Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse for patienter i udredning og behandling for søvnapnø

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk til stede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden patientens fremmøde.

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Egen otolog

 

Nogle praktiserende otologer laver selv søvnmonitorering (CRM) og informerer patienterne om resultatet samt udsteder kørselsforbud, hvis det er relevant.

Hvis patienten har søvnapnø, henvises de fleste til Søvncenter Nord.

 • • Det skal fremgå af henvisning, om det er nødvendigt med tolkebestand og hvilket sprog tolken skal tolke på

 • • Der skal opfordres til at tage pårørende, bostøtte eller hjælper med, da der er praktiske handlinger vedr. søvnmonitorering og cpapbeh.

 

 

Henvisende instans

(Henvisning)/visitation

 

(Søvnlæge vurderer henvisning fra edifact vedhæftet søvnundersøgelse, såfremt denne er udfærdiget. Stillingtagen til om allerede udførte søvnmonitorering kan bruges eller om der skal bookes tid til udlevering af ny T3 i Søvncenter Nord)

Egen læge/egen otolog, andet afsnit eller ØNH-ambulatorium

Visitering

 

Lægesekretær visiterer henvisninger, der er modtaget pr. post eller digitalt.

Digitale henvisninger visiteres via Elekronisk Visitering i Clinical Suite.

De få papirhenvisninger, der modtages, registreres manuelt i PAS og overføres til Elektronisk Visitering.

Hvis det fremgår af henvisningen, at der er foretaget søvnundersøgelse, tjekkes det, om denne er vedlagt. Søvnrapporten rekvireres, hvis den ikke er medsendt/vedhæftet.

Det tjekkes, om kvaliteten af søvnregistreringen er god.

 

Det vurderes, om patienten skal indkaldes til udredningsforløb eller behandlingsforløb.

Ved tvivlsspørgsmål lægges henvisning og evt. søvnrapport til visitation ved læge.

 

I Elektronisk visitering registreres:

 • • Forløbslabel

 • • Henvisningsdiagnose

 • • Planlagt procedure (AAF20 for behandlingsforløb, AAF21 for udredningsforløb)

 • • Patientrettighed (behandlingsforløb eller udredningsforløb)

 

Lægesekretær

(læge)

Indkaldelse

 

Ud fra henvisning og visitation bookes ledige tider til behandlings- eller udredningsforløb.

Visitation - Indkaldelse af patienter til undersøgelse og behandling

 

Efter visitering indkaldes patienten til behandlingsforløb eller udredningsforløb.

Der bestilles tolk, hvis der er behov herfor.

 

Behandlingsforløb:

 • • Forundersøgelse ved læge og sygeplejerske

 • • CPAP-udlevering ved sygeplejerske (umiddelbart efter forundersøgelsen)

 • • Månedskontrol ved sygeplejerske

 

Udredningsforløb:

 • • Udlevering af T3 (søvnregistreringsapparat) ved sygeplejerske

 • • Svar på T3 samt forundersøgelse ved læge og sygeplejerske

 • • CPAP-udlevering ved sygeplejerske (umiddelbart efter forundersøgelsen)

 • • Månedskontrol ved sygeplejerske

 

Patienten indkaldes via Digital Post. Ved afbudstid kontaktes patienten telefonisk først.

 

Lægesekretær

Patientinformation

 

I forbindelse med indkaldelse til forløb, tilsendes patienten følgende:

 

Behandlingsforløb

 • • Indkaldelse til behandlingsforløb

 • • Husk, når du skal til forundersøgelse 1229HU1

 • • Patientrettigheder

  • • Hvis patienten tilbydes behandling inden 30 dage – bilag XB1

  • • Hvis patienten ikke tilbydes behandling inden 30 dage – bilag XB2

 • • SØVN-spørgeskema

 • • Få en SMS-påmindelse om din tid, NemSMS, voksne - FFRN01-111

 • • Tolk (hvis der er bestilt tolk til forløbstiderne) - FFRN01-147

 

eller

 

Udredningsforløb

 • • Indkaldelse til udredningsforløb

 • • Patientrettigheder

  • • Hvis patienten tilbydes udredning inden 30 dage – bilag XU1

  • • Hvis patienten ikke tilbydes udredning inden 30 dage – bilag S09

 • • Husk, når du skal til forundersøgelse - 1229HU1

 • • SØVN-spørgeskema

 • • Få en SMS-påmindelse om din tid, NemSMS, voksne - FFRN01-111

 • • Tolk (hvis der er bestilt tolk til forløbstiderne) - FFRN01-147

 

Lægesekretær

 

 

Udredningsforløb

Den første konsultation er i sygeplejeambulatoriet til T3 udlevering

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse/dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten møder oftest 2 på hinanden følgende dage, såfremt de ikke har fået lavet en cardiorespiratorisk monitorering (T3), før deres første besøg i Søvncenter Nord.

