Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hornhindedonation – procedure på Regionshospital Nordjylland

Fremgangsmåde

Procedure på klinisk afdeling

Hvis der er en potentiel donor, kontaktes portørvagten/kapellet, som kontakter Hornhindebanken

Hornhindebanken kontakter herefter Donorregistret og ringer tilbage til kapelportøren (indenfor ½ time) med oplysning om registreret tilladelse/forbud. Hvis der ikke foreligger tilladelse eller forbud, forespørges afdødes nærmeste pårørende om tilladelse til udtagning af væv. Herefter kontaktes kapelassistenten på lokalnr.

Hjørring: 41230

Thisted: 50938

 

Hornhindevævet kan udtages som donation (uden obduktion) eller i forbindelse med obduktion. Udtagningen kan foregå op til 3 døgn efter døden, men afdøde skal inden 12 timer efter døden være transporteret til kapellet og anbragt i kølerum.

 

Journal og synligt notat om hornhindedonation skal følge afdøde til kapellet. Tidspunktet for anbringelse i kølerum påføres af portøren. Af hensyn til blodprøvetagningen er det yderst vigtigt, at fristen på de 12 timer overholdes.

 

Specielt gældende for Hjørring: Ved dødsfald aften og weekend spørges pårørende, hvorvidt de er bekendt med afdødes eventuelle status i Donorregistret eller afdødes ønsker. Såfremt tidspunktet mellem dødsfaldet og kl 08.00 hverdag overskrider 15 timer spørges ikke om donation, da blodprøvetagning kun udføres af kapelassistent inden for almindelig arbejdstid

 

Information til pårørende

Lægen giver en generel information til nærmeste pårørende, som omfatter følgende:

At der er mangel på donorhornhinder til transplantation i Danmark

At en hornhindetransplantation er eneste mulighed for at bedre synet, undgå smerter eller undgå fjernelse af øjet for mange øjenpatienter

At tilladelse til donation kan være givet af afdøde (f.eks. via Donorregistret eller det røde donorkort) eller ved, at nærmeste pårørende giver samtykke

At udtagning af øjne foretages på Kapellet efter Den Danske Hornhindebanks instrukser

At indgrebet udføres forsigtigt og skånsomt

At øjenhulerne bagefter udfyldes med gazetampon og lukkes pænt sammen, hvilket gør at indgrebet ikke vil være synligt efterfølgende, og at det således fortsat vil være muligt med fremvisning af afdøde til pårørende.

At der tages blodprøve til screening for smitsomme sygdomme (herunder HIV og hepatitis)

At nærmeste pårørende kan modsætte sig indgrebet, eller kan vælge ikke at tage stilling

Samtykke til hornhindedonation fra én enkelt nærmeste pårørende er tilstrækkeligt

Såfremt blot én enkelt nærmeste pårørende har udtalt sig imod indgrebet, foreligger der ikke samtykke

At tilladelse til hornhindedonation ikke også automatisk er ensbetydende med tilladelse til anden organdonation eller hospitalsobduktion

Der kan opstå forhold, hvor donation efter samtykke alligevel ikke er mulig

Hvis nærmeste pårørende giver samtykke og dette er uden kendskab til afdødes status i Donorregistret, skal man informere den/de pårørende om, at Den Danske Hornhindebank vil undersøge afdødes status i Donorregistret før et eventuelt donationsindgreb.

Hvis tilladelse til donation gives af nærmeste pårørende, skal følgende journalføres:

Navn på lægen som indhentede tilladelsen

Navn på og nærmeste pårørendes relation til afdøde

 

Hvis tilladelsen til obduktion gives af nærmeste pårørende, skal

”Erklæring ved dødsfald og begæring af hospitalsobduktion” udfyldes.

