Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til indlagte patienter med hoftenære frakturer

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter indlagt på ortopædkirurgisk afsnit 108 i forbindelse med operation for en hoftenær fraktur. Patienten er opereret med osteosyntesemateriale eller med en halvprotese/hemialloplastik.

 

Overordnet fremgangsmåde

Patienterne henvises ifølge planen til fysioterapi efter operation.

Fysioterapeuterne følger: ”Det gode patientforløb. Hoftenære frakturer. 2005, Ortopædkirurgi Nordjylland.

Behandlingen starter dagen efter operationen, som er 1. dag.

Patienten behandles de første dage på stuen Afhængig af patientens funktionsniveau er der mulighed for at træningen herefter kan foregå i træningssalen på afsnittet.

Patienten behandles 1 gang dagligt, suppleret med gangtræning om eftermiddagen efter behov.

I henhold til Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram - RKKP scores patienterne efter Cumulated Ambulation Score - CAS skemaet med henblik på at vurdere funktionsniveau før indlæggelse og ved udskrivelse.

 

Specielle forholdsregler for patienter opereret med en halvprotese/hemialloplastik.

 • • Patienten er lejret med spredekile.

 • • Patienten skal sidde på en artrodesepude (dobbelt- eller enkeltsidig) fra første dag.

 • • Patienten har følgende restriktioner:

 • • Fleksion over 90 grader i hoften.

 • • Adduktion over midtlinjen.

 • • Indadrotation over 0-stilling.

De tre bevægelser bør undgås, for at forebygge luksation.

Under træningen tages individuelle hensyn til patienternes smerteoplevelse.

 

Før patientkontakt

Der hentes oplysninger om følgende i EPJ:

 • • Patientens almene tilstand efter operationen.

 • • Patientens funktionsniveau før operation.

 • • Operationsbeskrivelse – specielle forholdsregler i genoptræningen (belastning af opererede ben).

 • • Bidiagnoser (eks. demens, urinvejsinfektioner, anæmi, hjerte – lungeproblemer, apopleksi, cancer)).

 • • Patientens sociale forhold.

Der konfereres dagligt med den sygeplejerske/social- og sundhedsassistent på afsnit 108, som er ansvarlig for patientens pleje. Der kan ved behov konfereres med lægen på stuegang.

 

Fysioterapeutisk intervention dag 1

Undersøgelse

Formål

At vurdere patientens helbredstilstand specielt mhp at tilpasse genoptræningen til den enkelte patient.

Dette for at tidligere funktionsevne genvindes eller bedst mulig funktionsevne opnås, samt komplikationer efter operationen undgås.

 

Anamnese:

 • • Vurdering af patientens kognitive funktion.

 • • Smerter.

 • • Patientens sociale forhold (bolig, familie, netværk).

 

Inspektion:

 • • Lungefunktion, f.eks. respirationen.

 • • Patientens lejring.

 • • Det opererede bens lejring.

 • • Benlængde.

 • • Farve og hævelse af det opererede ben.

 • • Dræn.

 • • Sanser.

 

Funktionsundersøgelse:

 • • Lungefunktion, respiration.

 • • Bevægeligheden i UE (ved hemialloplastik: Maximum 90 grader i hoften på det opererede ben).

 • • Muskelfunktion i UE.

 • • Mobilitet i seng:

 • • Er de i stand til at forflytte sig i sengen.

 • • Mobilitet ud og ind af seng:

 • • Op at stå/ned at ligge.

 • • Over i stol og tilbage igen.

 • • Rejse/sætte sig i en stol.

 • • Gangfunktion.

 • • Patientens ressourcer til samarbejde.

 

CAS score

 • • Den første dag scorer fysioterapeuten patientens funktionsniveau før indlæggelsen ud fra patientens og/eller pårørendes udsagn.

 • • Ved udskrivelsen scores patientens funktionsniveau igen. Dette sker ved en fysioterapeutisk vurdering.

 • • Patienten skal i genoptræningsforløbet under indlæggelsen scores af fysioterapeut ud fra CAS, for at vurdere funktionsforbedringer mhp. videreformidling til kollegaer/andre faggrupper.

 • • CAS scoren indskrives i RKKP skema.

 • • Sekretæren på afsnittet registrerer til RKKP.

 • • OBS. Kan fysioterapeuten ikke finde RKKP skemaet på udskrivelsesdagen, kan journal og RKKP skema findes på sekretærkontoret, afsnit 108, etage 8, dagen efter. Her skal scoringen registreres.
  Får fysioterapeuten ikke RKKP-skemaet udfyldt inden udskrivelse, afleverer sekretæren skemaet til fysioterapeuten, der udfylder og lægger det tilbage til sekretæren.

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelsen og på baggrund af denne påbegyndes den postoperative fysioterapeutiske intervention. Under den fysioterapeutiske intervention foretages funktionsundersøgelserne parallelt med, at patientens funktionsevne bedres.

 

Fysioterapeutisk intervention

Formål:

At patienten under indlæggelsen opnår en funktionsevne, så han/hun ved udskrivelsen kan klare sig i vante omgivelser, og er i stand til at fortsætte træning i kommunalt regi (almen genoptræningsplan) mhp. at opnå tidligere funktionsevne og livskvalitet.

 

På baggrund af den fysioterapeutiske undersøgelse, planlægges en individuelt tilpasset intervention. Følgende komponenter kan indgå:

 

Metoder:

Respirationsbehandling:

 • • Diafragmatisk respiration

 • • PEP fløjte

 • • PEP maske

 • • CPAP

Træning af leddenes bevægelighed.

Funktionstræning

Træning af styrke.

Træning af balance.

Træning af stabilitet.

Vejledning og information.

Instruktion i selvtræning efter udskrivelsen.

