Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Læger – Mave Tarmkirurgisk Afdeling - Dokumentsamling

Struktur i Mave Tarmkirurgisk Speciale - se Kirgas (drev)/procedureretningslinjer

 

Administrative rutiner

Adm. i forbindelse med sager fra Patientklagenævn og Patientforsikringsforeningen

Akutleje Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Aktindsigt / Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger

Ansøgning om individuelle medicintilskud – Medicinmodul huskeseddel

Behandlingsplan

Borgere med bopæl udenfor Danmark ret til behandling på et hospital

Diagnoseliste Mave og Tarmkirurgi

Donation til lægevidenskaben

Dækning af vagt i tilfælde af sygdom for læger i Mave Tarmkirurgisk Speciale, Aalborg Universitetshospital

Dødsfald og dødsattester: Procedurer i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Epikriser – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

EPIKRISE – UDARBEJDELSE OG INDHOLD AF DEN GODE EPIKRISE

Ferieafvikling – se Kirgas (drev)/procedureretningslinjer

Forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling

Instruks for lægelig vurdering af indlagte patienter i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Intern overflytning af patienter på Aalborg Universitetshospital til Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Klinisk farmaceutisk service for mave-tarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg

Kodevejledning

KRAM

Kursusdeltagelse – retningslinjer for se Kirgas (drev) /procedureretningslinjer

Lægeuddannelse og kompetenceudvikling i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale - se Kirgas (drev)/procedureretningslinjer

Nedbrud i PRI dokumentstyringssystem - nødprocedure - se Kirgas (drev) /procedureretningslinjer

Obligatorisk registrering af kirurgiske komplikationer Clavien klassifikation

Pacemaker – Henvisning til MR-skanning – se kard. dok.

Patientens team, Patientansvarlig læge og Behandlingsplaner, Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Prøvesvar/parakliniske undersøgelser – håndtering af

Stuegangsfunktion A1, A2, ATC AVA, RIMA of Intensivt Afsnit R

Subakutte hernier – henvisning mhp. forundersøgelse og fremrykkede operationer i Hobro

Tilkald af mobilt akutteam (MAT)

Utilsigtede hændelser – indberetning, opfølgning og monitorering

Vagtinstruks

Visitation af korttarmspatienter til CTS (Center For Tarmsvigt)

Visitationsaftale mellem Aalborg og Hjørring angående akutte og subakutte ventral- og lyskenære hernier

Visitationsregler mellem AMA og Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling

Visitation af skopi i pakkeforløb

 

Generelle kirurgiske rutiner

Genvej til infektionshygiejnen

 

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3)

 

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 

Antibiotikaguide – Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne

 

Antibiotikabehandling med kontinuerlig infusion via pumpe

Behandling med kontinuerlig infusion af Vancomycin via pumpe

Antibiotika på pumpe

 

Billeddiagnostisk ved symptom: Abdominale smerter

Dansk Biobank blodindsamling af kolorektalcancere

 

Ernæring:

Ernæring til kirurgiske patienter

Ernæringsrisiko; opsporing, behandling, monitorering og opfølgning ….

Enteral ernæring – udskrivelse af patienter med sondeernæring

Refeeding syndrom – forebyggelse og behandling

Parenteral ernæring på RHN og Aalborg UH

 

Gynækologisk undersøgelse samt podning for chlamydia og gonoré i Akutmodtagelsen

lldebefindende hos ambulante patienter, pårørende og personale

Jernbehandling med Monofer i.v. – Med. Gast

MAVAC

Mobil kirurgisk billedforstærker

Nær-traumer (abdominale traumer)

Stråleproktit – Sucralfatbehandling (Antepsin)

Sårbehandling med TNP ved fascieintakte sår på truncus og perifere kirurgiske sår

Traumebehandling

Ulcus perforation

 

