Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Når et barn dør, fælles instruks

Instruksen er gældende for Børneafdelingen. Undtaget neonatal afsnit.

 

Beskrivelse

Der er en Mappe ved dødsfald med papirer, samt mappe fra Landsforeningen til støtte ved spædbarnsdød, og omsorgsmappe til forældrene; og en kasse med salmebøger, lys og dug. Det findes på kontoret på 1. etage i Døgnafsnittet.

 

 

Uventet dødsfald:

  • • Lægen orienterer forældrene om, at politiet har pligt til at tale med dem om det skete.

  • • Politiet:skal altid underrrettes på tlf.96 30 14 48.

  • • Der skal måles temperatur, og barnet vejes.

 

 

Uventet dødsfald: Hvis der skal laves retslægeligt ligsyn:

 

  • • Der må ikke gøres mere hos barnet: ingen fjernelse af venflons ell. lign.

  • • Barnet må ikke gøres i stand eller tages med hjem, før der er lavet retslægeligt ligsyn og obduktion..

 

Når et barn dør. Omsorg for forældre og barn.

 

En vejledende fremgangsmåde

Straks efter melding fra Falck om barnets ankomst fordeles arbejdsopgaverne imellem personalet i Børnemodtagelsen. Vurderes der behov for ekstra hjælp, skal personale fra Dag- eller Døgnafsnittet involveres og gerne adviseres så tidligt som muligt.

Barnet registreres på vanlig vis i Børnemodtagelsen og overflyttes til Dag- eller Døgnafsnit.

Det er her hensigtsmæssigt at der klargøres to rum til barnet og familien.

 

Genoplivning forsøges efter gældende retningslinjer.

Genoplivning af børn

Actioncard ved hjertestop – Aalborg UH, Nord - Børn

 

Lægen, så vidt muligt bagvagten, konstaterer at barnet er dødt, og tidspunktet noteres.

Der laves objektiv undersøgelse

Lægen orienterer forældrene om den behandling, der er iværksat, inden døden indtrådte, og om den mulige dødsårsag.

Hvis der er tale om et uventet og uforklarligt dødsfald, orienterer lægen forældrene om politiets pligt til at tale med dem om det, der er sket. Det er en formel ting, at politiet skal komme. Det er ligsynslovens krav ved uventede dødsfald. Det er ikke for at mistænkeliggøre forældrene.

Lægen kontakter politiet i Ålborg, tlf. 96 30 14 48.

Det er politiet, der afgør, om der skal foretages obduktion, lægen orienterer forældrene. Hvis politiet forlanger obduktion, og forældrene modsætter sig det, har de ret til at få sagen afprøvet ved en domstol indenfor 24 timer. Det er politiets opgave at få nedsat en domstol.

På det tidspunkt i modtagelsen, at det kommer på tale, at politiet skal kontaktes, må vi ikke gøre mere hos barnet. Vi må ikke fjerne venflons, mv. eller begynde at gøre barnet i stand.

Hvis politiet går videre med sagen og skriver rapport og barnet skal obduceres, skal barnet i kapellet, og må ikke gøres i stand eller tages med hjem, før der er lavet retslægeligt ligsyn og obduktion.

Hvis ikke der skrives rapport hos politiet, må vi gerne følge instruksen her. Det er sygeplejerskens eller lægens ansvar at få klare meldinger fra politiet, inden de tager af sted.

Politiet møder i uniform, da det er deres arbejdstøj, og der er ingen tvivl om, hvem personerne er.

 

Omsorg for forældrene

Straks ved modtagelsen af barnet, skal der være et personale til at tage sig af forældrene og evt. søskende og andre pårørende. Hvis forældrene ikke kan være med på stuen hos barnet, vises de ind i rum 3 i Børnemodtagelsen, sammen med et personalemedlem som støtte.

 

Det kan diskuteres, om forældrene kan være med, mens barnet genoplives. Har vi plads til det? Skaber det usikkerhed hos os? ”Forstyrrer” forældrene vores arbejde? Kan de klare at se de barske ting, der måske foregår?

Det er ikke så hyppig forekommende situation for os, med så alvorligt sygt et barn, hvilket måske kan gøre os usikre, nervøse og forvirrede og dermed sårbare. Hvad sker der med barnet? Hvad er næste skridt i behandlingen? Det ønsker vi måske ikke altid, at forældrene ser. Er lægerne bange for at skulle afslutte en behandling, mens forældrene er til stede?

