Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kræftpakkeforløb for pigmenterede tumorer i choroidea

 

Diagnostik og udredningsforløb med henblik på viderehenvisning til behandling på højtspecialiseret enhed

Formål:

Kliniske retningslinier for diagnostik og udredningsforløb af pigmenterede tumorer i choroidea, med henblik på viderehenvisning til behandling på øjenafdelingen Aarhus Universitetshospital eller øjenafdelingen Rigshospitalet København.

Definitioner og begreber:

Dansk Oftalmo-Onkologisk Grupp (DOOG): Tværfaglig, national gruppe, der varetager behandling af tumorer i øjne og øjenomgivelser.

Højt specialiserede behandlingsenheder - DOOG øjenafdeling: Behandlende afdelinger Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital.

Lokal øjenafdeling: En øjenafdeling som ikke indgår i behandling at kræft i øjenæble og øjenhule, en ikke-DOOG øjenafdeling.

Præhospital fase: Er den der foregår hos praktiserende læger og øjenlæger, samt ikke-DOOG øjenafdelinger.

Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita – Sundhedsstyrelsen: Patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der som udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita – Sundhedsstyrelsen.

Beskrivelse:

Henvisning

Patienten henvises til øjenafdelingen primært fra praktiserende øjenlæger og i mindre grad fra praktiserende læger med begrundet mistanke om ondartet melanom i choroidea. Derefter må der gå 3 hverdage, som bruges til at håndtere henvisningspapirerne, booke relevante undersøgelser og samtaler. Patienten skal påbegynde udredningen i pakkeforløbet på 4. hverdag.

Personale

Journalskrivende læge

Ambulatoriesygeplejerske

Fotograf

 

Forløb

Forberedelse til forundersøgelse

Information:

Ambulatoriesygeplejersken orienterer sig om patienten via henvisningsseddel og eventuelle tidligere journalnotater. Patienten informeres om, at ambulatoriesygeplejersken vil foretage en indledende journaloptagelse og undersøgelse, hvorefter patienten vil blive undersøgt af en læge.

Undersøgelse:

Ambulatoriesygeplejersken udfører trykmåling med lufttonometer og udfører autorefraktion på begge øjne. Herefter udmåles patientens afstandsbrille, og der udføres synsstyrkebestemmelse på begge øjne, såvel ukorrigeret som korrigeret. Synsstyrken optimeres med sfæriske glas udenpå egen brille. Efter at sygeplejersken har spurgt om allergi, dryppes begge øjne med ocgtt. Metaoxedrin øjendråber 10 % og ocgtt. Mydriacyl øjendråber 1 %.

Dokumentation:

Sygeplejersken indskriver henvisningsårsag, allergier, medicin, synsstyrke, brillestyrke og tension i journalen.

Forundersøgelse

Anamnese:

Den journalskrivende læge kontrollerer og indestår for de af ambulatoriesygeplejersken gjorte notater. Derefter optages og journalføres en anamnese, som indeholder følgende yderligere punkter:

 • • Tidligere sygdomme: Der spørges om tidligere hudmelanomer. Der journalføres endvidere andre sygdomme som skønnes relevante.

 • • Tidligere øjensygdomme som skønnes relevante

 • • Varighed og udvikling (forbedret, uændret, forværret) af følgende symptomer:

   • • Synsnedsættelse

   • • Indsnævring af synsfeltet

   • • Floaters

   • • Andre symptomer

Objektiv undersøgelse:

Den journalskrivende læge foretager og journalfører herefter yderligere en objektiv øjenundersøgelse, som kan indeholde følgende punkter:

 • • Spaltelampeundersøgelse

 • • Gonioskopi hvis tumor involverer corpus ciliare

 • • Diafanoskopi (gennemlysning) direkte og indirekte

 • • Biomikroskopi med 90 D eller 78 D linse med henblik på bedømmelse af tumor:

   • • Placering: (klokketime, indenfor/udenfor karbuerne samt +/- involvering af corpus ciliare)

   • • Størrelse: Angives i PD vertikalt og horisontalt

   • • Form: Nodulær, paddehatteformet, flad, diffus, knapp-Rønne

   • • Farve: Pigmenteret eller apigmenteret

   • • Lipofuscin: Tilstede eller ikke tilstede

   • • Serøs amotio: Hvis tilstede omkring tumor eller strækkende sig til periferien

 • • Ultralydsundersøgelse med bestemmelse af:

   • • Størrelse: Højden, bredden og afstanden til papillen i mm fra papilnære kant

   • • Form: Nodulær, paddehatteformet, flad, diffus, knapp-Rønne

   • • Reflektivitet: Lav, mellem eller høj

   • • Serøs amotio: Hvis tilstede omkring tumor eller strækkende sig til periferien

   • • Væg: bag tumor +/- ekskavation

 • • Der udfyldes fotoseddel for at angive tumorens placering til fotografen

Fundus fotografering

Der foretages widefield fotografering af hele retina på begge øjne samt fotografering af tumorområdet på det afficerede øje, idet det tilstræbes at dække hele tumors omkreds. Herefter udføres OCT-scanning og evt. fluoresceinangiografi med fokus på initial fasen og i tvivlstilfælde også indocyaninangiografi.

Scanning af bulbus oculi inkl. orbitae:

Kun i ganske særlige tilfælde kan det være indiceret at foranstalte MR-scanning, der normalt overlades til den højtspecialiserede afdeling, hvortil patienten henvises på mistanke om tumor choroidea. I disse tilfælde henvises til MR-scanning af bulbus oculi inkl. orbita med kontrast, hvis MR-scanning ikke kan gennemføres, fx på grund af pacemaker, kan CT-scanning laves i stedet. Øjenafdelingen er klinisk koordinator i disse tilfælde, dvs. det er øjenafdelingen, som henviser til radiologisk udredningsforløb:

 1. 1. Øjenafdelingen kontakter radiologisk Afdeling på akuttelefonen og tidspunkt for undersøgelse aftales med MR-bookingsekretæren. Det skal oplyses til sekretæren, at det drejer sig om kræftpakkeforløb.