Præoperative rutiner

Antibiotikaprofylakse/behandling i Mave- Tarmkirurgisk Afdeling

Antikoagulations- og antitrombotisk behandling før endoskopi

Blodtype, BAC-test og BF-test til operation

Blødning under antitrombotisk behandling

Endocarditisprofylakse ved endokopi

Ernæringsinstruks for indlagte voksne patienter på gastrokirurgisk A1,A2

Forprøver leverbiopsi og PTC

GIK-drop

Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

Operationsforløbsskema + Den kirurgiske patient – Clinical Suite –anvendelsesdokument

Tromboseprofylakse Abdominalkirurgisk Afsnit

Tromboseprofylakse til patienter i antitrombotisk behandling

Postoperative rutiner

Pneumokokvaccination

Postoperativ iltbehandling

Postoperativ smertebehandling

 

Øvre gastrointestinale rutiner

Øvre gastrointestinal cancer - pakkeforløb

Oesophagus

Akalasia

Barretts øsofagus

Endoskopisk ultralydsskanning EUS

Esophagitis

Fremmedlegemer i øvre del af maven

Halo behandling

Oesophagus og cardiacancer – operation for

Varicer i øsofagus og fundus

Varicebehandling, Endoskopisk

Synkestop

Duodenum/ventrikel

Blødende gastroduodenalt ulcus

Helicobacter pylori

PEG-sonde

PEG-sonde – antibiotika ved anlæggelse

Tyndtarmsbiosi - standardprocedure

Ulcus perforation

Galdeveje

Galdesten

Galdegangscancer (kolangiokarcinom)

Galdeblærepolypper

Hepar

Icterus

Konservativ behandling af lever- og miltlæsioner

Levermetastaser

Pancreas

Irreversibel elektroporation (Nanoknife) i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Pancreascyster: Henvisning, diagnostik, behandling og opfølgning i Region Nordjylland

Pancreatitis acuta (PA)

Hernier

Lichtensteins operation

Lukning af bugvæggen

Subakutte hernier – henvisning mhp. forundersøgelse og fremrykkede operationer i Hobro

Adipositas

Adipositas, sygelig overvægt

Gastroskopi på pt. der tidligere har gennemgået en fedmeoperation

Håndtering af tidligere postoperative komplikationer (<30 dage) efter Gastric Bypass (GBP) og Sleeve Gastrectomi

Internt hernie: Udredning for smerter hos GBP pt.

Flowdiagram for patienter til Gastric bypass

 

Nedre gastrointestinale rutiner

Appendix og tyndtarm

Appendicitis acuta

Karcinoid tumorer i appendix

 

Colon/rectum

Arvelig kolorektal cancer

Biopsi og tusch markering i colon/rectum

Colonileus

Colon transittid

Colorektalpolypper

Akut divertikulit

Ogilvies syndrom – pseudoobstruktion

Kolorektalcancer – pakkeforløb

Kontrol efter TEM (transanal endoskopisk mikrokirurgi)

KRC udredning

Nedre gastrointestinal blødning haemorrhagia per rectum (haematochesia)

Vejledningsskema for screeningskoloskopi hos patienter i blodfortyndende behandling

Volvulus

 

Tyndtarm

Ileus

Ileus forløb

Ileus/subileus Onkologiske patienter

Ileus, sygepleje og observation

Anus

Analfissur

Analcancer

Hæmoroider

Non-IBD analfistel

Perianal absces

Pilonidalcyste/sinus/absces

Pilonidal sygdom

Rektalprolaps

Stråleproktit - formaldehydbehandling

Endoskopiske rutiner

Antikoagulations- og antitrombotisk behandling før endoskopi

Endocarditisprofylakse ved endoskopi

ERCP – Endoskopisk retrograd cholangio-pancreaticografi

ESD fremstilling

Sedation af patienter med remimazolam uden medvirken af anæstesiologisk personale

Sedation til endoskopi uden anæstesibistand

Spiral endoskopi (SE)

Tarmudrensningsprocedurer

Udrensning før koloskopi hos voksne

Kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) – for nyrepatienter

 

Pjecer