Rubrikken med samtykke til ”udtagning af visse typer væv…” skal afkrydses

Ovenstående oplysninger skal ligeledes noteres i sygejournalen

En udskrift af sygejournalen med siden omhandlende tilladelsen sendes til Den danske hornhindebank, bygning 5A, kælderen, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C

 

Pårørende kan, ved særligt ønske herom, få at vide, om øjnene blev udtaget via det kliniske afsnit, som kontakter Kapellet.

Kontakt fra Den Danske Hornhindebank

På hverdage kl. 8.00 kontakter Den Danske Hornhindebank Kapellet i enten Hjørring eller Thisted. Efter mors kontakter den kliniske afdeling kapelportøren. Der udveksles oplysninger om dødsfald inden for de seneste 24 timer. Den Danske Hornhindebank undersøger afdødes status i Donorregistret med henblik på, om der er givet tilladelse til hornhindedonation.

Er der givet tilladelse, enten via Donorregistret eller fra nærmeste pårørende, og er afdøde bragt til kølerum inden for 12 timer post mortem, vil kapelpersonalet kontakte læge på klinisk afdeling med henblik på gennemgang af patientjournalen og inspektion af afdøde.

Patientdata kontrolleres, og det sikres, at der er overensstemmelse mellem ligblanket og cpr-nummer, herefter:

Kapelassistent udfører følgende i henhold til udtagningsrapport R02

Kapelassistent udfylder følgende rubrikker R02 (a-h) og udfører følgende (e-h):

a)

Oplysninger om forsendelseskassen

b)

Oplysninger om udtagningssted

c)

Oplysninger om donor

d)

Samtykke til udtagning af væv

e)

Udtagning af blodprøve (senest 24 timer post mortem hvis afkølet, senest 12 timer post mortem, hvis ikke afkølet)

f)

Donors vægt (bemærk: skal noteres under rubrikken ”Blodfortynding” under læge-afsnit på Udtagningsrapport R02)

g)

Udtagning af øjne (senest 72 timer post mortem)

h)

Pakning af forsendelse, herunder sikre kopi af dødsattest side 1, kopi af journal (første 2 sider samt de sidste 4 sider) og kopi af evt. obduktionsbegæringens side 1 og 2. Hvis udtagning aflyses, kontakter kapelassistent Den Danske Hornhindebank, og udtagningsrapport og forsendelseskasse med utensilier returneres til Den Danske Hornhindebank.

 

Procedure på kapel

Al håndtering af afdøde i forbindelse med udtagning af væv udføres af specielt instrueret personale og vil foregå så skånsomt som muligt.

Inden for 12 timer efter dødsfaldet udtages blodprøver til screening for visse smitsomme sygdomme. For at vævet skal bevares bedst muligt til transplantation udtages øjet og fremsendes til Hornhindebanken i specielle forsendelsespakker.

Øjenhulerne udfyldes herefter med gaze, og øjenlågene lukkes pænt sammen og skal forblive lukkede

 

Udtagningsrapport R02: udføres i Hjørring af patolog og i Thisted af læge, indbefatter

• Gennemgang af journal

• Blodfortynding

• Fysisk undersøgelse (bemærk at rubrikken ”Fysisk undersøgelse” står under sektionsportør-afsnit på Udtagningsrapport R02).

Vedr. gennemgang af journal: Før udtagning af væv må finde sted, skal donoren være fundet egnet. Derfor skal donors journal gennemgås af en læge med henblik på om der er risiko for smitsom/overførbar sygdom.

