Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udarbejdelse af genoptræningsplaner

Beskrivelse

Genoptræningsplaner (GOP) skal bero på en konkret, individuel vurdering af den enkelte patients behov for genoptræning. Den skal udarbejdes i samarbejde med patienten.

 

Fremgangsmåde

Lægen eller den bemyndigede person skal ud fra kriterierne afgøre, om patienten har behov for almen genoptræning, specialiseret genoptræning eller specialiseret rehabilitering.

Det er almen praksis og i overensstemmelse med autorisationsloven og reglerne om medhjælp på sundhedsområdet, at lægen kan delegere opgaver til andre sundhedspersoner, med henblik på en fleksibel opgavetilrettelæggelse.

 

Indhold i en GOP

 • • For Region Nordjylland med tilhørende kommuner er tidsfristen til kontakt til patienten ifølge sundhedsaftalerne, 5 hverdage efter modtagelse af GOP. Dette gælder både region og kommuner.

 • • Selve genoptræningen skal påbegyndes indenfor 14 kalenderdage, med mindre andet er angivet.

 

GOP skal indeholde en beskrivelse af:

 • • Patientens funktionsevne, umiddelbart forud for den hændelse/sygdom, der førte til den aktuelle sygehusbehandling. Herunder beskrivelse af patientens vanlige funktionsevne i relation til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse (udfyldes dog kun hvis det er relevant).

 • • Patientens aktuelle funktionsevne på udskrivningstidspunktet, i relation til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse.

 • • Patientens genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet. Beskrivelsen skal indeholde en præcisering af, hvilke begrænsninger i patientens funktionsevne, hvilke(n) funktionsnedsættelse(r), samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsning, som genoptræningen skal rette sig imod.

 • • Er der behov for en længere begrundelse skal feltet ”Genoptræningsbehov ved udskrivning” benyttes.

 • • I forløb der haster i særlig grad, kan faggrupper fra sygehuset tage telefonisk kontakt til kommunens visitator, mht. starttidspunkt.

 • • GOP skal angive, hvorvidt patienten efter udskrivning fra sygehus har behov for almen genoptræning, specialiseret genoptræning eller specialiseret rehabilitering.

 • • GOP skal indeholde oplysninger om, hvordan bopælskommunen og bopælsregionen skal kontaktes.

 • • Ergoterapeuten og fysioterapeuten skal underskrive GOP.

 

Udfyldelse og afsendelse af GOP

GOP udfyldes elektronisk. Disse findes på Web PAS.

For ergoterapeuter og fysioterapeuter på Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring er der forskellige procedurer i forbindelse med udfyldelse og afsendelse af GOP. Disse procedurer afhænger af, hvilket afsnit terapeuterne arbejder på.

 

Ortopædkirurgiske afsnit – Hjørring og Frederikshavn

For indlagte patienter

 • • Lægen tager stilling til om patienten har behov for en GOP.

 • • Lægen dikterer følgende til journalen: Art af genoptræning (almen eller specialiseret), diagnose, diagnosekode og plan for genoptræning.

 • • Sekretæren opretter GOP og markerer ”GOP” på patientsedlen. Der oprettes altid en GOP på patienter med hoftenære frakturer og patienter over 65 år, der er indlagt til mobilisering.

 • • Rubrikkerne med lægens navn, udskrivningsdato, ambulant kontrol, SKS-kode, en beskrivende tekst, dato for kontakt om genoptræning, samt lægens navn og dato udfyldes af sekretæren.

 • • Terapeuten udfylder relevante felter – genoptræningsbehov, tidligere og nuværende funktionsniveau, samt udlevering af hjælpemidler.

 • • Ved udskrivelsen gøres GOP færdig af terapeuten og sekretæren.

 • • Sekretæren sender GOP til patienten, patientens hjemkommune, patientens praktiserende læge og til relevant terapiafsnit (ved specialiseret genoptræning).

 • • Afsendelse af GOP registreres med procedurekode i PAS af sekretæren.

 

For ambulante patienter

 • • Lægen tager stilling til om patienten har behov for en GOP

 • • Lægen dikterer følgende til journalen: Art af genoptræning (almen eller specialiseret), diagnose, diagnosekode og plan for genoptræning.