Men er det lettere for forældrene at sige farvel til barnet, når de har været med, og har set, hvad der er gået forud?

Det er svært at sige, hvad der generelt er bedst. Formår forældrene selv at kunne give udtryk for deres ønsker verbalt eller nonverbalt? Kan/skal vi vælge for dem? Har vi fysisk plads til at have forældrene med i børnemodtagelsen.?

Det vigtigst er, at der uanset valget, er et personale til at tage sig af forældrene.

Situationen må afgøre, hvad man snakker med de pårørende om. Det er vigtigt at finde ud af, om andre pårørende skal underrettes, eller tilkaldes, eller om der f.eks. er søskende, der er alene hjemme. Vi kan hjælpe forældrene med de praktiske ting, de nu måtte have behov for at få ordnet.

Lad kun forældrene være alene kortvarigt.

Det er vigtigt at lytte til forældrenes oplevelser og tanker. Yd akut krisehjælp.

Tvivl aldrig på det, forældrene fortæller og på det, de har observeret.

Sørg for noget at drikke til forældrene. Kaffe, te, saft eller lign.

Hvis forældrene ikke er med på stuen, hold dig da orienteret om, hvad der sker med barnet. Fortæl, at personalet gør alt, hvad der er muligt for at hjælpe deres barn.

Lægen orienterer forældrene om barnets tilstand og død.

Forbered forældrene på, hvordan barnet ser ud. F.eks. mærker, farve, evt. slanger og venflons.

Det er vigtigt, at forældrene hurtigst muligt kommer ind til deres barn, evt. inden døden indtræder. De kan evt. holde / holde om barnet.

Forældrene kan deltage i at gøre barnet i stand.

Hvis moderen ammer, og mælkeproduktionen skal stoppes, skal lægen ordinere tabl. Dostinex ½ tabl. x 2 dagl. i 2 dage. Desuden vejledes moderen i at binde brysterne op i en stram bh, eller et stramt klæde, så stramt, som hun kan holde det ud. Der kan evt. bruges et bredt elastikbind. Hun vejledes i, at være opmærksom på evt. begyndende brystbetændelse, som rødme, varme, ømhed af brystet eller feber.

 

Inden forældrene kommer hen til barnet

  • • Der ryddes op i rummet

  • • Barnet soigneres let

  • • Kun det mest nødvendige personale bliver tilbage på stuen

  • • Der gælder specielle regler, når politiet bliver tilkaldt. Se øverste afsnit

 

Omsorg for det døde barn (Det følgende afsnit gælder, når der ikke skal laves retslægeligt ligsyn.)

 

Barnet gøres i stand.

Sygeplejersken kan udføre opgaven med at vaske og klæde barnet på for familien. Det er dog hensigtsmæssigt, at forældrene selv gør det eller deltager, da det kan give dem en helbredende og lægende erfaring at vaske og klæde det døde barn på. Det at røre ved barnets døde krop kan hjælpe dem med at erkende de fysiske forandringer. som døden medfører, så det virkeligt går op for dem, hvad der er sket.

Forældrene opfordres til at røre ved barnet og sidde med det.

Barnet vaskes, får en ny ble på, plastre og venflons,cvk. og elektroder mv. fjernes. Hvis barnet har en Mickey sonde beholdes denne, da der kan ellers kan sive meget mavesekret ud. Der sættes vandskyende forbinding over indstikssteder og ikke-intakt hud.

Fortæl forældrene, at barnet gerne må have sit eget tøj på, de vil måske gerne hente noget tøj derhjemme, som de gerne vil, at barnet får på. Intet tøjvalg er upassende, hvis det er familiens eget valg.

 

Hvis barnet skal obduceres, må barnet gerne klædes på i eget tøj. Eller tøjet kan lægges ved barnet sammen med en seddel til kapelpersonalet, at man ønsker, at barnet klædes i det vedlagte tøj efter obduktionen.

 

Barnet lægges i en ren seng eller vugge, Brug evt. et svøb som hovedpude eller et blåt underlag over hovedpuden. Gult betræk virker forkert til barnets kulør. Forældrene kan også anvende noget af barnets eget sengetøj.

