Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transport af patienter

Fribefordring

Driftskørsel

Overflytninger mellem sygehuse

Intensive ambulante behandlingstilbud

Oversigt over situationer med kørselsbehov

Uddybende eksempelkatalog

Transport til diverse retsmøder

Transport til hjemmebesøg i løbet af et indlæggelsesforløb

Transport til sundhedstilbud i primær praksis under en indlæggelse

Patientens besigtigelse af botilbud under en indlæggelse

Asylansøgere

Transport til forskningsprojekt

Definition af begreber

Formål

Referencer

 

Fribefordring

Regler om patienters ret til befordring er fastsat i sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse. Befordringsreglerne i sundhedsloven er objektive – og uden dispensationsmulighed. Der kan ikke ”lægeordineres” kørsel.

 

I Region Nordjylland er det Kontoret for Patientbefordring som træffer afgørelse om patienters ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse. Kontoret for Patientbefordring kan have behov for at indhente en sundhedsfaglig vurdering af, hvad der er billigste ”forsvarlige befordringsmiddel.

 

”Bestilling af kørsel: Patienter, der vil bestille kørsel til sygehusbehandling, henvises til Kontoret for Patientbefordring i Region Nordjylland – telefon 97648030 (mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00).

Ønsker en patient at ansøge om befordringsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling kan patienten søge digitalt på ansøgningsportalen befordring.rn.dk

Se supplerende information om Patientbefordring på Regionens hjemmeside

 

Patientkontoret i Region Nordjylland (tlf. 9764 8010) kan også vejlede om kørselsreglerne.

 

Patienters ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse

 

Kørsel med ambulance eller særligt indrettet sygekøretøj

 • Patienter har ret til kørsel til og fra sygehuset med ambulance eller særligt indrettet sygehuskøretøj, hvis patientens tilstand gør denne transportform nødvendigt

 

Kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra bopæl til sygehuset

 

 • Pensionister (førtidspensionister og folkepensionister)

Hvis patienten modtager pension efter de sociale pensionslove og udgiften til det efter forholdene billigste forsvarlige transportmiddel overstiger 42 kr. i alt

 • 50 km´s regel

Hvis patienten bor i en afstand af mere end 50 km fra sygehuset og udgiften til det efter forholdene billigste forsvarlige transport overstiger 100 kr. (afstand: KRAK hurtigste rute)

 • Ambulant efterbehandling

Hvis patienten er ambulant efterbehandlingspatient og patienten helbredsmæssigt ikke kan benytte offentlige transportmidler

 • Midlertidigt hjemsendt

Hvis patientens hjemsendes efter sygehusets bestemmelse som et led i behandlingen eller arbejdet på sygehuset og patienten helbredsmæssigt ikke kan benytte offentlige transportmidler (fravær under indlæggelse må ikke strække sig over mere end 3 døgn)

I alle andre tilfælde skal patienten selv sørge for og betale for kørsel til og fra sygehus.

 

Ledsagere

Hvis en patient – som efter reglerne har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse - har behov for en ledsager på grund af alder eller helbredstilstand – har ledsageren ligeledes ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse. Ledsagerens ret til fribefordring er til selve rejseledsagelsen – altså transporten sammen med patienten.

 

Pårørende som kommer på besøg eller til samtale på sygehuset, hvor patienten er indlagt, har ikke ret til fribefordring efter sundhedslovens regler.

 

Patient med bopæl i en anden region:

En akut indlagt udenregionsborger som indlægges fra et midlertidigt opholdssted (fx ved ophold i Region Nordjylland på grund af ferie eller familiebesøg) har ved udskrivelse højst ret til transport tilbage til det midlertidige opholdssted og kræver, at een af de anførte betingelser er opfyldt (som regel pensionist eller 50 km´s reglen).

