Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optøning og oprensning af selvvalgt donorsæd til IUI-D/IVF-D/ICSI-D

 

Formål

At sikre, at udvælgelse, optøning og oprensning af sædstrå sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Definition af begreber

IUI-D: Intra Uterin Insemination med Donorsæd

IVF-D: In Vitro Fertilisering med Donorsæd

ICSI-D: Intra Cytoplasmatisk Sperm Injektion med Donorsæd

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed
Alle patienter skal selv bestille donor IUI-ready strå. Undtagelsesvis kan der bestilles ICI-strå. Det er ikke tilladt at benytte sæd fra blokerede donorer, eller fra donorer der har opnået deres graviditetskvote i Danmark. Derfor SKAL alle donorer kontrolleres. Se fremgangsmetoden i proceduren ”Kontrol af donorblokering inden brug”

Der anvendes:

 • • Blåt IUI-skema til heterologe par.

 • • Grønt IUI-skema til enlige.

 • • Rødt IUI-skema til lesbiske par.

 • • Hvidt Dyrkningskema (Det samme som til IVF-H/ICSI-H)

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde for IUI-ready strå:

Patienten bestiller fortrinsvis MOT 10 til alle behandlinger, dog kan der til IVF/ICSI undtagelsesvis vælges MOT 5.

Den valgte donor er noteret på patientens IUI-skema eller dyrkningsskema.

Donorstråets placering i GT38 kan findes på patientens journalforside i Formatex, under ”Fryser”

Strå optøes ved stuetemperatur i ca. 15 – 30 min.

Tømning af CBS-strå med sprøjte:

 1. 1. Connection adapter sættes på 1 ml sprøjte fyldt med luft.

 2. 2. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

 3. 3. Klip svejsningen lige over ID-pinden af.

 4. 4. Connection adapter med sprøjte sættes på CBS-strået ved ID-pinden. Den skal slutte helt til.

 5. 5. Klip svejsningen af i den modsatte ende af CBS-strået.

 6. 6. Ved at presse luft langsomt og kontrolleret gennem strået vil sæden tømmes ud.

Tømning af CBS-strå med træpind:

 1. 1. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

 2. 2. Klip svejsningen lige over ID-pinden af.

 3. 3. Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende.

 4. 4. Sæt træpinden i den øverste åbning.

 5. 5. Tryk forsigtigt træpinden ned igennem strået, og sæden vil tømmes ud.

Tømning af CBS-strå med saks:

 1. 1. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

 2. 2. Klip den nederste svejsning af uden at komme i kontakt med sæden

 3. 3. Hold strået ned i glasset med den åbne ende tæt ved gradienten

 4. 4. Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende, lige under filt-proppen, og sæden vil løbe ud af sig selv.

 

Fremgangsmåde for IUI-ready strå IUI:

IUI-ready strået kan bruges direkte til insemination

 1. 1. Strået tømmes i et Spidsglas, der er klargjort med patientens navn og cpr-nummer

 2. 2. Ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret, og koncentrationen af motile sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Desuden angives i procent, hvor mange af de motile sædceller, der er progressivt motile. Alle resultater noteres på patientens IUI skema.

 3. 3. Der skal kun tælles i 5 felter i Maklerkammeret. Alternativt kan prøven tælles i alle 10 felter og resultatet divideres med 2.

 4. 4. Prøven stilles i inkubatoren med lukket låg indtil brug

 5. 5. Resultater skrives i statistikmappen

 6. 6. ”Optø”, ”Oprens” og ”klargør” prøven i Formatex

 

Fremgangsmåde for IVF-D/ICSI-D for IUI-ready strå

IUI-ready strået skal vaskes med vaskemedie inden det anvendes til IVF eller ICSI.

Der anvendes samme metoder til tømning af IUI-strå som tidligere beskrevet.

 1. 1. Strået tømmes i et Spidsglas, der er klargjort med patientens navn og cpr-nummer

 2. 2. Ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret, og koncentrationen af motile, imotile og totale sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Dette gøres med henblik på refusion af stråets værdi, hvis det viser sig ikke at kan oprenses til 3 mil/ml motile sædceller.

 3. 3. Tilsæt herefter ca. 2 ml fertiliseringsmedie til sædopløsningen og bland med mediet ved at suge op og ned med pipetten

 4. 4. Spidsglasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm (1359 G). HUSK at sætte fertiliseringsmediet i incubator med lettet låg, når prøverne centrifugerer.

 5. 5. Herefter suges supernatanten fra og kasseres. Pellet opslemmes i 1 ml fertiliseringsmedie. Ved ICSI prøver hvor der forventes <1 mil/ml motile sædceller, skal pellet opslemmes i mindre fertiliseringsmedie.

 6. 6. Ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret, og koncentrationen af motile sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Desuden angives i procent, hvor mange af de motile sædceller, der er progressivt motile. Hvis pellet er opslemmet i få dråber og der tælles få sædceller angives resultatet som <1 mil/ml motile sædceller. Alle værdier noteres på patientens dyrkningsskema eller på følgeseddel.

 1. 7. Hvis koncentrationen er under 2 mill/ml motile sædceller for en prøve til IVF, diskuteres den videre procedure.

