Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sundhedsaftalen om indsatsen for voksne med sindslidelser

Beskrivelse

Tilbud i Psykiatrien, Region Nordjylland

 

Det almene voksenpsykiatriske sygehusvæsen i Region Nordjylland har det direkte behandlingsansvar over for borgere fra og med 18 år, med sindslidelse og varetager behandling og den dertil knyttede observation, udredning, diagnostik, sygdomsbehandling, sundhedsfaglig pleje samt patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme.

 

I henhold til Sundhedsloven tilbyder behandlingspsykiatrien specialiseret rådgivning i forhold til kommunernes indsats.

 

I Psykiatrien, Region Nordjylland foregår hovedparten af behandlingen af voksne mennesker med en almenpsykiatrisk sindslidelse i de almenpsykiatriske klinikker og i ambulant regi herunder distriktspsykiatrien. For mindre grupper af mennesker med sindslidelse med særlige behov varetager Psykiatrien mere specialiserede opgaver.

 

Tilbud i kommunen

 

Kommunen sikrer, at der forefindes de fornødne sociale tilbud til at støtte den sindslidende i at leve et værdigt liv, på egne præmisser og med så stor grad af kompetence som muligt. De sociale tilbud skal være differentierede med henblik på at sikre mulighed for såvel social træning/-udvikling som vedligeholdelse af færdigheder. Kommunen sikrer, at der er adgang til socialpsykiatriske tilbud og mulighed for telefonisk kontakt døgnet rundt, og kommunen varetager akutte socialpsykiatriske opstået situationer. Jf. rammeaftalen på socialområdet drives de sociale tilbud af såvel kommunerne som Specialsektoren i regionen.

 

Henvisningsmuligheder

 

Henvisning til Psykiatrien

 

Fra 1. september 2014 indføres der i Psykiatrien ret til hurtig udredning inden for to måneder og en differentieret ret til behandling. Fra 1. september 2015 ændres retten til hurtig udredning til én måned. Rettighederne gælder for børn, unge og voksne med psykisk sygdom, der henvises elektivt til det psykiatriske sygehus med undtagelse af retspsykiatriske patienter. Udredningsretten indebærer, at patienter henvist til det psykiatriske sygehus skal være færdigudredt (beslutning om videre initial behandling eller afkræftelse af sygdom) inden for den rettidige periode. Patienter henvist til udredning har ret til frit sygehusvalg. Den differentierede behandlingsret giver patienter visiteret til behandling ret til behandling inden for én måned ved alvorlig sygdom og to måneder ved mindre alvorlig sygdom. Patienter der ikke kan tilbydes behandling inden for den rettidige periode på et offentligt sygehus, har ret til udvidet frit sygehusvalg. Når der skønnes at være behov for udredning og/eller behandling af voksenpsykiatriske patienter skal henvisningen sendes til den Centrale Visitation. Central Visitation modtager henvisninger fra:

• Praktiserende læger

• Praktiserende speciallæger i psykiatri

• Somatiske sygehuse i Region Nordjylland

• Sygehuse i andre regioner

 

Psykiatrien, Region Nordjylland har i samarbejde med almen praksis udarbejdet en tjekliste vedrørende, hvilke oplysninger, der som minimum skal være indeholdt i en henvisning fra de praktiserende læger til de almene voksenpsykiatriske afdelinger.

 

Hvis det vurderes ved visitationen eller senere i en forvisitationssamtale, at patienten ikke skal behandles i Psykiatrien i Region Nordjylland, sendes henvisningen tilbage til henviser eventuelt med anbefaling af behandling i andet regi.

 

Tjekliste vedrørende indhold i henvisninger til de almen voksenpsykiatriske afdelinger (den gode henvisning):

 

Indhold i elektive henvisninger:

• Generelle personoplysninger. inkl. (mobil)telefonnummer og hvor patienten kan træffes

• Navn, adresse og telefonnummer på henviser

• Aktuel problemstilling, herunder patientens hovedklager og symptomer • Henvisendes analyse og konklusion af det hidtidige forløb og aktuel problemstilling i sagen

• Hvad forventes af henvisningen og hvorfor

• Hvilke foranstaltninger har der eventuelt været overvejet

• Angivelse af somatiske problemstillinger. Her skal det fremgå, om patienten er somatisk udredt forud for den psykiatriske henvisning

• Angivelse af evt. misbrugsproblemstilling. Det skal fremgå, om der er aktuelt misbrug og hvor omfattende, eller, hvis det er ophørt, hvor længe patienten har været stof-/alkoholfri

• Aktuel behandling samt tidligere behandlingsforsøg og effekt heraf

• Generelle oplysninger om medicinstatus. (Aktuelle totale medicinforbrug)

• Eventuelle allergier herunder eventuelt CAVE

• Oplysninger om tidligere psykiatriske indlæggelser og ambulante forløb i psykiatrisk regi

• Patientens motivation for at følge behandling

• Hvilken information er givet til patient og eventuelle pårørende

 

Indhold i akutte henvisninger:

• Begrundelse for indlæggelsen

• Kort anamnese

• Relevant komorbiditet

• Aktuel medicin

• Eventuel CAVE

• Hvilken information er givet til patient og eventuelle pårørende

 

Henvisnings- og henvendelsesmuligheder udenfor almindelig åbningstid

Praktiserende læge

 

Lægevagten kan anvendes ved sygdom, hvor behandlingen ikke kan vente til næste hverdag. Lægevagten er åben fra kl. 16-08 på hverdage og hele weekenden, dvs. fra fredag kl. 16 til mandag kl. 08 samt helligdage.