 

Patienter i skadestuen:

Patienten som møder akut i skadestuen (direkte eller via vagtlæge) kan stå med behov for transport tilbage til bopæl eller midlertidigt opholdssted, hvis patienten ikke skal indlægges. Patienten har kun ret til befordring efter fribefordringsreglerne (50 km mellem bopæl/midlertidigt opholdssted og sygehus – eller at patienten er pensionist). Den omstændighed, at patienten fx er kørt til skadestuen i ambulance eller taxa rekvireret af vagtlæge, medfører ikke, at patienten har ret til hjemtransport. Dette skal vurderes efter fribefordringsreglerne.

 

Transport, når patienter benytter frit sygehusvalg:

Når patienter vælger behandling på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg skal patienten selv sørge for transport og selv betale eventuelle ekstraomkostninger. Hvis patienten ville have ret til kørsel til det relevante sygehus i bopælsregionen, kan patienten få refusion af udgiften dertil.

 

Klageadgang

Patienter kan klage over afslag på befordring til Styrelsen for Patientklager. Der er en klagefrist på 4 uger.

Driftskørsel

Drift er varetagelse af sygehusopgaven i form af behandling af patienter.

 

Driftskørsel med patienter er en patienttransport, som er nødvendig i forbindelse med patientbehandlingen, og som hovedregel under et indlæggelsesforløb på et sengeafsnit.

 

Implicit i sygehusforpligtelsen ligger, at relevante helbredsfremmende tiltag iværksættes overfor patienten. Der kan således iværksættes forskellige aktiviteter for patienter, når disse aktiviteter har et behandlingsmæssigt formål. I forbindelse med sådanne aktiviteter kan der være et transportbehov, som sygehuset dækker som et led i behandlingsaktiviteten.

 

Der kan udelukkende være tale om direkte behandlingsrettede aktiviteter som led i sygehusbehandlingen, hvor der er beskrevet generelle kriterier, som skal være opfyldt. Der er således ikke en ”ordinationsret” i forhold til et opstået kørselsbehov i enkelt tilfælde for en konkret patient. Rammerne for sådanne behandlingsaktiviteter fastsættes af klinikledelserne.

 

Overflytninger mellem sygehuse

Behov for overflytning til et andet sygehus med henblik på videre behandling på modtagesygehuset kan opstå i følgende situationer:

 • En patient flyttes internt i Regionen (fx fra APS til BPS eller fra Thy-Mors til BPS)

 • Akut indlagt udenregionsborger overflyttes til videre behandling i bopælsregionen

 • En region Nordjylland borger, der er blevet akut indlagt under ophold i en anden region, overflyttes til videre behandling her i Psykiatrien

 

Når en patient overflyttes fra opholds- til bopælsregion er det bopælsregionen, som bestiller og betaler for overflytningen (transporten) af patienten.

 

Hvis patienten kræver ledsagelse af personale, er det personale fra det afgivende sygehus, som ledsager patienten. Transporten til modtagesygehuset er sammen med patienten og følgelig dækket af bopælsregionen, men bopælsregionens betalingsforpligtelse dækker ikke for udgiften til personalets hjemtransport.

 

Sygehuset/afdelingen hvor patienten blev flyttet fra, må selv sørge for og betale for hjemtransporten af personalet. Udgift til forskellige typer transportform må afvejes i forhold til tidsforbrug. De respektive klinikledelser har beslutningskompetence i forhold til afvejning af den mest rentable og hensigtsmæssige hjemtransport af ledsagende personale.

 

Hvis sundhedspersonale får henvendelse fra en anden region vedrørende overflytning af en Region Nordjylland borger til videre behandling i hjemregionen, skal personalet henvise til Kontoret for Patientbefordring vedrørende aftale om hvordan overflyttelsen (transporten) skal ske. Sundhedspersonale må ikke give accept på en bestemt transportform. Det er Kontoret for Patientbefordring, der arrangerer transporten.

