Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sikker kirurgi

Beskrivelse1

Inden patienten ankommer til operations- eller interventionsstuen1

Informeret samtykke1

Tjek ind (Før anæstesiproceduren indledes eller uden anæstesi når patienten ankommer på stuen)2

Time out (Før incision eller påbegyndelse af det invasive indgreb)3

Kirurgen gennemgår3

Anæstesien gennemgår3

Sygeplejeteam gennemgår3

Tjek ud (Før patienten forlader stuen)3

Dokumentation4

Ansvar4

Formål4

Formålet med anvendelse af Sikker Kirurgi tjek:4

Definition af begreber4

Referencer4

 

Beskrivelse

Sikker kirurgi tjek er udviklet for at forbedre patientsikkerheden ved kirurgiske og invasive indgreb, herunder at reducere mortalitet og morbiditet samt forebygge forveksling af patient, operationssted eller indgreb samt sikre god kommunikation og gensidig respekt blandt medlemmerne af operationsteamet.

 

Sikker kirurgi tjek anvendes globalt og er udarbejdet af WHO. Dette på baggrund af viden om at der i 3-16% af de kirurgiske procedurer sker komplikationer som er betydende for patienterne. Det foreligger evidens for at op mod halvdelen af komplikationerne kan forebygges, gennem sikkerhed og tjek.

 

Sikker kirurgi tjek er et støtteredskab, så operationsteamet har en oversigt over vigtige elementer man ikke må glemme i relation til en operation eller et invasivt indgreb. Teamet gennemgår punkterne og kontrollere om samtlige relevante punkter er gennemført.

 

Der er udarbejdet to udgaver af sikker kirurgi tjek:

 • • En der skal anvendes ved alle patienter, som gennemgår et operativt, invasivt indgreb under fuld eller delvis anæstesi, hvor der er anæstesipersonale til stede. Undtaget er patienter som gennemgår gynækologisk undersøgelse, lumbalpunktur eller tilsvarende.

 • • En der skal anvendes ved invasive eller mindre operative indgreb, hvor patienten sederes i let rus eller lokalbedøves, og der ikke er anæstesipersonale til stede.

 

Denne instruks gælder begge sikker kirurgi tjek. I beskrivelsen af tjekpunkterne i sikker kirurgi tjek er samtlige punkter beskrevet. Der er færre tjekpunkter i sikker kirurgi tjek, hvor der ikke er anæstesi tilstede. Se evt. oversigter i bilag.

 

Inden patienten ankommer til operations- eller interventionsstuen

Inden patienten køres til operations- eller interventionsstuen skal følgende være gennemført:

Informeret samtykke

Operatøren har i god tid før indgrebet talt med patienten og informeret om indgreb og risici. Indikation, indgrebstype og entydig lokalisation samt det informerede samtykke til det planlagte indgreb er journalført. Hvis patienten har øjeblikkeligt behandlingsbehov, kan behandling indledes uden samtykke fra patienten, forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende eller værge. Se Regional retningslinje vedrørende Informeret samtykke til behandling.

Markering af operationssted

Operatøren markerer med en pen selve stedet (eller et sted i umiddelbar relation til rette sted) for indgrebet. Der anvendes en pen med blæk, som ikke umiddelbart kan vaskes af eller fjernes med sprit eller andre desinficerende væsker.

Der skal også markeres, selvom patienten er vågen under indgrebet. Markeringen skal være synlig i operationsfeltet efter afdækning.

Patienten og/eller evt. pårørende deltager, såfremt det er muligt, aktivt i markeringen ved at udpege stedet eller ved aktivt at bekræfte, at det er det rette sted som markeres.

Markering kan undlades i følgende tilfælde:

 

 • • Ved indgreb på indre uparrede organer

 • • Ved kontinuerlig kontakt med patienten fra indikationen stilles til indgrebet udføres fx akut kejsersnit

 • • Ved indgreb gennem naturlige kropsåbninger

 • • Ved specielle operationstyper på fx kraniet eller lignende, kan der udarbejdes lokale retningslinjer

Det skal fremgå af journalen, at der er foretaget en markering.

 

Tjek ind (Før anæstesiproceduren indledes eller uden anæstesi når patienten ankommer på stuen)

Teamet gennemgår sammen punkterne i ”tjek ind”.

 

Teamet sikrer ved forespørgsel, at patienten bekræfter:

 

 • • Fulde navn og CPR-nummer. Børn og inhabile patienter identificeres via forældre, værge eller nærmeste pårørende eventuelt via identifikationsarmbånd jævnfør Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • • Operationsstedet, herunder sidelokalisation

 • • Indgrebstype

 • • Samtykke til indgrebet.

 

Teamet bekræfter, at operationsstedet er markeret. Hvis der ikke er markeret, skal operatøren straks markere operationssted.

 

Teamet bekræfter at anæstesisikkerhedstjek er gennemført. Tjekket omfatter apparatur og medicin i relation til anæstesi samt vurdering af patientrelaterede risici.

Er patienten i lokal anæstesi sikre teamet relevant medicin og at der kan tilkobles ilt, BT-, puls- og saturationsmåling.

 

Teamet kontrollerer at der er foretaget vurdering i forhold til allergi og intolerans samt aspirationsrisiko og risiko for uventet vanskelig intubation. Ved forventede intubationsvanskeligheder eller øget aspirationsrisiko skal der være adækvat udstyr og ekspertise til rådighed på stuen.

Vurderes det at der er en risiko for blodtab > 500 ml (hos børn > 7 ml/kg) skal adækvate IV-adgange etableres, og det skal kontrolleres, at relevante IV-væsker og blodkomponenter er i beredskab – se retningslinje ”Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland”.

