Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sundhedsaftalen om kommunikation på fødselsområdet

Beskrivelse

1 Kommunikation ved fødsler:

Nærværende sundhedsaftale skal ses som et supplement til den eksisterende sundhedsaftale om indlæggelse og udskrivning i Nordjylland. Deraf er det indledningsvist valgt, at resumere nogle af de vigtigste indholdsmæssige elementer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning, fordi disse er gældende for nærværende Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet.

Fire principper for kommunikationen:

Kommunikationen mellem sygehus og kommune indledes allerede ved forundersøgelsen for planlagte forløb og ved indlæggelsen for akutte forløb. Et af de væsentligste principper for kommunikationen er således princippet om, at planlægningen af udskrivningen begynder ved indlæggelsen. Dette skal sikre, at der som afslutning på en sygehusbehandling sker en vel tilrettelagt udskrivelse, der forebygger genindlæggelser.

Dette princip indebærer også, at kommunen under et indlæggelsesforløb hurtigst muligt informeres om de krav, det enkelte forløb vil stille til den kommunale indsats efter udskrivningen og igennem indlæggelsesforløbet holdes opdateret om de ændringer, der kan have betydning for kommunens tilrettelæggelse af udskrivningen.

 

Et andet princip fastslår, at enhver udskrivning skal være aftalt på forhånd mellem sygehuset og kommunen – for så vidt angår de patienter der enten ved indlæggelsen modtog eller fremadrettet kommer til at modtage en ydelse efter sundhedsloven eller serviceloven

 

Det tredje princip er, udskrivning efter endt sygehusbehandling skal ske tidligst muligt under hensyn til patientens tilstand samt sikkerhed og kvalitet i patientforløbet.

 

Det fjerde princip er at de involverede aktører i et behandlings- og plejeforløb har de informationer, der er relevante for opgavevaretagelsen på ethvert tidspunkt i forløbet. Tilsvarende skal aftalen medvirke til at sikre, at relevante informationer formidles til borgeren og eventuelt til pårørende, og at borgeren ved hvem, der kan kontaktes ved spørgsmål.

 

Effektiv kommunikation:

Effektiv kommunikation er afgørende i sikringen af den sammenhængende indsats fra kommune, sygehus og almen praksis og dermed fundamentet for at borgeren oplever en sammenhængende indsats. Udgangspunktet for den tværsektorielle kommunikation er alle patientforløb, hvor kommune eller almen praksis har en opgavemæssig interesse i at blive inddraget.

 

Den effektive kommunikationsform varierer alt efter hvilket patientforløb der er tale om. F.eks. kan den telefoniske kommunikation være hensigtsmæssig i forbindelse med udskrivning af akutte korttidsindlagte patienter (typisk patienter med mindre eller uændret behov for kommunal hjælp). Omvendt kan den elektroniske kommunikation være særlig hensigtsmæssig i forbindelse med udskrivning af andre indlagte patienter, hvor der er større ændringer i behovet for den kommunale hjælp.

 

I Sundhedsaftalen er det aftalt, at videreføre den eksisterende internetbaserede ”kommunekontaktliste”, hvoraf de kommunale og regionale kontaktoplysninger fremgår. Det aftales, at regionen stiller server til rådighed for kontaktlisten og varetager opdateringen af listen på baggrund af indmeldinger fra kommunerne. I Sundhedsaftalen er det aftalt, at videreføre princippet om at kommunerne og sygehusene har ”ét kontaktpunkt” – forstået som et telefonnummer og evt. en e-mailadresse for kommunerne (evt. opdelt i områder) og et telefonnummer og evt. en e-mailadresse for sygehusafdelingerne. E-mailadressen må ikke anvendes til videregivelse af patientoplysninger – med mindre der anvendes ”sikker e-mail” – men anvendes typisk til at lægge en besked om at modparten skal ringe tilbage. Det vil dermed være det enkelte sygehus og kommunes ansvar at sikre den interne kommunikation og organisering, som sikrer, at dette fungerer.