 

Intensive ambulante behandlingstilbud

I fx psykoseteamene er relationsbehandling og støtte til at patienter kan klare almindelig daglig livsførelse (indkøb, familiebesøg, udflugter, deltage i kommunale støttetilbud mv.) en vigtig del af behandlingen. Der kan i den forbindelse være kørselsbehov, som ikke i alle tilfælde kan planlægges, men hvor medarbejderen må gribe chancen for at få patienten aktiveret, når patientens tilstand muliggør det.

Denne type af kørsel kan undtagelsesvis falde ind under driftskørsel.

I Psykiatrien i Region Nordjylland er besluttet følgende vedrørende medarbejderes driftskørsel med patienter:

 • At kørsel kun sker i psykiatriens teambiler

 • At kørsel med patienter sker ud fra ensartede principper om, i hvilke situationer og med hvilke formål, psykiatriens medarbejdere kan varetage kørsel

Principper for hvornår, psykiatriens medarbejdere  kan varetage kørsel

Der skal være tale om kørsel, som er nødvendig for at kunne yde sygehusbehandlingen. Kørsel kan dækkes som driftskørsel, hvis en nødvendig kørsel er af afgørende betydning for at gennemføre/yde sygehusbehandlingen. Det er ikke tilstrækkeligt, at det i det konkrete patientforløb skønnes at ville være hensigtsmæssigt/bedst/rimeligt at køre patienten til fx et lægebesøg eller et møde med kommunen.

En patient i intensiv ambulant behandling i Psykiatrien må følge almindelige regler - i lighed med andre borgere (se oversigt). Sygehusansatte er ikke omsorgs-/støtteperson for borgere i eget hjem og skal ikke anvende tid på kørselsopgaver. Det skal altid inddrages i vurderingen, om andre myndigheder er forpligtede til at yde befordringen eller om man må afstå fra aktiviteten, hvis ikke patienten er indstillet på selv at sørge for transporten.

Det afgørende kriterium for, om en kørsel kan varetages som driftskørsel er således, at kørslen er af afgørende betydning for sygehusbehandlingen. 

I forhold til det sikkerhedsmæssige aspekt, skal der forud for beslutning om og gennemførelse af transport af patienter i teambil eller taxa foretages en voldsrisikovurdering af patienten jf. Voldsrisiko: Vurdering, forebyggelse og interventioner til patienter i ambulant behandling i Psykiatrien . Om forudsætninger bl.a. vedrørende vurdering og forebyggelse af vold se PRI: Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager i Psykiatrien.

 

Oversigt over situationer med kørselsbehov

Nedenfor beskrives en række situationer, hvor der er et kørselsbehov – og angivelse af, hvordan befordringsreglerne er i disse situationer. Der kan være helt særlige situationer, hvor sygehuset – begrundet i nødret eller lignende helt særlig situation – kan yde befordring af en patient.

Følgende falder under driftskørsel:

 

Kørsel af patienter mellem egne sygehuse

 • indlagte patienter der skal køres til og fra ECT på BPS eller APS

 • indlagte patienter, der under indlæggelsesforløbet skal køres til og fra en undersøgelse på somatisk afdeling som led i udredning/behandling

 

Kørsel i forbindelse med overflytning til sygehuse i andre regioner (ikke ved frit sygehusvalg)

 

Kørsel af patient til retsmøde ifm klager over tvang i henhold til psykiatriloven (frihedsberøvelse og tvangsfiksering)

 

Hvor sygehusmedarbejder har en udgående funktion som led i sygehusbehandlingen, og hvor medarbejderens kørsel er driftskørsel. Hvis patientens tilstedeværelse er relevant/nødvendig kan patienten køre med (i taxa eller teambil)

 

 

Ikke driftskørsel og ikke fribefordring, hvorfor sygehuset ikke betaler transport:

 

Indlagte patienters møder med:

 • kommunale instanser (socialforvaltning, jobcenter, støttecenter)

 • andre myndigheder, fx Statsforvaltningen

 • private, fx patientens boligudlejer eller arbejdsgiver

 • retsmøder, hvor patienten er indkaldt (med undtagelse af klager over tvang efter psykiatriloven, jfr. ovenfor)

 

Indlagte patientens besøg på:

 • nyt botilbud, som patienten gerne vil se forud for samtykke

 • patientens besigtigelse af lejlighed, for at finde en bolig

 • socialpsykiatriske tilbud (værested, beskyttet beskæftigelse, jobcenter mv.) ifm opstart under indlæggelsen med henblik på at patienten fortsætter efter udskrivelsen

 • besøg i eget hjem, indkøbsture, frisør mv.

