Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet

Beskrivelse

Forebyggelse som en del af behandlingen på sygehus

Som det fremgår af arbejdsdelingen skal sygehusene tilbyde forebyggelse til borgere/patienter, der er henvist fra almen praksis. Ved dette forstås:

  • • Forebyggelse til borgere/patienter, der er henvist til behandling (indlagte eller ambulante forløb) på sygehus, herunder også forebyggelse til gravide og kvinder i fertilitetsbehandling. Forebyggelse på sygehusene kan være i form af forebyggelsessamtale og i nogle tilfælde egentlig intervention.

  • • Patienter der efter reglerne for frit sygehusvalg vælger operation/behandling udenfor regionen eller på privat hospital, er stadig omfattet af regionens ansvar. Det vil sige, at det sygehus i regionen den praktiserende læge visiterer til, har ansvaret for at give forebyggelsestilbud til patienten før operation/behandling. Som følge af regionens aftale med Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker er det afgørende at regionen sikrer, at relevante privat-hospitaler dels har information om arbejdsdelingen mellem sygehuse og kommuner i Region Nordjylland, dels har information om, hvordan sundhedspersonale og patienter kan søge information om konkrete forebyggelses-tilbud via www.sundhed.dk

  • • Sygehusenes ansvar omfatter ikke forebyggelse i.f.m. undersøgelser/udredninger der ikke forventes efterfulgt af operation eller behandling på sygehus. Det er i sundhedsaftalen aftalt, at sygehusene fra 2016 via ”Den gode Kommunehenvisning” skal henvise patienter, der er motiverede eller kan motiveres til en livsstilsændring til kommunal forebyggelse inden for rygning, alkohol og stoffer. Der ud over er sygehusene forpligtet til at oplyse borgere/patienter om information vedr. forebyggelse i kommuner og på sygehuse på www.sundhed.dk

 

Forebyggelse i kommunerne efter endt behandling på sygehus

Som det fremgår af arbejdsdelingen skal kommunerne tilbyde forebyggelse til borgere/patienter, der har afsluttet behandling på sygehus. Ved dette forstås:

  • • Kommunerne har ansvaret for forebyggelse til borgere/patienter, der har afsluttet behandling på sygehus (indlagte eller ambulante forløb)

  • • Der ud over er sygehusene forpligtet til at oplyse borgere/patienter om information vedr. forebyggelse i kommuner og på sygehuse på www.sundhed.dk

 

Fleksibilitet i arbejdsdelingen og inddragelse af patient/pårørende

Ovenstående beskriver den generelle arbejdsdeling mellem kommuner og sygehuse. Der kan dog være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at afvige fra arbejdsdelingen, herunder særligt ift. patientens og pårørendes ønsker og behov:

  • • Påbegyndt forebyggelse i kommuner eller på sygehuse afsluttes i kommune/på sygehus, såfremt kommune/sygehuse skønner, at dette er hensigtsmæssigt. D.v.s. at der kan være tilfælde, hvor en borger/patient fortsat modtager forebyggelse i kommunen efter henvisning til behandling/operation på sygehus eller hvor en borger/patient fortsat modtager forebyggelse på sygehus efter afsluttet behandling.

  • • For borgere/patienter der skal opereres/behandles ambulant, og hvor særlige omstændigheder taler for det (f.eks. afstand, psykologiske og/eller sociale forhold), kan kommunen overtage ansvaret for at give forebyggelse. Dette vil ske i dialog mellem sygehus og kommune og i samråd med patient og pårørende. • For borgere/patienter der efter endt sygehusophold kommer til hyppig ambulant kontrol på sygehus og hvor særlige omstændigheder taler for det (f.eks. afstand, psykologiske og/eller sociale forhold), kan sygehuset overtage ansvaret for at give forebyggelse. Dette vil ske i dialog mellem sygehus og kommune og i samråd med patient og pårørende.

  • • Der er tale om en gensidig aftale mellem sygehuse og kommuner, hvor der ikke indgår økonomiske transaktioner. Det forudsættes at både kommuner og sygehuse stiller de nødvendige forebyggelsestilbud til rådighed, således at borgere/patienter har et reelt valg.

  • • Det er den enkelte kommune, der fastlægger service-niveauet i kommunen, ligesom det er regionen der fastlægger service-niveauet på sygehusene. Begge sektorer er forpligtede til at respektere dette og ikke stille borgere/patienter tilbud i udsigt, der muligvis ikke kan honoreres i den anden sektor.

  • • Både kommuner, almen praksis og sygehuse er forpligtede til at oplyse sundhedspersonale og borgere/patienter om information om forebyggelse i kommuner og på sygehuse på www.sundhed.dk

 

Definition af begreber

Forebyggende indsats: tilbud til borgere/patienter omkring forebyggelse af risikobetinget livsstil, herunder særligt på områderne kost, røg, alkohol, motion og stoffer.

Målgruppe – modtagelse

Ledere og medarbejdere som varetager opgaver, der reguleres af sundhedsaftalen.

Formål

Dette bilag har til formål at beskrive arbejdsdelingen mellem almen praksis, kommuner og sygehuse på forebyggelsesområdet. For borgere/patienter der er af omfattet af en sygdomsspecifik sundhedsaftale, gælder arbejdsdelingen i den sygdomsspecifikke sundhedsaftale.