Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Når et barn dør, fælles instruks

Instruksen er gældende for Børneafdelingen. Undtaget neonatal afsnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Materiale

 

Følgende mapper omhandlende dødsfald findes i skabet, ved kontoret på 1.etage, døgnafsnittet.

 • • Mappe ved dødsfald og ligblanketter.

 • • Mappe fra Landsforeningen til støtte ved spædbarnsdød.

 • • Omsorgsmappe til forældrene.

 • • MORS Kasse med salmebøger, lys, dug samt kalker papir til fod og håndaftryk.

 

Når et barn dør. Omsorg for forældre og barn

Behandling af det livløs barn i børneafdelingen, både dag- og døgnafsnit.

 

Genoplivning forsøges efter gældende retningslinjer.

 

Det er besluttet internt lægefagligt, at forældre med et ønske om at blive ved barnet under genoplivning, har lov til dette.

 

 

Børnemodtagelsen

 • • Straks efter melding fra Falck om barnets ankomst fordeles arbejdsopgaverne imellem personalet i Børnemodtagelsen.

 • • Vurderes der behov for ekstra hjælp, skal personale fra Dag- eller Døgnafsnittet involveres og gerne adviseres så tidligt som muligt.

 • • Barnet registreres på vanlig vis i Børnemodtagelsen og overflyttes til Dag- eller Døgnafsnit.

 

Uventede dødsfald

 • • Der henvises til punkt 1.3 i Omsorg for afdøde patient – dødsfald og dødsattester

 • • Lægen orienterer forældrene om, at politiet har pligt til at tale med dem om det skete.

 • • Politiet SKAL altid underrettes på tlf. 96 30 14 48, da det er et ligsynslovkrav ved uventede dødsfald.

 • • Politiet og embedslægen afgør om der skal foretages ligsyn, hvorefter lægen orienterer forældrene.

 • • Hvis politiet og embedslægen forlanger obduktion, og forældrene modsætter sig det, har de ret til at få sagen afprøvet ved en domstol indenfor 24 timer. Det er politiets opgave at få nedsat en domstol.

 • • Det er det sundhedsfagligepersonels ansvar at få en klar melding fra politiet, inden politiet forlader afdelingen.

 • • Der skal måles temperatur, og barnet vejes. Hvis der skal laves retmedicinsk tilsyn, så undlad vægten og tag temperaturen i øret.

 

Uventede dødsfald: Hvis der skal laves retslægeligt ligsyn

 • • Barnet må ikke gøres i stand eller tages med hjem, før der er lavet retslægeligt ligsyn og obduktion. NÅR DER SKAL VÆRE RETSLÆGELIGT LIGSYN, SKAL BØRNELÆGEN IKKE LAVE DØDSATTESTEN.

 • • Venflon, kanyler, sonder ell. Ligende må ikke fjernes.

 • • Forældrene må som udgangspunkt ikke være alene med barnet.

 

Hvis der fra politiets og embedslægens side er informeret om, at der ikke ligger en forbrydelse bag dødsfaldet, må medicinskudstyr gerne fjernes og forældrene må gerne være alene med barnet. Forældrene må sidde med barnet og klæde barnet i andet tøj. Tøjet skal dog medsendes til retmedicinsk institut.

 

 

 • • Barnet skal flyttes til kapellet og herefter køres til retsmedicinsk institut i Randers.

 • • Det retslægelige ligtilsyn og obduktionen laves ikke i weekenden. Politiet informerer forældrene løbende. Den retsmedicinske obduktion afhænger af embedslægens ligsyn.Som udgangspunkt kan retmedicinsk institut obducerer alle hverdage.

 • • Barnet må ikke få medbragt tøj på, men tøjet kan medgives barnet eller forældrene kan aflevere det til kapellet.

 • • I hverdagen obduceres barnet ofte samme dag og hjemsendes kort efter til kapellet på stamsygehus. Barnet er herefter frigivet hvis politiet tillader det.

