Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indsatsen i forhold til børn med en psykisk syg forælder

Aftale vedrørende ansvar for at foretage behovsvurdering

Praktiserende læger, øvrige speciallæger og behandlingspsykiatrien har ansvar for udredning og behandling af sindslidende, afdækning af patientens familiære forhold og underretning til kommunen, hvor der er børn med behov for støtte. Kommunen har ansvar for at varetage indsatsen i forhold til at iværksætte undersøgelse af behov for støtte omkring barnet og iværksætte nødvendige initiativer.

 

Aftale vedrørende varetagelse af indsatsen

Behandlingspsykiatriens ansvar

Psykiatrien, Region Nordjylland har ansvar for, at de psykiatriske afdelinger og ambulatorierne i deres procedurer sikrer følgende:

 • • At det under graviditet afklares, hvorvidt den gravide og det ufødte barn har behov for hjælp og støtte

 • • At der ved indlæggelse eller ambulant behandling sker en udredning af forholdene vedrørende eventuelle børn, og at væsentlige oplysninger registreres

 • • At børnenes forhold og aktuelle situation efter behov drøftes med patienten ved behandlingsmøder (interne møder i Psykiatrien).

 • • At patienten tilbydes hjælp til at kontakte relevant kommunal forvaltning, hvis det vurderes, at der er behov for særlig støtte og hjælp til barnet. Behandlingspsykiatrien sikrer sig, at kommunen/Familieafdelingen kontaktes, når der vurderes at være behov for støtte og hjælp til barnet, om nødvendigt i form af en underretning. Behandlingspsykiatrien fremsender i givet fald relevante oplysninger til kommunen/Familieafdelingen med henblik på vurdering og evt. udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse.

 • • At forældre med psykisk lidelse og deres børn tilbydes information og rådgivning om muligheder for yderligere hjælp/støttemuligheder

 • • At børnene kan komme på besøg på den psykiatriske afdeling, og at personalet i den forbindelse medvirker til, at der tages de nødvendige hensyn til børnene, herunder at der følges op på begivenheder, der vurderes at give anledning til bekymring hos børnene.

 • •  At relevant information for pårørende er tilgængelig på Psykiatriens hjemmeside.

 

Tilbud i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatrien i Region Nordjylland har to forskellige strukturerede tilbud til børn som pårørende. Det ene tilbud er en børneinformationssamtale i ”Spørg til børnene” og det andet er familieforløb, børnesamtalegrupper og konsultation i ”Center for Pårørende, Team Børn”.

 

Spørg til børnene samtale

Alle patienter i Psykiatrien, Region Nordjylland, der har børn i alderen 4-18 år tilbydes, at deres børn kan få en Spørg til børnene samtale. Formålet med samtalen er, at børnene får oplysninger om forælderens psykiske lidelse, ligesom de har mulighed for at fortælle om deres egne oplevelser og erfaringer med at være barn i en sygdomsramt familie. I Psykiatrien er der udpeget nøglepersoner og samtalemedarbejdere for alle ambulatorier og sengeafsnit. Samtalemedarbejdere tilrettelægger og gennemfører ’Spørg til børnene samtaler’.

 

Center for Pårørende, Team Børn

Center for Pårørende er et struktureret tilbud i Region Nordjylland, der sikrer systematisk opmærksomhed på børn af personer med en psykisk lidelse. For at blive henvist skal forælderen have fået stillet en psykiatrisk diagnose af praktiserende læge, psykiater eller være i nuværende eller tidligere behandlingsforløb i Psykiatriens sengeafsnit og ambulatorier. Indsatsen til børn af forældre med psykisk lidelse er forankret i Center for Pårørende i voksenpsykiatrien.

 

Det overordnede formål med tilbuddet er at udvikle og styrke den direkte indsats overfor familier, hvor der er børn af forældre med en psykisk lidelse.

 

Center for Pårørendes tilbud til familier, hvor der er børn af forældre med en psykisk lidelse:

 

 • • Etablere samtalegrupper for børn og unge af psykisk syge forældre. Børn kan deltage fra de er ca. 7 (1. klasse). Max alder for at deltage er 18 år.

 • • Yde familiesamtaler - til familier, hvor børnene kan være fra 0-18 år. 

 • • Etablere samtalegruppe for unge voksne, der er børn af forældre med psykisk lidelse. Her er aldersgruppen 18-23 år.

 • • Tilbyde undervisning til medarbejdere i region og kommuner vedrørende børn af psykisk syge.

 • • Give rådgivning og vejledning i konkrete enkeltsager, hvor der er forældre med en psykisk lidelse

 

 

Henvisninger til teamet kan komme fra:

 • • Forældrene

 • • Børnene

 • • Øvrige personer i familiens netværk

 • • Psykiatriske sengeafsnit, ambulatorier og teams

 • • Kommunale samarbejdspartnere

 • • Praktiserende læger, psykiatere og psykologer

 

Kommunens ansvar

 • • At der udarbejdes interne procedurer, der sikrer, at de ansatte i relevante kommunale forvaltninger, institutioner, skoler, fritidstilbud, hjemmeplejen og socialpsykiatriske tilbud har fokus på børn i familier med et menneske med sindslidelse. Der skal endvidere foreligge en klar beskrivelse af, hvem der har ansvar for at varetage en indsats i forhold til børnene, herunder pligt til at behandle underretninger og iværksætte akutindsats

 • • At der sker en journalisering af væsentlige oplysninger om børn, der vurderes at have behov for hjælp eller formodning om, at børnene senere får behov for hjælp

 • • At der ved henvendelse gives rådgivning til forældre med psykisk lidelse og deres børn

 • • At der ved kendskab om graviditet foretages en vurdering af behovet for særlig rådgivning til den gravide og dennes nærmeste familie med formålet at afklare om det ufødte barn og den gravide har behov for hjælp og støtte

 • • At sikre, at børnenes forhold og aktuelle situation vurderes efter behov, med henblik på støtte.

 • • At sikre, at der er tilgængelig og opdateret information om hjælpemuligheder til forældre med en sindslidelse og deres børn. Kommunerne har i aftaleperioden fokus på muligheden for at udbygge tilbuddet til børn af psykisk syge i samarbejde med behandlingspsykiatrien.

Målgruppe

Målgruppen er børn som pårørende i en familie, hvor en forælder har en psykisk lidelse

Formål

Med formålet at sikre en optimal og tværsektoriel indsats i forhold til børn som pårørende i en familie, hvor en forælder har en psykisk lidelse, er der indgået aftaler om indsatsen og ansvarsfordelingen

Referencer

Psykiatriens hjemmeside: www.psykiatri.rn.dk