Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler ved mistanke om/eller verificeret prionsygdom (4.10)

Generelt

Prioner er årsag til dødeligt forløbende sygdomme i centralnervesystemet hos mennesker – blandt andet Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD). Prioner er også årsag til sygdomme hos klovbærende dyr, herunder Bovin Spongioform Encefalopati (BSE) eller ”kogalskab” hos kvæg. Hos mennesker kendt som en variant af CJD (vCJD). Fællesbetegnelsen for disse lidelser er prionsygdom eller Transmitterbare Spongioforme Encefalopatier (TSE).

Prionproteiner er betegnelsen for nogle særlige proteinstrukturer, der er bundet til membranerne i mange celler – mest nerveceller.

Der er ingen risiko ved at passe og pleje patienter med prionsygdom, og patienten må gerne dele stue med andre patienter.

Ved mistanke om prionsygdom skal Infektionshygiejnen kontaktes.

Smittemåde

Prionsygdomme kan arves, erhverves via føden, overføres direkte til blodbanen og kan muligvis opstå spontant.

Prionproteinerne overføres fra syge patienter til smittemodtagere i forbindelse med instrumentelle indgreb i centralnervesystemet, rygmarv og øjne.

Direkte kontaktsmitte fra person til person med CJD eller vCJD er ikke beskrevet.

Prioner er ikke levende organismer, og det er ikke muligt at destruere dem ved desinfektion eller autoklavering.

Prioner kan med sikkerhed destrueres ved forbrænding (>1.000o C). Derfor skal instrumenter anvendt på patienter med verificeret prionsygdom kasseres. Instrumenter anvendt til patienter med sandsynlig eller mulig prionsygdom sættes i karantæne, indtil diagnosen er fastslået.

Risikovurdering

For at forebygge smittespredning er det vigtigt at vurdere smitterisikoen før et invasivt indgreb.

Risikovurderingen foretages ud fra nedenstående inddeling

 

Smitterisikoen via organisk materiale kan inddeles i 3 grupper

Ingen beviselig risiko: Blod, sved, spyt, tandkød, modermælk, sæd, urin og fæces

Lav risiko: Cerebrospinalvæske, lunger, lever, nyrer, milt, placenta, lymfeknuder og epitel i luftvejene

Høj risiko: Hjerne, rygmarv og øjne.

 

Der er ingen risiko for smittespredning ved kontakt med organisk materiale fra gruppen Ingen beviselig risiko. Det gælder f.eks. ved blodprøvetagning eller ved kontakt med ekskreter og sekreter.

 

Der er risiko for smittespredning ved kontakt med organisk materiale fra grupperne Lav risiko og Høj risiko.

Forholdsregler på undersøgelses- eller operationsstue ved kontakt med organisk materiale fra grupperne Ingen beviselig risiko eller Lav risiko

Undgå stænk og sprøjt til personale og omgivelser

 • • Fjern eller tildæk unødigt udstyr

 • • Anvend éngangsudstyr

 • • Éngangsafdækning af leje.

 

Værnemidler

 • • Væsketæt éngangsovertrækskittel (2.2)

 • • Beskyttelsesbriller/visir (2.2)

 • • Kirurgisk maske (2.2)

 • • Éngangshandsker (2.1)

Rengøring og desinfektion

Ingen beviselig risiko

Spild og sprøjt af blod, sved, spyt, modermælk, sæd, urin og fæces skal fjernes snarest muligt. Derefter rengøres og desinficeres med et klorholdigt produkt på 1.000 ppm. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 2-10 minutter (se producentens anvisning).

 

Lav risiko

Spild og sprøjt af cerebrospinalvæske, væv fra lunger, lever, nyrer, milt og placenta skal fjernes snarest muligt. Derefter rengøres og desinficeres med et klorholdigt produkt på 1.000 ppm. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 2-10 minutter (se producentens anvisning).

Affald fra grupperne Ingen beviselig risiko eller Lav risiko

Affald, der har været i kontakt med organiske materiale, bortskaffes som klinisk risikoaffald.

Andet affald, som ikke har været i kontakt med organisk materiale fra gruppen Lav risiko, bortskaffes som almindelig dagrenovation.

Forholdsregler i forbindelse med operationer, hvor der er kontakt med organisk materiale fra gruppen Høj risiko

 • • Indgrebet skal foretages på operationsstue. (Se bilag for ”Instruks for håndtering af spild fra højrisiko gruppe ved mistanke om eller verificeret Prion sygdom”)

 • • Kun det nødvendige antal personer skal befinde sig på stuen under indgrebet

 • • Udstyr, der ikke skal anvendes til operationen, fjernes fra stuen

 • • Alle vandrette flader over gulvniveau og alt inventar skal dækkes med plastmateriale

 • • Der bør så vidt muligt anvendes éngangsmateriale/-udstyr

 • • Efter endt indgreb skal stuen slutrengøres.