 • • Barnets obduktionsrapport er færdigt ca 1 uge efter obduktionen. Politiet ell. embedslægen informere familien om rapporten,

 • • Ved ønske om kontakt til politiet kan Steen Andersen, Aalborg politi, Kontaktes på tlf. 61226784.

 

Når barnet er dødt og overflyttes til dag- og døgnafsnit

 • • Hvis muligt vil ungeområdet og undersøgelsen på etage 2, døgnafsnittet, være optimale at anvende. Alternertivt kan der anvendes to rum i dagsafsnittet (dog kun i weekend/aften/nat). Personalet giver nummer på egen dæktelefon.

 • • Når barnet dør er det hensigtsmæssigt at, en eller to sygeplejersker har tid og ro til dels, at tage sig af familien og dels tage sig af de praktiske opgaver, der er i forbindelse med et dødsfald.

 • • Det øvrige personale der er på arbejde orienteres hurtigt både ved akutte og forventede dødsfald. Desuden skal servicemedarbejdere informeres og der skal følges op på deres behov, de har ofte også haft en tæt kontakt til barnet og familien.

Registrering og konstatering af dødsfald

 • • Lægen, så vidt muligt bagvagten, konstaterer at barnet er dødt ved objektiv undersøgelse og tidspunktet noteres.

 • • Ligsyn skal ske umiddelbart efter dødens indtræden og igen 6 timer efter eller til når der er sikre dødstegn.

 • • Lægen orienterer forældrene om den behandling der er iværksat, inden døden indtrådte, og om den mulige dødsårsag.

 • • Lægen udsteder elektronisk dødsattest se Elektronisk dødsattest. NÅR DER SKAL VÆRE RETSLÆGELIGT LIGSYN SKAL BØRNELÆGEN IKKE LAVE DØDSATTESTEN.

 • • Der skal udfyldes en ligblanket. Ligblanketten findes i MORS kasse. Ligblanketten skal følge barnet ud til kapellet. Blanketten anvendes i hele sundhedsvæsnet, og nogle af punkterne er ikke relevante for os. Husk label ark ved evt. obduktion.

 

Omsorg for det døde barn – ved ingen retslig ligsyn.

Det praktiske omkring barnet, forældre, søskende og pårørende.

 • • Barnet skal gøres i stand og iklædes det tøj som forældrene ønsker.

 • • Hvis dødsfaldet ikke er forventet, skal forældrene have mulighed for at køre hjem og hente det tøj de ønsker deres barn skal have på eller få nogle pårørende til at hente det for dem.

 • • Nogle forældre ønsker selv at gøre barnet i stand eller vil gerne være med til det, dette skal vi støtte dem i. Søskende og bedsteforældre kan også inddrages og evt. sørge for at barnets yndlingsbamse, tegninger, fotografier, hilsner osv. kommer med på den sidste rejse.

 • • Barnet vaskes efter behov og der gives evt. en ble på, dette gælder også for større børn.

 • • Hvis øjenlågene er svære at lukke kan man lægge fugtige gazestykker på.

 • • Barnet SKAL have identifikationsarmbånd og tå seddel på højre storetå med navn og cpr.nr. på før det forlader afdelingen. Desuden skal kapellet informeres om dødsfald på telefon (se afsnit om kapellet) Ligblanketter ligger i morsmappen.

 • • Sonde, PVK, iltbrille, KAD mm. fjernes fra barnet, men CVK eller longline skal lades uberørt da en blødning kan være vanskelig at stoppe. PEG sonde/ Mickey knap skal ikke fjernes da det kan sive meget. Disse kan dækkes med et stort plaster.

 • • Baclofen pumper fjernes af portørerne efter endeligt lisygt. Pumpen leveres tilbage på afdelingen som sender pumpen tilbage til leverandøren.

 • • Der kan lægges bamser, blomster og hvad de pårørende ellers ønsker at barnet skal have med sig, på brystet af barnet eller rundt omkring i sengen. Husk at udfyld Blanket for smykker.

 • • Hvis forældrene ønsker det, må barnet gerne få sin egen dyne og hovedpude med.