 

Teamet kontrollerer om billeddiagnostiske undersøgelser er tilgængelige hvis relevant.

 

Teamet sikre, at antibiotika er administreret inden for de seneste 60 minutter hvis relevant. Er antibiotika ikke administreret bør den ordinerede dosis straks administreres og herefter dokumenteres.

 

Før anæstesi indledes sikres det at operatøren er tilstede.

 

Time out (Før incision eller påbegyndelse af det invasive indgreb)

Ved ”time out” er alle fra teamet til stede.

Teamet gennemgår sammen punkterne i ”time out”.

 

Teamet præsenterer sig ved navn, funktion og erfaring, hvis de ikke kender hinanden. Det anbefales specielt, at mindre erfarne teammedlemmer klart kommunikerer deres kompetenceniveau i relation til den forestående teamopgave. 

 

Teamet bekræfter patientens navn og CPR-nummer, operationssted herunder sidelokalisation, indgrebstype og lejring. Vågne patienter involveres.

 

Forventede kritiske faser under indgrebet drøftes kort mellem operatør, anæstesi og operationssygeplejerske. Hvis patienten er vågen, skal drøftelsen gennemføres under hensyntagen til patienten; men formidlingen af forudsigelige vanskeligheder kan ikke udelades.

 

Kirurgen gennemgår

 

 • • Forventet kritiske faser

 • • Forventet operationsvarighed

 • • Forventet blodtab, potentielt hurtigt blodtab

Anæstesien gennemgår

 

 • • Forventede problemer

 • • ASA-score skal nævnes

Sygeplejeteam gennemgår

 

 • • Sterilitet og ved sterilitetsbrud drøftes dette med teamet

 • • Særligt udstyr er på stuen fx særlige instrumenter, apparater, software, røntgen- eller scanningsudstyr, ekstra sug, ekstra servietter, specialudstyr, implantater m.v.

 

Tjek ud (Før patienten forlader stuen)

 

Ved ”tjek ud” er hele teamet til stede. Formålet er at sikre at plan og væsentlige forhold for patientens postoperativeforløb gennemgås, således vigtige informationer kan viderebringes til de der skal overtage behandling og pleje af patienten efter operationen.

 

Teamet opsummerer:

 

 

Vigtige informationer om operationen, og den umiddelbare postoperative observation, pleje og behandling kommunikeres og dokumenteres med henblik på sikker overdragelse af patienten til det næste behandlerteam. Det kan fx dreje sig om information om sonder, dræn, katetre, mobilisering/ immobilisering, tromboseprofylakse, lejring, væske- og fødeindtag samt smertebehandling og evt. fortsat antibiotika behandling.

 

Dokumentation

Sikker kirurgi tjek dokumenteres i EPJ i standardplane KIR Perioprativ dokumentation. Der dokumenteres for henholdsvis ”Tjek ind”, ”Timeout” og ”Tjek ud”, ved afvigelser fra instruksen kan dette dokumenteres i bemærkningsfeltet.

Hvis der i forbindelse med sikker kirurgi tjek identificeres uoverensstemmelser med den eksisterende dokumentation i EPJ skal teamet sikre at journaloplysningerne tilføjes i EPJ’en.

 

Ansvar

Afdelingsledelserne for de involverede afdelinger er i fællesskab ansvarlige for, at sikker kirurgi tjek implementeret.

Operatøren eller den person, der udfører det operative eller invasive indgreb, er ansvarlig for, at sikker kirurgi tjek er anvendt.

 

Formål

Formålet med anvendelse af Sikker Kirurgi tjek:

 • • At forbedre patientsikkerheden ved kirurgiske og invasive indgreb, herunder at reducere mortalitet og morbiditet samt forebygge forveksling af patient, operationssted eller indgreb

 • • At forebygge utilsigtede hændelser relateret til planlægning, gennemførelse og opfølgning på kirurgiske og invasive indgreb

 • • At sikre god kommunikation internt blandt medlemmerne af teamet og øge opmærksomheden på patientsikkerheden ved alle operationer og invasive indgreb

Definition af begreber

Sikker kirurgi tjek: Sikker kirurgi tjek indeholder en række centrale sikkerhedsprocedurer i det operative forløb. Sikker kirurgi tjek opdeler forløbet i tre faser:

 

 • • ”Tjek ind”: Perioden før anæstesiprocedure indledes eller når patienten ankommer på stuen (for indgreb hvor der ikke er anæstesipersonale tilstede)

 • • ”Time out”: Perioden før incision eller påbegyndelse af det invasive indgreb

 • • ”Tjek ud”: Perioden under eller umiddelbart efter afslutning af operationen eller det invasive indgreb

 

Operatør/kirurg: Den person der er ansvarlig for udførelsen af det kirurgiske eller invasive indgreb

Operationsteam: Operationsteamet er de fagpersoner (operatør, operationssygeplejerske, anæstesipersonale og andet hjælpepersonale), der deltager ved den igangværende behandling.

Referencer

Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, kap. 61, §§ 198-202. Bekendtgørelse af sundhedsloven med eventuelle senere ændringer.

Vejledning nr. 9808 dec. 2013. Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet

Vejledning – Sikker kirurgi tjekliste Dansk forkortet og bearbejdet version. 1. udgave. Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 2009.

Safe Surgery Saves Lives lives. WHO 2008.

Clinical audit on World Health Organization surgical safety checklist completion at Debre Berhan comprehensive specialized hospital: A prospective cohort study - ScienceDirect

Communication and relationship dynamics in surgical teams in the operating room: an ethnographic study (biomedcentral.com)