Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indsatsen vedr. mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose)

Beskrivelse

Nedenstående figur illustrerer de overordnede principper for rammerne i behandlingen af misbrugere med psykiske lidelser. Figuren illustrerer, hvor det primære ansvar for intervention/tilbud fra det offentlige i forhold til borgeren ligger.

Billede 1

Figuren illustrerer, hvor det primære ansvar for intervention/tilbud fra det offentlige i forhold til borgeren ligger.

Behandlingspsykiatriens målgruppe

Regionen skal tilbyde sygehusbehandling (udredning og behandling), når der ud fra en lægefaglig vurdering er behov for en sygehusbehandling. Henvisning til sygehusbehandling sker via praktiserende læge, der foretager den lægelige vurdering af behovet for sygehusbehandling.

Behandling omfatter i henhold til Sundhedsloven: Udredning, observation, diagnosticering, sygdomsbehandling, sundhedsfaglige pleje samt patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme.
Udrednings- og behandlingstilbuddene i sygehusregi (indlæggelse, ambulant behandling, ambulant psykiatri, dobbeltdiagnoseteam, opsøgende psykoseteam) er hovedsagelig til personer i kategori 4 (patienter med et stort misbrug og kroniske psykoser, som er adfærdsforstyrrede) samt en del personer i kategori 2 (patienter med moderat/velbehandlet misbrug og kroniske psykoser med tilpasset adfærd). Hvis en borger med et misbrug har en sindslidelse, som kræver indlæggelse i behandlingspsykiatrien, skal sygehuset under indlæggelse behandle patientens misbrug. Påbegyndes behandling for misbruget under indlæggelse, skal der med patientens samtykke etableres forbindelse til det kommunale misbrugsbehandlingssystem med henblik på videreførelse af behandlingen efter udskrivning fra indlæggelsen, såfremt patienten ønsker det.

 

Praktiserende læges målgruppe

Borgere i kategori 1 og 3 har ikke en psykisk lidelse af en sådan karakter og et sådant omfang, at udredning og behandling af tilstanden henhører under behandlingspsykiatriens behandlingstilbud. I kategori 1 og 3 er der tale om lettere og mindre omfattende psykiske lidelser, der udredes på sufficient vis hos den praktiserende læge eller eventuelt via praktiserende læge i samarbejde med den kommunale misbrugsbehandling.

 

Kommunens målgruppe

Kommunerne har det samlede ansvar for forebyggelse, behandling og efterbehandling af borgere med alkolhol eller og stofmisbrug. Yderligere skal kommunerne tilbyde substitutionsbehandling.

 

Det er den enkelte kommunes ansvar at tilrettelægge behandlingsindsatsen på alkohol- og misbrugsområdet. Kommunen har valgfrihed til selv at etablere behandlingspladser, træffe aftale med region/en anden kommune eller træffe aftale med private udbydere af behandlingstilbud.

Kommunen skal sikre, at der er et tilstrækkeligt udbygget behandlingstilbud, som også tilgodeser udsatte grupper - herunder tilbud, som særligt retter sig mod borgere med sindslidende og samtidigt misbrug.

 

Kommunen har pligt til at tilbyde alkohol-/ afvænningsbehandling samt stofmisbrugsbehandling senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

 

Det er kommunen som beslutter, om borgeren skal tilbydes ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling. Yderligere skal kommunerne tilbyde lægeordineret medicinsk behandling ved opiodafhængighed (substitutionsbehandling) til stofmisbrugere.

 

Individuel ambulant behandling og rådgivning af borgere med alkoholmisbrug skal ydes anonymt, hvis borgeren ønsker det. Borgere med alkoholmisbrug har ret til vederlagsfri behandling på et alkoholambulatorium efter eget valg. Borgeren har således uden henvisning ret til behandling på et alkoholambulatorium, som ikke er en del af det kommunale tilbud.

