Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udarbejdelse af genoptræningsplaner

Beskrivelse

Genoptræningsplaner (GOP) skal bero på en konkret, individuel vurdering af den enkelte patients behov for genoptræning. Den skal udarbejdes i samarbejde med patienten.

 

Fremgangsmåde

Lægen eller den bemyndigede person skal ud fra kriterierne afgøre, om patienten har behov for almen genoptræning, specialiseret genoptræning eller specialiseret rehabilitering.

Det er almen praksis og i overensstemmelse med autorisationsloven og reglerne om medhjælp på sundhedsområdet, at lægen kan delegere opgaver til andre sundhedspersoner, med henblik på en fleksibel opgavetilrettelæggelse.

 

Indhold i en GOP

 

GOP skal indeholde en beskrivelse af:

 • • Patientens funktionsevne, umiddelbart forud for den hændelse/sygdom, der førte til den aktuelle sygehusbehandling. Herunder beskrivelse af patientens vanlige funktionsevne i relation til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse (udfyldes dog kun hvis det er relevant).

 • • Patientens aktuelle funktionsevne på udskrivningstidspunktet, i relation til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse.

 • • Patientens genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet. Beskrivelsen skal indeholde en præcisering af, hvilke begrænsninger i patientens funktionsevne, hvilke(n) funktionsnedsættelse(r), samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsning, som genoptræningen skal rette sig imod.

 • • Er der behov for en længere begrundelse skal feltet ”Genoptræningsbehov ved udskrivning” benyttes.

 • • I forløb der haster i særlig grad, kan faggrupper fra sygehuset tage telefonisk kontakt til kommunens visitator, mht. starttidspunkt. Dette beskrives også i GOP.

 • • GOP skal angive, hvorvidt patienten efter udskrivning fra sygehus har behov for almen genoptræning, specialiseret genoptræning eller specialiseret rehabilitering.

 • • GOP skal indeholde oplysninger om, hvordan bopælskommunen og bopælsregionen skal kontaktes.

 • • Ergoterapeuten og fysioterapeuten skal underskrive GOP.

 

Udfyldelse og afsendelse af GOP

GOP udfyldes og sendes elektronisk via Nord-EPJ.

For ergoterapeuter og fysioterapeuter på Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring er der forskellige procedurer i forbindelse med udfyldelse og afsendelse af GOP. Disse procedurer afhænger af, hvilket afsnit terapeuterne arbejder på.

 

Procedureregistrering

SKS kode for udarbejdelse af almen GOP er ZZ0175X

SKS kode for udarbejdelse af specialiseret GOP er ZZ0175Y.

 

 • • Der må kun kodes én gang pr. GOP. Ergoterapeuten/fysioterapeuten aftaler indbyrdes, hvem der koder.

 

 

 

 

Tidsfrist for opstart af genoptræning

 

Region:

 • • Genoptræningsplanen skal angive en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis der er sundhedsfagligt begrundet herfor.

 • • Såfremt der er behov for udskudt opstart af genoptræning af sundhedsfaglige grunde, skal dette fremgå af genoptræningsplanen.

 

Kommune:

 • • Senest 4 kalenderdage efter udskrivelse fra hospitalet, skal kommunen informere borgeren om, hvor og hvornår kommunen kan tilbyde opstart af genoptræning, samt hvilken type genoptræning kommunen har vurderet, at borgeren har brug for (basal eller avanceret).

 • • Såfremt kommunen ikke indenfor 7 kalenderdage kan tilbyde borgeren opstart af genoptræning, har borgeren ret til frit at vælge mellem de private aktører, som KL har indgået aftaler med i relation til den type af genoptræning (fagområde og niveau), som borgeren har brug for.

 

Definition af begreber

Genoptræningsplan – GOP

Regionen er forpligtet til at tilbyde en GOP, til patienter med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, efter udskrivelse fra sygehuset, jf. § 84 i sundhedsloven.

GOP fungerer, som en lægelig henvisning til genoptræning efter udskrivning fra sygehuset.

 

SKS

Sundhedsstyrelsens Klassifikationssystem

 

Kontakt

En henvendelse til patienten – denne er ikke ensbetydende med opstart af genoptræning.

 

Specialiseret genoptræning

En genoptræningsydelse, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau. Dette med henblik på tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling, hvor der forudsættes mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi.

Genoptræningsydelsen skal leveres af det regionale sygehusvæsen, hvis en patient har behov for specialiseret, ambulant genoptræning. I denne situation har bopælskommunen myndigheds- og finansieringsansvaret for opgaven, mens det regionale sygehusvæsen har driftsansvaret.

 

Almen genoptræning efter udskrivelse fra sygehus

Genoptræning i kommuner for patienter med et genoptræningsbehov, som kræver sundhedsfaglig bistand, men ikke specialiseret.

Når patienter udskrives fra sygehus med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, er ambulant genoptræning et kommunalt myndighedsansvar i henhold til sundhedslovens§ 140 og et kommunalt myndighedsansvar i henhold til sundhedslovens § 251.

 

Specialiseret rehabilitering

Rehabilitering på specialiseret niveau angår patienter der har behov for både genoptræningsindsatser og andre rehabiliteringsindsatser. Det varetages af autoriserede sundhedspersoner og andre fagpersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde.

Patienterne har funktionsevnenedsættelser af betydning for flere livsområder, herunder oftest mentale funktionsnedsættelser.

Udarbejdelse af genoptræningsplan for patienter med behov for rehabilitering på specialiseret niveau udarbejdes på en relevant specialafdeling.

 

Formål

At beskrive, hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter udfylder GOP ved udskrivelse af patienter fra Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring, med henblik på at:

 • • Fremme kvaliteten og ensartetheden af GOP.

 • • At sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb for patienter der har behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus

 • • At sikre relevant og rettidig information til de sundhedspersoner der skal yde genoptræningen til patienten

 • • At sikre information til patienten, patientens praktiserende læge, samt kommunen.

 • • At terapeuterne kender til indholdet i, fremgangsmåden og rammerne for udfyldelse af GOP.

 

Referencer

 1. 1. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, jf. § 84 og 140, stk. 4 i sundhedsloven 

 2. 2. Samarbejdsaftale om genoptræning + forside + bilag (rn.dk)