Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi – Dagafsnit - Instruks sygeplejerske

 

Beskrivelse

Praktiske forhold

Patienternes opholdssted er ved dagafsnittet.

TIA-patienter tilbydes drikkevarer fra drikkevognen. Madkupon til café i medicinerhusets forhal udleveres. Husk vores stempel på kupon. Drikkevarer skal patienterne selv købe i caféen.

TIA-patienterne skal bruge toilet ved dagafsnit.

Pårørende, som er med som chauffør, tilbydes også madkupon.

 

Målgruppe

Alle patienter med symptomer på TIA fra region Nordjylland.

Patienten bliver henvist via egen læge eller via modtagelsens læge, hvis patienten er blevet akut indlagt. Sidstnævnte kan eks. være ved indlæggelse via 112 eller hvis patienten bliver omvisiteret i modtagelsen til Neurologisk Afdeling.

Henvist gennem egen læge: Egen læge eller pårørende sørger for transport (se PRI: Apopleksi – dagafsnit instruks til visitation af patienter med TIA) direkte til Apopleksi-dagafsnit.

Indlagt via modtagelsen: Her indlægges pt. på afdelingen i vagttid og overgår til Apopleksi-dagafsnittet næste dag. I dagstid bliver pt. henvist til dagafsnittet og informeres af læge i modtagelsen om dette. I begge tilfælde skal der først konfereres med TIA-lægen.

 

DAPO-sygeplejerske

På arbejdsplanen er markeret hvem, der er DAPO-sygeplejerske. Sygeplejersken møder 7 -15. Overtager evt. indlagte TIA-patienter fra kl. 7 og forbereder lokale samt materiale til dagens patienter.

Alle patienter til udredning for TIA meldes enten til koordinator tlf. 9766 2289 eller til DAPO sekretær tlf. 9766 2271. Navnet føres ind i DAPO-kalenderen. TIA-patienter indlagt på afdelingen forbliver registreret som indlagt, indtil det er besluttet, om de er færdigudredt

 

Sekretær

Registrerer patienten som dagspatient.

Trækker henvisninger fra edifact og gør papirer klar.

Bestiller blodprøver – TIA-profil

Udfærdiger kladde til MR scanning.

 

Patientforløb

Patienten modtages, armbånd sættes på samt tilhørende dokumentation i elektronisk patientjournal udføres

Udlevering af pjecen: ”Apopleksidagsnittet”

Patientoplysningsark udleveres (se bilag), patienten udfylder selv dette.

Oplysninger om telefonnumre (inklusiv patientens eget) samt KRAM screening føres ind i elektronisk patientjournal. Derudover dokumenteres alt i elektronisk patientjournal (se tjekliste)

BT i begge arme (se uddybende information), puls, temp. (mundtemperatur) Ingen dysfagiscreening eller udskillelsesscreening med mindre der er symptomer, der indikerer dette, og i så fald hører pt. ikke til dagsafsnittet, men til afdelingen.

Undersøgelse af læge og planlægning af undersøgelser

 

Når lægen har ordineret medicin og taget stilling til videre forløb samt kørselsforbud, afholdes afsluttende samtale med sygeplejerske. (Se info)

K. 14 stillingtagen til, om pt. må udskrives/ skal indlægges eller skal komme næste dag (se info).

Tilbud om telefonisk opfølgning ved DAPO-sygeplejerske 1 uge efter.

 

Uddybende informationer om ovenstående:

Blodprøver

Alle patienterne må som udgangspunkt gå laboratoriets ambulatorier og få taget blodprøver samt EKG. Hvis triglycerider er >5, skal pt. have målt faste lipider. Faste-blodsukker er ikke nødvendigt som udgangspunkt.