 • • Der foretages ligsyn af læge. Hvis dødsfaldet sker i en vagt er det bagvagten der kontaktes. Ligsyn skal ske umiddelbart efter dødens indtræden og igen 6 timer efter eller til når der er sikre dødstegn.

 • • Lægen udsteder elektronisk dødsattest se Elektronisk dødsattest. Hvis der er retslægeligt ligsyn er der lægen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der laver den elektroniske dødsattest, og børnelægen skal ikke lave dødsattest.

 

Hvis barnet skal obduceres kan tøjet lægges ved barnet sammen med en seddel til kapelpersonalet, at man ønsker, at barnet klædes i det vedlagte tøj efter obduktionen.

 

 

 • • Hvis forældrene ønsker besøg af en præst, arrangeres det. Forældrenes egen præst kan tilkaldes, hvis ikke afstanden er for stor. Ellers ringes til sygehuspræsterne.

 • • Hvis forældrene ønsker at synge for barnet, findes salmebøgerne i MORS kassen. Her kan der også stilles et fad med elektriskelys fra kassen, hvis man finder det passende.

 • • Der er mulighed for vi kan tage billeder af barnet med digitalkamera. Det er på hylden på kontoret i modtagelsen. Billederne kan afleveres til afdelingens sekretær, som kan være behjælpelig med at sende billederne til forældrene. Billederne kan også gemmes i barnets Journal, Unibase. Hvis familien senere ønsker dem.

 • • Forældrene lades i forløbet alene med barnet, vær dog opmærksom på, hvordan forældrene har det. Kig ind til dem ofte medmindre andet aftales. Det er vigtigt, at de motiveres til at holde barnet, nusse det, evt. synge for det, ell. lign.

 • • Hånd- og fodaftryks sæt findes i MORS kassen

 • • Der kan klippes en lille hårlok af fra et mindre synligt sted på barnet. Der kan bindes en lyserød eller lyseblå sløjfe omkring.

 • • Forældrene kan blive i Børneafdelingen til dagen efter. Barnet skal være i et køligt rum.

 • • Forældrene kan også vælge at få barnet med hjem. Hvis barnet skal obduceres, må barnet ikke tages med hjem før, efter obduktionen.

 

Hvis barnet tages med hjem og ikke skal transporteres til kapellet

 • • Forældrene kan vælge at tage barnet med hjem. Det kan lade sig gøre, hvis ikke barnet skal obduceres (der kan dog laves særlig aftale med patologerne, hvor barnet fx kan komme ind til børneafdelingen igen fra hjemmet og så sendes derfra til kapellet), og politiet ikke er involveret. Forældrene kan så ikke senere benytte sygehuskapellet.

 • • Lægen skal udfylde dødsattest efter gældende regler og tidsrum. Dvs sidste underskrift fra en læge er 6 timer efter, at barnet er erklæret død. Ligblanketten udfyldes og gives med forældrene hjem.

 • • Kapellet skal have besked. Der skal laves en seddel med label med barnets navn, cpr. nr. og dødsattest. Den kan enten sendes i en kuvert til kapellet, eller faxes på 66 109. De bruger det til registrering, hvis der er pårørende, der ringer ind.

 • • Hjemtagelse af barnet er ”tilladt”, hvis man overholder straffelovens § 139, at omgang med lig skal være sømmelig. Afdøde skal behandles med respekt. Afdøde og/eller kiste skal være ordentlig fastgjort under transport.

 • • Et lille barn kan transporteres i en special lift med køleelementer som kan lånes på fødegangen, eller hos bedemanden.

 • • Ved hjemtagelse af større børn tilbyder Bedemand - Else Mikkelsen at transporterer barnet hjem til familien i kiste og rustvogn. Bedemanden har specielle kølemåtter til udlejning.

 • • Der anbefales at barnet maks ligger 4 dage i hjemmet.

 

Ammestop

Hvis barnet ammer og moderens mælkeproduktionen skal stoppes, kan lægen ordinere tablet; Dostinex ½ tabl. x 2 dagl. i 2 dage.

