Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotikabehandling til børn over 2 måneder

 

Nedenstående er vejledende retningslinjer for antibiotikabehandling til immunkompetente, i øvrigt raske børn over 2 måneder. Der vil være situationer, hvor behandling kan undlades og situationer, hvor antibiotikavalg, dosis, doseringsinterval og varighed afviger fra nedenstående.

 

Generelt tilstræbes så lavt antibiotikaforbrug som muligt, anvendelse af så smalspektrede antibiotika som muligt i så kort tid som muligt.

Ligeledes tilstræbes så sikker klinisk og mikrobiologisk diagnostik (inkl. bestemmelse af resistensforhold) som muligt. Således er det vigtigt med relevant prøvetagning inden påbegyndt antibiotikabehandling ligesom behandling ofte kan afvente dyrkningsresultatet.

Antibiotikabehandling korrigeres efter mikrobiologiske prøveresultater.

 

1. Meningitis purulenta

Se instruksen ”Purulent meningit hos børn >2 mdr.” i PRI.

 

2. Sepsis

Sepsis er en klinisk diagnose, som kan understøttes af parakliniske fund (høj CRP, leuko- og neutrocytose med venstreforskydning, acidose med forhøjet lactat, oa). Ofte er et barn klinisk septisk uden at have svær bakteriel infektion, f. eks. et spædbarn med viral bronchiolitis/pneumoni med respiratorisk acidose og dehydrering. Sepsisdiagnosen og dermed indikationen for antibiotikabehandling kan derfor ofte revideres på baggrund af klinisk forløb og relevant mikrobiologisk diagnostik samt primær optimering af ventilation og cirkulation/hydrering.

 

Sepsis uden kendt ætiologi:

Ampicillin 200 mg/kg/døgn delt på 4(-6) doser.

Gentamicin (se instruksen ”I. v. Medicin” i PRI)

 

Ved mulig anaerob infektion tillægges

Inj. Metronidazol 30 mg/kg/døgn delt på 2-3 doser.

 

Penicillinallergi:

Inj. Cefuroxim 100 mg/kg/døgn delt på 3 doser.

 

3. Osteomyelitis

Se instruks i PRI: ”Osteomyelitis hos børn”.

 

4. Arthritis purulenta

Se instruksen ”Purulent arthritis hos børn” i PRI.

 

5. Endocarditis

Endocarditisprofylakse: Se instruksen ”Endocarditis, profylakse mod infektiøs” i PRI.

 

Som udgangspunkt følger den nationale behandlingsvejledning for infektiøs endocarditis (tilgængelig på www.cardio.dk under fanen NBV*). Lokale samarbejdsrelationer er nærmere beskrevet i PRI instruks ”Infektiøs endocarditis”.

Behandling af endocarditis bør altid konfereres med vagthavende læge KMA.

 

Behandling af endocarditis med kendt ætiologi:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling rådgiver på baggrund af resistensbestemmelse (inklusive mindste hæmmende koncentration (MIC)) for relevante antibiotika.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling kan ligeledes rådgive om alternative behandlingsmuligheder ved lægemiddelreaktioner o. lign.

Ved formodning om behandlingssvigt er det vigtigt at gentage bloddyrkning på tidspunkter, hvor antibiotikakoncentrationen er så lav som muligt, dvs. forud for planlagt i.v. dosis.

 

Behandling af endocarditis med ukendt ætiologi:

Hos patienter med native klapper er 1. valg penicillin + gentamicin (afvigelse fra NBV).

Hos patienter med mekanisk klap, patch, pacemaker eller lignende er 1. valg meropenem (følger NBV).

 

6. Pyelonephritis acuta

Se instruks i PRI: ”Urinvejsinfektion (UVI)

 

7. Cystitis acuta

Se instruks i PRI: ”Urinvejsinfektion (UVI)

 

8. Lobær pneumoni

Peroral behandling er som udgangspunkt ligeså effektiv som intravenøs behandling under forudsætning af høj compliance og sikker administrationsvej (ikke svært medtaget med gastroparese, opkastning, ol.)

 

Penicillin 0,1 MIE (0,06 g) /kg/døgn delt på 3 doser per os i 7 dage.

 

Ved svær påvirkning evt med pleuraeffusion/-empyem overvejes højere antibiotikadoser samt drænage, der konfereres med KMA

 

9. Mycoplasmapneumoni

Clarithromycin 15 mg/kg/døgn delt på 2 doser per os i 7 dage.

 

10. Tonsillitis acuta

Virus er mikrobiel ætiologi hos over 70 % af børn med tonsillitis acuta, i særdeleshed hos de yngste, ligesom effekten af antibiotisk behandling er relativt beskeden sammenlignet med spontanforløbet. Gruppe A streptokokker (GAS) forårsager de fleste bakterielle halsbetændelser. Bærerhyppigheden af GAS hos raske er høj. Desuden kan andre hæmolytiske streptokokker (gruppe C og G) samt Arcanobacterium hæmolyticum (hos teenagere) være årsagen. Da KMAs rutinediagnostik kun dækker GAS må man kontakte KMA hvis anden ætiologi mistænkes. Ved indikation for behandling gives

 

Penicillin 0,1 MIE (0,06 g) /kg/døgn delt på 3 doser per os i 7 dage.