Blodtryk

Patienten skal hvile 5 minutter i en stol med ryglæn. Patienten må ikke sidde med benene korslagte. Blodtrykket måles herefter i begge arme, armen skal hvile på et bord, så apparatet og manchet er i ”hjertehøjde”. Målingen gentages derefter to gange på den arm med det højeste blodtryk. Der skal ideelt set gå et par minutter mellem hver måling. (kilde: sundhed.dk – blodtryksmåling)

Patient

Når pt. er modtaget og i ventetiden på undersøgelser, må patienterne efter et lægeligt skøn gå i forhallen, hvis de har mobiltelefon med.

Kørsel

Patienterne har kørselsforbud, indtil de er færdigudredt

Kørselsrettigheder

I følge Kørselskontoret siger befordringsloven, at ved nyopstået sygdom er det kun pensionister og patienter med > 50 km til sygehuset, der er berettiget til kørselsgodtgørelse. Ved ambulante forløb kan alle, der har > 14 km til sygehuset, få kørselsgodtgørelse. Dvs. første dag, når pt. er henvist fra lægen eller skadestue, ydes der ikke kørselsgodtgørelse, men de næste dage ydes kørselsgodtgørelse. Det anbefales, at pt. selv sørger for at blive kørt herind til de ambulante opfølgningsdage, alternativt kan der bestilles transport gennem kørselskontoret.

Opfølgende samtale

Når alle undersøgelser er foretaget på dagen, samt der er besluttet, hvilken medicin pt. skal have, afslutter sygeplejersken med en forebyggelses/udskrivningssamtale. Her bliver medicin gennemgået samt øvrige forebyggende tiltag (BT, KRAM, kontrol hos egen læge osv.) Recepter samt medicin til et døgn udleveres. Skal pt. komme igen næste dag til undersøgelser, der ikke blev nået, aftales tidspunkt og transport samt medgives medicin til et døgn. Pt. informeres om, at besked om manglende svar vil blive foretaget telefonisk. Der udleveres pjecer i forhold til risikofaktorer (se tjekliste 2 apopleksidagafsnit). Samtalen dokumenteres i elektronisk patientjournal og i udskrivelsesarket. Se bilag. Udskrivelsesark gemmes på K-drev i en måned. Det noteres i kalender samt i udskrivelsesarket, hvornår telefonisk opfølgning kan ske (skal ringes op ca. 1 uge efter). OBS at der i kalender noteres det telefonnummer, patienten ønsker at blive ringet op til.

Endvidere skal der informeres om evt. tidspunkt for karkirurgisk operation samt udleveres pjece om dette. Lægen står for information om operation og risici ved operation.

Telefonisk opfølgning

DAPO-sygeplejerske ringer til de patienter, som er skrevet i kalenderen. Der tages udgangspunkt i opfølgningsarket (se bilag). Emnet for samtalen er opfølgning på blodtrykskontrol, besøg hos egen læge, kostændringer, rygestop, osv.

Sund Info tilbud

Alle TIA patienter, der er interesseret, kan efter forebyggelsessamtale blive henvist til Sund Infos tilbud om forebyggende livsstilssamtale. DAPO-sygeplejersken henviser elektronisk via intern henvisning på Webpas og noterer patientens telefonnummer heri. SUND INFO kontakter herefter patienten med henblik på tidspunkt for samtalen. Sund Infos pjece medgives, vælg den, der passer til patientens behov.

Anbefalinger om alkohol

Sundhedsstyrelsen har to anbefalinger: lav risiko for sygdomme ved alkoholindtag <1/2 genstande daglig (kvinde/mand) og høj risiko ved alkoholindtag > 2/3 genstande daglig (kvinde/mand).

Patienten indlægges

Patienten omregistreres af sekretæren i dagafsnittet til sengeafsnittet. Patienten skrives på cybertavle, og der noteres kort i elektronisk patientjournal, at patienten er indlagt via Apopleksi–dagafsnittet.

Definition af begreber

TIA: Transitorisk iskæmisk attak. Tidligere kaldet TCI (transitorisk cerebral iskæmi)

DAPO: Dagafsnit ved apopleksiafsnittet

KRAM: Risikofaktorer i forhold til kost, rygning, alkohol og motion

Referencer

Ingen referencer angivet.