Der anbefales følgende ved ammestop:

 • • At anvende tætsiddende ammebh.

 • • Kvinden vejledes i, at være opmærksom på evt. begyndende brystbetændelse. Det kan vise sig ved rødme, varme, mælkeknuder og ømhed af brystet samt feber.

 • • Kvinden instrueres i tømning af brystet med hånd eller maskine, hvor antal timer imellem øges og tømningsgrad mindskes.

 • • Yderligere guidning Ammestop: Laktationsblokering / afbrydelse

 

Hvem skal orienteres om dødsfaldet

 • • Egen læge: Der sendes epikrise til egen læge. Den er fremme efter et par dage.

 • • Sundhedsplejerske: kontaktes på vanlig vis.

 • • Psykolog: Hvis man er i et forløb på afdelingen kan man tilbydes psykologhjælp ved husets psykologer, hvis ikke skal der henvises til de kommunale instanser.

 • • Socialrådgiver. kan være behjælpelig med f.eks. orlov til forældrene, økonomisk hjælp til begravelsen, økonomisk hjælp til prakt. psykolog eller. lign. Der skrives henvisning, hvis socialrådgiver skal inddrages.

 • • Forældre til et barn under 18 år har ret til sorgorlov i 26 uger (gælder begge forældre), de modtager besked i E-boks om dette.

 

Skriftligt materiale til udlevering

Forældrene kan får udleveret Omsorgsæsken fra Landsforeningen Spædbarnsdød. Den findes i Døgnafsnittet sammen med Mappen og MORS kassen. Mulepose fra Landsforening mistet barn er under udarbejdelse. Yderligere brochure om sorg hos børn er også tilgælgelig.

 

 • • Landsforeningen Spædbarnsdød, kan modtage henvendelser fra forældre til børn i alderen op til 1½ - 2 år. Tlf. 39 61 24 51. Spædbarnsdød ”Pårørende vis at du ved det”. (Pjece fra Landsforningen Spædbarnsdød)

 • • Landsforening mistet barn, kan modtage henvendelser fra forældre som har mistet et barn.

Tlf. 44 95 15 48. Landsforening mistet barn ”Vi har mistet et barn”. (Pjece fra Landsforeningen mistet barn)

 

Hvis det er relevant, kan Hjerteforeningen eller Forældre og Fødsel kontaktes.

Organisatoriske opgaver

Udskrivelse af barnet

Find det normale udskrivningsbillede på computeren. Cpr.nr. udfyldes. Dødsdato og tidspunkt registreres, hvor vi normalvis skriver udskrivningsdato og klokkeslæt. Udskrives til: DØD, og der udfyldes ikke flere felter. Tryk enter.

Dokumenter, der følger barnet til kapellet

 • • Ligblanket udfyldes og hæftes på barnet.

 • • Dødsattest udfyldes af læge 6 timer efter dødsfaldet. Indberettes elektronisk. Hvis der er retslægeligt ligsyn laver børnelægen ingen dødsattest. Herefter skal dødsattesten printes ud og den skal underskrives af lægen. Portørerne henter dødsattesten på afdelingen, i forbindelse med de henter barnet i kølerummet.

 • • Portørerne henter barnet, for at køre det i 6-timers stuen, når forældrene har sagt farvel til barnet og forladt stuen.

 • • Smykke Blanket udfyldes hvis barnet f.eks. skal have bamser, sut, smykker eller lign. med i kisten . Blanketten følger barnet. Se afsnittet: Omsorg for det døde barn.

 • • Hvis barnet skal obduceres lægges der en rekvisation til obduktion i barnets journal. Der er udprintede rekvisitioner i Mappen ved dødsfald

 • • Inden der tages afsked med forældrene, skal de orienteres om, at de vil blive tilbudt en samtale med den læge og sygeplejerske der var med da barnet døde, 2 – 4 uger efter barnets død. Det er barnets kontaktlæge som planlægger mødet og giver forældrene mundtlig besked inden de forlader afdelingen.

