Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi til patienter med artrose i tommelfingerens rodled opereret med interpositionsartro- plastik

 

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse2

Patientgruppe2

Overordnet fremgangsmåde2

Før patientkontakt2

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere2

Specielle forholdsregler2

Ergoterapeutisk undersøgelse3

Formål3

Indhold3

Konklusion3

Ergoterapeutisk behandling4

Formål4

Information og vejledning4

Relevant tværfagligt samarbejde5

Referencer5

 

Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den ergoterapeutiske behandling af patienter der har fået foretaget interpositionsartroplastik i tommelfingerens rodled (articulatio carpometacarpalis digitorum I), med henblik på at

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de ergoterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle ergoterapeuter i afdelingen, med særligt fokus på Team OE’s ergoterapeuter, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandlingen af disse patienter

 

Definition af begreber

Funktionsevne: Overordnet term for kroppens funktioner, kroppens anatomi, aktiviteter og deltagelse. Termen angiver aspekter af samspillet mellem en person og personens kontekstuelle faktorer (1).

Funktionsevnenedsættelse: Overordnet term for en persons funktionsevnenedsættelse på kropsniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau. Termen angiver de negative aspekter af samspillet mellem en person og personens kontekstuelle faktorer (1).

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (2).

 

Beskrivelse

Patientgruppe

Instruksen retter sig mod patienter, der har fået foretaget interpositionsartroplastik på grund af artrose i tommelfingerens rodled.

Patienterne har ofte haft smerter og funktionsevnenedsættelse i flere år inden operationen. Når ergoterapeuten møder patienten første gang efter operationen, er den opererede hånd bandageret med en gipsskinne immobiliserende 1. fingerstråle til interphalangealledsniveau (IP-ledsniveau). Når ergoterapeuten fjerner gipsen ses ofte atrofi af thenarmuskulaturen, og mange patienter har smerter i carpometacarpalleddet (CMC-leddet) og/eller paræstesier omkring operationsområdet/cikatricen. De fire ulnare fingre bevæges som oftest normalt. Bevægeligheden i tommelfingerens IP-led er oftest nedsat, men leddet må bevæges i den udstrækning gips eller skinne tillader det, hvorimod CMC-leddet og metacarpophalangealleddet (MCP-leddet) skal immobiliseres i 4 uger postoperativt.

Rehabiliteringsperioden er ofte langvarig efter denne operation. Der er dog sjældent behov for et egentligt genoptræningsforløb. De fleste patienter kan klare sig med et veltilrettelagt og graduerbart hjemmetræningsprogram.

En del patienter har artrose i begge tommelfingres rodled.

 

Overordnet fremgangsmåde

Patienterne henvises efter lægeordination fra Håndkirurgisk Dagafsnit, Aalborg Universitetshospital, Dronninglund eller fra privathospital.

Ved første ambulante kontakt, to uger postoperativt, vurderer ergoterapeuten patientens funktionsevne samt behov for hjælpemidler. Ergoterapeuten udformer en thermoplastskinne immobiliserende tommelfingerens CMC- og MCP-led samt instruerer patienten i ødemprofylakse og bevægeøvelser for tommelfingerens IP-led og de fire ulnare fingre. Håndleddet må bevæges i den udstrækning skinnen tillader det, men patienten skal ikke udføre egentlige håndledsøvelser.

4 uger postoperativt erstatter ergoterapeuten thermoplastskinnen med en præfabrikeret tommelortose i blødt materiale, som patienten kan bruge efter behov. Nogle patienter foretrækker fortsat anvendelse af thermoplastskinnen i forbindelse med visse aktiviteter. Samtidig igangsætter ergoterapeuten genoptræningsøvelser.

De fleste patienter afsluttes fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen efter disse to besøg. Enkelte vil dog have behov for genoptræning. Ergoterapeuten udarbejder i så fald en genoptræningsplan.

Patienter opereret i Dronninglund ses af opererende læge på Aalborg Universitetshospital, Dronninglund 8 uger postoperativt.

 

Før patientkontakt

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Der indhentes oplysninger om

 • • operationsbeskrivelse, specielt med hensyn til komplikationer

 • • patientens almene tilstand efter operationen

 

Specielle forholdsregler

Arvævet som skal stabilisere leddet, skal have tid til at modne. Derfor bør rodleddet ikke tvinges i fuld adduktion op til cirka et halvt år efter operationen. Patienten skal derfor ikke træne forceret adduktionsbevægelse.

 

Ergoterapeutisk undersøgelse

Formål

Formålet med den ergoterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand, specielt med henblik på funktionsevne og behov for ergoterapeutisk genoptræning. Ergoterapeuten har særligt fokus på følgende

 • • ødem i hånden

 • • bevægelighed i skulder-, albue-, hånd- og fingerled

 • • mestring af øvelser

 • • inddragelse af hånden i daglige aktiviteter

 • • behov for hjælpemidler i forbindelse med daglige aktiviteter

 

Indhold

I anamnesen klarlægges

 • • patientens tidligere funktionsevne

 • • patientens sociale forhold

 • • patientens aktuelle funktionsevnenedsættelse

 • • patientens smerter: lokalisation, intensitet, hyppighed, varighed og information om hvorvidt patienten er i medicinsk smertebehandling

 • • patientens forventninger til og mål med ergoterapi

 

Inspektion og palpation

 • • ødem i fingre og hånd

 • • sårets udseende, specielt med hensyn til tegn på infektion

 • • tegn på inflammation: rødme, hævelse og temperaturøgning lokalt

 • • hudens tilstand: farve, svedtendens, tørhed

 

Ledbevægelighedsundersøgelse

 • • aktiv og passiv bevægelighed i skulder-, albue-, hånd- og fingerled

 

ADL-vurdering

 • • funktionsevnenedsættelsens påvirkning af patientens daglige aktiviteter identificeres med henblik på tilrettelæggelse af hjemmetræningsprogram samt eventuelt udlån af hjælpemidler

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelserne og med baggrund heri vurderes det, om patienten har et særligt behov for genoptræning.

 

Ergoterapeutisk behandling

Formål

Formålet med den ergoterapeutiske behandling er at beskytte de helende strukturer og samtidig muliggøre tidlig bevægelse af hånden, og dermed gøre patienten i stand til selvstændigt eller med hjælpemidle at mestre almindelige daglige aktiviteter, der er meningsfulde og formålstjenlige for patienten. Herunder er der følgende målsætninger

 • • at forebygge og behandle postoperative gener og komplikationer

 • • at patienten opnår normal ledbevægelighed og dermed bliver i stand til at inddrage hånden naturligt i hverdagen. Der er særligt fokus på grebsfunktionen

 • • at patienten er velinstrueret i selvtræning og mestrer dette

 • • at patienten lærer en hensigtsmæssig aktivitetsadfærd og dermed lærer at håndtere smerterne i rehabiliteringsperioden

 

Information og vejledning

Ved første kontakt udleverer ergoterapeuten skriftlig patientinformation om det ergoterapeutiske genoptræningsforløb efter interpositionsartroplastik i tommelfingerens rodled, medmindre denne er udleveret i forbindelse med operationen. Ved behov gennemgår ergoterapeuten pjecen sammen med patienten dog uden at instruere i de øvelser, der er trykt i pjecen. Patienten vil blive instrueret i disse 4 uger postoperativt.

Ergoterapeuten informerer patienten om, at genoptræningsperioden formentlig vil blive lang, og at det er normalt at have smerter i 6-8 måneder efter operationen. Længerevarende sygemelding fra job må forventes. Ikke-belastende arbejde må tidligst genoptages otte uger postoperativt. Tidspunkt for påbegyndelse af mere belastende arbejde vurderes af håndkirurgen.

Ergoterapeuten vejleder i tilrettelæggelse og graduering af daglige aktiviteter, eksempelvis madlavning og rengøring under hensyntagen til patientens funktionsevne særligt med fokus på patientens smerter.

 

Skinnebehandling

Formålet med skinnebehandling er at sikre tilstrækkelig immobilisering af CMC-leddet, men samtidig tillade bevægelse i de ikke-involverede led. Patienten skal kunne inddrage hånden i lettere daglige aktiviteter.