 

Funktionstræning

Funktionstræningen relateres til patientens hverdag. Ved funktionstræningen er målet at øge patientens muskelstyrke og bedre balancen.

Eksempler på funktionsøvelser:

 • • Rejse/sætte sig på stol

 • • Stående balancetræning

 • • Trappegang

 • • Gang over dørtrin

 • • Cykel

 • • Øvelser ved gangbarre

 

Træningsforløb

Dag 1 efter operation

 • • Undersøgelse.

 • • Udlevering af folder med øvelser for hoftebrud efter hemialloplastik.

 • • Instruktion i øvelser (3,4)

 • • Op at stå og gå med relevant ganghjælpemiddel.

 • • Scoring efter CAS.

 • • Start på journalisering.

 

Dag 2 efter operationen

 • • Afdække tidligere funktionsniveau og adgangsforhold til hjemmet.

 • • Fælles målsætning for behandlingsforløbet.

 • • Progression af øvelserne fra programmet:

 • • Fysioterapeuten vurderer sammen med patienten progressionen hastighed.

 • • Mobilisering fra seng til stol + gangtræning.

 

Dag 3 – 4 efter operationen

 • • Træningen progredieres efter patientens funktionsevne.

 • • Selvtræning efter det udleverede øvelsesprogram, hvor målet er øget ledbevægelighed.

 

Dag 5 efter operationen

 • • Træningen progredieres fortsat.

 • • Evt. start på trappetræning. Efter normale omstændigheder træner patienten med ønsket belastning + ganghjælpemiddel.

 

Dag 6 til udskrivelse

 • • Progression af træningen mhp. udskrivelse, hvor der tages udgangspunkt i patientens funktionsniveau og hjemlige forhold.

 

Relevant tværfagligt samarbejde

 • • Daglig kontakt med plejepersonalet, før og efter behandling af patienten.

 • • Kontakt med ergoterapeut, når det er relevant i behandlingsforløbet.

 • • Kontakt med stuegangslægen ved behov.

 • • Fortløbende kommunikeres og dokumenteres den fysioterapeutiske intervention i EPJ og GOP.

 

Udskrivelse

Kriterier for udskrivelse:

 • • Patienten kan færdes med relevant ganghjælpemiddel.

 • • Patienten kan klare forflytninger.

 • • Patienten kan klare trappegang med relevant ganghjælpemiddel.

 • • Patienten kan udføre øvelserne i det udleverede øvelsesprogram.

 • • Patienten er informeret om mulighed for videre genoptræning.

 

Kriterier for patienter med demens og/ eller fra plejehjem:

 • • Skal så vidt muligt have været ude af sengen.

 • • Skal så vidt muligt have været på badeværelset.

 • • Skal så vidt muligt have forsøgt at stå ved sengen.

 

Afslutning af patienten

Fysioterapeut vurderer behov for ganghjælpemiddel og fysioterapeut eller social- og sundhedsassistent udleverer ganghjælpemiddel til patienten og skriver samtidig en udlånsseddel, hvorefter sekretæren i Fysio- og Ergoterapien registrerer hjælpemidlet i udlånssystemet.

Træningsforløb afrundes med patienten og fysioterapeuten sikrer, at patienten kan udføre hjemmeøvelser.

 

Genoptræningsplan

Den elektroniske genoptræningsplan startes af sekretæren, på afsnit 108 på operationsdagen.

Status for genoptræning vurderes og kommunikeres til læge, sygeplejerske og patient, så genoptræningsplan kan udarbejdes.

 

Definition af begreber

Hoftenære frakturer
Hoftenære frakturer er betegnelsen for brud igennem den øverste del af lårbenet. Det omfatter således både brud i selve lårbenshalsen samt i den øvre del af lårbensknoglen. Bruddene benævnes: Intrakapsulære, ekstrakapsulære, pertrochantære og subtrochantære brud.

 

Operation med osteosyntese
Bruddet sættes sammen igen og holdes fast ved hjælp af glideskrue, kanylerede skruer eller marvsøm
 

Hemialloplastik/Halvprotese
Denne metode anvendes typisk til forskudte brud gennem lårbenshalsen. Ved operation fjernes lårbenshovedet og en del af lårbenshalsen. Herefter sættes protesen i.

 

Ønsket belastning
Fuld støtte i forhold til patientens funktionsevne med samtidig anvendelse af relevant ganghjælpemiddel.

 

Cumulated Ambulation Score (CAS)
Testen viser grundlæggende niveau af basismobilitet og kan også vise udvikling i basismobiliteten. Hos patienter med hoftenær fraktur kan CAS være med til at forudsige resultatet af den postoperative rehabilitering.

 

RKKP

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

 

EPJ

Elektronisk patientjournal.

 

Det gode patientforløb for patienter med hoftenære frakturer
Detaljerede ”dag til dag forløbsbeskrivelser” fra det øjeblik patienten ankommer på skadestuen, og til patienten ved udskrivelsen forlader det aktuelle afsnit i Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hjørring med en genoptræningsplan for den videre genoptræning. ”Dag til dag beskrivelserne” understøttes af en lang række mono- og tværfaglige instrukser samt en del skriftlig patientinformationsmateriale.

 

Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter indlagt med hoftenær fraktur med henblik på at:

 • • Sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske øvelser.

 • • Social- og sundhedsassistenter kan, under vejledning af fysioterapeuterne assistere med træningen på afsnittet.

 

Reference

 1. 1. Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Dansk ortopædkirurgisk Selskab: Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. 2008.

 2. 2. Ortopædkirurgi Nordjylland: Det gode patientforløb for patienter med hoftenære frakturer. 2005

 3. 3. Hoftebrud operationen

 4. 4. Hoftebrud - træningsprogram kunstigt hofteled.

 5. 5. CAS