Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skærmning i Psykiatrien i Region Nordjylland

 

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at skærmning af indlagte patienter er fagligt velbegrundet og af høj kvalitet.

Skærmning planlægges i samarbejde og dialog med patienten, og har til hensigt at:

 

 • • højne og sikre patientens sikkerhed

 • • kompensere for patientens aktuelt nedsatte evne til egenomsorg og autonomi,

 • • forebygge, at patienten skader sig selv, andre eller omgivelserne

 • • skabe højst mulig grad af kontinuitet og overblik

 • • støtte og validere patientens evne til egenomsorg og autonomi fysisk, psykisk og socialt og derigennem målrettet at arbejde mod mestring

 • • give patienten en oplevelse af tryghed

 

Definition af skærmning

Skærmning er en intensiv interventionsmetode, der praktiseres i en relation. Der skal være en grad af ansvarsovertagelse, kompensation og omsorg til stede for, at der er tale om skærmning.

Skærmning er en intensiv sygepleje-metode, som anvendes i psykiatrien i forhold til patienter med behov for særlig tilrettelagt pleje og behandling. De sygeplejefaglige interventioner afhænger af patientens tilstand og konteksten.

 

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der yder behandling og pleje af indlagte patienter i Psykiatrien.

 

Anbefalinger

 

Psykiatrien i Region Nordjylland anvender følgende skærmningsniveauer:

 

Skærmningsniveau 1: Almindelig observation

Almindelig observation indebærer , at pt. dag- aften- og natv observeres i det samvær, som afsnittes naturlige rytme giver anledning til:

 • • Kontaktpersonsammenhænge

 • • Måltider

 • • Møder

 • • Opholdsrum

 • • Besøg af pårørende

I nattevagt observeres pt. mindst 3 gange

Skærmningsniveau 2: Skærpet observation (gennemføres med patientens samtykke)

Skærpet observation indebærer at pt. iagttages/tilses med regelmæssige intervaller. Det konkrete tidsinterval mellem observationerne fastsættes ud fra konkret vurdering af behov og angives i sygeplejejournal. Ved modtagelse patienter på afsnittet – både eksternt henviste og internt overflyttede - observeres patienten som minumum med skærpet observation (skærmning 2) første døgn.

Skærmningsniveau 3: Intensiv observation (gennemføres med patientens samtykke)

Intensiv observation indebærer at patienten observeres kontinuerligt. Det vil sige, at der foretages en konkret vurdering af om der er behov for konstant visuel kontakt, eller der kan være kortvarrigt ophold i observationen i forbindelse med toiletbesøg, når patienten sover el. lign. Det konkrete skærmningsbehov dokumenteres i sygeplejejournalen.

 

Personlig skærmning: Uafbrudt observation (gennemføres uden patientens samtykke i relation til Psykiatrilovens bestemmelser)

Konkret indebærer personlig skærmning at patienten observeres uden afbrydelse. Patienten følges overalt af en medarbejder, som ikke på noget tidspunkt gør pause i observationen, heller ikke ved badning og toiletbesøg.

Tvangsforanstaltning, gennemføres efter psykiatrilovens bestemmelser, og kan kun ordineres og ophæves af læge. Sygeplejen dokumenteres i sygeplejejournalen.

 

Fast vagt: Uafbrudt observation (ved patienter der er bæltefikserede)

Den ansvarshavende sygeplejerske sikrer, at der er et kvalificeret personalemedlem, der er fast vagt ved den blæltefikserede patient. Den faste vagt må ikke have andre arbejdsopgaver. Observationen af patienten bør udføres med hensyntagen til patientens egen ønsker og respekt for dennes værdighed og selvfølelse. Der bør udvises patienten et vist privatliv, under hensyntagen til patientens sikkerhed. Det er at krav, at den faste vagt ikke forlader patienten, og opholder sig sammen med patienten.

 

 

Skærmningsniveauer

 

Frivillig intervention

Kræver patientens samtykke

Skærmningsniveau 1: alm. Observation

Besluttes af sygeplejerske

Skærmningsniveau 2: skærpet observation

Besluttes af sygeplejerske og konfereres med læge på stuegang

Skærmningsniveau 3: intensiv observation

Besluttes af sygeplejerske og konfereres med læge på stuegang

Tvang (jvf psykiatriloven stk…..

Personlig skærmning: uafbrudt observation

Lægeordination

Tilsyn til bæltefikseret patienter (jf. psykiatriloven….

Fast vagt: patienten lades ikke alene

Lægeordination

 

 

Ansvar og kompetence

 

Beslutning om at øge skærmningsniveau

Hvis en indlagt patients tilstand forværres, påhviler det ansvarshavende sygeplejerske på eget initiativ at øge observationsniveauet. Såfremt skærmningen er en sygeplejefaglig beslutning konfereres øgningen af skærmningsniveauet ved førstkommende stuegang.

 

Beslutning om at nedjustere skærmningsniveau 2, 3, personlig skærmning og fast vagt

Nedjustering af skærmningsniveau 2 og observationshyppighed skal bero på en konkret klinisk vurdering, som kan foretages af ansvarshavende sygeplejerske og konfereres med læge på førstkommende stuegang.

Nedjustering af skærmningsniveau 3 skal bero på en konkret klinisk vurdering, som foretages af ansvarshavende sygeplejerske og konfereres med læge på førstkommende stuegang.

Nedjustering af personlig skærmning, fast vagt kan kun foretages af vagthavende læge.

 

Dokumentation af skærmningsniveau

Læge dokumenterer skærmningsniveau og observationshyppighed i lægejournalen ved initial stillingtagen til skærmningsniveau samt ved øgning eller nedjustering af dette.

Plejepersonalet dokumenterer skærmningsniveau og observationshyppighed i sygeplejejournalen og ved bæltefikserede patienter udfyldes observationsskema jævnfør psykiatriloven.

Ved personlig skærmning skal der desuden udfyldes tvangspapirer.

 

Referencer

Bekendtgørelse af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

Dokumentation af plejepersonalets obligatoriske tilsyn om natten til indlagte patienter i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatrien i Region Nordjylland: Grundlag for psykiatrisk sygepleje i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Psykiatrien i Region Nordjylland: Skærmnnig i Psykiatrien i Nordjylland.