Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til indlagte patienter med hoftenære frakturer

 1. 1. Beskrivelse

1.1 Patientgruppe

Patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling 109 i forbindelse med operation for en hoftenær fraktur. Patienten er opereret med osteosyntese materiale eller med en halvprotese/hemialloplastik.

 

1.2 Overordnet fremgangsmåde

Patienterne henvises ifølge planen til fysioterapi efter operation.

Fysioterapeuterne følger: Forløbsbeskrivelse – Patientforløbet for hoftenære frakturer i Region Nordjylland.

Behandlingen starter dagen efter operationen, som er 1. dag. Det tilstræbes at patienter, der har gennemgået operation for hoftenær fraktur mobiliseres inden for 24 timer postoperativt. I hverdagene varetager en fysioterapeut, sammen med en ergoterapeut, den tidlige mobilisering af de patienter som endnu ikke er mobiliseret af plejepersonalet på afdelingen.

Patienten tilses så vidt muligt 1 gang dagligt.

I henhold til Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram - RKKP scores patienterne efter Cumulated Ambulation Score (CAS) og Numerisk Rang Score (NMS) med henblik på at vurdere funktionsniveau før indlæggelse og ved udskrivelse.

 

Specielle forholdsregler for patienter opereret med en halvprotese/hemialloplastik.

 • • Patienten skal sidde på en artrodesepude fra første dag.

 • • Patienten har følgende restriktioner:

   • • Fleksion over 90 grader i hoften.

   • • Adduktion over midtlinjen.

   • • Indadrotation over 0-stilling.

De tre bevægelser bør undgås, for at forebygge luksation.

Under træningen tages individuelle hensyn til patienternes smerteoplevelse.

 

1.3 Før patientkontakt

Der hentes oplysninger om følgende i EPJ:

 • • Patientens almene tilstand efter operationen.

 • • Patientens funktionsniveau før operation.

 • • Operationsbeskrivelse – specielle forholdsregler i genoptræningen (belastning af opererede ben).

 • • Bidiagnoser (eks. demens, urinvejsinfektioner, anæmi, hjerte – lungeproblemer, apopleksi, cancer)).

 • • Patientens sociale forhold.

I hverdagene deltager fysioterapeuten så vidt muligt i tavlestuegang på Ortopædkirurgisk Afdeling 109 sammen med plejepersonalet, stueganggående læge og ergoterapeut. Her gennemgås afdelingens patienter mht. mobiliseringsstatus, hjælpemidler etc.

 

1.4 Fysioterapeutisk intervention dag 1

1.4.1 Undersøgelse

Formål

At vurdere patientens helbredstilstand specielt mhp. at tilpasse genoptræningen til den enkelte patient.

Dette for at tidligere funktionsevne genvindes eller bedst mulig funktionsevne opnås, samt komplikationer efter operationen undgås.

 

1.4.2 Anamnese:

 • • Vurdering af patientens kognitive funktion.

 • • Smerter.

 • • Patientens sociale forhold (bolig, familie, netværk).

 

 • • 1.4.3 Inspektion:

 • • Lungefunktion, f.eks. respirationen.

 • • Patientens lejring.

 • • Det opererede bens lejring.

 • • Benlængde.

 • • Farve og hævelse af det opererede ben.

 • • Dræn.

 • • Sanser.

 

1.4.4 Funktionsundersøgelse:

 • • Lungefunktion, respiration.

 • • Bevægeligheden i UE (ved hemialloplastik: Maximum 90 grader i hoften på det opererede ben).

 • • Muskelfunktion i UE.

 • • Mobilitet i seng:

   • • Er de i stand til at forflytte sig i sengen.

 • • Mobilitet ud og ind af seng:

   • • Op at stå/ned at ligge.

   • • Over i stol og tilbage igen.

 • • Rejse/sætte sig i en stol.

 • • Gangfunktion – herunder vurdering af behovet for ganghjælpemidler

 • • Patientens ressourcer til samarbejde.

 

1.4.5 CAS score

 • • Den første dag scorer fysioterapeuten patientens funktionsniveau før indlæggelsen ud fra patientens og/eller pårørendes udsagn.

 • • Ved udskrivelsen scores patientens funktionsniveau igen. Dette sker ved en fysioterapeutisk vurdering.

 • • Patienten skal i genoptræningsforløbet under indlæggelsen scores af fysioterapeut ud fra CAS, for at vurdere funktionsforbedringer mhp. videreformidling til kollegaer/andre faggrupper.

 • • CAS scoren indskrives i EPJ som et selvstændigt notat eller som en del af en fysioterapeutnotat

 • • Sekretæren på afsnittet registrerer til RKKP.

 

1.4.6 Konklusion

Der konkluderes på undersøgelsen og på baggrund af denne påbegyndes den postoperative fysioterapeutiske intervention. Under den fysioterapeutiske intervention foretages funktionsundersøgelserne parallelt med, at patientens funktionsevne bedres.

 

 

 

 

 

1.5 Fysioterapeutisk intervention

Formål:

At patienten under indlæggelsen opnår en funktionsevne, så han/hun ved udskrivelsen kan klare sig i vante omgivelser, og er i stand til at fortsætte træning i kommunalt regi (Almen Genoptræningsplan) mhp. at opnå tidligere funktionsevne og livskvalitet.

