Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spondylodeseoperation – fysioterapi til opererede patienter

Beskrivelse

Fremgangsmåde

  • • Patienten træner én gang dagligt under indlæggelsen, først på stuen og senere i forløbet i træningsrum 1 eller 2 på afdelingen. Patienten træner én gang i weekenden, lørdag eller søndag.

  • • Træningen påbegyndes dag 1, som er dagen efter operationen.

  • • Fysioterapeuten undersøger patienten, vurderer patientens fremgang i genoptræningsforløbet og tilpasser træningsforløbet individuelt herefter.

  • • Træningen følger pjecen ”Træningsprogram for rygopererede”, der udleveres ved første patientkontakt.

  • • Patienten indkaldes til kontrol hos lægen i Ortopædkirurgisk Ambulatorium 6-8 uger efter operationen.

Den fysioterapeutiske intervention under indlæggelsen

Formål

At patienten opnår bedst mulige funktionsniveau hurtigst muligt ved at:

  • • Fysioterapeuten planlægger genoptræningsforløbet i samarbejde med patienten efter en anamnese og individuel undersøgelse.

  • • Give patienten redskaber og viden til at mestre genoptræningen, således at funktionsniveauet vedligeholdes og forbedres, og livskvaliteten øges.

  • • Hjælpemiddelbehov vurderes ved udskrivelse.

  • • Genoptræningsplan udarbejdes ved udskrivelse.

 

Intervention efter operation

  • • Der søges oplysninger fra EPJ og optages supplerende anamnese.

  • • Information og vejledning i det postoperative forløb.

  • • Pjecen ”Træningsprogram for rygopererede” udleveres.

  • • Mobilisering: Funktionstræning, gangtræning og trappegang.

  • • Instruktion i relevante øvelser ifølge træningsprogram samt træningsvejledning i forhold til hyppighed og progression.

  • • Patienten skal sammen med fysioterapeuten og plejepersonalet være opmærksom på at være smertedækket under træningen.

  • • Afklaring af hjælpemiddelbehov.

  • • Der udarbejdes og udleveres genoptræningsplan til patienten.

 

I de tilfælde hvor der på operationsdagen findes indikation for udlevering af PEP fløjte, varetager det postoperative personale på opvågningsafsnittet udlevering af PEP fløjte.

 

Dag 1

Før første postoperative patientkontakt

Der indhentes oplysninger i EPJ ang.:

  • • Alder, køn, og evt. BMI.

  • • Hvilke anvisninger, der skal følges (vanligt eller specielt, som er defineret af læge).

  • • Andre diagnoser, der kan have indflydelse på interventionen (eksempelvis demens, hjerte-/lunglidelser).

  • • Patientens begrænsninger på deltagelses-, aktivitets- og kropsniveau.

  • • Patientens sociale forhold, hjemmepleje og boligforhold.

  • • Specielle forhold.

 

Plejepersonalet spørges om patientens almentilstand.

Det vurderes, om patienten har behov for lungefysioterapi.

 

Første patientkontakt

Supplerende anamnese:

  • • Almentilstand.

  • • Smerter og ændrede neurologiske forhold.

  • • Patienten instrueres i at komme ind/ud af seng via træstammeprincip/en bloc.

  • • Patienten mobiliseres ud af sengen sammen med 1 fysioterapeut og 1-2 fra plejepersonalet.

  • • Patienten mobiliseres til stående ved høj gangvogn. Såfremt patienten er velbefindende, går patienten med den høje gangvogn på stuen eller på afdelingen.

  • • Liggende øvelser påbegyndes, såfremt det er muligt (se ”Træningsprogram for rygopererede”).

 

Ud fra ovenstående vurderes om patienten har behov for udlevering af PEP-fløjte. Særligt patienter, der er i risikogruppe fx på grund af KOL, svær overvægt eller langvarigt operationsleje vurderes.

 

Dag 2

Anden patientkontakt

  • • Fysioterapeuten vurderer patientens funktionsniveau, smerter og ressourcer.