Donors egnethed

Afsnit 3.1.2 i Vejledning 9356 af den 26. maj 2015 omfatter kriterier for udelukkelse af donation:

Patienter med smitsom overførbare sygdomme (HIV, hepatitis B+C, syfilis)

Stiknarkomaner

Diagnosticeret:

Alsheimers sygdom

Creutzfeldt Jacobs Disease

Dissemineret Sclerose

ALS

Parkinsons Sygdom

Myelomatose

Lymfom

Leukæmi

Patienter med tidligere biologiske transplantationer

Patienter med meget stort blodtab (kontakt hornhindbanken)

Til gengæld kan følgende patientkategorier oftest anvendes

Sepsis

Cancer og metastaser i lympekirtlerne

Øjensygdomme, som ikke indbefatter hornhinden

Vær specielt opmærksom på sygdomme som

• hepatitis A (aktiv)

• HTLV (human T-lymphotropic virus)

WNV (West Nile Virus)

• Dengue feber

• okulær cancer

• rabies

Anamnestiske kontraindikationer for donation er oplysninger som:

• mand med homoseksuel adfærd

• prostitution

• hurtigt progredierende demens af ukendt årsag

• recipient af organ eller væv.

Kliniske eller laboratoriemæssige kontraindikationer for donation er:

• mistanke om HIV: Oplysning om uforklarligt vægttab, nattesved, opportunistiske infektioner, universel lymfeknudesvulst, langvarig hoste og kortåndethed, langvarig feber over 38°C, langvarig diaré, pneumocystis carinii-pneumoni, Kaposis sarkom eller slimhindeforandringer i mundhulen. Lavt CD4+-T-celletal. Tidligere screeningstest.

• mistanke om hepatitis B eller C: Oplysning om uforklarlig gulsot, leverforstørrelse, og/eller tidligere diagnosticeret klinisk symptomgivende viral hepatitis, der ikke er identificeret som hepatitis A. Tidligere screeningstest.

• mistanke om HTLV: Oplysning om uforklarlig paraparese eller T-celle leukæmi. Tidligere screeningstest.

Det noteres, hvorvidt donor vil blive obduceret. I bekræftende fald skal der medsendes en kopi af obduktionsbegæringens side 1 og 2.

Inspektion af afdøde

Afdøde skal være fuldt afklædt, og inspektion udføres i fællesskab med kapelpersonale, hvor der undersøges for fysiske tegn på smitsom/overførbar sygdom mv. eller øget risiko herfor.

Fysiske kontraindikationer for donation er

• tegn på nylig udført tatovering, skarifikation eller piercing. Med nylig forstås kendetegn som rødme, hævelse og sårdannelse

• tegn på perkutan ikke-medicinsk injektionspraksis i form af nålemærker

• tegn på seksuelt overførbar sygdom (herpes, genitale ulcerationer, kønsvorter)

• tegn på hepatitis i form af gulsot

• tegn på nylig bidsår fra dyr. Med nylig forstås kendetegn som rødme, hævelse og sårdannelse

• øjenbetændelse

• forkølelsessår eller helvedesild i øjenregionen

• Downs syndrom

Acceptable tilstande

• arcus senilis

• katarakt

• pterygium (slimhindefold fra conjunctiva, som vokser ind over cornea).

En komplet liste over udelukkelse fra hornhindedonation er beskrevet i dokumenterne i reference 1.

Blodfortynding

Det er nødvendigt at kende graden af en eventuel blodfortynding i forbindelse med testning for smitsom/overførbar sygdom. Indgivne væsker uden forudgående blodtab er ikke relevante.

I forbindelse med journalgennemgang bemærkes det, om donor har haft blodtab inden for de seneste 2 døgn før dødens indtræden. Er dette umuligt at afgøre, fordi donors journal er uafsluttet, afkrydses feltet herfor.

I tilfælde af blodtab notér den givne mængde blod (herunder plasma og blodplader), krystalloid (natrium- og/eller glukoseholdige infusionsvæsker, herunder Ringer®) eller kolloid (albumin, gelatiner, dextraner, stivelsesprodukter, herunder Voluven®) og anvend algoritmen til beregning af blodfortynding.

 

Udtagningsrapport 02 udfyldes med dato og underskrift af den attesterende læge samt dennes navn og cpr-nummer til brug ved honorering.

 

Aflysning af udtagning

I tilfælde af at udtagning aflyses og i tvivlstilfælde kontaktes Den Danske Hornhindebank på tlf. nr.: 78 46 32 42.