Det kan aftales med forældrene, hvordan barnet skal lejres. Det kan lejres på ryggen, eller evt. på siden. Vi skal dog huske at gøre forældrene opmærksom på, at hvis barnet lejres på siden, kan misfarvninger på den side af ansigtet, der vender nedad, blive tydelige, når barnet senere lægges på ryggen i kisten.

Læge evt. en sammenfoldet ble under nakken, hvis barnet ligger på ryggen. Hovedet ligger da mere naturligt.

Øjnene lukkes. Er det ikke muligt, kan der anvendes vattamponer, men vent med det, til forældrene er taget af sted.

Fortæl forældrene, at barnet gerne må have sut, smykker, bamser osv. hos sig. Der er blanketter i mappen ved dødsfald, som skal udfyldes og følge med barnet.

https://pri.rn.dk/Assets/13715/Blanket-for-smykker-som-forbliver-paa-afdoede-efter-dennes-eller-paaroerendes-oenske.docx

Der er en kasse på hylden på kontoret på etage 1 i Døgnafsnittet. Den indeholder følgende: Hånd- og fodaftryks sæt. På Neonatal afsnit 12, på sekretær kontor er der flere sæt til at lave hånd- og fodaftryk. Vi kan hente der.

Lyserødt og lyseblåt bånd til hårlok. Der kan klippes en lille hårlok af fra et mindre synligt sted på barnet. Der kan bindes en lyserød eller lyseblå sløjfe omkring. En lille dug og et fad med elektriske lys, som kan anvendes, hvis man finder det passende. Der er også salmebøger, hvis forældrene ønsker at synge.

Tag billeder af barnet med digitalkamera. Det er på hylden på kontoret i modtagelsen. Billederne kan fremkaldes på afsn. 303B. Hvis ikke der aktuelt er tid til at fremkalde billederne, kan kameraet lægges til næste dag, hvor så billederne kan fremkaldes. Husk at skrive nr. på billederne og hvem de skal lægges til, som sørger for, at forældrene får dem.

Hårlok og aftryk kan gives til forældrene med det samme, eller lægges i journalen til senere, hvis ikke forældrene umiddelbart magter at tage stilling til, om de ønsker tingene udleveret. Billederne kan evt. lægges på en USB, eller mailes til familien.

Forældrene lades i forløbet alene med barnet, vær dog opmærksom på, hvordan forældrene har det, kig ind til dem ofte, medmindre andet aftales. Det er vigtigt, at de motiveres til at holde barnet, nusse det, evt. synge for det, ell. lign.

Det er vigtigt, at søskende, evt. bedsteforældre, nære venner også ser barnet, vær evt. behjælpelig med at arrangere det. Fortæl forældrene, hvordan de kan inddrage barnets søskende i afskeden. Børn kan have nogle urealistiske forestillinger om, hvordan et dødt menneske ser ud. De kan være usikre på, om personen virkelig er død. De kan have mange spørgsmål, der skal forsøges at svare på. En metafor kan være: en sommerfugl, som er væk, og det kun er puppen, der bliver tilbage.

 

Sig til forældrene, at de kan blive i Børneafdelingen, så længe, de ønsker, men max. til dagen efter. Barnet skal være i et koldt rum. Der er også mulighed for at se barnet i kapellet.

Hvis forældrene ønsker besøg af en præst, arrangeres det. Forældrenes egen præst kan tilkaldes, hvis ikke afstanden er for stor. Ellers ringes til sygehuspræst, Ruth Østergård Poulsen på tlf. 98 16 90 96.

I Mappen ved dødsfald er en oversigt over hospitalspræster og telefonnumre.

Min. 6 timer efter, at barnet er erklæret dødt, køres det i kølerum eller i kapellet.

Der skal udfyldes en ligblanket.

Ligblanketten skal følge barnet ud til kapellet. Blanketten anvendes i hele sundhedsvæsnet, og nogle af punkterne er ikke relevante for os. Husk også at sende et ark med labels med, ikke nødvendigvis et helt ark.

Forældrene kan også vælge at få barnet med hjem. Se de forreste sider i denne instruks, ang. det. Hvis barnet skal obduceres, må barnet ikke tages med hjem før efter obduktionen.

Forældrene har mulighed for selv at lægge barnet i kiste, eller være med til det. Kapellet vil gerne have besked, hvis det er tilfældet. Der er mulighed for, at forældrene kan anvende barnets eget sengetøj i kisten. Hvis barnet skal have f.eks. bamser, sut, smykker ell. lign. med i kisten, udfyldes en blanket. Den er i Mappen ved dødsfald.

