Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation på Børneafdelingen

 

Beskrivelse

Sekretæropgaver

 • • Opgaven går på skift mellem sekretærerne

 • • Hent henvisninger i AS400 – HE, IND

 • • Udskriv med U eller F8

 • • Skift diagnose i HVF-billedet

 • • Henvisninger modtaget med post kodes ind i HVF-billedet og behandles som elektroniske henvisninger

 • • Bestil journal på de henvisninger, hvor det er relevant

 • • Læg til visitation hos visiterende speciallæge, speciallægerne har visitationen tre måneder ad gangen

 • • Modtag henvisningen igen

 • • Tage sig af det fornødne, som kan være: Aftalt tid til forundersøgelse med psykolog (hvis psykologvurdering er ønsket), læg til Birgitte Elkjær (hvis patienten skal indlægges), rekvirere manglende oplysninger hos egen læge, skaffe prøvesvar o. lign.

 • • Indkald patienten

Indkaldelse

 • • Patienten kan visiteres til en bestemt læge eller et bestemt ambulatorium

 • • Ved visitationen skelnes mellem om patienten er henvist til udredning eller behandling.

 • • Ved udredning skal der tilbydes en tid til forundersøgelse indenfor 30 kalenderdage (weekend + helligdage tæller med) og bilag A skal da medsendes. Overskrides 30 kalenderdage, skal bilag B medsendes og visiterende læge samt specialeansvarlig overlæge skal have besked om, at ventetiden er > 30 kalenderdage.

 • • Hvis henvist til behandling skal der visiteres efter 1A (”akut” forundersøgelse indenfor 1-2 uger), FUS1 (indenfor en måned, anvend bilag 1/1 måned), FUS2 (indenfor to måneder, anvend bilag 2/2 måneder) eller FUS3 (diagnostisk undersøgelse f.eks. ved henvisning fra praktiserende speciallæge med henblik på flowmåling, blæreskanning, LHRH-test m.v., anvend bilag 3/diagnostisk undersøgelse)

 • • Indkald med relevant indkaldelsesbrev alt efter hvilken lidelse patienten er henvist med + relevante bilag som ovenfor nævnt. Ligeledes medsendes HUSK-bilag, oplysningsskema, spørgeskema til alle patienter, der har astma eller en eller anden form for allergi samt oversigt over ventetider hos os og i Aalborg

 • • I HVF-billedet registreres hvilket bilag, der er medsendt (A, B, B1,B2 eller B3)

 • • Indkaldelsesbrev og bilag indeholder de i standard 2.5.2 krævede oplysninger

 • • Kod telefonnummer ind i AS400 på CPR på de patienter, hvor egen læge har anført det

 • • Bestil tolk, hvor det er nødvendigt (proceduren herfor i henhold til regionens beslutninger i forbindelse med tolk og tolkebureauer). Rekvisitionsnummer skrives i bemærkningsfeltet i booking.

 • • Skriv i bemærkningsfeltet i booking, hvis psykolog deltager

 • • Rekvirér journal på de patienter, der skal så hurtigt ind, at der i forvejen er bestilt journaler til ambulatoriet i Journalarkivet

 • • Sæt henvisningerne på plads i henvisningsmappen

Speciallægeopgaver

 • • Daglig gennemgang af indkomne henvisninger

 • • Stillingtagen til om patienten er henvist til udredning eller behandling. Ved udredning skal visitator skrive, at der er henvist til udredning. Hvis behandling da visitere om det er en FUS1 (indenfor en måned) eller FUS2 (indenfor to måneder). Ved behandling kan der ligeledes visiteres efter ”diagnoseoversigten”.

 • • Der kan visiteres til forundersøgelse/indlæggelse, specifikt ambulatorium/læge, +/- deltagelse af psykolog

 • • Bestille evt. supplerende oplysninger/prøver inden indlæggelsen/forundersøgelsen

 • • Relevante henvisninger konfereres tværfagligt med f.eks. psykolog, diætist eller fysioterapeut

 

Formål

 • • Sikre, at vi lever op til regionens bestemmelser samt Den Danske Kvalitetsmodel omkring visitation og indkaldelse af elektive patienter

 • • Sikre planmæssighed og rutine omkring visitation og indkaldelse af elektive patienter

 

Referencer

Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivelse http://www.sygehusvendsyssel.rn.dk/NR/rdonlyres/D38FD76C-AB75-40DD-AFA9-CB17125A6CCE/0/Samarbejdsaftaleomindlaeggelseogudskrivning.pdf