KONTAKTOPLYSNINGER

Den Danske Hornhindebank
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Århus C

Tlf. nr.: 78 46 32 42

Kim Nielsen, teknisk chef, cand.scient., ph.d.
kimnisen@rm.dk, Tlf.: 78 46 32 27

Patientsikkerhed

Samhørighed mellem patientdata og materiale sikres.

Der er lovkrav om indberetning af alvorlige uønskede hændelser, såfremt sådanne skulle opstå. Skemaer til dette formål er vedlagt forsendelseskassen.

Kvalitetssikring

Der skal være indhentet tilladelse til udtagning af væv

Kapelportøren sikrer, at der foretages afvigelsesregistrering, hvis dette er aktuelt

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Al kontakt med væv foregår i henhold til

A. Hygiejneinstruks. Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital

Actioncard

Actioncard for læger er vedlagt som bilag.

Baggrund

Den Danske Hornhindebank, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital indsamler, forarbejder og distribuerer donorhornhinder. Hornhinderne indsamles fra sygehuse fordelt over hele landet. Hornhinder fra personer ned til 6 år kan anvendes til donation. Der er ingen øvre aldersgrænse. Behovet for hornhindetransplantater i Danmark er ca. 500 pr. år. Hver donor kan hjælpe fire øjenpatienter.

De væsentligste indikationer for hornhindetransplantation er: Fuchs endoteldystrofi (uklarheder i corneas posteriore endotelbeklædte flade pga. svækkelse af endotelfunktionen) og sekundær bulløs keratopati (uklarheder i corneas posteriore flade sekundært til intraokulær kirurgi, inflammation eller trykstigning), keratokonus og følger efter traumer. Recipienterne er typisk over 60 år. For mange øjenpatienter er hornhindetransplantation den eneste mulighed for at bedre synet, undgå smerter eller undgå fjernelse af øjet.

Én hornhindedonor leverer to hornhinder. Hver hornhinde anvendes til behandling af én patient. Nye teknikker kan kløve hornhinder i en forreste og bagerste halvdel til lamellær transplantation. Hermed kan to patienter behandles ud fra kun én hornhinde. Behovet for posteriore halvdele er langt højere end for anteriore halvdele.

Udtagning af øjne foretages af særligt instrueret udtagningspersonale, kapelassistent.Alle utensilier til udtagning af øjne leveres af Den Danske Hornhindebank.

Definition af begreber

Nærmeste pårørende: Samlevende ægtefælle eller samlever, registreret partner, slægtninge i lige linje og alt efter de konkrete forhold, søskende. Også adoptivbørn og plejebørn vil være omfattet.

Formål

At læger og kapelassistenter er informerede om fremgangsmåden i forbindelse med udfyldelse af Udtagningsrapport R02. Formålet er desuden, at RHN indsamler så mange hornhinder som overhovedet muligt for således at hjælpe øjenpatienter, der har behov for det, får mulighed for en hornhindetransplantation.

Referencer

Opdateret protokol (15.07.13), Den Danske Hornhindebank, udarbejdet af teknisk chef Kim Nielsen (dokumentlæsning på 1. og 2. dokument kræver kode, som kan rekvireres ved Den Danske Hornhindebank):

https://e-dok.rm.dk/e-dok/e_700317.NSF/UI2/43C714EA324737E3C1257737004C7B2F?OpenDocument

Information om hornhindedonation samt Årsberetning for Den Danske Hornhindebank: https://e-dok.rm.dk/e-dok/e_700317.NSF/0/8F958AEA701D33CAC12579DA005C1EB2

Vejledning om kvalitet og sikkerhed ved donation, udtagning og testning (humane væv og celler): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10288 Hornhinder, Protokol, version 7.0.2, Afsnit 3.1.2 i Vejledning 9356 af den 26. maj 2015