Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Individuel ambulant fysioterapi til patienter med hjerteinsufficiens

 

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse2

Patientgruppe2

Overordnet fremgangsmåde2

Før patientkontakt2

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere2

Specielle forholdsregler3

Fysioterapeutisk undersøgelse3

Formål3

Indhold3

Konklusion3

Fysioterapeutisk behandling4

Indhold4

Relevant tværfagligt samarbejde4

Vedrørende det videre forløb4

Overordnede kriterier for det videre genoptræningsforløb4

Referencer5

Bilag5

 

Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den fysioterapeutiske behandling til individuelle ambulante patienter med hjerteinsufficiens med henblik på at

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvalitet af de fysioterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle fysioterapeuter i afdelingen, med særlig fokus på fysioterapeuterne i Team Rehab, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandling af patienter med hjerteinsufficiens i ambulant regi

 

Definition af begreber

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (1).

Hjerterehabilitering: En fælles betegnelse for efterbehandling af patienter med kronisk hjertesygdom. Hjerterehabilitering er defineret som en tværfaglig indsats med deltagelse af læge, sygeplejerske, fysioterapeut og diætist (2). Rehabilitering inddeles i 3 faser, hvor fase 1 er den primære kontakt med sygehusvæsenet, fase 2 er den tidlige opfølgning med specialiseret hjerterehabilitering af 8-12 ugers varighed og fase 3 er den sene opfølgnings- og vedligeholdelsesfase (3).

 

Beskrivelse

Patientgruppe

Instruksen retter sig mod patienter med hjerteinsufficiens der af Hjerteinsufficiensklinikken, Aalborg Sygehus er henvist til et individuelt ambulant genoptræningsforløb. Oftest vil det dreje sig om patienter med nydiagnosticeret hjerteinsufficiens.

Patienter med hjerteinsufficiens er kendetegnet ved at have symptomer som åndenød og træthed samt væskeretention, især i benene. Den hjerteinsufficiente patient er karakteriseret ved muskelatrofi og nedsat muskelstyrke, hvorved der er risiko for hurtig udtrætning. Desuden er musklernes evne til at optage ilt reduceret. Samlet set fører dette til dårlig kondition og nedsat evne til at varetage hverdagsaktiviteter med forringet livskvalitet til følge.

 

Overordnet fremgangsmåde

Ifølge det Nationale Indikator Projekt (NIP) for hjerteinsufficiens skal alle ny- diagnosticerede patienter tilbydes vejledning i fysisk træning ved fysioterapeut indenfor de første 3 måneder, efter at sygdommen er diagnosticeret. Fysioterapeuten vurderer ud fra samtale og undersøgelse, hvilket rehabiliteringsforløb der vil være optimalt for patienten.

Patienterne henvises via Hjerteinsufficiensklinikken, Aalborg Sygehus til individuel samtale, undersøgelse og behandling ved fysioterapeut.

Sekretær i Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen indkalder patienten.

Der er mulighed for at aftale 1-2 opfølgende samtaler, hvis det skønnes nødvendigt. Den opfølgende samtale er placeret cirka 1 måned efter den første samtale og ligger ofte i forbindelse med en tid i Hjerteinsufficiensklinikken.

 

Før patientkontakt

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Fra genoptræningsplanen og patientens journal indhenter fysioterapeuten oplysninger om patientens

 • • diagnose

 • • epikrise

 • • tidligere og nuværende funktionsevne og helbredstilstand

 • • genoptræningsbehov

 • • medicinforbrug

 • • videre plan for behandling

 • • patientens håndtering af egen livssituation

 

Følgende væsentlige punkter dokumenteres: EF, NYHA-klasse, sygdomsforløb og andre relevante bidiagnoser, medicinoptitreringsforløb, særlige problemstillinger, plan for videre behandling, fysisk formåen, arbejde/fritid, psykisk, socialt, forventninger og mål med forløbet.

 

Specielle forholdsregler
 • • Absolutte kontraindikationer: forværring i funktionsdyspnø eller nyopstået hviledyspnø over 3-5 dage, akut sygdom, feber og/eller ændring i hjerterytmen som medfører yderligere udredning (2).

 • • Relative kontraindikationer: vægtøgning > 1,8 kg over 1-3 dage, hjertefrekvens i hvile >100 (2).

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

Formål

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens funktionsevne og almentilstand med henblik på valg af genoptræningstilbud.

