Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Hygiejnepolitik

 

Problemstilling

Det skal sikres, at organisationen har en hygiejnepolitik og -organisation, der fastlægger rammerne for infektionshygiejnen.

 

Målgruppe – anvendelsesområde

Præhospitalt personale i Region Nordjylland med patientkontakt.

 

Formål

At forebygge, at patienter, pårørende, personale og leverandører pådrager sig infektioner.

 

Beskrivelse

Formålet med hygiejneorganisationen er at forebygge opståen og spredning af infektioner i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje af patienter gennem udvikling og sikring af en høj hygiejnisk standard, og gennem vedligeholdelse af en struktur, der sikrer ensartede retningslinjer og medarbejdernes kendskab til disse.

Målet er, at det præhospitale beredskab skal have en hygiejnisk standard, der sikrer så få eksogene infektioner som muligt, samt at nationale forskrifter for god hygiejne overholdes. Hygiejneregler og -standarder skal i relevant omfang være kendte og skal kunne håndteres af alle medarbejdere.

For at sikre det ovenstående implementeret i praksis er området kvalitetssikret. Det vil sige, at det præhospitale personale arbejder efter de sammen hygiejniske retningslinjer som resten af Region Nordjyllands sygehuse og institutioner - dog med få ændringer, som det præhospitale miljø nødvendiggør.

 

Link til: Beskrivelse af hygiejnepolitikken og hygiejneorganisationen i Region Nordjyllands Infektionshygiejne

Hygiejnepolitik og Hygiejneorganisation, Infektionshygiejnen, okt. 2013


Implementering og anvendelse

Entreprenøren:

Entreprenøren har en selvstændig hygiejneorganisering og eventuelle tvivlsspørgsmål eller problematikker tages op med præhospital lægelig chef eller i regi af Kvalitetsrådet for det præhospitale område.
 

Akutlægebilerne:
De daglige ledere af akutlægebilerne kender hygiejneorganisationen og ledere og læger på akutlægebilerne efterlever hygiejnepolitikken.

 

Kvalitetsovervågning

Hygiejneproblematikker drøftes i regi af kvalitetsrådet, der på baggrund heraf træffer beslutning om løsning.

 

Kvalitetsforbedring

Den overordnede kvalitetsovervågning af hygiejneområdet i Region Nordjylland varetages i henhold til hygiejnepolitikken.

 

Referencer

Standard nr. 1.5.1, Den Nordjyske Kvalitetsmodel. Det præhospitale område, 1. udgave, sept. 2016.

 

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Om præhospital infektionshygiejne, Statens Serum Institut 2016: https://hygiejne.ssi.dk/NIRpraehospital