 

Værnemidler

Under operation og ved håndtering af brugte instrumenter/udstyr skal alle på stuen anvende

 • • Væsketæt éngangskittel (2.2)

 • • ”Elefanthue”

 • • Beskyttelsesbriller/visir (2.2)

 • • Kirurgisk maske (2.2)

 • • 2 par sterile éngangshandsker (2.1).

 

Værnemidlerne aftages i nævnte rækkefølge: Éngangskittel, yderhandsker, beskyttelsesbriller/visir, maske, hue og inderhandsker.

Instrumenter

 • • Kun instrumenter, der er nødvendige under indgrebet, skal pakkes ud

 • • Instrumenter anvendt på patienter med verificeret prionsygdom skal kasseres og bortskaffes som særligt klinisk risikoaffald. Hertil skal anvendes særlig emballage. Se nedenstående afsnit om affaldshåndtering

 • • Instrumenter anvendt på patienter med sandsynlig eller mulig prionsygdom skal i karantæne, indtil diagnose er fastslået og nedenstående følges

  • • Når operationen er afsluttet, rengøres instrumenter i vand for at fjerne proteinrester. Der kan anvendes éngangsbørste eller éngangsklud. Vandet tømmes i kloakken, og rengøringsudstyr bortskaffes som særligt klinisk risikoaffald. Se nedenstående afsnit om affaldshåndtering

  • • Instrumenterne emballeres i non-woven emballagemateriale og pakkes i lukket container, som hensættes i karantæne i aflåst rum

 • • I de tilfælde, hvor mistanken om prionsygdom kan afkræftes, genbehandles instrumenterne på vanlig vis. Det skal over for genbehandlingsenheden bemærkes, at instrumenterne har henstået i længere tid end anbefalet.

Ved spild af organisk materiale fra gruppen Høj risiko

Ved spild og sprøjt af væv fra hjerne, rygmarv og øjne på gulvet eller omgivelserne, tørres op med cellstof eller egnet éngangsmateriale hurtigst muligt.

Efter operationen skal der rengøres og desinficeres NaOH 2M, som er en stærkt basisk opløsning. Kontakt Arbejdsmiljø for vejledning i håndtering af NaOH 2M.

 

Ved spild af væv på gulv fra gruppen Høj risiko overhældes med NaOH 2M, som henstår uforstyrret i minimum 1 time. Tør op med cellstof eller egnet éngangsmateriale.

Herefter udføres almindelig slutrengøring.

 

Klude, afdækningsplast, andet sugende materiale og handsker, der er anvendt under operationen, kasseres som særligt klinisk risikoaffald i emballage som beskrevet i afsnittet om affaldshåndtering.

Anæstesi/Opvågning

Prionsygdomme smitter ikke luftbåren. Instrumenter, som kommer i kontakt med mund og epitel i luftvejene, behandles som beskrevet under afsnittet om instrumenter. Éngangsudstyr bortskaffes som særligt klinisk risikoaffald i emballage som beskrevet i afsnittet om affaldshåndtering.

Affaldshåndtering

Affald fra gruppen Høj risiko håndteres som særligt klinisk risikoaffald jævnfør Vejledning fra Miljøstyrelsen, Nr. 4/1998. Affaldet mærkes på alle lag emballage med påskriften ”UN 2814, smittefarligt stof, farligt for mennesker. Prioner”.

 

Affaldet pakkes i UN-godkendte spændelågsfade i plast, som rekvireres i kapellet. ADR Transportdokument (se bilag) udfærdiges af kapelpersonalet. Dokumentet skal herefter følge affaldet til Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Hjørring.

For de Patologiske Institutter på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland fortsætter de gældende interne instrukser.

Litteratur

Rutala A. William, Weber J. David. Creutzfeldt-Jakob Disease: Recommendations for Disinfection and Sterilization, Healthcare Epidemiologi. 2001:32 (May 1) 1348-1356. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11303271

 

Rutala A. William, Weber J David. Guideline for Disinfection and Sterilization of Prion-Contaminated Medical Instruments. SHEA GUIDELINE. Infection Control and Hospital Epidemiologi. February 2010, Vol. 31 No. 2.

 

Prionsygdom. Hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte i sundhedssektoren. 1. udgave 2001. Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne. Statens Serum Institut http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/RogA/PRIONsygdom.ashx

 

WHO manual for surveillance of human transmissible spongiform encephalopathies including variant Creutzfeldt-Jakob Disease Communicable Disease. World Health Organization Communicable Disease Surveillance and Response 2003. http://www.who.int/bloodproducts/TSE-manual2003.pdf