Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intravenøs jernbehandling med Ferinject

 

Baggrund1

Indikation1

Bivirkninger1

Behandling2

Beregning af dosis2

Indgivelsesmåde2

Infusionsvejledning2

Før infusion2

Ved infusion3

Infusionsreaktion3

Akut, alvorlig reaktion3

Akut mild eller moderat infusionsreaktion3

Kontraindikationer4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. brugen4

Kontrol4

Referencer4

 

Baggrund

Jernmangel bør om muligt altid behandles peroralt. Hos nogle få patienter er dette ikke nogen farbar vej pga. mangelfuld jernabsorption, intolerable bivirkninger til peroral jernbehandling eller et tab af jern som ikke kan matches af en ellers normal jernabsorption. Kun såfremt der ikke kan rettes op på de nævnte årsager til jernmangel, er der indikation for parenteral jernbehandling.

 

Indikation

Patienter med jernmangelanæmi af årsag som anført under baggrund, hvor måneders behandling med peroral jern ikke korrigerer tilstanden, eller hos patienter, hvor der er behov for en hurtig korrektion af jernmanglen. Behandlingen skal være afkonfereret med én af afdelingens speciallæger.

 

Bivirkninger

Bivirkninger er generelt sjældne og færre end ved anvendelse af dextranholdige jernpræparater (CosmoFer), som tidligere er brugt i afdelingen. Den hyppigste bivirkning er hovedpine, som ses hos ca. 3 % af patienterne. Andre sjældne bivirkninger er:

 • • Nervesystem: Svimmelhed

 • • Vaskulært: Hypotension (sjældent) og rødme

 • • Mave-tarmkanal: Kvalme, mavesmerter, forstoppelse og diaré

 • • Hud: Udslæt, kløe og nældefeber

 • • Knogler, led, muskler og bindevæv: Muskelsmerter og ledsmerter

 • • Laboratorieanalyser: Forhøjet ALAT, G-Gt. og LDH

Se i øvrigt Lægemiddelkataloget.

 

Behandling

Beregning af dosis

Beregning af vejledende dosis jern, der skal gives i alt (100 mg jern giver 0,3 mmol/l øgning i hæmoglobin):

Kvinder:((8,4 mmol/l – målt hæmoglobin)/0,3 mmol/l) x 100 mg + depotjern (12 mg/kg legemsvægt)

Mænd:((9,6 mmol/l – målt hæmoglobin)/0,3 mmol/l) x 100 mg + depotjern (12 mg/kg legemsvægt)

Legemsvægt:Depotjern:

30-40 kg 500 mg

41-50 kg  600 mg

51-60 kg  700 mg

61-70 kg  800 mg

71-80 kg  900 mg

81-90 kg  1000 mg

91-100 kg  1100 mg

> 100 kg 1200 mg

Eksempel på beregning af samlet dosis jern:

 • • Mand på 85 kg med målt hæmoglobin på 7,2 mmol/l:

 • • Samlet dosis jern at infundere: ((9,6 mmol/l – 7,2 mmol/l)/0,3 mmol/l) x 100 mg + 1000 mg (depotjern for 85 kg legemsvægt)

 • • (2,4/0,3) x 100 mg + 1000 mg medførende: 8 x 100 mg + 1000 mg eller i alt 1800 mg jern at infundere

(Kari Eriksen. Iron therapy in inflammatory bowel disease. Thesis. University of Bergen 2005: 47-49)

Indgivelsesmåde

Ferinject indgives her på Hæmatologisk Afd. i form af intravenøs infusion: Ferinject kan indgives som enkeltdosis i.v. infusion op til maks. på 20 ml Ferinject (1000 mg jern), dog må en totaldosis på 0,3 ml Ferinject (15 mg jern) pr. kg legemsvægt ikke overskrides. Indgiv ikke 20 ml (1000 mg jern) som infusion mere end 1 gang ugentligt.

Infusionsvejledning

Før infusion

 • • Information om Ferinject

 • • Spørg om mulige tidligere reaktioner i forbindelse med infusion af jern

 • • Bland Ferinject ifølge Afd. V’s instruks

 

Ferinject

Jern

Maks. Mængde steril 0,9 % NaCl-opløsning

Min. indgivelsestid

2-4 ml

100-200 mg

50 ml

10 min.

4-10 ml

200-500 mg

100 ml

6 min. ????

10-20 ml

500-1000 mg

250 ml

30 min.

