Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

 

Visitation af fødende til barselsforløb

 

 

Formål

At sikre fødende korrekt visitation til barselsforløb.

 

 

      

Beskrivelse

 

På Regionshospital Nordjylland inddeles i følgende barselsforløb:

 • • Ambulant fødsel

 • • Forlænget ambulant fødsel

 • • Barselsforløb på Barselafsnit 105

 

En oversigt over indholdet i de 3 typer barselsforløb fremgår af Barselstilbud i Vendsyssel

Alle fødende tilbydes ambulant fødsel såfremt de opfylder kriterierne herfor (se nedenfor).

 

 

 

Ambulant fødsel

 

Raske fødende med ukompliceret graviditet og fødsel og hvor der ikke er sprogvanskeligheder.

 

 

Kriterier

 • • Kvinden skal være selvhjulpen, gestationsalder 37+0 og fødselsvægt mindst 2500 gram. Kvinden kan føde ambulant i tilfælde af partus provocatus medicamentalis, anvendelse af hindesprængning eller S-drop i fødselsforløbet og episiotomi.

 

 • • Barnet skal have Apgar score 9/5 og 10/10min.

 

 • • Hverken kvinden eller barnet skal have behov for observation, pleje eller behandling.

 

 • • Barnet skal være lagt til brystet og sutteevne set (have gennemgået de 9 trin) Kvinden skal desuden være vejledt i korrekt sutteteknik.

 

 • • Blødning 500 ml, såfremt kvinden er upåvirket.

 

 • • Har kvinden haft epidural/spinal som smertelindring, observeres hun 4 timer på fødegangen.

 

 • • Kvinder i profylaktisk antikoagulationsbehandling med lavmolekylært heparin kan føde ambulant, såfremt der ikke er behov for observation og kvinden er fortrolig med injektion.

 

 • • Perinealbristning grad 1 eller 2 er ingen hindring for ambulant fødsel. Ved partiel sphincterruptur eller høj vaginalbristning vurderes af læge i tilslutning til sutureringen.

 

 • • Øvrige vaginalbristninger og labiabristning ingen hindring for ambulant fødsel.

 

 

 • • Alle, hvor fødslen er afsluttet med udgangskop efter konferering med pædiater.

 

Kvinden bliver på Fødegangen 2-4 timer efter fødsel. Er kvinden ikke klar til udskrivelse tilbydes forlænget ambulant forløb (se nedenstående)

 

Inden udskrivelse skal kvinden op at gå og skal have haft spontan vandladning.

 

Kan kvinden ikke selv transportere sig hjem, men skal bruge offentligt transportmiddel, bliver hun på hospitalet til dagstid.

 

Se instruks; ”Ambulant fødsel og ”Udskrivelse fra Fødegangen ved ambulant fødsel”.

 

 

 

Visitation fra Fødegang til forlænget ambulant forløb

 

I de situationer hvor kvinden efter 2-4 timer ikke er klar til udskrivelse og hvor der ikke er indikation for indlæggelse, kan kvinden og barnet fortsætte i et forlænget ambulant forløb i afsnit 105.

 

 

Barselforløb på Barselafsnit 105

 

Tilbydes til:

Fødende med behov for observation, pleje eller behandling af kvinde og/eller barn (se kriterier nedenfor).

 

Fødende med særlige behov tilbydes barselsophold. Særlige behov kan være: Unge, enlige, social belastede og flergangsfødende med tidligere ammeproblemer.

 

Flergangsfødende med tidligere ammeproblemer visiteres ved ammesamtale hos jordemoder eller efter visitation i Obstetrisk Ambulatorium.

 

 

 

Visitation fra Fødegang til Barselsafsnit 105

Kvinder/børn med observations-, pleje- eller behandlingsbehov.

 

Kriterier

 

 • • Børn med Apgar score 8/5 eller < 10/10 samt navlesnors ph < 7,10

 

 • • Sectio

 

 • • Præeklampsi.

 

 • • Hypertension.

 

 • • Blødning >500 ml, selv om kvindens almentilstand ikke er påvirket. Udskrivelse vurderes efter 12-24 timer. Der lam anbefales Hgb kontrol hos egen læge efter udskrivelse.

 

 • • Sphincterruptur grad 4, total sphincterruptur, vaginallæsioner med hæmatom.

 

 • • Post partum indgreb, hvor kvinden har fået generel eller lokal anæstesi. Udskrivelse vurderes efter 12-24 timer, hvis der ikke er tiltrådt komplikationer. Skal ledsages af pårørende. Kan være både første- og flergangsfødende.

 

 • • Fødende i profylaktisk antikoagulationsbehandling med lavmolekylært heparin (Innohep, Fragmin, Klexane) og hvor der er behov for observation og/eller kvinden ikke er fortrolig med injektion.

 

 • • Kvinder med medicinske sygdomme der kræver indlæggelse, vurderet af læge.

 

 • • Kvinder med børn på Neonatalafsnit, med mindre hun kan indlægges som rask ledsager på Neonatalafsnit (Dette forudsætter, at kvinden ikke kræver særlig observation, pleje eller behandling).

 

 • • Børn med specielle observations- og plejebehov, eks:

 • Børn med risiko for hypoglykæmi.

 • Børn med gestationsalder <37+0.

 • Børn med behov for observation på grund af medicinsk behandling af mor (fx antidepressiv

behandling).

 • Børn med behov for observation på grund af risiko for infektion (f.eks ved febrilia hos kvinden

under fødslen eller langvarig vandafgang).

 

 • • Alle med thyreotoxicose. Blodprøve på barnet 5. dag.

 

 • • Gemelli.

 

 • • Flergangsfødende med tidligere ammeproblemer.

 

 • • Brystopererede kvinder, der ønsker at amme.

 

 • • Fødende med et vurderet behov for sygeplejefaglig observation, pleje eller behandling. Det kunne f.eks. være:

 • Ved mistanke om mulig omsorgssvigt (tidligere § 50).

 • Vurdering af forældreevne.

 • Sårbare, niveau 2 og 3.

 • Andre komplicerende forhold (efter en lægefaglig vurdering).

 

 

Målgruppe – modtagelse

Læger, jordemødre, sygeplejersker, SSA, SSH ansat i Gynækologisk-Obstetrisk afdeling