Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Værnemidler (2.2)

 

Formål

 • • Forebygge smittespredning til personale og til patienter

 • • Forebygge at personalet spreder smitsomme mikroorganismer fra f.eks. hænder og arbejdsdragt.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for personale i alle kliniske afdelinger, laboratorier, service- og tekniske afdelinger, depoter samt apoteker, der har direkte/indirekte patientkontakt i undersøgelses-, behandlings- og plejesituationer og/eller udfører rene/urene procedurer.

Generelt

Denne retningslinje beskriver de værnemidler, sundhedspersonalet skal anvende til beskyttelse mod smitsomme mikroorganismer, herunder isolation.

 

Retningslinjen beskriver ikke de specielle værnemidler, der skal anvendes ved viral hæmoragisk feber (4.6) samt Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1).

 

Alle værnemidler er til brug én gang og kasseres umiddelbart efter brug.

Handsker

Se retningslinje om håndhygiejne (2.1).

Plastforklæde

 • • Anvendes for at forhindre forurening af arbejdsdragten og dermed risiko for kontaktsmitte f.eks. ved

  • • Skyllerumsarbejde, rengøring af toiletter m.v.

  • • Hjælp til brusebad/sengebad

  • • Sårpleje, hvor der er store mængder sekret

  • • Undersøgelse af spædbarn, hvor barnet kommer i direkte berøring med arbejdsdragten

  • • Håndtering af urene tekstiler

  • • Uddeling af mad ved buffetbetjening.

Procedure for anvendelse af plastforklæde

 • • Ved aftagning af plastforklæde skal det sikres, at arbejdsdragten ikke forurenes og ydersiden ikke berøres (se bilag om aftagning af værnemidler)

 • • Der udføres håndhygiejne (2.1) umiddelbart efter aftagning.

Engangsovertrækskittel

 • • Skal dække arbejdsdragten til under knæniveau og have en ærmelængde, der sikrer, at handsker kan dække den nederste del af ærmet

 • • Anvendes ved kontakt med patienter i isolation, hvor der er risiko for kontakt-, dråbe eller luftbåren smitte

 • • Anvendes i stedet for plastforklæde ved tæt kontakt med patienter, der er massivt forurenet med sekret/ekskret.

Procedure for anvendelse af éngangsovertrækskittel

Findes i to former, en støvtæt (som er væskeafvisende) og en væsketæt (væskebarriere)

 • • Den væskeafvisende kittel anvendes, hvor der ikke er risiko for, at kitlen bliver våd/stærkt forurenet af organisk materiale

 • • Den væsketætte kittel anvendes, hvor der er risiko for, at kitlen bliver våd/stærkt forurenet af organisk materiale og ved visse isolationssygdomme

 • • Ved aftagning af kitlen skal det sikres, at arbejdsdragten ikke forurenes og ydersiden ikke berøres (se bilag om aftagning af værnemidler)

Der udføres håndhygiejne (2.1) umiddelbart efter aftagning.

Kirurgisk maske

Kirurgisk maske skal være type II

 • • Kirurgisk maske anvendes ved procedurer, hvor der er risiko for stænk og sprøjt med organisk materiale (f.eks. ved sugning af luftveje, hoste/ekspektorat, patienter med luftvejssygdomme, opkast, sårpleje)

 • • Kirurgisk maske anvendes ved pleje/behandling af patienter, der er isolerede pga. infektion med mikroorganismer, der spredes via dråber og visse sygdomme, der spredes via dråbekerner

 • • Patienter med visse infektionssygdomme skal ved transport gennem hospitalet bære maske, se relevant isolationsretningslinje

 • • Ved risiko for stænk og sprøjt bør der anvendes masker med visir til beskyttelse af hele ansigtet. Dette vil fremgå af den enkelte retningslinje.

Procedure for anvendelse af kirurgisk maske

 • • Kirurgisk maske skal anbringes således, at næse, kinder og hage er dækket

 • • Kirurgisk maske skal klemmes til over næsen og fastgøres omhyggeligt i siderne

 • • Bliver masken forurenet eller fugtig, skiftes den

 • • Efter berøring, skift eller aftagning af masken udføres håndhygiejne (2.1).

Åndedrætsværn (FFP3)

Ved risiko for luftbåren smitte skal der anvendes åndedrætsværn med P3 filter og ventil

 • • Anvendes ved aerosoldannende procedurer (f.eks. bronkoskopi hos patienter mistænkt for lungetuberkulose eller pandemisk influenza)

 • • FFP3 masken har en høj beskyttelse mod virus og mikroorganismer

 • • Kræver nøje tilpasning for at virke optimalt.

Procedure for anvendelse af FFP3 maske

 • • FFP3 masken skal anbringes således, at næse, kinder og hage er dækket, masken klemmes til om næsen og det sikres, at masken slutter helt tæt

 • • Åndedrætsværnet tages på i slusen og bæres konstant på sengestuen

 • • Efter brug aftages åndedrætsværnet i slusen og kasseres

 • • Efter aftagning af masken udføres håndhygiejne (2.1).

Må kun anvendes i sammenlagt 3 timer pr. døgn.

Beskyttelsesbriller/visir

Beskyttelsesbriller/visir anvendes sammen med maske for at beskytte øjnene mod stænk og sprøjt med organisk materiale.

Procedure for anvendelse af beskyttelsesbriller/visir

 • • Beskyttelsesbriller/visir anbringes således, at øjnene er dækket

 • • Efter aftagning af beskyttelsesbriller/visir udføres håndhygiejne (2.1).

Litteratur

Statens Serum Institut - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, 1. udgave 2017

Tilgængelig på https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Generelle.ashx

Hentet 20-04-2018.

 

Statens Serum Institut - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren, 5. udgave 2016

Tilgængelig på https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Supplerende.ashx

Hentet 20-04-2018.

 

Arbejdstilsynets vejledning om anvendelse af åndedrætsværn. At-vejledning D.5.4, Januar 2008.

Tilgængelig på https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/aa/d-5-4-aandedraetsvaern

Hentet 20-04-2018.