 • • Sekretæren opretter GOP

 • • Rubrikkerne med lægens navn, udskrivningsdato, ambulant kontrol, SKS-kode, en beskrivende tekst, dato for kontakt om genoptræning, samt lægens navn og dato udfyldes af sekretæren.

 

Visitation til almen genoptræning

 • • Den lægelige beslutning skal fremgå af journalen

 • • Sekretæren registrerer procedurekoden i PAS

 

Visitation til specialiseret genoptræning

 • • Fysioterapi – GOP udfyldes som ovenfor. Genoptræning visiteres til hjemstedssygehus.

 • • Ergoterapi – I ambulatoriet opretter lægen/sygeplejersken GOP under besøget og udfylder relevante felter og plan for patienter, som går fra ambulatoriet til ergoterapien samme dag. GOP sendes via Web PAS.

Af hensyn til opgørelse af nationale servicemål, skal GOP sendes via Web PAS for at blive registreret korrekt, også selvom der ikke er elektroniske modtagere. Web PAS kvitterer for afsendelse til modtagere.

 

Medicinske afsnit – Hjørring og Frederikshavn

Ergoterapeuterne og fysioterapeuterne udfylder alle dele af GOP og er ansvarlige for at videresende planen til de relevante parter.

Alle typer GOP udleveres til patienten inden udskrivelse. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt sendes GOP til patienten pr. brev.

Elektroniske udgaver af GOP sendes til patientens primærkommune og egen læge via Edifact. Specialiserede GOP sendes også til den udførende fysio- og ergoterapiafdeling.

 

Procedure for oprettelse og udarbejdelse af GOP

 

Oprettelse

 • • Åbn Web PAS

 • • Logon afsnit: Medicinsk Center

 • • Patientoplysninger – vælg GOP

 • • Tast CPR nummer

 • • Vælg aktuelle indlæggelse

 • • Klik på Ny

 • • Opret ny almen GOP eller

 • • Opret ny specialiseret GOP

 

 

Patientens personoplysninger, primærkommune, praktiserende læge og henvisende afsnit fremkommer automatisk. Desuden fremgår kontakt i kommune og region.

Ergoterapeuterne og fysioterapeuterne udarbejder og sender genoptræningsplaner efter nedenstående beskrivelse:

 

Udarbejdelse

Følgende felter udfyldes:

Praktiske oplysninger

 • • Henvisende læges navn

 • • Dato for kontakt hvornår genoptræning kan påbegyndes:

   • • Dagen efter udskrivelse

 • • Husk bindestreg mellem dag, måned og år (xx-yy-zzzz)

 • • Udskrivningsdato: Husk bindestreg mellem dag, måned og år (xx-yy-zzzz)

 • • Ambulant kontrol på sygehus

   • • Marker i en af rubrikkerne JA, NEJ, VED IKKE. Vær opmærksom på, at patienten kan have kontrolbesøg i andre ambulatorier for andre lidelser, end aktuelle end aktuelle indlæggelse. Ved tvivl, svar VED IKKE.

 • • Henvisningsdiagnose for genoptræningsforløb:

   • • Ergoterapeuten eller fysioterapeuten vælger den ICD10 kode, der svarer til den kendte diagnose på det tidspunkt, hvor GOP udarbejdes.

Ved længerevarende forløb benyttes ICD10 koden, svarende til den diagnose, som lægen sidst har stillet og noteret i journalen. De mest anvendte ICD10 koder kan ses af bilag ”ICD10 koder til anvendelse i GOP”.

Når koden noteres, genererer systemet automatisk diagnosen i tekst.

 • • Funktionsevne før sygdom

 • • Aktuel funktionsevne på udskrivningstidspunktet

 • • Genoptræningsbehov ved udskrivelse

 • • Hjælpemidler udleveret af sygehus

 • • Underskrift læge/terapeut:

   • • Både ergoterapeuten og fysioterapeuten deres navne, hvis patienten har flere terapeuter. Husk bindestreg mellem dag, måned og år (xx-yy-zzzz).

 

Der er ikke krav om, at epikriser skal sendes med som indhold i GOP. Til gengæld bør sygehusets ergoterapeuter og fysioterapeuter notere relevante informationer til de kommunale terapeuter. For eksempel skanningssvar, som noteres under ”Supplerende kliniske oplysninger”.

 

Afsendelse

Tryk SEND i øverste bjælke. Herefter kommer et pop-up billede frem med overskriften ”Afsendelse”.