 

Kørsel til sundhedstilbud i primærpraksis/privat regi:

 • tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, optiker

 • praktiserende læge og speciallæge

 • genoptræning

 

Mentalobservander – er ikke patienter efter Sundhedsloven

 

Kørsel af patientens ejendele, som blev glemt ved udskrivelse/overflyttelse.

 

 

Uddybende eksempelkatalog

 

Transport til diverse retsmøder

Retsmøde i forbindelse med klage over tvang i psykiatrien: sygehuset sørger for og betaler transport, hvis patienten stadig er indlagt. Er patienten udskrevet kan sygehuset/regionen ikke betale for transport til retten. Borgeren selv må betale for transporten.

Retsmøde med fremstilling af mentalobservand eller patient i varetægtssurrogat i Psykiatrien:

 • politiet skal sørge for og betale transporten

 

Alle andre type retssager: civile sager af alle slags og straffesager, hvor patienten måske skal afgive vidneforklaring)

Sygehuset kan og skal ikke betale for transport til retten. Patienten må selv sørge for og betale transport. Psykiatrien bør som hovedregel ikke bruge personaleressourcer til ledsagelse. Hvis patienten ikke er i stand til selv at tage i retten, kan det være nødvendigt, at patienten må meddele retten, at han er sygehusindlagt og dermed har lovligt forfald i forhold til at møde i retten. Anmoder retten om dokumentation for indlæggelsen, attesterer sygehuset dette.

 

Transport til hjemmebesøg i løbet af et indlæggelsesforløb

En patient har som hovedregel under en sygehusindlæggelses mulighed for udgang fra sygehuset. Hvis patienten ønsker at foretage et hjemmebesøg (tømme postkasse, se til blomster, hente mere tøj mv.) må patienten selv sørge for og betale for transporten.

 

Hvis en overnatning hjemme er et led i et udslusningsforløb i forbindelse med patientens snarlige udskrivelse er udgangspunktet stadig, at patienten selv må sørge for og betale for transporten, da der er tale om et tilbud til patienten. Patienten kan ikke få kørsel hverken efter fribefordringsreglerne eller som driftskørsel.

 

Undtagelse:

Der kan være situationer, hvor det er af afgørende betydning for udredning/behandling, at patienten observeres i hjemmet. Det er ikke tilstrækkeligt, at det i det konkrete patientforløb ville være hensigtsmæssigt/bedst med viden om patientens reaktion på ophold i eget hjem – det skal være afgørende nødvendigt for at kunne gennemføre udredning og behandling af patienten. Er denne betingelse opfyldt, kan kørsel dækkes som driftskørsel.

 

Der skal tages stilling til og føres til journal, at patienten som led i behandlingen er på hjemmebesøg – herunder nærmere begrundelse for, at hjemmebesøget er af afgørende betydning for behandlingen.

 

Følgende kan falde ind under reglerne:

 • i forbindelse med udredning af patienten, da patienten er bange for at være i hjemmet, men ikke kan beskrive, hvad det er der gør patientens angst

 • Patient indlagt til udredning for demens, hvor det er nødvendigt at se patienten i egne velkendte rammer sammenlignet med sygehusets rammer

 • at patienten overnatter i hjemmet forud for snarlig udskrivelse, da det er nødvendigt viden for at sikre en holdbar udskrivelse

 

Kørslen skal ske med billigste forsvarlige transportform, således så vidt muligt med offentlige transportmidler.