 2. 8. Prøven fortyndes så der opnås en slutkoncentration på 3 mill/ml motile sædceller til IVF og hvis muligt 1-2 mil/ml motile sædceller til ICSI (prøven kan evt. opkoncentreres ved centrifugering)

 3. 9. Den fortyndede prøve eftertælles, og slutkoncentrationen noteres på dyrkningsskemaet eller følgesedlen

 4. 10. Prøven stilles i inkubator med lettet låg indtil brug

 5. 11. Alle resultater noteres på dyrkningsskema

 6. 12. ”Optø”og indskriv koncentrationen af motile spermatozoer før oprensning og ”Klargør” prøven i Formatex

 

Fremgangsmåde for ICI-strå:

Den valgte donor er noteret på patientens IUI-skema eller dyrkningsskemaet.

Donorstråets placering i GT38 kan findes på patientens journalforside i Formatex, under ”Fryser”

Strå optøes ved stuetemperatur i ca. 15 – 30 min. De klargjorte spidsglas opsættes til gradientcentrifugering således:

 • • Ca. 2 ml gradientmedie 1(medie med lavest viskositet) afpipetteres i hvert glas

 • • Ca. 2 ml gradientmedie 2(medie med højest viskositet) underlejres i hvert glas

 • • Når stråene er optøet tømmes de, ét ad gangen, ovenpå gradienten i spidsglasset, på én af ovenfor skrevet måder (se afsnittet Fremgangsmåde for IUI-ready strå)

 • • Ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret, og koncentrationen af motile, imotile og totale sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Dette gøres med henblik på refusion af stråets værdi, hvis det viser sig ikke at kan oprenses til 3 mil/ml motile sædceller.

 

Gradientcentrifugering til IUI-D for for ICI-strå

 1. 1. Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 2. 2. Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres, undgå kontakt med pellet

 3. 3. ca. 2 ml gamete buffer afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label), herfra overføres lidt medie til pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at blande det med mediet

 4. 4. Overfør alt medie med det opslemmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at blande sædcellerne godt med mediet

 5. 5. Spidsglasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm (1350 G).

 6. 6. Herefter suges supernatanten fra og kasseres

 7. 7. Tilsæt ca. 2 ml gamete buffer til den tilbageblevne pellet og bland grundigt ved at suge op og ned med pipetten

 8. 8. Centrifuger igen i 10 minutter ved 2800 rpm (1350 G)

 9. 9. Efter sidste centrifugering suges supernantanten fra, og pellet opslemmes i 0,5 ml gamete buffer

 10. 10. ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret og koncentrationen af motile sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Desuden angives i procent, hvor mange af de motile sædceller, der er progressivt motile. Alle resultater noteres på patientens IUI-skema

 11. 11. Der skal kun tælles i 5 felter i Maklerkammeret. Alternativt kan prøven tælles i alle 10 felter og resultatet divideres med 2

 12. 12. Prøven stilles i inkubator med lukket låg indtil brug

 13. 13.  Resultater skrives i statistikmappen

 14. 14. ”Optø”, ”Oprens” og ”klargør” prøven i Formatex

 

Gradientcentrifugering til IVF-D eller ICSI-D for ICI-strå

 1. 1. Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G)

 2. 2. Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres, undgå kontakt med pellet

 3. 3. Ca. 2 ml fertilitetsmedie afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label), herfra overføres lidt medie til pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at blande det med mediet

 4. 4. Overfør alt medie med det opslemmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at blande sædcellerne godt med mediet

 5. 5. Spidsglasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm (1359 G). HUSK at sætte fertiliseringsmediet i incubator med lettet låg, mens prøverne centrifugerer.

 6. 6. Herefter suges supernatanten fra og kasseres

 7. 7. Tilsæt ca. 2 ml fertiliseringsmedie til det opslemmede pellet og bland det grundigt med mediet ved at suge op og ned med pipetten

 8. 8. Centrifuger igen i 10 minutter ved 2800 rpm (1359 G). HUSK at sætte fertiliseringsmediet i incubator med lettet låg, mens prøverne centrifugerer

 9. 9. Efter sidste centrifugering suges supernatanten fra, og pellet opslemmes i 1 ml fertiliseringsmedie. Ved ICSI prøver hvor der forventes <1 mil/ml motile sædceller, skal pellet opslemmes i mindre fertiliseringsmedie

 10. 10. Ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret, og koncentrationen af motile sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Desuden angives i procent, hvor mange af de motile sædceller, der er progressivt motile. Alle værdier noteres på patientens dyrkningsskema eller på følgeseddel.

 11. 11. Hvis koncentrationen er under 2 mill/ml motile sædceller for en prøve til IVF, diskuteres den videre procedure

 12. 12. Prøven fortyndes så der opnås en slutkoncentration på 3 mill/ml motile sædceller til IVF og hvis muligt 1-2 mil/ml motile sædceller til ICSI (prøven kan evt. opkoncentreres ved centrifugering)

 13. 13. Den fortyndede prøve eftertælles, og slutkoncentrationen noteres på dyrkningsskemaet eller følgesedlen

 14. 14. Prøven stilles i inkubator med lettet låg indtil brug

 15. 15. Alle resultater noteres på dyrkningsskema og i Formatex

 1. 13.  Optø”, ”Oprens” og ”klargør” prøven i Formatex