Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skærmning i Psykiatrien i Region Nordjylland


Beskrivelse

Skærmning er en sygeplejefaglig intervention, der praktiseres i en relation. Interventionen anvendes i psykiatrien i forhold til patienter med behov for særlig tilrettelagt pleje og behandling. De konkrete sygeplejefaglige interventioner afhænger af patientens tilstand og konteksten. Der skal være en grad af ansvarsovertagelse, kompensation og omsorg til stede, for at der er tale om skærmning.

 

Skærmning planlægges i samarbejde og dialog med patienten, og har til hensigt at:

 

  • • højne og sikre patientens sikkerhed og give patienten en oplevelse af tryghed

  • • forebygge, at patienten skader sig selv, andre eller omgivelserne

  • • skabe højst mulig grad af kontinuitet og overblik

  • • kompensere for patientens aktuelt nedsatte evne til egenomsorg og autonomi

  • • støtte og validere patientens evne til egenomsorg og autonomi fysisk, psykisk og socialt og derigennem målrettet at arbejde mod mestring

 

Hvis patienten har behov for skærmning fra stimuli, kan patienten tage ophold i en skærmet enhed. Hvis skærmning mest hensigtsmæssigt foregår på patientens stue, skal det aftales konkret med patienten og fremgå tydeligt af dokumentationen i plejeplanen i den elektroniske patientjournal ( EPJ).

 

I Psykiatrien i Region Nordjylland anvendes følgende skærmningsniveauer:

  • • Sygeplejefaglig skærmningsniveau 1-3 (planlægges altid i samarbejde med patienten)

  • • Personlig skærmning i medfør af psykiatriloven § 18 d

 

Skærmningsniveau 1: Almindelig observation

Almindelig observation indebærer, at patienten i dag- aften- og nattevagt observeres i det samvær, som afsnittets naturlige rytme giver anledning til for eksempel i kontaktpersonsammenhænge, ved måltider, ved møder, i opholdsstue/opholdsrum, ved besøg af pårørende osv. I nattevagt observeres patienten mindst 3 gange (jf. instruks om obligatorisk tilsyn om natten).
 

Skærmningsniveau 2: Skærpet observation

Skærpet observation indebærer at patienten observeres/tilses med regelmæssige intervaller. Det konkrete tidsinterval mellem observationerne fastsættes ud fra konkret vurdering af behov, hvilket dokumenteres i patientjournalen. Patienter, som indlægges på sengeafsnit observeres som minimum med skærpet observation (skærmningsniveau 2) det første døgn. Det gælder både nyindlagte og internt overflyttede patienter.
 

Skærmningsniveau 3: Intensiv observation

Intensiv observation indebærer, at patienten observeres kontinuerligt. Det skal vurderes, om der er behov for konstant visuel kontakt, eller om der kan være kortvarig pause i observationen i forbindelse med toiletbesøg, når patienten sover eller lignende. Det konkrete skærmningsbehov dokumenteres i patientjournalen.
 

Personlig skærmning iht psykiatriloven – uafbrudt/kontinuerlig observation

Personlig skærmning som juridisk begreb er defineret i psykiatriloven § 18 d. Ved personlig skærmning observeres patienten uden afbrydelse og følges overalt af en medarbejder, som ikke på noget tidspunkt gør pause i observationen, heller ikke ved badning og toiletbesøg.

 

Beslutning om personlig skærmning træffes af en læge, efter at lægen har tilset patienten. Lægen underretter mundtligt og skriftligt patienten om beslutningen. Hvis den personlige skærmning varer uafbrudt i over 24 timer, skal beslutningen tilføres tvangsprotokol og patientrettigheder iværksættes. Der skal beskikkes patientrådgiver og patienten skal orienteres om klageadgang til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Der skal afholdes eftersamtale.

