Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skærmning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Beskrivelse

Psykiatrien i Region Nordjylland anvender følgende skærmningsniveaue:

 • • Sygeplejefaglig skærmningsniveau 1-3

 • • Personlig skærmning i medfør af psykiatriloven § 18 d

 

Skærmningsniveau 1: Almindelig observation

Almindelig observation indebærer, at patienten i dag- aften- og natvagt observeres i det samvær, som afsnittets naturlige rytme giver anledning til for eksempel:

 • • Kontaktpersonsammenhænge

 • • Måltider

 • • Møder

 • • Opholdsrum

 • • Besøg af pårørende

 

I nattevagt observeres patienten mindst 3 gange (jf. instruks om obligatorisk tilsyn om natten).
 

Skærmningsniveau 2: Skærpet observation (gennemføres med patientens samtykke)

Skærpet observation indebærer at patienten observeres/tilses med regelmæssige intervaller. Det konkrete tidsinterval mellem observationerne fastsættes ud fra konkret vurdering af behov og angives i plejeplanen i EPJ. Ved modtagelse af patienter på afsnittet – både eksternt henviste og internt overflyttede - observeres patienten som minimum med skærpet observation (skærmningsniveau 2) det første døgn.
 

Skærmningsniveau 3: Intensiv observation (gennemføres med patientens samtykke)

Intensiv observation indebærer, at patienten observeres kontinuerligt. Det vil sige, at der foretages en konkret vurdering af, om der er behov for konstant visuel kontakt, eller der kan være kortvarigt ophold i observationen i forbindelse med toiletbesøg, når patienten sover eller lignende Det konkrete skærmningsbehov dokumenteres i plejeplanen i EPJ.

 

Personlig skærmning: Uafbrudt observation (gennemføres uden patientens samtykke i henhold til Psykiatrilovens bestemmelser)

Ved personlig skærmning observeres patienten uden afbrydelse. Patienten følges overalt af en medarbejder, som ikke på noget tidspunkt gør pause i observationen, heller ikke ved badning og toiletbesøg.

Tvangsforanstaltning gennemføres efter psykiatrilovens bestemmelser, og kan kun ordineres og ophæves af læge. Sygeplejen dokumenteres i plejeplanen i EPJ.

Fast vagt: Uafbrudt observation (ved patienter, der er bæltefikserede iht Psykiatriloven)

Den ansvarshavende sygeplejerske sikrer, at der er et kvalificeret personalemedlem, der er fast vagt ved den bæltefikserede patient. Observationen af patienten bør udføres med hensyntagen til patientens egen ønsker og respekt for dennes værdighed og selvfølelse. Der bør udvises patienten et vist privatliv, under hensyntagen til patientens sikkerhed. Det er et krav, at den faste vagt ikke forlader patienten, og opholder sig sammen med patienten. Den faste vagt må ikke have andre arbejdsopgaver.

 

 

 

 

 

 

Skærmningsniveauer

 

Sygeplejefaglig skærmning er en frivillig intervention

Kræver patientens samtykke

Skærmningsniveau 1:

Almindelig observation

Besluttes af sygeplejerske

Skærmningsniveau 2:

Skærpet observation

Besluttes af sygeplejerske og konfereres med læge på førstkommende stuegang

Skærmningsniveau 3:

Intensiv observation

Besluttes af sygeplejerske og konfereres med læge på førstkommende stuegang

Personlig skærmning gennemføres uden patientens samtykke i henhold til Psykiatriloven

Personlig skærmning:

Uafbrudt observation

Patienten lades ikke alene

Lægeordination

Fast vagt ved bæltefikseret patienter i henhold til Psykiatriloven

Fast vagt:

Uafbrudt observation

Patienten lades ikke alene

Lægeordination

 

Ansvar og kompetence

Beslutning om at øge skærmningsniveau

 • • Hvis en indlagt patients tilstand forværres, påhviler det ansvarshavende sygeplejerske på eget initiativ at øge observationsniveauet. Såfremt skærmningen er en sygeplejefaglig beslutning konfereres øgningen af skærmningsniveauet ved førstkommende stuegang.