 

Transport til sundhedstilbud i primær praksis under en indlæggelse

 

Planlagt undersøgelse eller behandling i primær regi

Patienter kan under et indlæggelsesforløb have en planlagt tid til undersøgelse/behandling ved forskellige sundhedstilbud i primær praksis.

 

Transport til borgeres besøg ved praktiserende læge og speciallæge er et kommunalt sagsområde (bekendtgørelsen kap.1). Kørsel til besøg ved fysioterapeut, optiker, tandlæge, fodterapeut, kiropraktor og psykolog er som udgangspunkt for borgerens egen regning. Pensionister kan søge kommunen om hjælp til kørsel efter regler i serviceloven om enkeltudgifter.

 

Hvis en indlagt patient ønsker at opretholde en tid ved et sundhedstilbud i primær praksis må patienten selv sørge for og betale for transporten – og sygehuset kan ikke stille ledsager til rådighed. Hvis en patient således ikke har udgang uden ledsager, må patienten få tiden udsat.

 

Somatiske behandlingsbehov opstået under indlæggelsen

Ved akut opståede somatiske lidelser med behandlingsbehov, vil psykiatrien i almindelighed kontakte det relevante speciale i somatikken. Patienten tilbydes den nødvendige akutte behandling af den somatiske lidelse i sygehusregi, og eventuel kørsel er almindelig driftskørsel.

 

Ved patienters behov for akut behandling ved tandlæge og hudlæge (eller hvis patientens briller under indlæggelsen går i stykker), er det relevante behandlingstilbud i primær regi.

 

Endvidere kan der – særlig for langtidsindlagte og retspsykiatriske patienter – opstå mere presserende behandlingsbehov som - uden at være akutte - dog indenfor en kortere tidshorisont kræver behandling. Nødvendig behandling kan dermed ikke vente/udsættes til efter udskrivelse.

 

Patienten skal selv betale for transport til den relevante behandling i primær regi – ligesom patienten selv skal betale for behandlingen (fx tandlægebehandling, optiker besøg ved behov for nye briller, fodterapeut mv.).

 

Undtagelse:

Hvis en patient ikke evner egenomsorg og ikke forstår nødvendigheden af relevant behandling, og derfor afviser at betale transporten, har sygehuset for patienter, som er i sygehusets varetægt, en forpligtelse til at sikre den nødvendige behandling.

I sådanne tilfælde kan sygehuset dække kørslen som driftskørsel ud fra en konkret vurdering af den foreliggende situation. Kørslen skal ske med billigste forsvarlige transportform, således så vidt muligt med offentlige transportmidler.

 

Er der tale om en række behandlinger, hvor patienten ifm opstart af en behandling var afvisende overfor selv at skulle betale – skal der løbende tages stilling til transport og patienten skal forsøges afkrævet betaling for transporten.

 

Hvis sygehuset i den konkrete situation betaler transport, skal begrundelse og de nærmere omstændigheder i forbindelse hermed tilføres patientjournalen.

 

 

Patientens besigtigelse af botilbud under en indlæggelse

 

Besøg på botilbud for at opnå patientens samtykke til udskrivelse til botilbuddet:

Kørsel (og eventuel ledsagelse) med det formål at besigtige et af kommunen foreslået botilbud er ikke en del af sygehusbehandlingen – men et led i den sociale indsats (videre støtte til patienten efter udskrivelsen).

Det skal vurderes, om patienten selv kan besøge botilbuddet eller om patienten må tage stilling til det foreslåede botilbud på baggrund af skriftligt materiale, beskrivelse på nettet mv.