 

På baggrund af den fysioterapeutiske undersøgelse, planlægges en individuelt tilpasset intervention. Følgende komponenter kan indgå:

 

1.5.1 Metoder:

Funktionstræning

Træning af styrke.

Træning af balance.

Træning af stabilitet.

Vejledning og information.

Instruktion og vejledning i øvelseprogram

Træning af leddenes bevægelighed.

Respirationsfysioterapi

 

1.5.2 Funktionstræning

Funktionstræningen relateres til patientens hverdag. Ved funktionstræningen er målet at øge patientens muskelstyrke og bedre balancen.

Eksempler på funktionsøvelser:

 • • Rejse/sætte sig på stol

 • • Ind/ud af seng

 • • Stående balancetræning

 • • Trappegang

 • • Gang over dørtrin

 • • Cykel

 

1.6 Træningsforløb

1.6.1 Dag 1 efter operation

 • • Undersøgelse.

 • • Op at stå og gå med relevant ganghjælpemiddel.

 • • Udlevering af pjece ”Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud” eller ”Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud”

 • • Instruktion i øvelser

 • • Scoring efter CAS og NMS

 • • Start på journalisering.

 

1.7 Relevant tværfagligt samarbejde

 • • Daglig kontakt med plejepersonalet, før og efter behandling af patienten.

 • • Daglig deltagelse i tavlestuegang

 • • Kontakt med ergoterapeut, når det er relevant i behandlingsforløbet.

 • • Kontakt med stuegangslægen ved behov.

 • • Fortløbende kommunikeres og dokumenteres den fysioterapeutiske intervention i EPJ og GOP.

 

1.8 Ganghjælpemidler

Patienter, der er har fået isat hemialloplastik og dermed er underlagt regime jf. afsnit 1.2, samt patienter med andre mobiliseringsrestriktioner i form af fx nedsat støtte, skal have hjælpemidlerne med fra sygehuset ved udskrivelser.

 

Patienter, der er opereret med andet end hemialloplastik og som kan følge normalt mobiliseringsregime uden restriktioner, skal have ganghjælpemidlerne leveret af deres hjemkommune. Disse hjælpemidler bestilles via EPJ i plejeforløbsplanen senest dagen før udskrivelse inden kl. 12.00

 

1.9 Genoptræningsplan

Den elektroniske genoptræningsplan startes af sekretæren, på afsnit 109 på operationsdagen.

Status for genoptræning vurderes og kommunikeres til læge, sygeplejerske og patient, så genoptræningsplan kan udarbejdes.

 

 1. 2. Definition af begreber

Hoftenære frakturer
Hoftenære frakturer er betegnelsen for brud igennem den øverste del af lårbenet. Det omfatter således både brud i selve lårbenshalsen samt i den øvre del af lårbensknoglen. Bruddene benævnes: Intrakapsulære, ekstrakapsulære, pertrochantære og subtrochantære brud.

 

Operation med osteosyntese
Bruddet sættes sammen igen og holdes fast ved hjælp af glideskrue, kanylerede skruer eller marvsøm
 

Hemialloplastik/Halvprotese
Denne metode anvendes typisk til forskudte brud gennem lårbenshalsen. Ved operation fjernes lårbenshovedet og en del af lårbenshalsen. Herefter sættes protesen i.

 

Ønsket belastning
Fuld støtte i forhold til patientens funktionsevne med samtidig anvendelse af relevant ganghjælpemiddel.

 

Cumulated Ambulation Score (CAS)
Testen viser grundlæggende niveau af basismobilitet og kan også vise udvikling i basismobiliteten. Hos patienter med hoftenær fraktur kan CAS være med til at forudsige resultatet af den postoperative rehabilitering (5). Testen består af funktionerne (5):

 • • Ind og ud af seng

 • • Rejse/sætte sig fra en stol

 • • Gangfunktion

Hver funktion scores 0 (patienten kan ikke), 1 (patienten kan med fysisk støtter eller verbal guidning) eller 2 (patienten kan udføre funktionen selvstændigt, evt, vha. ganghjælpemiddel) (5).

RKKP

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

 

EPJ

Elektronisk patientjournal.

 

Det gode patientforløb for patienter med hoftenære frakturer
Detaljerede ”dag til dag forløbsbeskrivelser” fra det øjeblik patienten ankommer på skadestuen, og til patienten ved udskrivelsen forlader det aktuelle afsnit i Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hjørring med en genoptræningsplan for den videre genoptræning. ”Dag til dag beskrivelserne” understøttes af en lang række mono- og tværfaglige instrukser samt en del skriftlig patientinformationsmateriale.

 

 1. 3. Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter indlagt med hoftenær fraktur med henblik på at:

 • • Sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske øvelser.

 • • Social- og sundhedsassistenter kan, under vejledning af fysioterapeuterne assistere med træningen på afsnittet.

 

 1. 4. Reference

 1. 1. Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Dansk ortopædkirurgisk Selskab: Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. 2008.

 2. 2. Forløbsbeskrivelse - Patientforløbet for hoftenære frakturer (rn.dk)

 3. 3. Hoftebrud operationen

 4. 4. Hoftebrud - træningsprogram kunstigt hofteled.

 5. 5. Foss, N. B., Kristensen, M. T., & Kehlet, H. (2006). Prediction of postoperative morbidity, mortality and rehabilitation in hip fracture patients: the cumulated ambulation score. Clinical Rehabilitation, 20(8), 701–708. https://doi.org/10.1191/0269215506cre987oa