Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af apparatur til klinisk brug i Kardiologisk afdeling

 

Formål

  • • At sikre effektiv og sikker håndtering af apparatur til klinisk brug

  • • At undgå brugerfejl og utilsigtede hændelser, som kan relateres til forkert håndtering af apparatur

Målgruppe

Alle ansatte i afdelingen, der håndterer apparatur til klinisk brug

Definition af begreber

Medicinsk apparatur: (aktivt klinisk apparatur) alt apparatur, der forsynes med strøm eller gas og som bruges til klinisk brug i forbindelse med diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme.

Højrisikoapparatur: er apparatur, der ved fejlfunktion eller forkert betjening, kan være årsag til en utilsigtet hændelse, kategoriseret som katastrofal eller betydende.

Katastrofal hændelse: død, eller varigt betydende funktionstab/handicap (méngrad >15 %)

Betydende hændelse: varigt funktionstab/handicap (méngrad < 15 %), betydende øget udrednings- og/eller behandlingsintensitet.
Ved flere patienter skadet ved samme begivenhed. Lettere øget udrednings- og/eller behandlingsintensitet eller forlænget indlæggelse for minimum 3 patienter.

Beskrivelse

Før anvendelse af apparatur til klinisk brug på i Kardiologisk afdeling, vil den ansatte have gennemgået en grundig oplæring i apparaturets funktion og anvendelsesmuligheder.

Oplæringen i forskelligt apparatur, foregår i henhold til oplæringsplaner for overgang til nye arbejdsområder. Personalets kompetencer opnås ved supervision og parallelle ambulatorier. Den specialeansvarlige læge/sygeplejerske har ansvaret for, at kompetencerne opnås hos yngre læger/uddannelsessøgende læger/sygeplejersker. Således sikres det, at der har fundet en tilstrækkelig og fyldestgørende oplæring sted inden apparaturet, anvendes til klinisk brug.

Højrisikoapparatur i Kardiologisk afdeling er identificeret og det drejer sig om:

 

 

Infusionspumper. Disse skal være tilsluttede strøm, når de er udenfor anvendelse.

 

Temporære pacemakere. Skal være pakket sammen med nyt batteri.

 

Pacemaker-programmere.

 

Defibrillatorer. Disse skal være tilsluttede strøm, når de er udenfor anvendelse.

 

GE-PRUCKA system i Pacerum og rum 4

 

CARTO-system i Pacerum og rum 4

 

Stimulator i Pacerum og rum 4

 

Røntgenudstyr på Pacerum, røntgenrum 3, 4, 5 og 9.

Hæmodynamisk monitorerings udstyr (på røntgenstuer)

Rotablatorudstyr

FFR transducere og monitor.

Rotablator.

Renal denervering.

Intrakoronar trykmåling

IVUS

 

For brugen af disse apparaturer kræves, samme oplæringsprocedure, som på IKKE højrisikoapparatur. Se i øvrigt instrukser på ovennævnte apparatur i PRI under Kardiologisk afdeling.

I Kardiologisk afdeling findes der på nuværende tidspunkt ikke krav om certificering i forbindelse med brugen af apparatur, men der vil til enhver tid, hvis behovet opstår, blive gennemført en certificering af personalet i henhold til de pågældende regler herom.

Der forefindes en meget kort og præcis brugerinstruks ved hvert apparatur, således at fejlhåndteringer og utilsigtende hændelser ved forkert brug af apparaturet minimeres. I øvrigt forefindes disse instrukser også i PRI under ”Kardiologisk afdeling”. I de tilfælde, hvor der forefindes en original brugermanual/vejledning, vil denne være at finde i det undersøgelsesrum, hvor apparaturet hører til.

Referencer

Håndtering af apparatur til klinisk brug

Utilsigtet hændelse - omsorg for patienter og pårørende