøg, hvoraf de 2 bedste ikke må adskille sig mere end 5 % fra hinanden, og det største volumen vælges.

Såfremt kurverne viser dårlig patientkooperation, må undersøgelsen ikke bruges til vurdering.

Måleresultaterne anses for nedsatte, hvis de er lavere end:

  • • 75 % af referenceværdien for VC, FVC og FEV-1

  • • 85 % af referenceværdien for FEV1 %VC og FEV1 %FVC

 

  1. 1. Hvis VC, FVC, FEV-1 eller FEV-1 %FVC (FEV-1 %VC) er nedsat, er ventilationskapaciteten nedsat. Flere af disse kan være nedsat samtidig.

  2. 2. Hvis FEV-1 %FVC (FEV-1 %VC) er nedsat < 70%, drejer det sig om en obstruktiv nedsættelse af ventilationskapaciteten.

  3. 3. Hvis FEV-1 %FVC (FEV-1 %VC) er normal, men enten VC, FVC eller FEV-1 er nedsat (evt. flere af disse), kan den nedsatte ventilationskapacitet være af obstruktiv og/eller restriktiv type.

 

Er der ved undersøgelsen påvist obstruktiv ventilatorisk insufficiens, bør målingen gentages efter inhalation af bronkiedilaterende middel, omfattende såvel beta-2-agonist som antikolinergicum.

Ved gentagne målinger hos samme person anses en ændring for signifikant, hvis den er større end 15 % af den forudgående målte værdi.

Ændringer i FEV-1 og FVC bør angives i absolutte antal ml, da %-beregninger giver urealistiske store stigninger hos patienter med meget lave udgangsværdier.

En ændring i FEV-1 på 150 til 200 ml er signifikant, mens man for FVC må kræve 250 til 300 ml stigning for at være ud over måleusikkerheden og spontanvariationen.

En helt reversibel nedsættelse af ventilationskapaciteten er udtryk for en reversibel, obstruktiv nedsat ventilationskapacitet. Ved fuldstændig reversibilitet forstås, at ventilationskapaciteten normaliseres ved reversibilitetstesten.

Ved delvis reversibilitet stiger ventilationskapaciteten mere end 15 %, men normaliseres ikke.

Ved gentagne målinger over flere år må der tillige tages hensyn til det aldersbetingede fysiologiske fald i ventilationskapaciteten.

 

Formål

At sikre korrekt udført og tolkning af spirometrisk undersøgelse.
 

Definition af begreber

Spirometri: Undersøgelse af lungefunktionen. Ved undersøgelsen måles både lungevolumen og luftstrømningshastighed.

VC: Vitalkapacitet.

FVC: Forceret vital kapacitet.

FEV 1: Forceret expiratorisk volumen i det første sekund.

Skema: Hyppigst anvendte bronkiedilaterende midlers virkningsvarighed

 

Præparatnavn

Gruppe

Maksimal effekt

Pause før test

Inh. Berodual/Ipramol Steri-Neb

Sympatomimeticum +

anticholinergicum

15 min.

½ - 1½ time

6 timer

Inh. Spiriva

Anticholinergium

½ - 1 ½ time

48 timer

Inh. Salbuvent

Sympatomimeticum

15 min.

4-6 timer

Inh. Ventoline

Sympatomimeticum

15 min.

4-6 timer

Inh. Bricanyl

Sympatomimeticum

15 min.

4-6 timer

Inh. Terbasmin

Sympatomimeticum

15 min.

4-6 timer

Inh. Serevent

Sympatomimeticum

15 min.

12 timer

Inh. Atrovent

Anticholinergium

½ - 1 ½ time

5-6 timer

Tabl. Bambec

Sympatomimetica

 

12 timer – retardpræparater dog 24 timer

Tabl. Bricanyl

Sympatomimetica

 

12 timer – retardpræparater dog 24 timer

Tabl. Ventoline

Sympatomimetica

 

12 timer – retardpræparater dog 24 timer

Tabl. Nuelin

Theophyllin

 

12 timer – retardpræparater dog 24 timer

Tabl. Theo-Dur

Theophyllin

 

12 timer – retardpræparater dog 24 timer

Tabl. Unixan

Theophyllin

 

12 timer – retardpræparater dog 24 timer

Tabl. Singular

LT-receptorantagonist

 

12 timer

Tabl. Prednisolon samt steriod inhalationsbehandling kan fortsætte uændret.

 

 

Referencer

Spirometri, en rekommandation. Dansk Lungemedicinsk Selskab 1996.

Rasmussen F V. Vitalografi i Almen Praksis. SIP forlag 1992.

Ringbæk T, Lange P. Reversibilitetstest ved obstruktiv lungesygdom. Ugeskrift for læger 156/48: s. 7185-7187. November 1994.