 

Indhold

I anamnesen klarlægger fysioterapeuten

 • • oplysninger om erhverv, fysiske belastninger i dagligdagen, personlige og sociale forhold samt aktivitetsniveau

 • • patientens mål og forventninger, herunder afklaring af patientens ressourcer og forventninger til egen indsats

 • • patientens erfaring med motion, patientens præferencer og motivation for fysisk aktivitet

 • • patientens symptomer herunder træthed og ødemer især i underekstremiteter og abdominal region

 • • patientens forståelse af hjerteinsufficienssygdom og dennes påvirkning af kroppens funktioner, fysisk såvel som psykisk

 • • supplerende oplysninger om eventuelle tidligere bevægeapparatsproblemer

 

Specifikke tests

 • • Borg 15 test (4) med henblik på at fastlægge arbejdskapacitet og tilrettelægge træningsintensitet (2). Testen er ligeledes et pædagogisk redskab, hvor patienten afprøver fysisk belastning svarende til snakkegrænsen

 • • 6 minutters gangtest (2), hvis patienten ikke vurderes til at være i stand til at udføre Borg 15 test

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelserne og med baggrund heri og i samarbejde med patienten tilrettelægger fysioterapeuten det videre genoptræningsforløb, som kan foregå som

 • • specialiseret genoptræning på hold på et sygehus (der henvises til den kliniske instruks for patienter med hjerteinsufficiens som deltager på hjerterehabilieringshold for en detaljeret beskrivelse af indholdet af styrke- og konditionstræning)

 • • almen genoptræning i kommunalt regi

 • • opfølgende individuelt forløb på sygehus med henblik på selvtræning eller afklaring af den videre genoptræning

 • • afsluttes efter første samtale

 

Fysioterapeutisk behandling

Formålet med den fysioterapeutiske behandling er at

 • • vedligeholde eller forbedre patientens aktivitetsniveau

 • • at motivere patienten til fysisk aktivitet

 • • forebygge respiratoriske komplikationer og væskeophobning

 • • patienten får en forståelse af sammenhængen mellem fysisk formåen og hjerteinsufficienssygdommen

 • • forbedre patientens livskvalitet og psykisk velvære

 • • patienten blive tryg ved at være fysisk aktiv i hverdagen

 

Indhold

Indhold i den individuelle fysioterapeutiske ambulante behandling afhænger af patientens fysisk formåen og motivation. Behandlingen kan eksempelvis være instruktion i

 • • styrketræning (elastik, vægte, bolde, egen kropsvægt)

 • • konditionstræning (kondicykel, gang, løb, intervaltræning)

 • • venepumpeøvelser

 • • respirationsøvelser

 

Desuden udleverer fysioterapeuten Borg skala, træningsdagbog, individuelt øvelsesprogram samt pjece omhandlende træningsplanlægning (bilag 1).

Der henvises til den kliniske instruks for patienter med hjerteinsufficiens som deltager på hjerterehabilieringshold for en detaljeret beskrivelse af indholdet af styrke- og konditionstræning.

 

Relevant tværfagligt samarbejde

Der er tæt kontakt med sygeplejerskerne i Hjerteinsufficiensklinikken. Kardiologisk læge kan spørges ved tvivl om patientens tilstand i forhold til det videre forløb.

 

Vedrørende det videre forløb

Overordnede kriterier for det videre genoptræningsforløb

Specialiseret genoptræning på hold på sygehus

Dette er fortrinsvis for patienter i New York Heart Association Classification (NYHA) klasse II eller III som opfylder ét af følgende kriterier: har ikke tidligere deltaget i et rehabiliteringsforløb; bor alene og/- eller har et lille socialt netværk; har svært ved at håndtere sin sygdom fysisk og/- eller psykisk. Fysioterapeuten anvender den allerede udarbejdede genoptræningsplan

 

Almen genoptræning i kommunalt regi

Dette gælder fortrinsvis patienter i NYHA klasse I eller II som er i en stabil fase af deres sygdom, men som har behov for et superviseret forløb indeholdende fysisk træning og undervisning. Fysioterapeuten udarbejder en almen genoptræningsplan

 

Selvtræning

Det kan eksempelvis være patienter som i forvejen er fysisk aktive i hverdagen og selv kan varetage træning efter anvisning fra fysioterapeuten. Denne patientgruppe har behov for kontakt med fysioterapeuten ved telefonisk kontakt eller via mailkorrespondance.

 

Afklaring af den videre genoptræning

Patienter med behov for opfølgende samtaler på sygehuset får ny tid hos fysioterapeuten.

 

Patienten afsluttes efter første samtale

Her drejer det sig om to grupper af patienter. Den ene er fuldt ud i stand til at varetage træningen selv, for eksempel i et lokalt træningscenter, på arbejdspladsen mm. Den anden gruppe er patienter som ikke er motiveret for fysisk aktivitet.

 

Referencer

 1. 1. IKAS. Akkrediteringsstandarder for sygehuse, 1. vesion, 2009 http://www.ikas.dk/Sundhedsfaglig/Præhospital/Akkrediteringsstandarder-for-det-præhospitale-område/Bilag-5.-Begrebsliste.aspx

 2. 2. Det Nationale Indikator Projekt - Hjerteinsufficiens. Dokumentalistrapport. Kbh: 2010

 3. 3. Rasmusen H, Prescott E, Zwisler AD et al. DCS Holdningspapir: Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens. Dansk Cardiologisk Selskab; 2008

 4. 4. Sundhedsstyrelsen. Pakkeforløb for Hjerteklapsygdom og Hjertesvigt. Kbh: Sundhedsstyrelsen; 2009

 5. 5. Danske Fysioterapeuter. Borg RPE skala http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Borgs-Skala-for-anstrengelse-RPE/

 

Bilag

Bilag 1: Træningsplanlægning når du har nedsat pumpekraft i hjertet