 

Ved penicillinallergi:

Clarithromycin 15 mg/kg/døgn delt på 2 doser per os i 7 dage.

 

Ved dyrkningsverificeret behandlingssvigt:

1.valg:

Clarithromycin 15 mg/kg/døgn delt på 2 doser per os i 7 dage.

 

Ved dyrkningsverificeret recidiv efter clarithromycin behandling:

Clindamycin 20 mg/kg/døgn delt på 3 doser per os i 7 dage

 

Lemierres syndrom (Fusobacterium necrophorum): pharyngotonsillitis med septisk thrombophlebitis i v.jugularis samt hæmatogent spredning, oftest til lungerne.

Inj. Penicillin 0,2 MIE (0,12 g)/kg/døgn delt på 4 doser + inj. Metronidazol 30 mg/kg/døgn delt på 2-3 doser.

 

11. Otitis media purulenta (AOM)

AOM er oftest en benign, selvlimiterende sygdom, som håndteres med analgetika og hvor antibiotisk behandling oftest har marginal effekt. Hos flertallet afventes spontanforløbet med analgetikum (paracetamol, sjældent paracentese), hvor de fleste er stort set raske efter 3 døgn. Hos de mindste (<6 måneder) og de sygeste er der indikation for behandling:

 

Penicillin 0,1 MIE (0,06 g) /kg/døgn delt på 3 doser per os i 7 dage.

 

Ved penicillinallergi:

Clarithromycin 15 mg/kg/døgn delt på 2 doser per os i 7 dage.

 

Ved behandlingssvigt:

Amoxicillin-clavulansyre 50 mg/kg/døgn delt på 3 doser per os i 7 dage.

 

Ved penicillinallergi ( som ikke er af anafylaktisk type):

Inj.Cefuroxim 100 mg/kg/døgn delt på 3 doser under anafylaksi-beredskab

 

12. Sinuitis acuta (SA)

SA er sjælden hos barn og oftest selvlimiterende. I særlige tilfælde, hvor antibiotisk behandling alligevel overvejes, henvises patienten til undersøgelse på ØNH. Ved behov for antibiotika:

 

Penicillin 0,1 MIE (0,06 g) /kg/døgn delt på 3 doser per os i 7 dage.

 

Ved penicillinallergi:

Clarithromycin 15 mg/kg7døgn delt på 2 doser per os i 7 dage.

 

Ved behandlingssvigt:

Amoxicillin-clavulansyre 50 mg/kg/døgn delt på 3 doser per os i 7 dage.

 

Ved penicillinallergi (som ikke er af anafylaktisk type):

Inj.Cefuroxim 100 mg/kg/døgn delt på 3 doser under anafylaksi-beredskab

 

13. Ethmoiditis acuta og cellulitis orbitae

Er en alvorlig infektion, som kræver umiddelbar udredning og antibiotikabehandling ofte ledsaget af kirurgisk intervention:

 

Cefotaxim150 mg/kg/døgn delt på 3 doser intravenøst

og

Metronidazol 30 mg/kg/døgn delt på 2-3 doser intravenøst.

 

14. Kighoste

Clarithromycin 15 mg/kg/døgn delt på 2 doser per os i 7 dage.

 

15. Impetigo, bulløs impetigo, staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)

Se instruks i PRI.

 

16. Erysipelas

Penicillin 0,1 MIE (0,06 g) /kg/døgn delt på 3 doser per os i 7 dage.

 

Ved penicillinallergi:

Clarithromycin 15 mg/kg/døgn delt på 2 doser per os i 7 dage

 

17. Suppurativ adenitis

Dicloxacillin 50-100 mg/kg/døgn delt på 3 doser per os.

 

18. Borreliainfektion

Se instruks i PRI: Borrelia infektion, Lyme Disease

 

19. Conjunktivitis purulenta

Langt oftest led i viral luftvejsinfektion; sjældent behov for antibiotikum Hvis indiceret med antibiotika:

Chloramfenikol øjendråber/-salve x 4-6 dagligt (ca 1 uge, min 2 dage efter symptomophør)

 

Neonatal conjunktivit: obs Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae (se instruks i PRI: ”Infektiøs conjunctivitis

 

Ved svær purulent conjunktivitis bør podes. Meningokokker er en sjælden årsag hertil, men skal behandles systemisk, dvs som for meningokoksygdom.

 

20. Peritonitis og abdominal absces

Udover eventuel kirurgi/drænage:

Ampicillin 200 mg/kg/døgn delt på 4(-6) doser.

 

Gentamicin (se instruks i PRI: ”I. v. Medicin”)

 

Inj. Metronidazol 30 mg/kg/døgn delt på 2-3 doser.