Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oncaspar i.m. injektion til børn med Leukæmi, sygepleje

Beskrivelse

Injektion oncaspar: (PEG-asparaginase) gives som led i behandlingen af leukæmi, i såvel standard, intermediær som intensiv behandlingsprotokol (NOPHO-protokol 2008 Fra dag 30 i behandlingsperioden og inden hver Oncaspar-injektion tages en blodprøve.

Definition af begreber

Oncaspar: virker ved at nedbryde aminosyren Aspargin, som leukæmicellerne er afhængig af i deres celledeling.

Intramuskulær injektion: Se artikel i bilag 1: Administrering af intramuskulære injektioner.

Formål

At sikre korrekt og ensartet administration af intramuskulære injektion Oncaspar, herunder dosering, procedure for rekvirering eller blanding, udførelse samt observationer i forbindelse med injektionen.

At barn og forældre er forberedt på og indforstået med procedurens forløb.

At barnet oplever mindst mulige gener i forbindelse med den intramuskulære injektion og der ud fra barnets aktuelle situation, vælges den for barnet mest hensigtsmæssige smertelindring.

 

Forberedelse af barn og forældre

Forud for Oncaspar injektionen er det vigtigt at lave aftaler med barnet og dets forældre, som afklarer forventninger, behov og eventuelle ritualer. For at undgå at situationen går i ”hårdknude” og bliver urimelig for barnet, er det afgørende, at man på forhånd har overvejet i hvor stor udstrækning, barnet selv kan få indflydelse på metoden. Med andre ord skal barnet medinddrages ud fra alder og dets individuelle udviklingstrin, herunder tidligere erfaringer.

Barnet gives EMLA på låret eller ballen (se bilag 1), mindst en time før injektionen.

Der kan ved meget angste børn bruges lattergas eller anvendes midazolamrus.

Ordination

Oncaspar administreres efter ordination på barnets behandlingsskema. Ordinationen noteres på Cytostatika rekvireringsskemaet rekvireres og klargøres på Sygehusapotekets Cytostatica afdeling Der ordineres 1000 IU/kvm. Forud for injektion sikres om barnet er ”klar”, ved gennemgang af læge, der vurderer ud fra barnets kliniske tilstand og gældende kriterier i behandlingsprotokollen. Biokemisk sikres, at trombocyttallet ikke er under 30 (x109/l).

Hvis barnet skal have foretaget andre procedurer, fx MTX it i generel anæstesi, kan Oncaspar injektionen med fordel planlægges til at blive administreret i samme anæstesi forløb. I så fald skal narkosen informeres om dette på anæstesi henvisningen.

Dispensering

Oncaspar kan også blandes i afsnittet under sikre forhold i udsugningsbænk. Oncaspar findes i hætteglas med 3750 IE/5 ml – dvs. 750 IE/ml. Den udførende sygeplejerske samt en kontrollant aflæser og sikrer sammen, at patientdata, præparat, blandingsforhold, administrationsvej og dosis er korrekt og stemmer med den ordinerede dosis på behandlingsskemaet. Kontrollanten dokumenterer med signatur på barnets kurskema.

Dosis udregnes og der tilsættes evt. tilsvarende mængde Lidokain 20 mg/ml (20 %) med henblik på at afhjælpe smerter under injektionen.

 

Eksempel:

Der gives 1000IE/m2. Patientens overflade er 0,69 m2 og dosis er udregnet og justeret til 700IE.

Dosis udregnes til 0,93 ml (afrundet) ~ 700 divideret med 750 (IE/ml).

Der tilsættes tilsvarende 0,93 ml Lidokain, hvormed den samlede mængde til injektion bliver 1,86 ml.

 

Afhængig af en vurdering af barnets subkutane fedtvæv, anvendes enten en blå eller orange kanyle.

Hvis den samlede mængde overskrider 2 ml, er det nødvendigt med flere injektioner. Man kan i samråd med lægen eventuelt reducere mængden af Lidokain frem for at skulle stikke barnet to gange.

Anafylaksiberedskab

Injektionen gives med anafylaksiberedskab i form af Tavegyl og Adrenalin samt sikring af ilt/sug på stuen. Lægen skal ordinere dosering af anafylaksiberedskab, således at der hurtigt kan handles på en eventuel anafylaktisk reaktion. Det er en god ide at have en åben iv-adgang under injektionen samt i observationsperioden (2 timer) efter injektionen.

Administration

Remedier

  • • Sprøjte(r) med Oncaspar/Lidokain med blå (23G) eller orange (25G) kanyle

  • • Handsker

  • • Klorhexidin alkohol swabs

  • • Kanyleboks

  • • Plaster til injektionsstedet

  • • Pose til affald

  • • Kurskema til identifikation af patienten (og husk armbånd!)

 

Metode:

Når alle aftaler med barn og forældre er truffet, fjernes EMLA cremen.

Kanylen injiceres på udglattet hud, og der trækkes tilbage i stemplet for at sikre korrekt placering, dvs. at nålen ikke er placeret i et blodkar.

Herefter injiceres oncospar over ca 1-2 min.

Ved anvendelse af oncospar tilsat lidokain injiceres optimalt først 1/3 af dosis, hvorefter der holdes en pause på ca. to minutter. Dette for at opnå effekt af lidokainen. Herefter gives resten langsomt, således at hele proceduren er afsluttet indenfor 5 min. Ofte er det nødvendigt at udføre injektionen hurtigere, da barnet kan have svært ved at samarbejde så lang tid.

Når injektionen er givet dokumenteres med signatur på barnets kurskema.

Observation og bivirkninger

Efterfølgende observeres barnet i 2 timer efter injektionen i forhold til eventuelle bivirkninger.

Bivirkninger

Kvalme, mavepine, lokal rødme og irritation ved injektionssted, koagulationsforstyrrelser, hyperglykæmi, pancreatitis, CNS-toksicitet og anafylaksi.

Når prednison og oncaspar gives samtidigt, kan der være en øget risiko for forstyrrelser i koagulationssystemet og dermed trombosedannelse.

Blodprøve til Bonkolab på RH

Fra dag 30 og før hver oncaspar-injektion tages en blodprøve for at måle indholdet af antistoffer. Der tages 5 ml EDTA-blod.

Følgesedlen (bilag 2) udfyldes og faxes til Bonkolab. Bioanalytikerne varetager forsendelsen.

 

Referencer

  1. 1. NOPHO-protokol-2008 final protokol version, side 41-43, side 87 og side 103

  2. 2. Holm S. G., Administrering af intramuskulære injektioner, Tidsskriftet Sygeplejersken, Blad nr. 46/2001, 30. september 2004