Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kvalitetspolitik for det præhospitale område i Region Nordjylland

 

Formål

Formålet med denne kvalitetspolitik er at beskrive en klar vision og klare målsætninger for kvalitetsarbejdet på det præhospitale område. Dette skal medvirke til at integrere kvalitetsarbejdet i alle dele af det regionale præhospitale system, så kvalitet og patientsikkerhed bliver en integreret del af kulturen og driften på alle organisatoriske niveauer.

 

Definition af begreber

Kvalitet: Egenskab ved en ydelse eller et produkt, der betinger ydelsens eller produktets evne til at opfylde behov eller forventninger. For at sikre en tilfredsstillende kvalitet skal ydelser/produkter inden for det præhospitale område være karakteriseret ved følgende:

 

  • • at opfylde de krav og forventninger som borgere, politikere og medarbejdere har til det præhospitale beredskab

  • • at sikre et højt fagligt niveau

  • • at skabe sammenhæng for den enkelte patient og samtidig udnytte ressourcerne bedst muligt

  • • at forebygge utilsigtede hændelser i det præhospitale patientforløb med henblik på at skabe sikre patientforløb

 

I kvalitetsbegrebet indgår såvel den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet.

 

  • • Faglig Kvalitet: Kvaliteten af de ydelser, som fagpersoner udfører i forbindelse med det kliniske arbejde.

 

  • • Organisatorisk kvalitet: Tilrettelæggelse af patientforløb, så det fremstår koordineret samt rationelt med hensyn til ressourceudnyttelse. Desuden dækker organisatorisk kvalitet over tilrettelæggelse af de procedurer, der skal sikre kvalitet i ledelse og arbejdsprocesser.

 

  • • Patientoplevet kvalitet: Den kvalitet en given patient oplever i kontakten med det præhospitale beredskab.

 

Kvalitetsarbejdet i Den Præhospitale Virksomhed bygger på en grundlæggende model for systematisk kvalitetsudvikling, der er baseret på fire trin: Planlægge, udføre, undersøge og handle. Modellen er identisk med PDSA-cirklen.

 

Beskrivelse

Kvalitetsarbejdet på det præhospitale område skal bidrage til at skabe sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum. Den præhospitale indsats skal være kendetegnet ved faglig kvalitet, organisatorisk kvalitet og patientoplevet kvalitet. Og kvalitetsarbejdet skal understøtte nedenstående mål for den præhospitale indsats.

 

 

 

 

Billede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikre patientforløb

Patienter som modtager præhospital behandling og pårørende som er i berøring med den præhospitale indsats skal opleve sikre patientforløb – både i den præhospitale del af forløbet og i overgange mellem det præhospitale område og øvrige sektorer.

 

Der skal eksistere en kultur på det præhospitale område, hvor information om utilsigtede hændelser og nærved-hændelser systematisk opsamles, og hvor aktører inden for det præhospitale område lærer af fejlene med henblik på at undgå at lignende fejl gentages.

 

Effektive patientforløb

Målet med kvalitetsarbejdet i det præhospitale system er at sikre, at borgerne får den rette præhospitale hjælp, til rette tid og på rette sted. Den præhospitale indsats skal være kendetegnet ved effektivitet og optimal ressourceudnyttelse. Indsatsen skal redde liv, forbedre helbredsudsigterne for patienterne, formindske smerte og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb og i det hele taget skabe tryghed for borgerne i alle dele af Region Nordjylland.

 

Endvidere er målet, at den præhospitale indsats gennemføres koordineret på et højt fagligt niveau, og kendetegnet ved sammenhængende patientforløb fra det øjeblik 1-1-2-opkaldet modtages på AMK-vagtcentralen og helt frem til, at behandlingen af patienten afsluttes, eller til patienten overdrages til en anden aktør i sundhedsvæsenet.

 

Det præhospitale beredskab skal levere en professionel faglig indsats, der lever op til internationale og nationale faglige standarder for den præhospitale indsats. Forskningsresultater på det præhospitale område inddrages i forbindelse med revision af faglige instrukser.

 

Patientforløb med mennesket i centrum

Patienten betragtes som en central partner i det præhospitale patientforløb, og patienten inddrages i videst muligt omfang og afhængigt af den enkeltes ønsker i behandlingen. Alle patienter – uanset køn, økonomisk situation, social status, etnicitet eller karakteren af sygdommen/tilskadekomsten – modtager den præhospitale behandling, der modsvarer deres behov.

 

Kvalitetsorganisationen

Kvalitetsrådet for det præhospitale område i Region Nordjylland udstikker de overordnede rammer og mål for kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet. Repræsentanter fra den regionale præhospitale enhed og repræsentanter fra regionens ambulanceleverandør udgør faste medlemmer af Kvalitetsrådet. Denne organisering sikrer, at konkrete indsatser og kvalitetsdata løbende monitoreres og drøftes i et samarbejde mellem den regionale præhospitale enhed og regionens ambulanceleverandør. Kommissorium for Kvalitetsrådet for det præhospitale område er vedlagt som bilag.

 

Den Præhospitale Virksomheds ledelse, som varetager formandsposten i Kvalitetsrådet for det præhospitale område, er overordnet ansvarlig for kvaliteten og patientsikkerheden i det præhospitale system. De daglige ledere i den præhospitale organisation har ansvaret for kvaliteten på deres respektive områder. Disse er således ansvarlige for at fremme en kvalitetskultur inden for deres ansvarsområder. En af forudsætningerne herfor er, at de respektive ledere sikre, at resultaterne af monitorering af kvalitetsdata og beslutninger om iværksættelse af indsatser, der har til formål at sikre efterlevelse af de kvalitetsmæssige mål, udbredes til relevante medarbejdere i den præhospitale organisation samt til relevante samarbejdsparter. Desuden inddrages medarbejderne i kvalitetsarbejde i videst muligt omfang. Målet er en kvalitetskultur på det præhospitale område, hvor både ledere og medarbejdere påtager sig et medansvar for det samlede kvalitetsniveau og til stadighed er opmærksomme på mulige forbedringer. Medarbejderne er centrale aktører i sikring af kvaliteten samt arbejdet med patientsikkerhed på det præhospitale område i Region Nordjylland.

 

Systemer til indhentning og bearbejdning af kvalitetsdata

I retningslinjen ”Kvalitetsovervågning og forbedringstiltag” bekrives, hvilke systemer inden for det præhospitale område, der anvendes i forbindelse med indhentning og bearbejdning af data med henblik på monitorering af kvaliteten af den præhospitale indsats.

 

Monitorering af implementering af kvalitetspolitikken

Monitorering af implementering af kvalitetspolitikken sker i regi af Kvalitetsrådet.

 

Uddannelse og kompetenceudvikling inden for kvalitetsudvikling

Ledere og medarbejdere, der spiller en central rolle for arbejdet med kvalitetsudvikling deltager løbende i kurser og uddannelse med relevans for kvalitetsarbejdet. Dette med henblik på at sikre udvikling af kompetencer inden for området. Samtidig er emnet kvalitetsudvikling et fast element i uddannelsen af personale inden for ambulancetjenesten.

 

Referencer

 

Standard nr. 1.2.1, Den Nordjyske Kvalitetsmodel. Det præhospitale område, 1. udgave. September 2016.