Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Psykologbistand på Regionshospital Nordjylland og matriklen Thisted.

 

 

Beskrivelse

Denne instruks omhandler adgang til psykologbistand i forhold til indlagte patienter på Regionshospital Nordjylland ved

 • • Akut opstået behov for psykolog

 • • Suicidalramte patienters behov for psykolog

 • • Kræftramtes behov for psykolog

 • • Palliative patienters behov for psykolog

 • • Ikke-akut behov for psykolog

 • • Psykoser, voldelige patienter og lignende

 

Instruksen beskriver endvidere personalets fremgangsmåde for at rekvirere psykologbistand.

 

Indlagte patienter med akut behov for psykolog

Henvisningskriterier

Patienter/pårørende, der har været involveret i større færdselsulykker med dødelig udgang eller hårde kvæstelser eller meget syge patienter, der som følge af deres sygdom har behov for psykologbistand til krisebearbejdelsen kan henvises til psykolog.

Der er indgået en aftale med ”Psykologgruppen af 1984”.

 

 

Undtagelser

Psykoser, voldelige patienter og lignende: I disse tilfælde rekvireres psykiatrisk tilsyn. Bagvagten skriver henvisning til psykiatrien, hvorefter der kommer psykiatrisk tilsyn i afdelingen.

 

Adgang til akut psykologhjælp

Adgang til psykologhjælp sker altid efter lægeordination

Rekvirering af akut psykologhjælp vil altid bero på en individuel vurdering, men samtale med psykolog foranlediget af hospitalet skal altid have relevans for indlæggelsen.

 

Rekvirering af psykolog

Når det er lægeligt vurderet og ordineret, at en patient har akut behov for psykolog ringer afdelingen til receptionen, der viderestiller til ”Psykologgruppen af 1984”, som hospitalet har en aftale med. ”Psykologgruppen af 1984” har døgnåbent, men den rekvirerende afdeling bør være opmærksom på de varierende timesatser. Det er tidspunktet for rekvireringen, der er afgørende for taksten, og det ekstra gebyr opkræves kun ved første fremmøde. Timesatsen er lavest mellem kl. 08.00-18.00. Timetaksten fordobles mellem kl 18- 24.00 og fire gange dagstaksten mellem kl 24.00 og 08.00

 

Desuden tillægges kilometertakst, der følger statens højeste takst

 

Betaling

Psykologen skal anføre:

Patientens cpr-nummer, tidspunkt og rekvirerende afdeling på elektronisk regning med EAN nummeret: 5798003281339, der skal sendes til hospitalet.

 

Den henvisende afdeling skal attestere regningen via økonomisystemet.

 

Specielt for Klinik Kirurgi, Kvinde-Barn

 

Forløbsbeskrivelse for pædagogisk-psykologisk indlæggelse i Børn og Unge afsnittet, Sygehu...

Visitation til pædagogisk-/psykologisk indlæggelse

Psykolog, henvisning til

Psykologhjælp generelt i Region Nordjylland, ikke-akut psykologhjælp

Henvisningskriterier

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/visitationsmeddelelser/henvisning-til-psykolog/

 

Patienten skal henvises fra sin alment praktiserende læge, herunder vagtlæger og der kan gives tilskud fra sygesikringen til 12 konsultationer, hvis lægen vurderer, at patienten hører ind under én af følgende grupper.
Der kan genhenvises til yderligere 12 behandlinger ved depression eller angst. 

Henvisningen til kategorierne 1-8 skal normalt udstedes inden et halvt år efter, at den hændelse, som er årsag til, at der er opstået behov for psykologhjælp, har fundet sted. Henvisningen skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte.
Der kan ikke udstedes henvisning senere end dette tidspunkt.

Henvisning til personer, der er omfattet af kategori 9 (incestofre m.fl.) og 10 (depression) kan ske uden tidsberegning.

Følgende begivenheder berettiger til psykologhjælp

 • • røveri-, volds- og voldtægtsofre

 • • trafik- og ulykkesofre

 • • pårørende til alvorligt psykisk syge personer

 • • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 • • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 • • pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)

 • • personer, der har forsøgt selvmord

 • • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet

 • • personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

 • • Personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år, (der såfremt den pågældende ifølge sundhedsloven har ret til psykologhjælp (gruppe 1- og 2 sikrede)


Valg af psykolog ved ikke-akut psykologhjælp

Patienter kan frit vælge mellem de psykologer i hele landet, som er tilmeldt overenskomsten. Praksissektoren yder et tilskud på 60% af psykologens honorar.

 

Formål

At patienter får adgang til psykologbehandling i henhold til gældende retningslinjer

 

Definition af begreber

Psykologbistand: Der skelnes mellem akut behov og ikke-akut behov for psykologbistand samt bistand fra palliativt team.

Akut behov for psykolog: Patienter, der eksempelvis har været involveret i større færdselsulykker med dødelig udgang eller hårde kvæstelser eller meget syge patienter, der som følge af deres sygdom har behov for psykologbistand til krisebearbejdelse.

Ikke akut behov for psykolog: Henvisningskriterier beskrives her https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/visitationsmeddelelser/henvisning-til-psykolog/.

Psykologgruppen af 1984: En forening ejet af 11 faste psykologer, der har tilknyttet et antal supportere. Regionshospital Nordjylland har indgået aftale om psykologhjælp til patienter/pårørende, der har akut behov herfor. http://www.psykologgruppenaf1984.dk/

 

 

Referencer

Psykologgruppen af 1984: http://www.psykologgruppenaf1984.dk/

Palliativ behandling af den uhelbredelige patient og omsorg for patientens pårørende: Palliativ behandling af den uhelbredelige patient og omsorg for patientens pårørende

Kræftens bekæmpelse: http://www.cancer.dk/?gclid=CPrWy-K81acCFckq3god4GCE8w

www.sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/visitationsmeddelelser/henvisning-til-psykolog/