Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af apparatur til klinisk brug i Kardiologisk afdeling

 

Formål

 

at sikre effektiv og sikker håndtering af apparatur til klinisk brug

 

at undgå brugerfejl og utilsigtede hændelser, som kan relateres til forkert håndtering af apparatur

Målgruppe

Alle ansatte i afdelingen, der håndterer apparatur til klinisk brug

Definition af begreber

Medicinsk apparatur: (aktivt klinisk apparatur) alt apparatur, der forsynes med strøm eller gas og som bruges til klinisk brug i forbindelse med diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme.

Højrisikoapparatur: er apparatur, der ved fejlfunktion eller forkert betjening, kan være årsag til en utilsigtet hændelse, kategoriseret som katastrofal eller betydende.

Katastrofal hændelse: død, eller varigt betydende funktionstab/handicap (méngrad >15 %)

Betydende hændelse: varigt funktionstab/handicap (méngrad < 15 %), betydende øget udrednings- og/eller behandlingsintensitet.
Ved flere patienter skadet ved samme begivenhed. Lettere øget udrednings- og/eller behandlingsintensitet eller forlænget indlæggelse for minimum 3 patienter.

Beskrivelse

Før anvendelse af apparatur til klinisk brug på i Kardiologisk afdeling, vil den ansatte have gennemgået en grundig oplæring i apparaturets funktion og anvendelsesmuligheder.

Oplæringen i forskelligt apparatur, foregår i henhold til oplæringsplaner for overgang til nye arbejdsområder. Personalets kompetencer opnås ved supervision og parallel ambulatorier. Den specialeansvarlige læge/sygeplejerske har ansvaret for, at kompetencerne opnås hos yngre læger/uddannelsessøgende læger/sygeplejersker. Således sikres det, at der har fundet en tilstrækkelig og fyldestgørende oplæring sted inden apparaturet anvendes til klinisk brug.

Højrisikoapparatur i Kardiologisk afdeling er identificeret og det drejer sig om:

 

 

Infusionspumper. Disse skal være tilsluttede strøm, når de er udenfor anvendelse.

 

Temporære pacemakere. Skal være pakket sammen med nyt batteri.

 

Pacemaker-programmere.

 

Defibrillatorer. Disse skal være tilsluttede strøm, når de er udenfor anvendelse.

 

GE-PRUCKA system i Pacerum og rum 4

 

CARTO-system i Pacerum og rum 4

 

Stimulator i Pacerum og rum 4

 

Røntgenudstyr på Pacerum, røntgenrum 3, 4, 5 og 9.

Hæmodynamisk monitorerings udstyr (på røntgenstuer)

Rotablatorudstyr

FFR transducere og monitor.

Rotablator.

Renal denervering.

Intrakoronar trykmåling

IVUS

 

For brugen af disse apparaturer kræves, samme oplæringsprocedure, som på IKKE højrisikoapparatur. Se i øvrigt instrukser på ovennævnte apparatur i PRI under Kardiologisk afdeling.

I Kardiologisk afdeling findes der på nuværende tidspunkt ikke krav om certificering i forbindelse med brugen af apparatur, men der vil til enhver tid, hvis behovet opstår, blive gennemført en certificering af personalet i henhold til de pågældende regler herom.

Der forefindes en meget kort og præcis brugerinstruks ved hvert apparatur, således at fejlhåndteringer og utilsigtende hændelser ved forkert brug af apparaturet minimeres. I øvrigt forefindes disse instrukser også i PRI under ”Kardiologisk afdeling”. I de tilfælde, hvor der forefindes en original brugermanual/vejledning, vil denne være at finde i det undersøgelsesrum, hvor apparaturet hører til.

Referencer

Håndtering af apparatur til klinisk brug

Utilsigtet hændelse - omsorg for patienter og pårørende