 

 • • Patienten skanner sundhedskort ved velkomststanderen i forhallen, som henviser patienten til Søvncenter Nord, enten i stueetagen eller på 2.sal.

 • • OBS om patienten er MRSA/CPO-positiv, i så fald følges procedure ud fra Infektionshygiejnens retningslinjer vedr. isolation i ambulatorier. MRSA

Der oprettes plejeproblemet (forløb) ”Obstruktiv søvnapnø”, hvor alt sygepleje

faglig dokumentation knyttes på. I faneoverblikket: Øre-Næse-Halsområdet

dokumenteres Søvndata, rapporter og kørsel i Søvnfanen.

 

 

Sygeplejerske/sekretær

Udlevering af T3

 

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 

Sygeplejersken koder og klargør T3 til søvnundersøgelsen. Udlevering af T3, Søvncenter Nord.

 

Der spørger ind til patientens symptomer og forventninger, og der sættes fo

kus på evt. hjerte-kar sygdom, diabetes, mentale lidelser, gigt, handicap m.m.

 

Sygeplejerske

Observation

 

 

OBS måling af BT

Sygeplejerske

Behandling og pleje

 

 

Patienten får udleveret T3 til en nats undersøgelse.

Registrering af vejrtrækning under søvn

 

Sygeplejerske

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patient og pårørende informeres om udredningsforløbet med aflæsning af T3 samt lægekonsultation og evt. udlevering af CPAP eller anden relevant behandling. Ofte vil den pårørende kunne bidrage med vigtig information om patientens søvn og søvnmønster.

 

Sygeplejerske

 

Behandling/undersøgelse

 

Forundersøgelse og derefter evt. udlevering af CPAP ved sygeplejerske

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse/dokumentation

 

 

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland.

 

Data fra T3 aflæses. ( se BILAG)

 

Plejeproblemet (forløb) ”Obstruktiv søvnapnø” kvalificeres, hvor alt sygepleje

faglig dokumentation knyttes på. Søvndata, rapporter og kørsel

dokumenteres i Søvnfanen i Clinical

 

Sygeplejerske

Vurdering

 

Læge vurderer data fra søvnundersøgelsen og den objektive undersøgelse.

Herudfra tages stilling til, om patienten diagnosticeres med søvnapnø

eller om diagnosen afkræftes.

 

Der vurderes hvilken behandling patient er kandidat til:

 • • Kirurgi

 • • CPAP

 • • Positionstræner

 • • AMBU-FLEX (CSA-ptt)

 • • Andet

Lægen vurderer, om der skal udstedes kørselsforbud Kørsel med søvnapnø

eller om patienten skal underskrive Erklæring i forbindelse med kørsel med søvnapnø

 

Læge

Behandling, pleje og

rehabilitering

 

 

Lægen sikrer sig Informeret samtykke til behandling.

 

Patienten går efter lægeundersøgelse og samtale videre til sygeplejeambula

toriet mhp. udlevering af og instruktion i brug af CPAP eller positionstræner.

 

Der laves masketilpasning med enten nasal-, pillows- eller full-facemaske. Sygepleje til patienter der kommer til kontroller og maskeprøvning i Søvncenter Nord.

 

Apparatet kan også udleveres af sygeplejerske, uden at patienten har haft en

lægesamtale, hvis patienten allerede har et lignende eller ældre apparat, som

han er velbehandlet med, men som trænger til udskiftning.

 

Læge/sygeplejerske

Forebyggelse

 

 

Som tidligere nævnt rettes opmærksomhed omkring KRAM-faktorerne, særlig fokus ift. søvnapnø:

 • • Vægttab – motivation til at ændre på kost og motion

 • • Alkohol og rygestop

 

Sygeplejerske

Koordinering

 

 

 

 

 

Forholdene i næsesvælget vurderes og formidles til sygeplejersken, som laver masketilpasning.

 

Såfremt patienten ikke får diagnosticeret søvnapnø eller ikke ønsker behandling, vil patienten blive afsluttet eller viderehenvist til relevant afdeling/egen læge til anden udredning.