Systemet har automatisk vinget af i:

 • • Til kommune via Edifact

 • • Til egen læge via Edifact

 • • Rubrikken ”Print”

 

Tryk SEND i pop-up vinduet, hvorefter vinduet ”Udskriv” kommer frem.

Tryk ”Udskriv”.

 

Print af GOP

 • • GOP udleveres til patienten inden udskrivelse

 • • I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, sendes GOP til patienten pr. brev.

 

Specialiseret GOP

Samme procedure følges med én undtagelse. Ergoterapeuten/fysioterapeuten skal vælge modtagende sygehus afsnit.

 

Procedureregistrering

SKS kode for udarbejdelse af almen GOP er ZZ0175X

SKS kode for udarbejdelse af specialiseret GOP er ZZ0175Y.

 

Der må kun kodes én gang pr. GOP. Ergoterapeuten/fysioterapeuten aftaler indbyrdes, hvem der koder.

 

Kirurgisk afsnit – Hjørring

GOP til patienter opereret for cancer mammae

Fysioterapeuten foretager en vurdering af patienten 2 uger efter, at patienten er udskrevet. Fysioterapeuten vurderer om patienten skal fortsætte med almen eller specialiseret genoptræning.

GOP udfyldes og sendes til de relevante parter.

Se instruks: Cancer mammae - Henvisning til fysioterapi af patienter, der har fået foretaget mastectomimed – og uden axilrømning eller lumpectomi med axilrømning.

 

Definition af begreber

Genoptræningsplan – GOP i Web PAS

Regionen er forpligtet til at tilbyde en GOP, til patienter med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, efter udskrivelse fra sygehuset, jf. § 84 i sundhedsloven.

GOP fungerer, som en lægelig henvisning til genoptræning efter udskrivning fra sygehuset.

 

SKS

Sundhedsstyrelsens Klassifikationssystem

 

Kontakt

En henvendelse til patienten – denne er ikke ensbetydende med opstart af genoptræning.

 

Specialiseret genoptræning

En genoptræningsydelse, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau. Dette med henblik på tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling, hvor der forudsættes mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi.

Genoptræningsydelsen skal leveres af det regionale sygehusvæsen, hvis en patient har behov for specialiseret, ambulant genoptræning. I denne situation har bopælskommunen myndigheds- og finansieringsansvaret for opgaven, mens det regionale sygehusvæsen har driftsansvaret.

 

Almen genoptræning efter udskrivelse fra sygehus

Genoptræning i kommuner for patienter med et genoptræningsbehov, som kræver sundhedsfaglig bistand, men ikke specialiseret.

Når patienter udskrives fra sygehus med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, er ambulant genoptræning et kommunalt myndighedsansvar i henhold til sundhedslovens§ 140 og et kommunalt myndighedsansvar i henhold til sundhedslovens § 251.

 

Specialiseret rehabilitering

Rehabilitering på specialiseret niveau angår patienter der har behov for både genoptræningsindsatser og andre rehabiliteringsindsatser. Det varetages af autoriserede sundhedspersoner og andre fagpersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde.

Patienterne har funktionsevnenedsættelser af betydning for flere livsområder, herunder oftest mentale funktionsnedsættelser.

Udarbejdelse af genoptræningsplan for patienter med behov for rehabilitering på specialiseret niveau udarbejdes på en relevant specialafdeling.

 

Formål

At beskrive, hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter udfylder GOP ved udskrivelse af patienter fra Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring, med henblik på at:

 • • Fremme kvaliteten og ensartetheden af GOP.

 • • At sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb for patienter der har behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus

 • • At sikre relevant og rettidig information til de sundhedspersoner der skal yde genoptræningen til patienten

 • • At sikre information til patienten, patientens praktiserende læge, samt kommunen.

 • • At terapeuterne kender til indholdet i, fremgangsmåden og rammerne for udfyldelse af GOP.

 

Referencer

 1. 1. Web PAS

 2. 2. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, jf. § 84 og 140, stk. 4 i sundhedsloven

 3. 3. Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale mellem RN og KL 2015-2018

 4. 4. Instruks: Cancer mammae - Henvisning til fysioterapi af patienter, der har fået foretaget mastectomi med – og uden axilrømning eller lumpectomi med axilrømning.