Ergoterapeuten fremstiller 2 uger efter operationen en tommelskinne af Turbocast 1,6 mm eller lignende materiale. Skinnen skal appliceres med hånden i funktionsstilling med særlig opmærksomhed på, at patienten skal kunne udføre pincetgreb. Den skal immobilisere CMC- og MCP-led men tillade fuld bevægelighed i øvrige fingerled samt nogen bevægelighed i håndleddet. I tilfælde af at patienten har paræstesier, kan det være nødvendigt at fore skinnen med eksempelvis Moleskin. Skinnen skal bæres konstant indtil 4 uger postoperativt.

4 uger postoperativt afprøver og udleverer ergoterapeuten en aftagelig, præfabrikeret tommelortose i blødt materiale. Patienten kan beholde thermoplastskinnen og må bruge skinnerne efter ønske og behov.

Skinnebehandling bygger på empiri og konsensus blandt erfarne ergoterapeuter (3, 4).

 

Ødemprofylakse og ødembehandling

Formålet med ødemprofylakse og behandling er at forebygge og eliminere ødem i vævet, således at patienten opnår de bedste betingelser for bevægelighed i hånd- og fingerled samt at reducere eventuelle smerter.

Ved første kontakt introducerer og afprøver ergoterapeuten ødemprofylaktiske øvelser i samarbejde med patienten. Ødemprofylakse og -behandling består primært i venepumpeøvelser. Disse udføres ved, at patienten løfter armen op over hovedet og knytter og strækker fingrene i en jævn rytme 30 gange hver halve til hele time efter behov.

Der vil sjældent være behov for yderligere ødembehandling, men hvis det er tilfældet, kan ergoterapeuten supplere behandlingen med forskellige former for kompression. Det mest benyttede til fingrene er Dananet eller Coban og til hånd/underarm kompressionshandske.

Ergoterapeuten kan desuden udføre Manuel Ødem Mobilisering (MEM), som er en let massage, der stimulerer lymfesystemet til øget væskeoptag.

Til at støtte de øvrige tiltag med henblik på ødemreduktion, kan anvendes elastisk tape.

Ødemprofylakse og -behandling bygger på empiri og konsensus blandt erfarne ergoterapeuter (4, 5).

 

Træning af ledbevægelighed

Formålet med træning af ledbevægelighed er at modvirke og reducere ødem og adhærencedannelse i led og bløddele samt forbygge kapselskrumpning.

Ved første patientkontakt instruerer ergoterapeuten patienten i aktive og, om nødvendigt, passive bevægeøvelser for de 4 ulnare fingre samt aktiv bevægetræning af tommelfingerens IP-led.

4 uger postoperativt startes ledbevægelighedstræning af tommelfingeren og dermed grebsfunktion. Der må laves aktive øvelser inden for smertegrænsen. Opposition til basis af 5. finger må ikke trænes før tommelfingeren let kan opponeres til spidsen af de fire ulnare fingre.

Såfremt bevægeligheden i finger- og håndled er væsentligt nedsat, og patienten ikke kan mestre øvelserne selvstændigt, tilbydes patienten et specialiseret genoptræningsforløb i Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen.

Træning af ledbevægelighed bygger på empiri og konsensus blandt erfarne ergoterapeuter (3, 4).

 

Relevant tværfagligt samarbejde

Ergoterapeuten samarbejder med opererende læge.

Ved komplikationer i forbindelse med den ergoterapeutiske genoptræning vurderes patienten af opererende læge i samarbejde med tilknyttede ergoterapeut.

 

Referencer

 1. 1. ICF – den danske vejledning og eksempler fra praksis. International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Sundhedsstyrelsen, april 2005.

 2. 2. Den Danske Kvalitetsmodel, 2009.

 3. 3. Neumann DA, Bielefeld T. The Carpometacarpal Joint of the Thumb: Stability, Deformity and Therapeutic Intervention. J Orthop Sports Ther 2003;33(7):386-399.

 4. 4. Skirven et al. Rehabilitation of the Hand and Upper Extremity, 6th edition, 2011.

 5. 5. Kase K et al. Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method, 2003.