 

Samarbejde med kapellet

Praktiske oplysninger

 • • Kapellet, Sygehus syd; Ørstedsvej 38 9000 Aalborg. Tlf.97 66 83 75.

 • • Når et barn med muslimsk baggrund dør har kapellet et særligt indrettet rum, hvor de pårørende og imamer kan foretage muslimske ritualer.

 

Barnets ophold i afdelingen

 • • Hvis forældrene ønsker det, kan barnet blive i afdelingen indtil næste hverdag hvor barnet kan transporteres til kapellet.

 • • Inden transport til kapellet skal barnet køres i kølerum. Transporten hertil bestilles i columna til Kølerum, Mors, Kælder byg. P.

 • • Forældrene skal derfor tage afsked med barnet inden transport til kølerummet, da de ikke kan se barnet i kølerummet.

 • • Hvis de forældrene ikke ønsker barnet skal være på afdelingen efter barnet er erklæret død, kan barnet køres på 6-timersstuen efter første ligsyn. Hvis barnet skal i 6-timersstuen bestiller man patienttransport via columna til Intervalstue 6-timer, Kælder byg. P. Husk ligblanket på barnet. Lægen skal herefter fortage andet ligsyn efter 6 timer på 6-timers stuen, hvor barnet herefter køres fra 6-timerstuen til kølerummet.

Transporten til kapellet

 • • Hvis barnet er i afdelingen, giver vi den følgende dag besked til portørcentralen på tlf. 66063, at vi har et barn, der skal i kapellet. Dette skal gøres så barnet kan transporteres i rustvogn som afhenter patienter i kølerummet kl. 7:15 på hverdage. Vi skal derfor have barn og papirer klar. Forældrene kan ikke være med i rustvognen eller køre bagefter. Men de kan naturligvis se barnet i kapellet.

 • • Hvis det er weekend eller helligdag, køres barnet af portørerne i kølerum her på nord, indtil den først kommende hverdag.

 

Fremvisningen i kapellet

 • • Fremvisningen skal aftales i forvejen, da kapelpersonalet og har andre pårørende samt skal deres fremvisningsrum være ledigt.

 • • Fremvisningen kan foregå på hverdage mellem kl. 9 – 15. Det kan internt aftales på tlf. 68 375, alternertivt kan forældrene selv ringe på telefon 97 66 83 75 og aftale fremvisning.

 • • Hvis der skal laves retsmedicinsk ligsyn eller obduktion, kan forældrene ikke se barnet i kapellet før det er foretaget.

 

Kapelpersonalets tilkald i weekenden

 • • Kapelpersonalet har tilkaldevagt i weekenden. Men al fremvisning skal så vidt det overhovedet er muligt, foregå i kapellets åbningstid.

 • • Hvis det er uopsætteligt, kan personalet på børneafdelingen komme i kontakt med kapelpersonalet via informationen på tlf. 60 000 for at aftale en fremvisning. Dette skal kun benyttes i særlige tilfælde.

 • • Hvis barnet skal obduceres på retmedicinsk institut i Randers, giver politiet bedsked om hvornår barnet er retur.

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsfagligt personale i Børneafdelingen.

Formål

At den enkelte familie ud fra deres ressourcer og behov modtager den bedst mulige støtte og hjælp i afskeden med deres barn.

At guide og vejlede personalet på børneafdelingen i udførelsen af sygeplejen i relation til dødsfald.

 

Referencer

 1. 1. Nursing and Midwifery Council. Code of professional conduct. London: Nursing and Mideifery Council; 2002

 

 1. 2. Stewart A, Dent A. A loss: Bereavemet care when a baby dies. London: Bailliere Tindall; 1994.

 

 1. 3. Ravnsborg, S. Ny sorgforståelse stiller krav til sygeplejersker Sygeplejersken 2013;(10):19-20.

 

 1. 4. Religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og evt. pårørende,

 

 1. 5. Omsorg for afdøde patient – dødsfald og dødsattester

 

 1. 6. Ammestop: Laktationsblokering / afbrydelse