 

Adgang til substitutionsbehandling kan kun opnås gennem den kommune, hvor borgeren har bopæl.

Der er således ikke frit valg af behandlingssted.

 

Kommunerne har ud over det behandlingsmæssige ansvar overfor borgere med misbrug, også ansvar for den patient- og borgerrettede forebyggelse og for den sociale omsorg i bred forstand til borgere, der har behov for kommunal hjælp - såsom sociale støtteordninger, botilbud, beskyttet beskæftigelse, uddannelse, aktivitets- og samværstilbud, hjemmepleje mv. Såfremt kommunerne ikke selv har egnede botilbud til borgere i kategori 3 og 4 kan Specialsektoren i regionen anmodes om at levere tilbud af kommunen.

 

Henvisningsmuligheder

Henvisning til Psykiatrien, Region Nordjylland

Hvis borgeren med en dobbeltdiagnoseproblematik henvender sig til praktiserende læge med ønske om behandling af sygdomssymptomer, kan praktiserende læge foretage udredning og behandling af sygdommen og henvise til udredning i Psykiatrien, såfremt det findes lægeligt indiceret.

 

Før henvisning til behandlingspsykiatrien skal der ske en forudgående udredning hos praktiserende læge, der til et vist niveau dokumenterer, at der er tale om en behandlingsopgave, der kræver sygehusbehandling, og dermed er omfattet af den regionale psykiatris opgavevaretagelse.

 

Elektive henvisninger fra praktiserende læger eller andre praktiserende speciallæger fremsendes elektronisk via edifact til den voksenpsykiatriske afdeling, der dækker det optageområde, som patienten bor i. Eventuelle bilageftersendes. Tjeklisten lever op til standarderne i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Tjeklisten forefindes på www.sundhed.dk.

 

Akutte henvisninger skal, når det er muligt, fremsendes via edifact eller fax til modtageafdelingen. Alternativt må patienten selv medbringe en henvisning indeholdende de samme oplysninger i let læselig skrift. I forbindelse med henvisning til akut indlæggelse skal bagvagten på den modtagende afdeling samtidig kontaktes telefonisk.

 

Hvis det vurderes ved visitationen eller senere i en forvisitationssamtale, at patienten ikke skal behandles i Psykiatrien i Region Nordjylland, sendes henvisningen tilbage til henviser eventuelt med anbefaling af behandling i andet regi.

Billede 1

Patienter uden forudgående tilknytning til Psykiatrien, Region Nordjylland henvises efter sædvanlig procedure til enten voksenpsykiatrien eller børne- og ungdomspsykiatrien. Ved visiteringen af voksenpsykiatriske patienter med dobbeltdiagnose tages der i Psykiatrien indledningsvist stilling til, hvorvidt patienten på baggrund af de foreliggende oplysninger er omfattet af Ambulatoriet for Misbrugs målgruppe, eller om man i den voksenpsykiatriske klinik skal foretage en forvisitation, og på baggrund heraf viderevisitere til eksempelvis opsøgende psykoseteam, Dobbeltdiagnoseteamet eller foranstalte indlæggelse af patienten som led i en nærmere udredning. Der kan således ikke henvises patienter direkte til Ambulatoriet for Misbrug, idet det er de almen voksenpsykiatriske klinikker, der vurderer, hvorvidt patienten har behov for det specialiserede tilbud.

 

Henvisning til misbrugsbehandling i kommunerne

 

Alle borgere kan af egen drift og uden lægelig henvisning henvende sig til et kommunalt misbrugscenter og få rådgivning og vejledning. Hvis der iværksættes misbrugsbehandling, træffes afgørelsen herom af borgerens hjemkommune. Det bemærkes dog, at borgere med alkohol- og medicinmisbrug (misbrug af lægeordineret medicin) kan være anonyme i behandlingen, hvilket ikke gælder for stofmisbrugere. Principielt kan borgere fra andre regioner – efter aftale med hjemkommunen - også imødekommes. Kommunen/misbrugscentret kan på baggrund af henvisning fra praktiserende læge foretage en opsøgende indsats i forhold til borgeren. Kommunen bestræber sig på – efter samtykke fra borgeren – at videregive oplysninger til praktiserende læge, når borgeren har modtaget misbrugsbehandling.