Der spørges om navne på relevante fagpersoner, der bør kende til dødsfaldet: Egen læge: Der sendes epikrise til egen læge. Den er fremme efter et par dage.

Sundhedsplejerske: kontaktes på vanlig vis. Sociale instanser, neuropæd. team. Fortæl, at vi kontakter dem ang. dødsfaldet. Skriv i kalenderen på kontoret, hvem, der evt. skal kontaktes næste dag.

Socialrådgiver. kan være behjælpelig med f.eks. orlov til forældrene, økonomisk hjælp til begravelsen, økonomisk hjælp til prakt. psykolog eller. lign. Der skrives henvisning, hvis hun skal inddrages.

 

Skriftligt materiale til udlevering

Forældrene får udleveret Omsorgsæsken fra Landsforeningen Spædbarnsdød. Den findes i Døgnafsnittet sammen med Mappen ved dødsfald og kassen.

 

www.spaedbarnsdoed.dk.

Landsforeningen til støtte ved spædbarnsdød kan modtage henvendelser fra forældre til børn i alderen op til 1½ - 2 år.

Større børn: Forældreforeningen: ”Vi har mistet et barn”. Tlf. 44 95 15 48.

www.mistetbarn.dk.

Hvis det er relevant, kan Hjerteforeningen eller Forældre og Fødsel kontaktes.

De ovennævnte forslag til plejehandlinger er vejledende og skal tilpasses den enkelte familie.

Instruksen er lang og omfattende, men brug den også som opslagsværk.

 

Organisatoriske opgaver

 

Når der er vished for at barnet er dødt, planlægges det videre forløb i samarbejde med Dag- eller Døgnafsnittet, gerne så tidligt i forløbet som muligt. Der er som minimum behov for en halv times respons tid, til frigørelse af to rum til barnet og familien og to personalemedlemmer der kan overtage plejeforløbet.

 

Udskrivelse af barnet: Find det normale udskrivningsbillede på computeren. Cpr.nr. udfyldes. Dødsdato og tidspunkt registreres, hvor vi normalvis skriver udskrivningsdato og klokkeslæt. Udskrives til: DØ, og der udfyldes ikke flere felter. Tryk enter.

Dokumenter, der følger barnet til kapellet

Ligblanket: Udfyldes og hæftes på barnet.

Dødsattest: Udfyldes af læge 6 timer efter dødsfaldet. Indberettes elektronisk.

Hvis barnet har bamser, smykker eller andet hos sig, udfyldes Særlig liste for smykker. Blanketten følger barnet. Se afsnittet: Omsorg for det døde barn.

Hvis barnet skal obduceres: Der lægges en rekvisition til obduktion i barnets journal. Der er udprintede rekvisitioner i Mappen ved dødsfald. https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx?AfsnitID=107&KapitelID=86&UKapitelID=1123

Inden der tages afsked med forældrene, skal de orienteres om, at de vil blive tilbudt en samtale med den læge og sygeplejerske, der var med, da barnet døde, 2 – 4 uger efter barnets død. Husk at lægge en seddel med navnet på den læge og sygeplejerske, der skal med til samtalen, udenpå journalen. Sekretæren vil indkalde familien, og giver samtidigt lægen og sygeplejersken besked om tidspunktet.

 

Samarbejdet med kapellet

 

Kapellets adresse

Kapellet er beliggende ved sygehus syd. Adressen er Ørstedsvej 38 9000 Aalborg.

Man går ind ad en dobbelt smedejernslåge, ikke aflåst. Derefter er der en kobberdør, aflåst. Der er et ringeapparat, hvor man kan tilkalde kapelpersonalet.

Kapelpersonalets målsætning

Den vigtigste målsætning for kapelpersonalet er at give den døde og de pårørende en god, professionel og værdig behandling.

Når et barn med muslimsk baggrund dør: Kapellet har et særligt indrettet rum, hvor de pårørende og imamer kan foretage muslimske ritualer.

Barnets ophold her i afdelingen

Når et barn dør her, beholder vi som regel barnet her i afdelingen indtil det f. eks. næste dag kan komme i kapel.

Eller barnet køres i kølerum her på nord, indtil det kan transporteres til kapellet. De pårørende skal tage afsked med barnet her i afdelingen, da de ikke kan se barnet i kølerummet, men først, når det er ude i kapellet. Hvis det er weekend, køres barnet først i kapellet om mandagen.