 

Patienter med erhvervskørekort, patienter i CSA behandling, samt patienter der har fået kørselsforbud ved opstart, skal kontrolleres årligt.

 

 

Diagnostiske undersøgelser

 

 

ØNH-undersøgelse inkl. fiberskopi.

 

Læge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Det er vigtigt at inddrage pårørende ved forundersøgelsen, da de kan give et mere fyldestgørende billede af patientens søvn

 

Læge/sygeplejerske

 

 

Kontrol/efterbehandling/rehabilitering

Beskrivelse i forhold til ydelser, tid og sted

Patienter er i ambulant regi

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Behandling, pleje og rehabilitering

 

Patienten kommer planlagt til månedskontrol og årskontrol og tilbydes derudover at henvende sig ved behov.

Det er vigtigt at have fokus på:

 • • Compliance, ESS og mestring

 • • Evt. forebyggende tiltag – hjælp ved at henvise via ref.host

 • • Vurdering om pt. er kandidat til AMBU-flex, hvis patienten bruger CSA app.

 

Patienter kan vurderes på lægespor ved

 • • Vedvarende dårlig compliance

 • • Højt AHI

 • • Overvægt af centrale apnøer

 • • Vurdering af, om patienten er kandidat til positionstræner

 

Sygepleje til patienter der kommer til kontroller og maskeprøvning i Søvncenter Nord.

(se BILAG vedr. aflæsning af SD kort + Aflæsning af S9/S10 og dreamstation)

 

Sygeplejerske

Forebyggelse

 

 

Fokus på KRAM. Nogle patienter er først motiveret eller klar til livsstilsændringer, når behandlingen er kommet godt i gang. Det er derfor vigtigt at tage en snak med patient, hvis det er relevant.

 

Sygeplejerske

Koordinering

 

 

Patienter med erhvervskørekort, patienter i CSA behandling, samt patienter der har fået kørselsforbud ved opstart, skal komme til årlige kontroller.

 

Sekretærerne er behjælpelige ift de patienter, skal indsende data mhp fornyelse af kørekort. Sygeplejerne aflæser data af en måneds varighed og lægger en kopi i bilagsmappen – HUSK ESS.

 

Sygeplejerske

 

 

 

Søvn-sekretær

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Det er vigtigt at få overdraget ansvaret for den videre behandling til patienten og evt. pårørende. Dvs. følge op på, om patienten er opmærksom på kørselsregler og anbefalet brug af CPAP.

Sygeplejerske

Afslutning

 

 

Når patienten er velbehandlet, aftales det med patienten, at denne henvender sig ved behov og ved ændringer i (oplevet) søvn og behandling, evt. instrueres i aflæsning af AHI på apparatet.

 

Sygeplejerske

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med mistanke om obstruktiv søvnapnø, som henvises til udredning eller behandling i Søvncenter Nord.

 

OBS!

Patienter, som er i behandling med VPAP/BiPAP modtages ikke i Søvncenter Nord. Disse patienter behandles på Lungemedicinsk Afdeling.

Formål

Formålet med behandling af obstruktiv søvnapnø er så vidt muligt at ophæve vejrtrækningspauserne og faldene i iltmætningen - eller gøre dem så få, at de ikke generer nattesøvnen. Det primære vil være, at dagtrætheden forsvinder, men samtidig vil der også ske en bedring af de andre symptomer.
Der findes en række behandlinger, hvoraf CPAP er den mest bedst dokumenterede behandling, der effektivt reducerer eller fjerner apnøer.

Problemstilling

Patienter med søvnapnø kan få udstedt kørselsforbud, blive frataget eller nægtet kørekort. Ændrede regler vedr. kørekort, søvnapnø og trafikfarlig medicin

Der skal reageres, hvis der er begrundet mistanke om, at patient ikke overholder et kørselsforbud og er til fare for sig selv eller andre. Der skal indberettes til: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord

 

Metode

Søvnapnø, helbredsvurdering og omfanget af søvnapnøen vurderes ud fra målinger med T3 apparat, brug af Epworth Sleepiness Scale, aflæsning af SD-kort fra CPAP-apparat og en lægelig vurdering.

Når søvnapnøen er verificeret, overtager sygeplejersker det meste af behandlingen med udlevering/instruktion af apparatur og efterkontroller.

Referencer

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158670

https://www.sleepapnea.com/products/masks/

Rengøring af masker

Nyt navn til tre enheder i Styrelsen for Patientsikkerhed