Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtryk målt efter internationale retningslinjer

 

Formål

Sikre at patienter i kronisk hæmodialysebehandling får målt blodtryk (og puls) efter gældende internationale retningslinjer.

Definition af begreber

MIR: Målt efter internationale retningslinjer

Beskrivelse

Inden patienten får målt blodtryk efter internationale retningslinjer, skal patientens seneste EKG (max. 6 mdr. gammelt) vurderes af en læge. Dette med henblik på valg af metode 1 (sinusrytme) eller metode 2 (rytmeforstyrrelser f.eks. AFLI eller ekstrasystoler).

Hvilken metode og manchetstørrelse, der skal anvendes til den pågældende patient, noteres i kommentarfeltet under HD-ordinationer i Manager, så det står på forsiden med aktuelle ordinationer.

 

Internationale retningslinjer for blodtryksmåling

Måling af størrelse på blodtryksmanchet kan gøres under en dialysebehandling. Dog kan der så ikke måles MIR blodtryk under samme behandling.

 • • Inden start på MIR målingerne skal omkredsen af overarmen være målt på det tykkeste sted. Er omkredsen 24–32 cm, benyttes standardmanchet. Hvis omkredsen til gengæld er 17-26 cm, benyttes lille manchet, og er omkredsen 32-48 cm, benyttes stor manchet. Størrelserne er relateret til manchetterne med navnet Riester. Valg af manchet noteres.

 • • Såfremt patienten har AV-fistel måles blodtryk altid på modsatte overarm. Sideangivelse noteres

 • • Hvis patienten har tunneleret kateter, måles der først på begge arme. Først måles der et blodtryk på højre arm, så to blodtryk lige efter hinanden på venstre arm og til sidst et blodtryk på højre arm igen. Er der mere end 20 mmHg forskel i systolisk blodtryk og/eller 10 mmHg i diastolisk blodtryk, anvendes frem over den arm med det højeste blodtryk. Alle målte blodtryk noteres, og den valgte side noteres.

 

Ved hver måling:

 • • Blodtrykket skal måles inden opstart af dialysebehandlingen.

 • • Patienten placeres i siddende stilling med parallelle ben, og stoleryggen/hovedgærdet på sengen skal være i en vinkel på 60-90 grader.

 • • Den korrekte manchet monteres straks direkte på huden, således at underkanten er et par cm fri af albuebøjningen.

 • • Patienten hviler i denne stilling uden at tale i 5 min.

 • • Der må ikke tales under blodtryksmålingerne.

 • • Patienten skal slappe af i den skulder, hvor manchetten er påmonteret armen, og underarmen skal understøttes i let flekteret stilling, så manchetten er placeret i hjertehøjde.

 • • Den streg på blodtryksmanchetten (Freseniusmaskinen), som markerer korrekt placering, skal ligge medialt over albuebøjningen.

 • • Når blodtrykkene måles, skal sygeplejersken ikke stå hos patienten, da det kan have betydning for blodtryksværdierne, hvis patienten har problemer med ”White coat effect”.

 

Måling af blodtryk efter metode 1 (Sinusrytme)

 • • Blodtrykket måles i alt 4 gange uden pauser mellem hver måling. Hvis måling 3 og 4 afviger mere end 5 mmHg fra hinanden i enten systolisk eller diastolisk tryk, måles der indtil en forskel mindre end 5 mmHg opnået ved to på hinanden følgende målinger. Alle målte blodtryk noteres. Gennemsnittet af de 2 sidste målinger udregnes og noteres. I de tilfælde hvor der fortsat er en forskel på mere end 5 mmHg efter 5-7 målinger, tages gennemsnittet af alle målinger, og resultatet noteres.

Måling af blodtryk efter metode 2 (Rytmeforstyrrelser)

 • • Blodtrykket måles i alt 5 gange uden pauser mellem hver måling. Gennemsnittet af alle 5 målinger udregnes og noteres.

 

Måles der en hurtig puls, skal der kun tages nyt EKG mhp. eventuel justering af metodevalg, hvis pulsen samtidig er uregelmæssig.

Hvis patienten er i AK - behandling for en AFLI, og EKG’ et viser sinusrytme, anvendes metode 2.

 

Der skal fortsat kun tages EKG x 1 årligt, med mindre der er ændringer hos patienten, som giver anledning til et ekstra EKG.

 

Indikation

Blodtryk efter internationale retningslinjer måles hos alle hæmodialysepatienter i forbindelse med månedsprøver. Blodtrykkene måles samtidig med månedsprøverne tages, dvs. ca. en uge inden der er stuegang. Det giver mulighed for, hvis det viser sig nødvendigt, at måle to-tre blodtryk mere efter internationale retningslinjer, inden stuegangen afvikles (Se under ”Tolkning af resultater”).

I perioden mellem månedsprøverne måles blodtrykkene som vanligt.

 

Dokumentation

Dokumenteres i Clinical Suite – se bilag 1.

(Tidligere blev MIR dokumenteret i TDMS Monitor og Manager)

Begrebet MIR anvendes til at vise, at blodtrykket er målt efter internationale retningslinjer.

 

Tolkning af resultater

Hvis blodtrykket målt efter internationale retningslinjer:

er over 160/100 skal det måles efter internationale retningslinjer ved de efterfølgende 2 dialyser.

 

er under 100/ - skal det måles efter internationale retningslinjer ved de næste 2 dialyser. Der er ingen nedre grænse for det diastoliske blodtryk.

 

hos de patienter, som altid har et systolisk blodtryk under 100, skal der kun foretages én MIR-måling. Det er blot som et tjek på, om blodtrykket også ved korrekt måling ligger lavt. Er det tilfældet, måles blodtrykket fremadrettet som vanligt.

 

 

Referencer

http://www.esh2013.org

 

Bilag 1

Hvordan dokumenteres MIR blodtrykkene

 

Clinical Suite

Under den valgte patient:

 1. 1. Klik på ”Kliniske oversigter” (billede 1)

 2. 2. Vælg ”medicinsk område” (billede 1)

 3. 3. Vælg ”nyremedicin” (billede 1)

 4. 4. Tast MIR (samt tørvægt og bagefter dialyseeffekt) ind. (billede 2)

Vær opmærksom på, at samme klokkeslæt vælges, når Kt/V noteres samtidig.

 1. 5. Er der kommentarer, som skal noteres, skal det gøres i ”gul lap” (se tidligere)

Billede 1

 

 

Billede 1

 

Billede 2

Billede 3