For uddybninger af ovenstående henvises til Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning: www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/Sundhedsaftaler/Indsatsomraader/IndlaeggelseOgUdskrivning/index.htm

 

Underretning:

 

Underretning jfr. Servicelovens § 153 indebærer videregivelse af oplysninger/bekymringer for et barn eller en ung person til de kommunale myndigheder i tilfælde af eksempelvis omsorgsvigt/børnemishandling eller selvmordsforsøg m.v., jfr. offentlige ansattes skærpede underretningspligt. Hvis sygehuset bliver bekendt med, at en forælder til hjemmeboende mindreårige børn er indlagt, og hvor der under indlæggelsen ikke er en anden primær omsorgsperson, der kan tage vare på barnet/børnene, underrettes kommunen.

 

2 Kommunikation ved fødsler

Effektiv kommunikation i forbindelse med sektorovergangene for nyfødte og deres forældre skal understøtte effektive og sammenhængende fødselsforløb.

 

Fødestedets opgaver

 

Den elektronisk fødselsanmeldelse afsendes fra sygehusets fødselsregistreringssystem og sendes direkte ind i kommunens sundhedsplejesystem. Fødestederne sørger for at etablere en arbejdsgang, hvor fødselsanmeldelsen sendes snarest muligt og typisk 2-6 timer efter fødslen. Fødselsanmeldelsen indeholder oplysninger om barnet til oprettelse af barnejournal i kommunernes sundhedsplejejournal (herunder f.eks. opdaterede telefonnumre). Hjemmefødsler registreres ligeledes i de regionale fødselsregistreringssystemer. Ved en ambulant fødsel vil den nybagte familie dagen efter udskrivning blive kontaktet af jordemoderen, der efter behov kan tilbyde hjemmebesøg. Familien tilbydes en konsultation på fødestedet mellem 48 og 72 timer efter fødslen, hvor der bl.a. tages PKU og hørescreening. Hvis det i forbindelse med PKU og hørescreening på 2.-3. dagen eller ved udskrivning aftales, at familien skal ses igen på sygehuset på 4.-5. dagen, skal sygehuset orientere den kommunale sundhedstjeneste herom via en korrespondancemeddelse, så hjemmebesøget kan aflyses. Ved udskrivning af mor og barn sendes en korrespondancemeddelelse, der angiver tidspunkt for udskrivning og eventuelle oplysninger om komplikationer og opmærksomhedspunkter i forbindelse med fødsel/forløb, så relevant opfølgning kan finde sted i hjemmet og i almen praksis. Forældrene har mulighed for at henvende sig telefonisk eller personligt til fødestedet døgnet rundt ved behov for hjælp eller rådgivning op til 7 dage efter udskrivelsen.

 

Sundhedsplejerskens opgaver

 

Såfremt familien er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen og efter hjemmefødsler, tilbyder sundhedsplejersken at aflægge et tidligt hjemmebesøg på 4.-5.-dagen efter fødslen. Formålet er at føre tilsyn med barnets trivsel i den første tid efter fødslen og dermed bidrage til at undgå genindlæggelse pga. dehydrering og/eller ernæringsproblemer, gulsot og brystbetændelse hos moderen.

 

Såfremt særlige forhold taler herfor (se ovenstående) og efter aftale med forældrene, kan det tidlige hjemmebesøg erstattes af konsultation på fødestedet hos jordemoder eller sygeplejerske. Jordemoderen koordinerer dette med udgangspunkt i familiens behov på 2.-3.-dagen.

 

Hvis 4.-5. dagen falder i en weekend eller på helligdage tilbydes i nogle kommuner hjemmebesøg på lørdage samt enkelte søgnehelligdage. Alternativt tilbyder nogle kommuner i disse tilfælde hjemmebesøg på barnets 3. eller 6. levedag eller sikrer på anden vis, at barnet og familien tilses af en sundhedsplejerske på barnets 4. eller 5. levedag.

 

Hvis der ikke har været et hjemmebesøg på 4.-5. dag, aflægges etableringsbesøget senest 7 dage efter udskrivelsen.

