Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Benzodiazepiner og graviditet

 

 

Baggrund

Der findes ikke danske tal for forbrug af benzodiazepiner i graviditeten, formentlig under 1 %.

På trods af at benzodiazepiner har en næsten identisk virkning og bivirkningsprofil, kræver eksponering i graviditeten en klar sondring mellem de forskellige subgrupper på grund af forskellige indholdsstyrker og koncentrationer.

Benzodiazepiner fremmer GABA-medieret hæmning af CNS: Dæmper angst og uro, er sederende. Paradokse psykiske reaktioner bestående af agitation, aggression og impulsive handlinger kan optræde i enkelte tilfælde.

Benzodiazepiner forstærker virkningen af opioider.

Kontinuerlig brug af benzodiazepiner fører til udvikling af tolerans, fysisk og psykisk afhængighed.

Hyppigt anvendt misbrugsstof.

 

Medicinske indikationer for brug af benzodiazepiner

Angst (anxiolytica)

Søvnløshed (hypnotica/sedativa)

Kramper (antikonvulsiva)

Behandling af abstinenssymptomer.

 

Anbefalinger

Det anbefales i videst muligt omfang at undgå brug af benzodiazepiner under graviditet, da resultaterne på de foreliggende data er modstridende vedr. risiko for misdannelser, væksthæmning, præterm fødsel og børnenes neuropsykologiske udvikling på længere sigt.

 

Ved forbrug af benzodiazepiner ud over 1 uge i graviditeten, tilbydes den gravide Familieambulatoriet. Her planlægges den videre kontrol.

Ved akut behov for hypnoticum kan Zolpidem eller Zopiclon anvendes.

 

Er graviditet opstået under langvarigt forbrug af benzodiazepin anbefales udtrapning.

Ved forbrug der har stået på i 4-6 uger: aftrapning over få dage.

Ved forbrug over længere tid: langsom nedtrapning (ofte flere måneder) med benzodiazepin med lang halveringstid, f.eks chlordiaepoxid (Risolid, Klopoxid)

Nedtrapning skal foregå i tæt samarbejde med Familieambulatoriet, og der tages stilling til evt. involvering af relevant misbrugsbehandling.

 

Barn: Det aftales i hvert tilfælde med pædiatrisk afdeling om barnet skal på B11 eller på Neonatalafdeling.

 

Amning

Det anbefales at undgå benzodiazepiner under amning, men er det alligevel indiceret er

Oxazepam førstevalg.

Lorazepam, Zolpidem og Zopiclone kan anvendes i kortere tid.

Diazepam frarådes.

 

Obstetrisk udkomme

Evidensgrad meget lav.

Lav fødselsvægt? Præterm fødsel? Læbe-ganespalte? Ret få data, modstridende.

 

Abstinenssymptomer

Fysisk afhængighed kan opstå efter få ugers til måneders behandling med terapeutiske doser.

Behøver således ikke at være tegn på overforbrug/misbrug.

Lettere symptomer: Søvnløshed, rastløshed, rysten, hovedpine, appetitløshed og overfølsomhed for lyd, lys, lugt og berøring. Influenzalignende symptomer.

Svære tilfælde: Hypotension, temperaturstigning, konfusion, psykose og/eller krampet.

 

Angstsymptomer og abstinenssymptomer kan være svære at skelne fra hinanden. Abstinenssymptomer optræder ofte lidt før recidivsymptomer, almindeligvis fra 2. til 14. seponeringsdag, mens de primære angstsymptomer sætter mere langsomt og varigt ind.

 

Forgiftning

Bevidsthedssvækkelse stigende til koma. Sjældent af længere varighed. Bevidsthedstab kommer efter ca. 10 gange terapeutisk dosis.

Respirationspåvirkning.

Nedsatte reflekser.

Blodtryk, puls og respirationsfrekvens lavere end normalt.

Temperatur uændret eller lav.

Pupiller dilaterede eller små.

Tilstanden ofte ret kortvarig og sjældent ledsaget af alvorlige komplikationer.

Sjældent dødsfald. Dog er meget store doser benzodiazepiner sammen med opioid forbundet med høj risiko for alvorlige forgiftninger med dødsfald på grund af sedation og respirationshæmning.

 

Barn

Abstinenssymptomer:

Sitren, irritabilitet, hypertonicitet, diare, gylpen/opkastning.

Floppy Infant Syndrome: hypotoni, hypotermi, respiratory distress, sløvhed, dieproblemer.

 

Urinscreening

Kan være kompliceret at teste for.

Detektionstiderne varierer meget på grund af de mange forskellige typer præparater og deres halveringstider. 2-10 uger, Oxazepam og Diazepam op til 4 uger efter indtag.

Ferle, nanosticka:

Overordnet grænseværdi 300ng/ml, da der tages udgangspunkt i Oxazepam, som har netop denne grænseværdi. Oxazepam er valgt, da det er udbredt, og da en del øvrige benzodiazepiner omdannes til oxazepam.

Eksempel: Ved indtagelse af Stesolid (Diazepam) omdannes Diazepam til Desmetyldiazepam og videre til Oxazepam. Urinscreening vil vise indtag af alle 3 substanser, selvom personen hverken har indtaget Desmethyldiazepam og/eller Oxazepam