Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Palliativ sedering med Propofol – Palliativ Afsnit, Farsø

Palliativ sedering, er lindrende sedering, som oftest bruges til uafvendelig døende patienter, med det formål at reducere angst og smerte. Den palliative sedering medfører ofte, at bevidstheden reduceres i den sidste del af patientens liv.

Palliativ sedering er en påvirkning af patientens bevidsthedsniveau, når det vanlige smertestillende eller beroligende/angstdæmpende medicin ikke giver tilfredsstillende effekt. Ved den palliative sedering anvendes de vanlige smertestillende og sederende medicin, men ofte i højere dosis. Der suppleres med traditionelle narkosemidler i små doser, som indebærer, at patienten lægges til at sove. Denne behandling skal gives i nært samarbejde med anæstesilæge, der har erfaring med brug af disse behandlingsmetoder.

Beskrivelse

Palliativ sedering er en lægelig beslutning. Den foretages i tæt samarbejde med plejepersonalet på Palliativ Afdeling.

Patient og pårørende informeres om, at målet er, at patienten kommer til at sove, men at der kan gå timer til dage før optimal lindring opnås. Patientens bevidsthedsniveau vil ofte blive så påvirket, så det ikke vil være muligt at kommunikere.

Målet med den palliative sedering er symptomlindring, og ikke en forkortelse af livet. Den palliative sedering i den terminale fase er normalt irreversibel. Patientens tilstand og behandling skal dog vurderes og dokumenteres dagligt. Dette foregår i tæt samarbejde mellem læge og plejepersonalet. Forløber sederingen over flere døgn skal lægen vurdere behovet for fortsat sedering. Det er derfor vigtigt, at patienten og de pårørende gør sig klart, at der formentlig ikke bliver flere muligheder for aftaler med patienten, og nære pårørende, der ønsker at være til stede, er orienteret om planerne. Det er dog også vigtigt, at der informeres om muligheden for at afslutte sederingen, såfremt der går flere døgn uden ændring.

 • • Tjekliste inden sederingen, se bilag

 • • Gennemgang af medicinlisten, seponer al ikke nødvendig medicin, men bevar de præparater, som er relevante for palliationen. Medicinen skal omlægges til parenteral administration. Det meste af medicinen kan gives subkutant.

 • • Hvis det er nødvendigt med mere end et par pn medicineringer inden for få timer, skal der startes kontinuerlig behandling med en pumpe. Oftest vil en pumpeblanding med opioid, midazolam og haloperidol (serenase) være tilstrækkeligt. Når der startes pumpebehandling i subkutan nål (tegnestift), skal der anlægges en ekstra til pn medicineringen.

 • • Andre patienter vil have brug for tilsætning af yderligere tilsætning af antiemetika og sekretionshæmmere.

 • • Enkelte patienter har brug for kombination af flere sedativa på grund af tackyfylaksi (hurtig tilvænning til medicinen). I de tilfælde kan der opstartes sedering med propofolinfusion intravenøst, som administreres via en sprøjtepumpe. Der anvendes opskrift fra Oxford Textbook of Palliative Medicine 4ed side 1565 (Table 19.2.2)

 

Opstart af pumpe:

 • • Pumpe og sprøjter er i det rene depot

 • • Sprøjte fyldes med ufortyndet propofol 10 mg/ml i en 50 ml. sprøjte

 • • Propofol gives altid IV

 • • Startinfusion 2,5 – 5,0 mcg/kg/time (15 – 30 mg/t eller 1,5 – 3 ml/time)

Titrer op med 10 – 20 mg/time (1,0 – 2,0 ml/time) til ønsket effekt

 • • Bolusdoser på 10 mg (1 ml)

 

Anlæg KAD, evt. først når sederingen er trådt i kraft, og sørg for den rette aflastende madras i sengen.

 

Under terminal sedering:

 • • Husk at det ikke er nødvendigt med unødige forstyrrelser af den sederede patient, og den daglige hygiejne skal kun foretages efter individuel vurdering

 • • Husk hyppig mundpleje

 • • Der skal være fokus på de pårørende, og det er vigtigt, de er informeret om, der er mulighed for information, rådgivning og samtaler ved behov

 • • Vær opmærksom på behovet for gentagne lægesamtaler, det skal være klart og tydeligt, hvad der er planen, og hvilket mål der er med behandlingerne

 • • De nære pårørende involveres i det omfang, de har overskuddet til det

 

Definition af begreber

Uafvendeligt døende: Patientens sygdom er så fremskreden, at døden med stor sikkerhed vil indtræde inden for kort tid (timer til få døgn).

Formål

Sedering af den palliative patient i den sidste del af den terminale fase betyder, at der ved hjælp af et sovemiddel (sedativa) er frembragt nedsat bevidsthedsniveau hos en uafvendeligt døende patient.

Sederingen anvendes når den døende patient er svært lidende på grund af fysiske og psykiske symptomer, som ikke har kunnet lindres på anden måde.

Palliativ sedering i den terminale fase af patientens liv er ikke eutanasi, og dens konsekvenser i form af mulig fremskyndelse af dødstidspunktet er legaliseret i ”Lov om patientens retsstilling” fra 1/1 2007 og revideret 13/7 2010.

Behandling af uafvendeligt døende

§ 25. En uafvendeligt døende patient kan afvise behandling, der kun kan udskyde dødens indtræden.

Stk. 2. Såfremt en uafvendeligt døende patient ikke længere er i stand til at udøve sin selvbestemmelsesret, kan en sundhedsperson undlade at påbegynde eller fortsætte en livsforlængende behandling, jf. § 26, stk. 3.

Stk. 3. En uafvendeligt døende patient kan modtage de smertestillende, beroligende eller lignende midler, som er nødvendige for at lindre patientens tilstand, selv om dette kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet.

Referencer

 • • McWilliams K, Keely PW and Waterhouse ET. Propofol for terminal sedation in Palliative care: A Systematic Review. Journal of palliative Medicine, vol 13, Nr 1 2010.

 • • Oxford Textbook of Palliative Medicine 4ed. Oxford University press 2010