  • • Liggende øvelser udføres aktivt af patienten (se ”Træningsprogram for rygopererede”).

  • • Forflytning til siddende på sengekanten (valgfri side). 1-2 personale er til stede ved forflytningen. Patienten udfører så selvstændigt som muligt forflytninger.

  • • Patienten forflytter sig til stående, hvorefter patienten går med en høj gangvogn.

  • • Hvis patienten er veltilpas, introduceres han/hun til de stående øvelser på stuen eller i træningsrummet.

 

Dag 3

  • • Fysioterapeuten vurderer patientens funktionsniveau, smerter og ressourcer.

  • • Patienten møder i træningsrummet – selvstændigt eller med følge af plejepersonalet.

  • • Det vurderes, hvorvidt patienten stadig skal gå med høj gangvogn. Er der evt. behov for rollator, før patienten skal gå uden hjælpemidler?

  • • De stående øvelser udføres i gangbarre.

  • • Patienten opfordres til at træne selv og gå ture på gangen.

 

Dag 4 og frem til udskrivelse

  • • Fysioterapeuten vurderer patientens funktionsniveau, smerter og ressourcer.

  • • Patienten møder op i træningsrummet.

  • • De liggende samt stående øvelser udføres selvstændigt. Fysioterapeuten vejleder patienten undervejs i korrekt udførelse.

  • • Patienten instrueres i trappegang.

  • • Patienten opfordres til at træne selv og gå ture på gangen.

  • • Vurdering af hjælpemiddelbehov. Patienten har i forvejen fået udleveret en hjælpemiddelpakke indeholdende sundhedssæde, gribetang og strømpepåtager.

  • • Udarbejdelse af genoptræningsplan.

 

Udskrivelse

Kriterier for udskrivelse

Patienten skal kunne:

  • • Færdes selvstændigt og sikkert evt. med relevant ganghjælpemiddel.

  • • Udføre øvelserne selvstændigt med god kvalitet og skal fortsætte med dem hjemme.

  • • Mestre gang på trapper.

Endvidere:

  • • Skal der være udarbejdet en genoptræningsplan. Patienten er informeret om muligheder for videre genoptræning og plan for det videre forløb er lagt i fællesskab.

  • • Skal hjælpemiddelbehov være afklaret.

 

Genoptræningsplan (GOP)

Der udarbejdes og udleveres genoptræningsplan til patienten:

 • • I særlige komplekse forløb vurderes behov for genoptræningsplan med start umiddelbart efter udskrivelse.

 • • Normal procedure: I forbindelse med operationen laves en vurdering af patientens genoptræningsbehov, og der laves en genoptræningsplan. Heri er fokus træning af dagligt funktionsniveau og information til patientens hjemkommune, om at genoptræning (fysioterapi) først må starte efter kontrol i Ortopædkirurgisk Ambulatorie.

 

Definition af begreber

Spondylodese
Stivgørende rygoperation.

 

Uinstrumenteret spondylodeseoperation
Indsættelse af knogletransplantat fra patienten selv eller fra central knoglebank.

 

Instrumenteret knogletransplantat

Indsættelse af knogletransplantat fra patienten selv eller fra central knoglebank, og yderligere fixation med skruer og skinne, som isættes ryghvirvlen forfra eller bagfra.

 

Patienten

Betragtes som samarbejdspartner og skal føle medansvar og være aktiv i patientforløbet. Der er fokus på sundhed frem for sygdom.

 

 

Formål

Beskrive den fysioterapeutiske intervention under indlæggelse i forbindelse med operation af patienter med spondylodese og ved den efterfølgende ambulante kontrol med henblik på at:

 

  • • Fysioterapeuterne, som er ansvarlige for genoptræningen, kender til indhold i, rammer og fremgangsmåden for genoptræningen af patienter opereret med spondylodese.

  • • Fremme kvaliteten og ensartetheden af den fysioterapeutiske intervention.

  • • Patienten oplever et sammenhængende patientforløb med kontinuitet i forbindelse med sin operation.