Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Værnemidler (2.2)

 

Generelt

Denne retningslinje beskriver de værnemidler, sundhedspersonalet skal anvende til beskyttelse mod smitsomme mikroorganismer, herunder isolation.

Retningslinjen beskriver ikke de specielle værnemidler, der skal anvendes ved viral hæmoragisk feber (4.6) samt præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1).

Alle værnemidler er til brug én gang og kasseres umiddelbart efter brug.

Engangshandsker

 • • Usterile handsker anvendes til beskyttelse af hænderne ved risiko for forurening med blod, sekreter og ekskreter eller andet biologisk materiale

 • • Sterile handsker anvendes ved aseptisk teknik og invasive procedurer

Valg af engangshandsker

 • • Der anvendes handsker med dokumenterede barriereegenskaber over for mikroorganismer:

  • • Handsker af latex eller nitril anbefales til pleje og behandlingsopgaver, hvor der er risiko for kontakt med biologisk materiale

  • • Handsker af vinyl og plast lever ikke op til kravet om barriereegenskaber over for mikroorganismer

 • • Handsker skal være CE-mærkede

 • • Der skal anvendes pudderfri handsker

Dispensering af engangshandsker

 • • Transport, udpakning, opbevaring og håndtering udføres således, at kvaliteten ikke forringes

 • • Handsker skal dispenseres fra originalemballage

 • • Handskerne dispenseres enkeltvis eller parvis, så forurening/beskadigelse af handsker undgås

 • • Originalemballage/dispenser til handskerne placeres, så de er let tilgængelige i forhold til opgaven

 • • Hvis originalemballagen opbevares i dispenser, skal denne være rengøringsvenlig og kunne tåle desinfektion

Procedure for anvendelse af engangshandsker

 • • Håndhygiejne foretages før og efter brug af engangshandsker, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Handsker er til engangsbrug og må ikke vaskes eller desinficeres

 • • Handskerne skal aftages straks efter endt procedure og kasseres

 • • Handskerne skal skiftes ved lækage

 • • Der skal udføres håndhygiejne i forbindelse med skift af handsker, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Plastforklæde

 • • Anvendes for at forhindre forurening af arbejdsdragten og dermed risiko for kontaktsmitte f.eks. ved

  • • Skyllerumsarbejde, rengøring af toiletter m.v.

  • • Hjælp til brusebad/sengebad

  • • Sårpleje, hvor der er store mængder sekret

  • • Undersøgelse af spædbarn, hvor barnet kommer i direkte berøring med arbejdsdragten

  • • Håndtering af urene tekstiler

  • • Uddeling af mad ved buffetbetjening

Procedure for anvendelse af plastforklæde

 • • Ved aftagning af plastforklæde skal det sikres, at arbejdsdragten ikke forurenes og ydersiden ikke berøres (se bilag om aftagning af værnemidler)

 • • Der udføres håndhygiejne umiddelbart efter aftagning, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 

Engangsovertrækskittel

 • • Skal dække arbejdsdragten til under knæniveau og have en ærmelængde, der sikrer, at handsker kan dække den nederste del af ærmet

 • • Anvendes ved kontakt med patienter i isolation, hvor der er risiko for kontakt-, dråbe- eller luftbåren smitte

 • • Anvendes i stedet for plastforklæde ved tæt kontakt med patienter, der er massivt forurenet med sekret/ekskret

Valg af engangsovertrækskittel

Findes i to former; en væskeafvisende og en væsketæt

 • • Den væskeafvisende kittel anvendes, hvor der ikke er risiko for, at kitlen bliver våd/stærkt forurenet af organisk materiale

 • • Den væsketætte kittel anvendes, hvor der er risiko for, at kitlen bliver våd/stærkt forurenet af organisk materiale samt ved disse isolationskrævende sygdomme:

 

Procedure for anvendelse af engangsovertrækskittel

 • • Ved aftagning af kitlen skal det sikres, at arbejdsdragten ikke forurenes og ydersiden ikke berøres (se bilag om aftagning af værnemidler)

 • • Der udføres håndhygiejne umiddelbart efter aftagning, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 

Kirurgisk maske

Kirurgisk maske skal være type II eller IIR.

Valg af kirurgisk maske

 • • Kirurgisk maske type II anvendes ved procedurer

  • • hvor der er risiko for stænk og sprøjt med organisk materiale (f.eks. ved sugning af luftveje, hoste/ekspektorat, patienter med luftvejssygdomme, opkast, sårpleje)

  • • samt ved pleje/behandling af patienter, der er isolerede pga. infektion med mikroorganismer, der spredes via dråber:

Procedure for anvendelse af kirurgisk maske

 • • Kirurgisk maske skal anbringes således, at næse, kinder og hage er dækket

 • • Kirurgisk maske skal klemmes til over næsen og fastgøres omhyggeligt i siderne

 • • Bliver masken forurenet eller fugtig, skiftes den

 • • Efter berøring, skift eller aftagning af masken udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 

Åndedrætsværn (FFP3)

FFP3 masken har en høj beskyttelse mod virus og mikroorganismer og kræver nøje tilpasning for at virke optimalt.

Procedure for anvendelse af FFP3 maske

 • • FFP3 masken skal anbringes således, at næse, kinder og hage er dækket. Masken klemmes til om næsen, og det sikres, at masken slutter helt tæt

 • • Åndedrætsværnet tages på i slusen og bæres konstant på sengestuen

 • • Efter brug aftages åndedrætsværnet i slusen og kasseres

 • • Efter aftagning af masken udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Bemærk, at personale, der benytter FFP-3 maske, sammenlagt kun må arbejde 3 timer med denne maske pr. døgn. Masken skiftes, når den er våd eller synligt forurenet.

 

Beskyttelsesbriller/visir

Beskyttelsesbriller/visir anvendes sammen med maske for at beskytte øjnene mod stænk og sprøjt med organisk materiale.

Procedure for anvendelse af beskyttelsesbriller/visir

 • • Beskyttelsesbriller/visir anbringes således, at øjnene er dækket

 • • Efter aftagning af beskyttelsesbriller/visir udføres håndhygiejne se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 

Målgruppe

Retningslinjen gælder for personale i alle kliniske afdelinger, laboratorier, service- og tekniske afdelinger, depoter samt apoteker, der har direkte/indirekte patientkontakt i undersøgelses-, behandlings- og plejesituationer og/eller udfører rene/urene procedurer.

Formål

 • • Forebygge smittespredning til personale og til patienter

 • • Forebygge at personalet spreder smitsomme mikroorganismer fra f.eks. hænder og arbejdsdragt.

 

Referencer

Statens Serum Institut - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, 1. udgave 2017

Hentet 05-05-2021.

 

Statens Serum Institut - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren, 5.1 udgave 2019

Hentet 05-05-2021.

 

SSI.dk Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om Håndhygiejne

Hentet 15-06-2021.

 

Arbejdstilsynets vejledning om anvendelse af åndedrætsværn. At-vejledning D.5.4, Januar 2008.

Hentet 20-04-2018.