 

Beslutning om at nedjustere skærmningsniveau 2, 3, personlig skærmning og fast vagt

 • • Nedjustering af skærmningsniveau 2 og observationshyppighed skal bero på en konkret klinisk vurdering, som kan foretages af ansvarshavende sygeplejerske og konfereres med læge på førstkommende stuegang.

 • • Nedjustering af skærmningsniveau 3 skal bero på en konkret klinisk vurdering, som foretages af ansvarshavende sygeplejerske og konfereres med læge på førstkommende stuegang.

 • • Nedjustering af personlig skærmning eller fast vagt kan kun foretages af vagthavende læge.

 

Dokumentation af skærmningsniveau

Plejepersonalet dokumenterer skærmningsniveau og observationshyppighed i sygeplejejournalen og ved bæltefikserede patienter udfyldes observationsskema jævnfør psykiatriloven.

Læge dokumenterer skærmningsniveau og observationshyppighed i lægejournalen ved initial stillingtagen til skærmningsniveau samt ved øgning eller nedjustering af dette.

Ved personlig skærmning over 24 timer skal der desuden udfyldes tvangspapirer.

 

Dokumentation af samtykke ved skærmning til stue

Ved intensiv skærmning, som gennemføres med patientens samtykke og som indebærer en aftale om at patienten skærmes på patientens stue, dokumenteres aftalen og patientens informerede samtykke i patientjournalen (jf. FOB 2020-25).
 

Definition af begreber

Skærmning er en intensiv interventionsmetode, der praktiseres i en relation. Der skal være en grad af ansvarsovertagelse, kompensation og omsorg til stede for, at der er tale om skærmning.

Skærmning er en intensiv sygepleje-metode, som anvendes i psykiatrien i forhold til patienter med behov for særlig tilrettelagt pleje og behandling. De sygeplejefaglige interventioner afhænger af patientens tilstand og konteksten.

 

Skærmning til stue er et begreb anvendt af folketingets ombudsmand i FOB 2020-25, som et samlet begreb om foranstaltninger, som er kendetegnede ved, at en patient isoleres på egen stue eller et andet afgrænset areal med ulåst dør og eventuelt med en eller flere ansatte placeret som faste vagter uden for døren.

 

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle, der yder behandling og pleje af indlagte patienter i Psykiatrien.

 

Formål

Sikre, at skærmning af indlagte patienter er fagligt velbegrundet og af høj kvalitet.

Skærmning planlægges i samarbejde og dialog med patienten, og har til hensigt at:

 • • højne og sikre patientens sikkerhed

 • • kompensere for patientens aktuelt nedsatte evne til egenomsorg og autonomi,

 • • forebygge, at patienten skader sig selv, andre eller omgivelserne

 • • skabe højst mulig grad af kontinuitet og overblik

 • • støtte og validere patientens evne til egenomsorg og autonomi fysisk, psykisk og socialt og derigennem målrettet at arbejde mod mestring

 • • give patienten en oplevelse af tryghed

 

Referencer

Instruks om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien (kap. 9.2 om personlig skærmning)

Psykiatriloven (lbk. Nr 936 af 2/9 2019)

Bek.nr. 359 af 4/4 2019 om information og samtykke ifm behandling mv.

Dokumentation af plejepersonalets obligatoriske tilsyn om natten til indlagte patienter i Psykiatrien

Dokumentation af sygeplejefaglige optegnelser i patientjournalen

 

FOB 2020-25: Informeret samtykke. Skærmning til stue på psykiatriske afdelinger

 

Den Sygeplejefaglige Referenceramme defineret med afsæt i Fundamentals of Care, Psykiatrien Region Nordjylland, august 2017

Skærmning Indenfor Psykiatrien i Nordjylland, 2006