Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tromboseprofylakse og perioperativ håndtering af antitrombotika ved ortopædkirurgiske indgreb

Indhold

Beskrivelse1

Tromboseprofylakse til patienter, som IKKE er i antitrombotisk behandling forud for skade/operation1

Perioperativ håndtering af antitrombotika ved ortopædkirurgiske indgreb1

Ansvar2

Ansvar for perioperativ håndtering af AK-behandling for patienter i blodfortyndende behandling, som skal have foretaget AKUT ortopædkirurgisk indgreb2

Ansvar for perioperativ håndtering af AK-behandling for patienter i blodfortyndende behandling, som skal have foretaget ELEKTIV ortopædkirurgisk indgreb2

Definition af begreber3

Målgruppe – modtagelse3

Formål3

Bilag3

Referencer3

 

Beskrivelse

Det er rekommanderet at patienter, der gennemgår større og længerevarende ortopædkirurgiske indgreb, får farmakologisk tromboseprofylakse, med mindre det er kontraindiceret eller særlige forhold taler imod.

 

Perioperativ farmakologisk tromboseprofylakse er kontraindiceret ved tilstande med forhøjet blødningsrisiko, og gives således ikke til patienter med akut apopleksi, skader på centralnervesystem eller øjne, gastrointestinal blødning eller anden aktiv indre blødning, medfødt eller erhvervet koagulationsdefekt, von Willebrands sygdom, trombocytopeni/-pati eller anden form for spontant eller farmakologisk nedsat hæmostase.

 

Tromboseprofylakse til patienter, som IKKE er i antitrombotisk behandling forud for skade/operation

 

Patienttyper

Knæ og hofte

alloplastik

Hoftefraktur

Andre ortopæd-

kirurgisk indgreb

 

Præparat, dosis

Tbl. Xarelto 10 mg x 1

Inj. Fragmin 5.000 IE x 1

Inj. Fragmin 5.000 IE x 1

Opstart

6-12 timer

Postoperativt*

≥ 12 timer til operation anvendes præoperativ tromboseprofylakse. Ellers start > 6 timer postoperativt

≥ 12 timer til operation anvendes præoperativ tromboseprofylakse. Ellers start > 6 timerpostoperativt

Varighed

Ved Fast-track (≤ 5 dages) kun under indlæggelse.

Ellers min. 10 dage

10 dage**

Individuel vurdering

*Postoperativplan jf. DSTH´s applikation

** Medicinrådet

 

Perioperativ håndtering af antitrombotika ved ortopædkirurgiske indgreb

I forbindelse med operation af patienter, der er i blodfortyndende behandling med vitamin K-antagonist (VKA), Direkte Orale Antikoagulantia (DOAK) og/eller anden antitrombotika, skal der tages stilling til bridging og/eller pausering af disse lægemidler jf. regional instruks angående Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling. Se desuden bilag 1 vedr. generelle retningslinjer for blodfortyndende behandling og tromboseprofylakse ved ortopædkirurgiske indgreb. VIGTIGT: Der gøres opmærksom på, at skemaet er vejledende. Det er den behandlingsansvarlige læge, der stiller indikationen for behandlingen, samt planlægger ændringer i den antitrombotiske behandling under hensyntagen til såvel blødnings- som tromboserisiko.

 

Ved anvendelse af DSTH´s Applikation, skal patientens blødningsrisiko ved den enkelte operation vurderes. For at sikre, at patienter i Marevan-behandling behandles med LMH postoperativ i profylaksedosis, når INR er <2, kategoriseres THA-, TKA-, Hoftefraktur- og amputationsoperationer som værende med ”HØJ BLØDNINGSRISIKO”. For patienter med HØJ TROMBOSERISIKO bridges iflg. regional instruks angående Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling.

 

 

Ansvar

Ansvar for perioperativ håndtering af AK-behandling for patienter i blodfortyndende behandling, som skal have foretaget AKUT ortopædkirurgisk indgreb

 

Den indlæggende læge:

Ved indlæggelse er det den indlæggende læge, der har ansvaret for at antikoagulantia pauseres inden operation, hvis det er nødvendigt.

 

Operatøren:

Operatøren har ansvaret for at tage stilling til den postoperative plan i forhold til bridging/genoptagelse af antitrombotika. Bridging/genoptagelsesplan dokumenteres i procedurenotatet (EPJ).

 

Stuegangsgående læge:

Stuegangsgående læge har ansvaret for at planen følges postoperativt.

 

Ansvar for perioperativ håndtering af AK-behandling for patienter i blodfortyndende behandling, som skal have foretaget ELEKTIV ortopædkirurgisk indgreb

 

Ansvar forud for indlæggelse

I forbindelse med journaloptagelse inden elektiv operation, planlægges den perioperative håndtering af antitrombotika af læge, jf. instruks om perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling.

Planen printes eventuelt fra DSTH´s Applikation og vedlægges patientens bilagsjournal, eller dokumenteres i journalen (EPJ) under plan for operationen.

Præoperativ bridging/pausering af antitrombotika skal dokumenteres i FMK. Dette kan evt. uddelegeres til sygeplejersker eller apotekspersonale ved brug af rammeordinationer.

Desuden skal lægen sikre, at NSAID, naturlægemidler som fx fiskeolie, som har blodfortyndende effekt pauseres 1 uge præoperativt.

 

Plejepersonalet i ambulatoriet har ansvar for at:

  • Informere patienten/pårørende/hjemmesygeplejen mundtligt og skriftligt ang. plan for bridging/pausering af AK-behandling.

  • Sikre, at der foreligger INR-måling præoperativ, for patienter i Marevan/Marcoumar behandling, når det er relevant.

  • Oplære patienten i selvinjektion af LMH, hvis det er aktuelt.

Ansvar under indlæggelsen

Operatøren tager stilling til postoperativ plan i forhold til bridging/genoptagelse af antitrombotika. Bridging/pausering plan dokumenteres i procedurenotatet (EPJ).

Stuegangsgående læge har ansvaret for at planen følges postoperativt.

 

Ansvar ved udskrivelsen

Udskrivende læge sikrer, at bridging/pauserings- planen efterleves efter udskrivelsen, hvis dette er aktuelt.

 

Til patienter, som skal have injektioner af LMH efter udskrivelsen, skal plejepersonalet sikre overlevering af information til eventuel hjemmesygeplejerske, hvis patienten ikke selv er i stand til at foretage selvinjektion af LMH.

Desuden skal plejepersonalet sikre, at information vedrørende opfølgende INR-målinger er givet til patient/pårørende/plejepersonale efter udskrivelsen, hvis dette er aktuelt, f.eks. ved forhøjet INR ved indlæggelse eller for lavt INR ved udskrivelse.

 

Definition af begreber

LMH - lavmolekylært heparin

DOAK – Direkte Orale antikoagulantia

VKA - vitamin K antagonist

 

Målgruppe – modtagelse

Ortopædkirurgiske patienter

Formål

At sikre korrekt håndtering af blodfortyndende behandling hos ortopædkirurgiske patienter

 

Bilag

Skema: Generelle retningslinjer for perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling ved ortopædkirurgiske indgreb

 

 

Referencer

Henvisning til referencer

  1. 1. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase: Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (2016). Tilgængelig fra: https://www.dsth.dk/03e_rapporter.html

  1. 2. PRI-instruks: Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling