Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ observation og behandling efter sectio

Beskrivelse1

Modtagelse af sectiopatient i Opvågningsafsnittet1

Klargøring inden modtagelse af patient1

Modtagelse1

Overlevering af informationer fra anæstesilæge/anæstesisygeplejerske1

Ansvarsfordeling mellem jordemoder og opvågningspersonale1

Observation2

Behandling og rammeordinationer2

Vaginal blødning2

Blodtryk3

Smertebehandling3

Den nye familie3

Information og samtykke3

Udskrivelse til barselsgangen3

Udskrivelseskriterier3

Formål3

Definition af begreber3

Referencer4

Beskrivelse

Modtagelse af sectiopatient i Opvågningsafsnittet

Klargøring inden modtagelse af patient

Til sectiopatienten se Postoperativ observation og behandling, Anæstesiologiskafdeling Nord

Til barnet:

 • • Sechers bord:

 • • Iltaggregat med Oxymixer – altid indstillet til 21 % O2

 • • Pose med ventilationsudstyr

 • • Sug og sugekatetre i flere størrelser

 • • Indhold i skuffer: se tjekliste i nederste skuffe

 • • Sechers bord tjekkes hver tirsdag

 • • Inden ankomst tændes for varmen på bordet

Modtagelse

Se Postoperativ observation og behandling, Anæstesiologiskafdeling Nord

Overlevering af informationer fra anæstesilæge/anæstesisygeplejerske

Vanlige informationer, se Postoperativ observation og behandling, Anæstesiologiskafdeling Nord med særlig vægt på:

 • • Indikation for sectio

 • • Anæstesiform:

 • • Spinal anæstesi

 • • Epidural anæstesi

 • • Generel anæstesi

Ansvarsfordeling mellem jordemoder og opvågningspersonale

Opvågningspersonalets ansvar

 • • At observere og pleje sectiopatienten

 • • At observere barnet, hvis jordemoderen er nødt til at forlade stuen

 • • I samarbejde med jordemoderen at kontakte obstetrisk læge ved behov hos sectiopatienten

 • • At kontakte anæstesilæge ved behov hos sectiopatienten

 • • At følge sectiopatienten og barnet til Barselsgangen og give rapport til sygeplejersken der

 • • Ved uledsaget udskrivelse at give rapport til barselsgang og besked til Neonatalafsnittet om at mor kommer på besøg hos barnet

Jordemoderens ansvar

 • • At følge sectiopatienten sammen med den nyfødte og faderen – eller anden pårørende - fra OP til Opvågningen

 • • At observere barnet de første to timer post partum

 • • At foretage børneundersøgelse, hvis dette ikke er gjort på operationsstuen

 • • At veje barnet og evt. klæde det på sammen med forældrene

 • • At give forældrene information om ophold på Barselsgangen

 • • At hjælpe med at lægge barnet til brystet

 • • At give early feeding og bestille blodsukkerkontol, hvis der er indikation for dette. Give information om næste blodsukker og måltid til B11, hvis overflytning forsinkes eller mor bliver intensiv patient

 • • At kontrollere uterus 1 og 2 timer post partum

 • • I samarbejde med opvågningspersonalet at kontakte obstetrisk læge ved behov hos sectiopatienten

 • • At kontakte børnelæge ved behov hos barnet

 • • At give Rhesusprofylakse ved rhesus D negative mødre (også til kvinder der indlægges på Intensiv Afdeling)

 • • At foretage registreringer af barnet og fødselsforløbet

 • • At melde fødslen til Barselsgangen

 • • I det tilfælde moderen bliver intensiv patient, følger jordemoderen barnet og evt. pårørende til barselsgangen og overgiver ansvaret for den videre pleje/observation af barnet til barselsgangen – eller ringer til B11 og informerer om de aftaler der er lavet med den far, der gerne vil passe barnet

 • • Ansvaret for barnet ligger altid hos jordemoderen, barselsgangen eller neonatal afdelingen og ved fuldbårne børn også hos forældre under supervision fra barselsgang og/eller jordemoder

Observation

Sectiopatienten

Se Postoperativ observation og behandling, Anæstesiologiskafdeling Nord

Barnet

Barnet observeres

 • • Respiration

 • • Farver

 • • Temperatur

 • • Tonus

 • • 1. vandladning + meconiumafgang noteres

Behandling og rammeordinationer

Se Postoperativ observation og behandling, Anæstesiologiskafdeling Nord og Rammeordinationer for opvågningsafsnit, Anæstesiologiskafdeling Nord

Vaginal blødning

De første 500 ml erstattes ikke.