Ferinject må IKKE gives intramuskulært!

 

 • • På stuen skal forefindes O2, sug og anafylaksiudstyr/-medicin.

 • • Klokkesnor skal være placeret indenfor patientens rækkevidde

Ved infusion

 • • Der måles blodtryk, puls og vægt

 • • Efter infusion måles blodtryk og puls

 • • Patienten skal blive i afdelingen efter infusionen i 30 min. med bevaret i.v. kanyle

Infusionsreaktion

Akut, alvorlig reaktion

Åndenød, trykken for brystet, blodtryksfald, pulsstigning, blussen i ansigt, rygsmerter, bevidsthedssløring, kvalme, opkastning.

 • • Afbryd straks infusionen (men ryk IKKE i.v. kanylen ud)

 • • Alarmering (tilkald læge)

 • • Ilt nasalt: 10 l/min.

 • • Begyndt anafylaksibehandling ifølge Afd. V’s instruks

 • • Skift til isotonisk 0,9 % NaCl i nyt dropsæt gennem den bevarede i.v. kanyle

 • • Kontrol af blodtryk og puls

 • • Observation i 24 timer efterfølgende på Intensiv Afd. mhp. evt. senreaktion

(anafylaksi/anafylaktoide reaktioner på jern sucrose infusion er ekstremt sjældne!)

Akut mild eller moderat infusionsreaktion

Kvalme, metalsmag, blodtryksfald, hudreaktion på infusionsstedet.

 • • Stop infusionen

 • • Mål blodtryk og puls

 • • Genoptag infusion med nedsat hastighed efter 10 min.:

 • • med 10 dråber/min. i 10 min. – herefter 20 dråber/min. i 10 min. og

 • • efter 20 min.:

 • • med 40 dråber/min. til infusionen er givet

 • • Blodtryk og puls måles 2 gange (hver gang man ændrer infusionshastighed)

 • • Patienten skal efter infusionen blive i afdelingen i 30 min. til observation med i.v. kanyle

Kontraindikationer

Brugen af Ferinject er kontraindiceret i tilfælde af:

 • • Kendt overfølsomhed overfor Ferinject eller overfor et eller flere af hjælpestofferne

 • • Anæmi, der ikke skyldes jernmangel, fx anden mikrocytær anæmi

 • • Tegn på jernoverskud eller forstyrrelser i jernudnyttelsen

 • • Graviditet i 1. trimester

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. brugen

Parenterale jernpræparater kan forårsage overfølsomhedsreaktioner herunder anafylaktoid reaktion, hvilket kan være potentielt dødelig. Der skal derfor være adgang til udstyr til hjerte-lunge-genoplivning.

Hos patienter med leverdysfunktion skal parenteral jern kun indgives efter nøje vurdering af risici/fordele. Parenteral jernindgift bør undgås hos patienter med leverdysfunktion, hvor jernoverskud er en udløsende faktor, specielt ved sen hudporfyri. Det anbefales at kontrollere jernstatus omhyggeligt mhp. at undgå jernoverskud.

Parenteralt jern bør anvendes med forsigtighed i tilfælde af akut eller kronisk infektion, asthma, eksem eller atopiske allergier. Det anbefales at standse indgiften af Ferinject hos patienter med igangværende bakteriæmi. Der skal foretages en vurdering af risici/fordele hos patienter med kronisk infektion, idet man skal tage suppressionen af erytropoiesen i betragtning.

Der skal udvises forsigtighed mhp. at undgå paravenøs lækage, når Ferinject indgives. Paravenøs lækage af Ferinject på injektionsstedet kan medføre brun misfarvning og irritation af huden. I tilfælde af paravenøs lækage af Ferinject skal indgiften stoppes omgående.

 

Kontrol

Hæmatologi og ferritin 4 uger efter behandling. Herefter efter lægeligt skøn.

 

Referencer

 1. 1. Anaemia in patients with chronic inflammatory bowel diaease. Cronin CC, Shanaha F. Am J Gastroenterol 2001; 96: 2296-8.

 2. 2. Anaemia in IBD: The oevrlooked villain. Gasche C., Inflammatory bowel diseases 2000; 6: 142-50.

 3. 3. Review article: Iron and inflammatory bowel disease. Oldenburg B., Koningsberger J.C., Henegouwen GPvB, Asbeck BSv., Aliment Pharmacol Ther 2001; 15: 429-38.