 

Tilbud

Tilbud i Psykiatrien, Region Nordjylland

Ambulant behandling:

En del patienter med dobbeltdiagnose har hidtil været og vil fortsat fremover blive behandlet i de almen voksenpsykiatriske ambulatorier og teams og for unge under 18 år i Klinik Børn og Unge. Det drejer sig typisk om patienter, hvor en mere specialiseret behandlingsindsats rettet mod den dobbelte problemstilling ikke vurderes at være relevant.

 

Indlæggelse:

Ved behov for indlæggelse af patienter med dobbeltdiagnose sker indlæggelse på et sengeafsnit, i enkelte tilfælde eventuelt på Retspsykiatrisk afdeling. Indlæggelse vil kunne finde sted både akut og planlagt, hvor akut indlæggelse almindeligvis er begrundet i en meget dårlig psykisk tilstand, mens planlagt indlæggelse i højere grad kan være begrundet i kombinationen af misbrugstilstanden og den psykiske tilstand. Der er i Klink Syd dedikeret særlige senge til psykiatriske patienter med samtidigt misbrug med faglig bistand fra Ambulatoriet for Misbrug.

 

Ambulatoriet for Misbrug:

Voksenpsykiatriske patienter, der i forvejen er indlagt eller i ambulant behandling og skønnes omfattet af Ambulatoriet for Misbrugs målgruppe, kan henvises videre til Ambulatoriet for Misbrug af den almenpsykiatriske klinik. Ambulatoriet for Misbrug varetager endvidere konsultative funktioner, supervisionsopgaver og undervisning i forhold til sengeafsnit samt ambulante funktioner og teams ved Psykiatrien i Region Nordjylland.

 

Ambulatoriet for Misbrug har ansvar for udredning og diagnosticering af henviste patienter indenfor målgruppen. Det er endvidere Ambulatoriet for Misbrugs opgave at motivere patienter indenfor målgruppen for behandling og forestå de ambulante behandlingsopgaver i forhold til målgruppen (indlede behandling og foretage efterbehandling i forlængelse af indlæggelse). Ambulatoriet for Misbrug formidler indlæggelse i en almen voksenpsykiatrisk klinik, når dette skønnes nødvendigt.

 

Alle nyhenviste patienter til Ambulatoriet for Misbrug udredes primært gennem en eller flere forvisitationssamtaler. I det omfang, at patienten ikke skønnes at være fyldestgørende diagnostisk og misbrugsmæssigt udredt, indebærer en sådan forvisitationsundersøgelse altid deltagelse af Ambulatoriet for Misbrugs overlæge. I det omfang, at dette ud fra de foreliggende oplysninger ikke skønnes at være det mest nødvendige, foretages den primære udredning ved anden/andre relevante fagpersoner fra Ambulatoriet for Misbrug.

 

En væsentlig del af de patienter, som Ambulatoriet for Misbrug modtager i behandling, har aktuelt eller tidligere været i kontakt med psykiatrien. Ambulatoriet for Misbrugs primære indsats består således i at varetage grundig udredning.

 

Et centralt element i den primære behandlingsindsats overfor patientgruppen, er af motivationsfremmende art.

 

Sideløbende med den egentlige behandlingsindsats har Ambulatoriet for Misbrug et tæt samarbejde med de for den enkelte patient relevante instanser, herunder socialpsykiatriske tilbud.

 

Tilbud i Kommunen

Kommunerne behandler misbrug jf. ovenstående beskrivelser af kommunens målgruppe. For konkret beskrivelse af tilbuddene i kommunerne se kommunernes hjemmeside.