 

Etableringsbesøget er et selvstændigt besøg, hvis indhold adskiller sig fra det tidlige besøg aflagt i forbindelse med ambulant fødsel eller hjemmefødsel eller ved problemer med barnets ernæring ved udskrivelse fra fødestedet. Etableringsbesøget indeholder såvel en fysisk undersøgelse af barnet som information og samtale med forældrene om graviditet og fødsel samt vejledning om pleje af og omsorg for barnet.

 

Hvis familien har fået et hjemmebesøg på 4.-5.-dagen, fastsættes tidspunktet for etableringsbesøget ud fra en faglig vurdering og familiens ønsker og behov, dog senest når barnet er 14 dage gammelt. ukomplicerede fødselsforløb.PNG

komplicerde forløb.PNG

aftalt ambulant.PNG

3 Implementering og opfølgning på implementering

Implementeringen af sundhedsaftalen om kommunikation på fødselsområdet er et ledelsesansvar i den enkelte kommune og i regionen – koordineret via Den Administrative Styregruppe.

Det tværsektorielle kontaktudvalg for hvert enkelt sygehus har ansvaret for at sikre løbende opfølgning af om sundhedsaftalen efterleves. Kontaktudvalgene sikrer herunder afholdelsen af tværsektorielle audits – f.eks. via nedsættelse af en tværsektoriel undergruppe til kontaktudvalget eller integration af opgaven i eksisterende tværsektoriel undergruppe til kontaktudvalget. Auditarbejdet sekretariatsbetjenes af sygehusene.

Det vil være op til de enkelte kontaktudvalg at fastlægge de nærmere rammer for kvalitetssikringsarbejdet. Herunder hvor mange cases fra hver klinik, der er tilstrækkelige til at kvalitetssikre og -udvikle indsatsen.

Afholdelsen af audits integreres i sygehusenes eksisterende kvalitetsarbejde. Heraf følger det, at der afholdes helårlig audit med efterfølgende drøftelse i kontaktudvalget.

Billede 1

Eventuelle behov for ændringer i sundhedsaftalen skal forelægges Den Administrative Styregruppe – af hensyn til at sikre sammenhæng i sundhedsaftalerne.

Målgruppe – modtagelse

Aftalen omfatter som udgangspunkt alle borgere, der har behov for en indsats fra aktører i region, kommune og almen praksis.

Aftalen omfatter ligeledes både borgere, som har modtaget behandling. De involverede aktører omfatter sundhedspersoner og andre relevante fagpersoner på regionens sygehuse, i almen praksis - særligt almen praksis - og i kommunen.

Formål

Formålet med sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning er at sikre kvalitet og sammenhæng i forløbet umiddelbart op til en sygehusindlæggelse og i forbindelse med indlæggelses- og udskrivningsforløb samt at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Aftalen skal medvirke til at sikre, at borgeren tilbydes et effektivt og sammenhængende patientforløb i forbindelse med overgange i behandlings- og plejeforløb imellem region, kommune og praksissektor. Samtidig skal aftalen medvirke til at sikre, at indlæggelser på sygehusene forebygges – i det omfang det er muligt - ved rettidig og effektiv behandling, pleje og træning i primærsektoren, eventuelt i samarbejde med sygehusambulatorierne.

Formålet med aftalen er, at understøtte en effektiv tværsektoriel kommunikation på fødselsområdet i forbindelse med indlæggelse og udskrivning nyfødte og forældre på Gynækologisk Obstetrisk afdeling – herunder fødeafdeling. Opgaven for arbejdsgruppen har været afgrænset til at klarlægge: • Hvilke informationer der skal sendes fra kommunen til sygehuset og fra sygehuset til kommunen i forbindelse fødselsforløb • Hvilke vejledende tidsfrister der skal være for afsendelse af meddelelserne.

Referencer

For uddybninger af ovenstående henvises til Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning: https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Sundhedsaftaler/Sundhedsaftalen-2019/Den-Tvaersektorielle-Grundaftale/Behandling-og-pleje/Samlet_Aftale-om-kommunikation-paa-foedselsomraadet.ashx