 

Jf kap. 9. 2 i Instruks om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien og

Kap. 15 i Procedurebeskrivelser til Instruks vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien

 

Skærmningsniveauer

Sygeplejefaglig skærmning

 

Skærmningsniveau 1:

Almindelig observation

Besluttes af sygeplejerske

Skærmningsniveau 2:

Skærpet observation

Besluttes af sygeplejerske og konfereres med læge på førstkommende stuegang

Skærmningsniveau 3:

Intensiv observation

Besluttes af sygeplejerske og konfereres med læge på førstkommende stuegang

Personlig skærmning

§ 18 d til Psykiatriloven

Personlig skærmning:

Uafbrudt observation

Patienten lades ikke alene

 

Lægeordination

 

 

Ansvar og kompetence

Beslutning om at øge skærmningsniveau

Hvis en indlagt patients tilstand forværres, påhviler det ansvarshavende sygeplejerske på eget initiativ at øge observationsniveauet. Såfremt skærmningen er en sygeplejefaglig beslutning, konfereres øgningen af skærmningsniveauet med læge ved førstkommende stuegang.

Beslutning om at nedjustere skærmning

  • • Nedjustering af skærmningsniveau 2 og dermed observationshyppighed skal bero på en konkret klinisk vurdering, som forertages af ansvarshavende sygeplejerske og konfereres med læge på førstkommende stuegang.

  • • Nedjustering af skærmningsniveau 3 skal bero på en konkret klinisk vurdering, som forertages af ansvarshavende sygeplejerske og konfereres med læge på førstkommende stuegang.

  • • Nedjustering af personlig skærmning kan kun foretages af læge.

 

Dokumentation i patientjournalen

Plejepersonalet dokumenterer skærmningsniveau og øvrige konkrete sygeplejefaglige interventioner i plejeplaner i EPJ.

 

Ved intensiv observation/skærmningsniveau 3, som indebærer en aftale om at patienten skærmes på patientens stue, dokumenteres aftalen og patientens informerede samtykke i patientjournalen (jf. FOB 2020-25).
 

Ved beslutning om personlig skærmning efter psykiatriloven § 18 d udfærdiger lægen journalnotat.

Ved personlig skærmning i over 24 timer, skal beslutningen endvidere tilføres tvangsprotokol.

 

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle, der yder behandling og pleje af indlagte patienter i Psykiatrien.

 

Referencer

Den Sygeplejefaglige Referenceramme, Psykiatrien Region Nordjylland, august 2017

Dokumentation af plejepersonalets obligatoriske tilsyn om natten til indlagte patienter i Psykiatrien
Dokumentation af sygeplejefaglige optegnelser i patientjournalen

FOB 2020-25: Informeret samtykke. Skærmning til stue på psykiatriske afdelinger
Bek. om information og samtykke ifm behandling mv.

 

Svar fra Sundhedsministeren til § 71 tilsynet på spørgsmål om skærmning
Spm. 46: ”Skærmning til stue” anvendes ikke som et begreb i behandlingen
Spm. 47: Ved ”personlig skærmning” følges patienten (holdes ikke på stue)
Spm. 49: Ikke hjemmel i psykiatriloven til fysisk at skærme en patient på en patientstue

 

Baggrundsreference

Rapport fra 2006: ”Skærmning Indenfor Psykiatrien i Nordjylland”.
Rapporten er udarbejdet af en faglig følgegruppe vedrørende skærmning i Psykiatrien i dengang Nordjyllands Amt. Følgegruppen udarbejdede rapportenpå baggrund af et arbejde vedrørende skærmning i efteråret 2005. Rapporten er forældet på visse områder og tager ikke højde for den videre udvilkling, bl.a. psykiatrilovens skærmningsregel, som trådte i kraft 1/1 2007. Rapporten har imidlertid fortsat relevans som det dokument, der ligger til grund for skærmningstænkningen i Psykiatrien i Region Nordjylland. Rapporten kan rekvireres ved Leder for sygeplejefaglig udvikling Karin Kristoffersen.