 2. 2. Øjenafdelingen sørger for at patienten får besked om skanningstidspunktet og kan samtidig udlevere ”Information om MR-skanning” til patienten.

 3. 3. Henvisende afdeling sender, snarest efter at de har modtaget skanningstidspunket, en henvisning, hvoraf det fremgår, at undersøgelsen skal laves i et pakkeforløb.

 4. 4. Henvisningen sendes til visitation i neuro-visitationssporet, markeret ”MODERMÆRKEKRÆFT I UVEA”.

 5. 5. Konference, øjenkonference (afholdes hver tirsdag), undersøgelser i kræftpakkeforløbet skal lægges til konference, uanset at svaret skal foreligge hurtigst muligt efter undersøgelsen.

 6. 6. Undersøgelsen skal være udført indenfor 2 hverdage efter modtagelse af henvisningen fra øjenafdelingen.

 7. 7. Svar skal foreligge senest følgende hverdag efter skanningen. Den røntgenlæge, som er ansvarlig for beskrivelsen af undersøgelsen, kontakter vagthavende læge på Øjenafdelingen og orienterer om resultatet. Det er herefter øjenlægens ansvar at informere patienten.

Se også

Radiologisk udredningsforløb for kræft i orbita og modermærkekræft i uvea

Efter aftale med Radiologisk Afdeling har Øjenafdelingen ingen forhåndsreserverede tider pga. det lille antal patienter.

Konsultation:

Information fra lægen med ambulatoriesygeplejersken tilstede:

Lægen informerer om

 1. 1. Ved nævus:

At der er fundet et godartet modermærke i øjets væg. Det anføres at godartede modermærker i sjældne tilfælde kan give sig til at vokse, hvorfor der anbefales jævnlig kontrol hos en øjenlæge, første gang om 3-6 måneder.

 1. 2. Ved mistanke om melanom:

At der er fundet mistanke om en tumor i øjet, samt at der kræves yderligere undersøgelser ved en speciallæge på en højtspecialiseret afdeling, som har rutine i at behandle tumorer i øjet. Patienten informeres om pjecen ”Modermærke i øjet”, udarbejdet af Kræftens bekæmpelse - https://www.cancer.dk/kraeft-i-oejet/modermaerkekraeft-i-oejet/

Viderehenvisning:

 1. 3. Ved nævus:

Der skrives epikrise til egen øjenlæge og medsendes fundus fotografi, eller gives kontroltid efter 3-6 måneder.

 1. 4. Ved mistanke om melanom:

Der arrangeres straks tid til undersøgelse på et af landet to oftalmo-onkologiske centre, primært øjenafdelingen Aarhus Universitetshospital subsidiært øjenafdelingen Rigshospitalet København. Der medsendes journalkopi, beskrivelse og billeder fra ultralyd undersøgelse samt fundusfoto.

Behandling:

Med hensyn til den videre behandling henvises til de kliniske retningslinier udarbejdet af DOOG og Sundhedsstyrelsen: Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita – Sundhedsstyrelsen.

 

Hvis patienten afstår behandling:

skal der ifølge Sundhedsloven kap. 5 informeres om alternative behandlingsmuligheder eller konsekvens af ingen behandling (se nedenstående procedurekoder).

 

Skriftlig patientinformation:

Modermærke i øjet, udarbejdet af Kræftens bekæmpelse - https://www.cancer.dk/kraeft-i-oejet/modermaerkekraeft-i-oejet/.

Forløbsansvarlige:

Kontaktperson: Ledende overlæge Anders Kruse

Forløbsleder: Overlæge, professor Henrik Vorum

Forløbskoordinator: Overlæge, Professor Henrik Vorum

 

Registrering:

DZ031

Henvisningsdiagnose
Se oversigt over DZ031* i klassifikationssøgningsbilledet i PAS

Henvisningsdiagnosen for øjenpatienter skal være:
DZ031Z Obs. pga. mistanke om ondartet svulst i øje og øjenomgivelser.

ZZ5650

Aktuel mistanke om sygdom afkræftet + tillægskode HV-diagnose

ZZ5653

Aktuel mistanke om sygdom bekræftet + tillægskode HV-diagnose eller aktuelle diagnose

ZZ0153A

Klinisk beslutning om behandling + tillægskode HV-diagnose eller aktuelle diagnose

BWW21C

Informeret samtykke til endelig behandlingsplan + tillægskode HV-diagnose eller aktuelle diagnose

ZX5652

Aktuel mistanke om sygdom ubekræftet + Tillægskode HV-diagnose eller aktuelle diagnose

 

Obligatoriske Procedurekoder for Region Nordjylland

ZWCM1

Besluttet ingen udredning

ZWCM8

Besluttet ingen behandling

ZWCM9A

Patienten ønsker ikke udredning

ZWCM9B

Patienten ønsker ikke behandling

 

Frivillige procedurekoder

ZWCM9C

Patienten ønsker ikke kontrol

ZWCD3

Ingen behandling

ZWCM0

Alternativ cancerbehandling

ZWCM7

Besluttet behandling i anden afdeling

 

 

Referencer:

Pakkeforløb for kræft i øjnene og orbita.
Sundhedsstyrelsen

Pakkeforløb for kræft – Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i øjnene. Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Sundhedsloven kap. 5