Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsscreening, plan og opfølgning indlagte børn og unge, Børn og Unge Afsnittet

Beskrivelse

Instruksen omfatter:

 • •  Børn > 4 uger gamle og op til 16 år

 • • Unge på 16-18 år som er indlagt i Børn og Unge Afsnittet

 • • Børn 0-18 år, der er i ambulant/dagafsnitsbehandling, der strækker sig over mere end 2 kontakter.

 

Instruksen omfatter ikke:

 • • Børn indlagt på Neonatalafsnittet

 • • Børn < 4 uger gamle

 • • Behandling af adipositas

 • • Terminalt syge børn

 • • Børn 0-18 år, der er i ambulant/dagafsnitsbehandling, der strækker sig over mere end 2 kontakter.

For ernæringsscreeening af børn i ambulant regi, henvises til instruks ”Ernæringsscreening i ambulant regi Børn og Unge”.

 

 

Fremgangsmåde

Bedømmelse af ernæringstilstanden ved modtagelsen:

Alle børn der indlægges via Modtagelsen vejes i Modtagelsen. Børnene får målt længde/ højde i sengeafsnittet senest inden 1. stuegang. Børn, der kommer direkte i Børn og Unge afsnittet vejes og måles ved ankomst til afsnittet eller senest inden 1. stuegang. På alle børn under 2 år måles også hovedomfang. Dette sker i sengeafsnittet.

Plejepersonalet, der måler og vejer dokumenterer vægt og højde i EPJ. For børn under 2 år måles også hovedomfang.

Ernæringsscreening under indlæggelsen:

Alle børn med forventet indlæggelsestid på over 24 timer ernæringsscreenes. Screeningen foretages i EPJ. Den samlede score udregnes automatisk.

 

Ved score 0-1 - Lav risiko - fortsættes rutinebehandling, rescreening ugentligt med ny vægt og højde, børn under 5 kg dog 2 gange ugentligt. Revider plan, hvis der sker ændringer ift. vægt eller kostindtag.

 

Ved score 2-3 - Nogen risiko - opstart kostregistrering. Registrer kostindtag i 3 døgn. Er barnet stadig indlagt efter 3 døgn, kontaktes diætist med henblik på beregning og vurdering af kostregistreringerne. Gentag screening efter de 3 døgn og revidér evt. plan.

 

Ved score 4 eller derover – Høj risiko - igangsæt ernæringsterapi, evt. med henvisning til diætist.

Anvend skemaet ”Ernæringsterapi og monitorering af børn”. Barnet monitoreres, og planen revideres løbende efter behov.

 

Kostordination:

Som udgangspunkt får alle børn alderssvarende normalkost. Viser ernæringsscreeningen, at barnet er i ernæringsmæssig risiko, skal lægen tage stilling til, om barnet har behov for ernæringsterapi. Ordination af kostform - også alderssvarende normalkost - ordineres i EPJ.

 

Der ordineres følgende kostformer afhængig af barnets behov:

A = Alderssvarende normalkost

N = Næringstæt kost / småtspisende – herunder kræsekost

S = Sondeernæring

PE = Parenteral ernæring

D = Diæt – angiv hvilken form for diæt (ex. glutenfri diæt, diabeteskost, mælkefri diæt)

 

Hvis barnet er i ernæringsmæssig risiko eller tilstanden ændrer sig tages stilling til, om der skal foretages ændringer i barnets kostordination. Eventuelle ændringer skrives i EPJ.

 

Ernæringsterapi:

Når et barn får ordineret ernæringsterapi, iværksættes samtidig registrering af barnets indtag af energi, protein og væske.

 

Skemaet ”Væske og observationsskema” placeres på stuen hos barnet, og forældrene instrueres i at registrere alt, hvad barnet indtager. Plejepersonalet kan være behjælpelig med at vurdere portionsstørrelser.

Børn, der er i C-PAP-behandling, anvender ”C-PAP”-skemaet til registrering.

Beregning af kostregistrering for 3 døgn foretages af diætist, som kontaktes når registreringerne foreligger.

 

Ansvar og organisering

Opgave

Ansvarlig

Højde, vægt, kranieomfang

Plejepersonalet

Screening af alle indlagte patienter

Plejepersonale/læge

Målsætning og ernæringsplan

Læge og plejepersonale

Vurdering af behov for energi og protein

Læge, plejepersonale eller klinisk diætist

Ordination af kostform

Læge

Ernæringsstøtte

Plejepersonale

Monitorering/registrering af vægtudvikling og kostindtag

Plejepersonale

Vurdering af vækstkurver

Læge

Evaluering og evt. justering af ernæringsplan

Læge 

Ved udskrivelse orienteres i epikrise om resultaterne af den udførte ernæringsintervention og evt. forslag til opfølgning

Læge

Definition af begreber

Ernæringsscreening: Analyse af patientens ernæringsstatus, vægtudvikling og appetit.

Ernæringsmæssig risiko: Patienter i risiko for komplikationer og forlænget rekonvalescens på grund af underernæring. Hos patienter i ernæringsmæssig risiko vil ernæringsintervention bedre det kliniske forløb.

Ernæringsplan: Plan for den ernæringsindsats, der skal igangsættes.

Ernæringsindsats: Den indsats, der kræves for at barnet kommer i trivsel.

Monitorering: Løbende vurdering af kostindtag og vægtudvikling.

Målsætning: Fastsætte mål for ernæringsindsatsen hos det enkelte barn.

 

Formål

 • • at identificere patienter i ernæringsmæssig risiko

 • • at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens og

 • • Fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

 

Referencer

http://www.stampscreeningtool.org/stamp.html

Michaelsen K. F., Mølgaard C. Ernæring af det syge barn. I: Klinisk ernæring. Red. Hessov I., Jeppesen P.B. 5. udgave, 2011, Munksgaard Danmark.

Shaw V., Lawson M. EPJ paediatric dietetics 3rd edition The British dietetic association. Blackwell Publishing. 2007.

 

Akkrediteringsstandarder DDKM

http://www.ikas.dk/Sundhedsfaglig/Sygehuse/2.-version.-Akkrediteringsstandarder-for-sygehuse/Generelle-patientforl%C3%B8bsstandarder/Ern%C3%A6ring-2.14.1.aspx