Transporten til kapellet

Hvis barnet er i afdelingen, giver vi den følgende dag besked til portørcentralen på tlf. 66060, at vi har et barn, der skal i kapellet. De giver så besked videre til kapelpersonalet, som henter barnet i løbet af nogle timer. Det vil så blive kørt i sygehusets rustvogn til kapellet. Der kan ikke aftales noget fast tidspunkt, da kapelpersonalet passer transporten ind med de øvrige transporter. Vi skal derfor have barn og papirer klar. Forældrene kan ikke være med i rustvognen eller køre bagefter. Men de kan naturligvis se barnet i kapellet (Se senere.)

I forhold til børnekræft afsnittet kan der laves specielle aftaler ang. transport og tidspunktet for denne

 

Weekend og helligdage

Hvis det er weekend eller helligdag, køres barnet af portørerne i kølerum her på nord, indtil den førstkommende hverdag.

Fremvisningen i kapellet

Der er god mulighed for, at de pårørende kan se barnet i kapellet. Der skal aftales i forvejen, hvornår det kan lade sig gøre. Kapelpersonalet er også optaget af andre pårørende, og deres fremvisningsrum skal være ledigt, og barnet skal være kørt derop. Og kapelpersonalet vil gerne yde en så god service som muligt.

Fremvisningen kan foregå på hverdage mellem kl. 9 – 15. Det kan aftales på tlf. 68 375.

Forældrene kan også selv ringe på tlf. 97 66 83 75 og aftale fremvisning.

Kapelpersonalet vil være diskret tilstede under fremvisningen. Dvs. de informerer de pårørende om barnets udseende. De viser familien ind i fremvisningsrummet. De lader dem være alene med barnet, men er til stede udenfor, således, at familien til enhver tid vil kunne finde dem.

Kapelpersonalets tilkald i weekenden

Kapelpersonalet har tilkaldevagt i weekenden. Men al fremvisning skal så vidt det overhovedet er muligt, foregå i kapellets åbningstid. Hvis det er uopsætteligt, kan personalet på børneafdelingen komme i kontakt med kapelpersonalet via informationen på tlf. 60 000 for at aftale en fremvisning. Dette skal kun benyttes i særlige tilfælde.

Hvis barnet tages med hjem og ikke skal i kapel her

Forældrene kan vælge at tage barnet med hjem. Det kan lade sig gøre, hvis ikke barnet skal obduceres, og politiet ikke er involveret.

Forældrene kan så ikke senere benytte sygehuskapellet.

Og det er kun ”tilladt”, hvis det er et lille barn, der kan transporteres i en lift. Større børn skal altid i kapellet. Dette er en aftale mellem kapellet og sygehusledelsen, og også børneafdelingens øverste ledelse.

Der er nogle få praktiske ting at tænke på, hvis forældrene tager det lille barn med hjem:

Lægen skal skrive dødsattesten efter gældende regler og tidsrum, dvs. sidste underskrift fra en læge er 6 timer efter, at barnet er erklæret dødt.

Ligblanketten udfyldes og gives med forældrene hjem.

Kapellet skal have besked. Der skal laves en seddel med label med barnets navn og cpr. nr. og dødstidspunkt. Den kan enten sendes i en kuvert til kapellet, eller faxes på 66 109. De bruger det til registrering, og hvis der er pårørende, der ringer ind.

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsfagligt personale i Børneafdelingen.

 

Formål

At den enkelte familie ud fra deres ressourcer og behov modtager den bedst mulige støtte og hjælp i afskeden med deres barn.

At guide og vejlede personalet på børneafdelingen i udførelsen af sygeplejen i relation til dødsfald.

 

Problemstilling

Retningslinjen beskriver hvorledes personalet på børneafdelingen skal varetage plejen af og omsorgen for et barn, der er dødt, og af dets forældre.

 

Referencer

Nursing and Midwifery Council. Code of professional conduct. London: Nursing and Mideifery Council; 2002

Stewart A, Dent A. A loss: Bereavemet care when a baby dies. London: Bailliere Tindall; 1994.

 

https://pri.rn.dk/Sider/14935.aspx

 

https://pri.rn.dk/Sider/11723.aspx

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=130455&exp=1#K55

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11087