Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolation af patienter med mistænkt/verificeret Adenovirus (4.1.7)

Formål

Isolation på enestue har til formål at forebygge og begrænse smittespredning til andre patienter og personale ved risiko for kontaktsmitte og dråbesmitte.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen

Generelt

Adenovirus er en infektion, der kan opstå i de øvre luftveje, ydre øje eller mave-tarm-kanalen.

Adenovirus kan være årsag til svær lungebetændelse, især hos patienter med nedsat immunforsvar og infektioner, der kan påvirke leveren (Adenovirus-hepatitis).

Patienter, som er isoleret, har samme ret til undersøgelse og behandling som øvrige patienter.

Smittekilde og smittemåde

Forekommer hyppigst hos børn og smitter ved direkte og indirekte kontakt med luftvejssekret, øjensekret og fæces.

Isolation

Følgende patientgrupper skal isoleres

 • • Patienter med conjunctivitis

 • • Patienter med gastroenteritis

Der isoleres ved mistanke ud fra de kliniske symptomer.

 

Ud over de generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2) skal følgende overholdes

Sengestue

 • • Patienten isoleres på enestue, og døren holdes lukket

  • • Efter aftale med Infektionshygiejnen kan døren i individuelle tilfælde stå på klem

 • • Patienter koloniseret/inficeret med samme mikroorganisme isoleres på samme flersengsstue efter aftale med Infektionshygiejnen

 • • Patienten skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres efter hvert brug

Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk (3.2), fjernes fra stuen.

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvoraf det fremgår hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode, der skal anvendes (se bilag)

 • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at anvende værnemidler (2.2), men skal instrueres i at foretage håndhygiejne (2.1), før stuen forlades

 • • Såfremt besøgende deltager i patientplejen, skal personalet instruere i at foretage håndhygiejne samt i brugen af værnemidler.

Håndhygiejne

 • • Der skal foretages håndvask og hånddesinfektion (2.1), når værnemidler er aftaget, og før stuen forlades

 • • Patienter instrueres i at foretage håndhygiejne. Ikke-selvhjulpne patienter tilbydes hjælp i forbindelse med f.eks. måltider og efter toiletbesøg/brug af bækken.

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt og kontakt med alt udstyr/inventar skal der anvendes

  • • Éngangshandsker (2.1)

  • • Éngangsovertrækskittel (2.2)

  • • Kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir (2.2) anvendes ved risiko for stænk og sprøjt

  • • Ved sygdomme, hvor der er risiko for dråbesmitte, skal der inden for én meters afstand til patienten anvendes kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir (2.2)

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges

 • • Brug af værnemidler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor man ikke har direkte fysisk kontakt med patienten og inventar/udstyr, f.eks. for at give en kort besked eller aflevere mad.

Desinfektion

Varmedesinfektion (8.2) foretrækkes.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 10 minutter. Rektaltermometre desinficeres som beskrevet i retningslinjen Digitale termometre (8.6).

Snavsetøj

 • • Snavsetøj kan lægges i snavsetøjspose på stuen, herefter lukkes og opbevares snavsetøjspose i skyllerum/affaldsrum. Alternativt kan snavsetøjspose stå i isolationsenheden, og posen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjspose.

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

Almindelig service og bestik anvendes

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

 • • Der anvendes éngangshandsker (2.1) ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og it-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile it-enheder som PC, PDA, tablet og mobiltelefon skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen.

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsmateriale på ydersiden

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar) med et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

 • • Rengøringsudstyr

  • • Desinficeres med et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor efter brug

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring, og inden stuen forlades, aftages værnemidler, og der udføres håndhygiejne.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj, og sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Forbindinger skal være tørre og tætsluttende

 • • Umiddelbart før transporten aftørres sengeheste samt sengegavle med et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren og håndtag desinficeres inden transport. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler (2.2) under transporten. Der skal foretages håndvask og hånddesinfektion (2.1) efter transporten

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. løft, anvendes værnemidler (2.2)

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for én meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes.

Rengøring efter undersøgelse/behandling

 • • Vandrette patientnære flader rengøres

 • • Kontaktpunkter f.eks. håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres

 • • Gulve pletdesinficeres efter spild og rengøres ved behov.

Forholdsregler for ophævelse af isolation

Patienten isoleres indtil ophør af kliniske symptomer.

Der skal ikke sendes kontrolprøve fra den enkelte patient ved sygdomsophør.

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation.

Rengøring og desinfektion

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres efterfølgende med et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Éngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har haft adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Rengøringsudstyr

  • • Rengøres og desinficeres efterfølgende med et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose.

Seng, dyne, pude, sengeforhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

  • • Aftørbare puder rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende med et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves

 • • Gardiner sendes til vask

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk (3.2), anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afdelingens instrumentopvaskemaskine eller rengøres og desinficeres efterfølgende med et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Rektaltermometre desinficeres som beskrevet i retningslinjen Digitale termometre (8.6).

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres med et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Blade og aviser

Kasseres.

Procedurer ved mors

 • • Ved istandgørelse opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Ved transport, se afsnit om Undersøgelse og behandling uden for isolationsstuen

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Referencer

SSI.dk - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Tilgængelig på https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/paediatri/tilstande-og-sygdomme/infektioner/adenovirusinfektion/. Hentet 6. september 2021.