Ved behov giver jordemoderen uterotonika.

Ved meget kraftig blødning evt. med koagler kontaktes obstetrisk læge og evt. anæstesilæge. Se i øvrigt Blodkomponentterapi ved massiv obstetrisk blødning.

Blodtryk

Skærpet opmærksomhed på forhøjet BT, hvis der har været tegn på præeklampsi.

Udelukke at stigende BT skyldes smerter.

BT-fald kan opstå efter spinal/epidural anæstesi eller pga. blødning.

Smertebehandling

Se Postoperativ observation og behandling, Anæstesiologiskafdeling Nord og Rammeordinationer for opvågningsafsnit, Anæstesiologiskafdeling Nord

EDK bibeholdes og anvendes til postoperativ analgesi. Der er specielt indikation for EDK ved præeklampsi, HELLP eller andet der nødvendiggør intensiv observation/terapi.

Anden smertebehandling opstartes ved ankomst til Opvågningsafsnittet.

Den nye familie

Det tilstræbes altid at den nye familie kan være sammen i hele forløbet:

 • • Sectiopatienter placeres så vidt det er muligt på ”sectiopladsen”

 • • Faderen eller en anden pårørende må være hos mor og barn i Opvågningsafsnittet

 • • Sechers bord og vægt er placeret ved siden af sengen, så mor kan være med når barnet undersøges, vejes og evt. klædes på

 • • Forældrene må gerne låne afsnittets telefon til at ringe til pårørende (to korte opkald). Mobiltelefoner må ikke benyttes i Opvågningsafsnittet

 • • Barnet kan lægges til brystet, når mor og barn er klar til det

 • • Hvis barnet er på Neonatalafsnittet informerer jordemoderen om barnets tilstand

 • • Det er altid jordemoder/barselsgang/neonatalafdelingen eller barnets forældre eller anden pårørende – der er ansvarlig for barnet

Information og samtykke

Se Postoperativ observation og behandling, Anæstesiologiskafdeling Nord

Udskrivelse til barselsgangen

Udskrivelseskriterier

Sectiopatienter forbliver i Opvågningsafsnittet til uterus er kontrolleret 2. gang dvs. efter to timer. Herefter gælder de generelle udskrivelseskriterier.

Sectiopatienter med børn ledsages altid af sygeplejerske til Barselsgangen. Er barnet ikke med kan sectiopatienten overflyttes uledsaget, hvis kriterierne er opfyldt. Se Postoperativ observation og behandling, Anæstesiologiskafdeling Nord

Formål

 • • At sikre det postoperative forløb for sectiopatienter gennem en fastlagt postoperativ plan

 • • At fastlægge ansvarsfordelingen i det postoperative forløb

 • • At den nye familie får så god en start som muligt

Definition af begreber

 

Early feeding

Gives forebyggende hos børn i risiko for at udvikle hypoglykæmi efter fødslen. Første måltid gives inden for 1. levetime, dvs. før første blodsukkermåling

EDK

Epiduralkateter

 

Referencer

Region Nordjylland:

Information ved overflytning mellem enheder og institutioner

Anæstesiologiskafdeling Nord i Region Nordjylland:

Postoperativ observation og behandling, Anæstesiologiskafdeling Nord

Rammeordinationer for opvågningsafsnit, Anæstesiologiskafdeling Nord

Blodkomponentterapi ved massiv obstetrisk blødning

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital:

Early feeding - Sygeplejeinstruks (Barselsafsnit 11)

Rhesusprofylakse

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Rekommendation for udarbejdelse af udskrivningskriterier fra anæstesiafdeling til kirurgisk stamafdeling efter anæstesi i Danmark Version 5.0.

Hatfield A. og Tronson M. Opvågningssygepleje – i teori og praksis. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2003.