 

Tilbud i praksissektoren

For en stor gruppe af borgere med psykiske sygdomme foregår behandlingen hos den praktiserende læge, og også i forhold til mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) er den praktiserende læge centralt placeret og en meget vigtig samarbejdspartner i forhold til både Psykiatrien, Region Nordjylland og kommunerne.

 

Udredning og behandling

 

I de almene voksenpsykiatriske klinikker herunder retspsykiatrien foretages udredning og behandling (ambulant og under indlæggelse) af patienter indenfor kategori 2 og 4. Patienter med dobbeltdiagnose udredes og behandles for den psykiske lidelse samt for misbrug, hvor indlæggelse er nødvendig. Der udredes og behandles endvidere for følgetilstande til misbruget. Ved somatiske følgetilstande henvises om nødvendigt til nærmere udredning på relevant somatisk afdeling. I forbindelse med den psykiatriske behandling motiveres patienten for misbrugsafvænning, og der informeres om muligheden for behandling af misbruget i det kommunale regi efter afsluttet psykiatrisk behandling.

 

Patienter med kroniske psykoser med et stabiliseret eller velbehandlet misbrug behandles i de almenpsykiatriske funktioner (sengeafsnit, ambulatorier). Når den psykiske lidelse er stabiliseret, vil den fortsatte behandling kunne overgives til egen læge, og et eventuelt bestående misbrug vil da almindeligvis skulle kunne varetages i regi af den kommunale misbrugsbehandling

 

Afrusning

Afrusning og afgiftning af mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug kan varetages følgende steder:

- Afrusning hos praktiserende læge

- Akut afrusning i somatisk eller psykiatrisk sygehusregi

- Afrusning samt afgiftning i kommunalt regi (primært på forsorgshjem eller i private døgntilbud)

 

Afrusning hos praktiserende læger

De praktiserende læger varetager hovedparten af korterevarende ambulant alkoholafrusning i regionen. Praktiserende læger kan endvidere i et vist omfang indgå i akut afgiftning af stofmisbrugere.

 

Afrusning i Psykiatrien, Region Nordjylland

Psykiatrien, Region Nordjylland foretager afrusning af patienter, når der er tale om en kompliceret afrusning, hvilket indbefatter:

- Afrusning af svært psykisk syge patienter (eksempelvis patienter med alvorlig skizofreni, alvorlig depression eller lignende).

- Afrusning af patienter med begyndende eller manifest delirøs tilstand (en potentielt livstruende abstinenstilstand, med mere udtalt uro og begyndende eller manifeste hallucinationer) som nødvendiggør en mere intensiv behandling eventuelt under tvang i henhold til Psykiatrilovens bestemmelser.

 

I de situationer, hvor der ikke er en psykiatrisk komplikation, men behov for indlæggelse i forbindelse med afrusningen, foretages afrusningen på de medicinske afdelinger på somatisk sygehuse.

 

Indlæggelse til afrusning finder sted, når tilstanden kræver en tættere og døgnbaseret observation af sundhedsfagligt personale inkl. læger, ligesom indlæggelsen desuden vil kunne være den eneste mulighed for at sikre, at den misbrugende samtidig med abstinensbehandlingen ikke – helt eller delvist - fortsætter med at misbruge. Sidstnævnte indebærer en væsentlig risiko for en alvorlig og livstruende forgiftningstilstand.

 

Afrusning/afgiftning i kommunerne i Region Nordjylland

Kommunen har myndighedsansvaret i forhold til behandling af alkoholmisbrugere og stofmisbrugere. Afrusningen forud for behandlingen kan, når der ikke er tale om en kompliceret afrusning med behov for sygehusindlæggelse foregå i primærsektor. Afrusning eller afgiftning kan som beskrevet ovenfor foregå ambulant hos praktiserende læge, eller kommunen kan selv etablere afrusningspladser – f.eks. på forsorgshjem (institutioner efter § 110) eller kommunen kan træffe aftale med andre udbydere af alkoholbehandlingstilbud.