 

Undtagelse

Hvor en patients samtykke til udskrivelse til et botilbud afhænger af den yderligere motivation, som kan ske ved et besøg på botilbuddet kan det begrunde at kørslen dækkes som driftskørsel. Besøget på botilbuddet er en del af motivationsarbejdet, hvor det drejer sig om at overkomme patientens uvillighed til den lægefagligt vurderet nødvendige/hensigtsmæssige bolig efter udskrivelse - herunder undgå forlængelse af indlæggelsen på grund af patientens vægring ved at samtykke til boligformen. Der vil ofte være tale om retslige patienter. Der skal tages stilling til og føres til journal, at de anførte betingelser er opfyldt og begrunder, at der ydes kørsel til besigtigelse af botilbuddet som driftskørsel.

 

Asylansøgere

Regionerne skal varetage akutbehandling akut behandling af asylansøgere. Er der tale om ”anden nødvendig behandling” skal der søges godkendelse ved Udlændingeservice og det er Udlændingeservice, der skal afholde udgiften til behandling.

 

Regionen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvilket ikke er tilfældet for asylansøgere, hvor Udlændingeservice betaler for behandlingen.

 

Akut behandling af asylansøgere: fribefordringsreglerne

”Anden nødvendig behandling” af asylansøgere, hvor Udlændingeservice betaler for behandlingen: Regionen yder ikke befordring. Patienten selv/asylcenteret må sørge for og betale for kørselsudgifter i forbindelse med behandlingen

 

Transport til forskningsprojekt

Hvis en persons besøg på sygehuset alene relaterer til et forskningsprojekt, som vedkommende deltager i, er der ikke mulighed for befordring efter reglerne i Sundhedsloven om patientbefordring. Hvis en person skal have mulighed for at få dækket udgift til kørsel, skal det dækkes af forskningsbudgettet, og det skal i så fald fremgå af protokollen, at deltagerne kan få dækket deres transportudgifter.

 

Hvordan kørsel i givet fald dækkes er op til de forsøgsansvarlige/forskningsgruppen - fx kan være fastsat, at det følger de almindelige befordringsregler eller at alle dokumenterede udgifter dækkes, eller evt. at der dækkes op til et bestemt beløb.

 

Definition af begreber

Regionens/sygehuset forpligtelse

Regionens myndighedsopgave på sygehusområdet er at yde sygehusbehandling til personer med bopæl i regionen samt akut behandling til personer, der har midlertidig ophold i regionen.

Regionen må ikke varetage opgaver, som ikke er lovhjemlede eller opgaver, som er andre myndigheders kompetenceområde.

 

Fribefordring: patienters ret til transport eller transportgodtgørelse til og fra sygehus i forbindelse med sygehusbehandling.

 

Driftskørsel, patienter: vedrører kørselsbehov af patienter som led i behandling.

Er som hovedregel begrænset til nødvendig transport af indlagte patienter.

En undtagelse er transport af ambulante patienter i psykiatriens teambiler, hvor kørselsbehovet er nødvendig for at gennemføre behandlingen.

 

Driftskørsel, personale: når personale som led i udøvelse af ansættelsen har nødvendig transport indenfor arbejdstiden.

 

Patienters kørsel for egen regning

Regionen kan kun yde befordring efter reglerne om fribefordring eller retningslinjerne for driftskørsel. En patient må selv sørge for og betale for kørselsbehov, som ikke falder under enten fribefordringsreglerne eller reglerne om driftskørsel.

 

Formål

Formålet med instruksen er at beskrive regler for patienttransport i forbindelse med sygehusbehandling. Praksis viser en vis usikkerhed om patienters ret til kørsels - herunder sondringer mellem hvornår fribefordring – hvornår driftskørsel (herunder overflytninger) eller er der tale om transportbehov, som patienten selv skal sørge for og betale

 

Referencer

Sundhedsloven §§ 170-175, bekendtgørelse nr. 210 af 27/01 2022

Bekendtgørelse nr. 816 af 18/6 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven

Cirkulære nr. 218 af 31/10 1958 om politiets medvirken under sager om domstolsprøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse

Skrivelse nr. 11120 af 20/2 1974 om politiets medvirken ved tvangsmæssige overflytninger af patienter på psykiatriske hospitaler