 

I regi af rammeaftalen koordineres behovet for afrusningspladser.

 

Udskrivning

 

Udskrivning fra Psykiatrien, Region Nordjylland

 

Udskrivning fra indlæggelse og afslutning fra ambulant behandling i Psykiatrien, Region Nordjylland sker i henhold til aftalen om indlæggelse og udskrivelse, der er indgået mellem praktiserende læger, kommunerne og Region Nordjylland.

 

I Psykiatrien, Region Nordjylland er der fokus på udskrivning af patienter med dobbeltdiagnose.

 

Ved mistanke om psykose/skizofreni vil patienten ikke blive udskrevet uden det sikres, at der sker en opfølgning hos praktiserende læge. Det skal endvidere sikres, at patienterne udskrives fra indlæggelse/afsluttes fra ambulant behandling med en velbegrundet epikrise, der indeholder følgende oplysninger:

• Anamnestisk beskrivelser

• Psykose/nærpsykose beskrivelse

• Delir/nærdelir

• Udredning af misbruget

 

Udskrivning af patienter med dobbeltdiagnose sker i henhold til den generelle aftale om indlæggelse og udskrivning.

 

Der er herudover indgået følgende særlige aftaler vedrørende udskrivning af dobbeltdiagnosepatienter:

  • • Information om kommunale sociale tilbud:
    Hvis en dobbeltdiagnosepatient vurderes at kunne have behov for kommunale sociale tilbud (bostøtte, aktiviteter, hjemmepleje, kontaktpersonordning, mv.), vil Psykiatrien, Region Nordjylland i det omfang det er muligt informere og vejlede patienten om mulighederne i kommunalt regi, herunder udlevering af relevant informationsmateriale.

  • • Udskrivning i dagtiden på hverdage:
    Hvis patienten udskrives indenfor almindelig arbejdstid på hverdage har Psykiatrien, Region Nordjylland med patientens samtykke ansvar for at kontakte det lokale misbrugscenter med henblik på at få en tid, hvor patienten kan møde til en samtale i misbrugscentret.

  • • Udskrivning udenfor normal arbejdstid (aften, nat, weekend):
    Hvis patienten udskrives udenfor almindelig arbejdstid (aften/nat) eller i weekenden – f.eks. ved henvendelse i Den Psykiatriske Skadestue – kontakter Psykiatrien, Region Nordjylland, med patientens samtykke, det lokale misbrugscenter (telefonisk eller via mail eller fax) med orientering om patientens ønske om misbrugsbehandling. Det er herefter misbrugscenterets ansvar efterfølgende at kontakte patienten.

 

Udskrivning fra kommunal misbrugsbehandling

 

Når borgeren stopper misbrugsbehandlingen, er misbrugscentret ansvarlig for, med borgerens samtykke, at informere eventuelle relevante samarbejdspartnere. Borgeren tilbydes opfølgende samtaler i misbrugscentret (telefoniske eller personlige samtaler)

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er borgere med en alvorlig psykisk lidelse, der samtidig har et alvorligt misbrugsproblem.

Formål

Formålet med at koordinere indsatsen for sindslidende misbrugere er at sikre, at patienter indenfor målgruppen ikke befinder sig i et gråzoneområde mellem den regionale og kommunale opgavevaretagelse. At behandle mennesker med en alvorlig psykisk lidelse, der samtidig har et alvorligt misbrugsproblem kræver en stor opsøgende indsats, et tværfagligt behandlingssystem med en dobbeltekspertise og kompetence, der går på tværs af sektorer samt et tæt samarbejde og en tæt koordinering af indsatsen mellem behandlingstilbud i region og kommune.

Referencer

Henvisning til referencer

Tjekliste vedrørende indhold i henvisninger for borgere med dobbeltdiagnose >> www.sundhed.dk