 

Psykiatrien, Region Nordjylland

Den Psykiatriske Skadestue har mulighed for akut modtagelse af borgere i alle aldre døgnet rundt alle dage. Adgangen til Den Psykiatriske Skadestue er visiteret. Henvendelse kan ske på baggrund af en skriftlig henvisning fra egen læge/vagtlæge eller praktiserende speciallæge. Patienter, der i forvejen er i behandling i Psykiatrien eller har været det indenfor det seneste år, har uvisiteret adgang til Den Psykiatriske Skadestue. Den Psykiatriske Skadestue har tilknyttet en døgnåben telefonrådgivning, som sindslidende med behov for hjælp kan kontakte på telefon 97 64 37 00. Den Psykiatriske Skadestue/Modtagelse er placeret på Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg. Der er hele døgnet mulighed for akut indlæggelse primært i den Psykiatriske Skadestue/Modtagelse og de intensive sengeafsnit.

 

Kommunen

Kommunen er forpligtet til ved en relevant fagperson at varetage akutte sociale problemer, herunder ved afvisning i Den Psykiatriske Skadestue, når det vurderes, at der ikke er en akut psykiatrisk problemstilling.

 

Koordinering af det tværsektorielle samarbejde

 

Kontaktpersoner

For at sikre koordinering af indsatsen igennem hele patientforløbet skal der udpeges sundhedsfaglige kontaktpersoner i behandlingspsykiatrien samt kontaktpersoner i kommunen. Kontaktpersonerne er ansvarlige for at koordinere samarbejdet vedrørende den socialfaglige og sundhedsfaglige indsats i det enkelte patientforløb.

 

Patientens sundhedsfaglige kontaktperson i behandlingspsykiatrien

Alle patienter skal senest 24 timer efter indlæggelse eller senest ved det 2. ambulante besøg have tildelt en navngiven kontaktperson, der er en sygehusansat sundhedsfaglig person, der er tilknyttet den enkelte patient med særligt ansvar for sikring af sammenhæng i patientforløbet under indlæggelse og/eller i ambulante forløb. Den sundhedsfaglige kontaktperson dokumenteres i journalen. I forbindelse med overgang til behandling på et andet sygehusafsnit/-afdeling eller i distriktspsykiatrisk team orienterer den pågældende afdeling/distriktspsykiatrisk team patienten, de pårørende og den kommunale kontaktperson om, hvem der er patientens nye sundhedsfaglige kontaktperson(er).

 

Patientens kontaktperson i kommunen

Det er aftalt, at medarbejdere i behandlingspsykiatrien skal have én indgang til den enkelte kommune. Der er således udarbejdet en oversigt over, hvem (navn, telefonnummer og e-mailadresse) behandlingspsykiatrien kan kontakte i den enkelte kommune ved behov for koordinering af samarbejdet i et patientforløb. Det er kommunernes ansvar at sørge for, at ajourføre oversigten ved at skrive til Psykiatriens hovedpostkasse psykiatri@rn.dk.

 

Kontaktpersonerne i såvel regionen som i kommunen har ansvar for at videregive relevant information samt inddragelse af relevante aktører.

 

Særlige koordineringsområder

 

Tværsektorielt samarbejde i forbindelse med udskrivning

Behandlingspsykiatrien har ansvar for at tage initiativ til at etablere et tværsektorielt samarbejde med relevante parter. Det er vigtigt, at koordinering af udskrivningen løbende drøftes og revurderes med formål at styrke den tværfaglige og tværsektorielle indsats overfor patienten i forbindelse med udskrivning. Igennem hele patientforløbet er det vigtigt at inddrage og informere den sindslidende om indsatsen, og med patientens samtykke relevante pårørende. Følgende sikrer, at der sker en koordinering af indsatsen i forbindelse med patientens udskrivning:

 

Samarbejdsmøder

Der afholdes samarbejdsmøder vedrørende patienter, som allerede inden indlæggelsen har kontakt til et professionelt netværk. Møderne afholdes med henblik på en drøftelse af patientens behov efter udskrivning eller behov for justering af tilbud efter udskrivelse.

Udskrivningskonference
Når der i forbindelse med udskrivning skal ske en ny eller ændret indsats vedr. patienten, afholdes der under forudsætning af patientens samtykke en udskrivningskonference med deltagelse af relevante samarbejdspartnere. Udskrivningskonferencen er et netværksmøde med deltagelse af patienten, evt. pårørende og de relevante samarbejdspartnere fra kommunen. De relevante fagpersoner fra kommunen defineres af kommunen og de relevante fagpersoner fra behandlingspsykiatrien defineres af behandlingspsykiatrien. I begge tilfælde ud fra en konkret vurdering af patientens fremtidige behov. Herunder skal det sikres, at personerne ved udskrivningskonferencen har den nødvendige kompetence til at indgå alle aftaler om udskrivningen. Formålet med udskrivningskonferencen er at drøfte og planlægge, hvilken indsats patienten har behov for efter udskrivning. Udskrivningskonferencen afholdes så tidligt i forløbet som muligt og inden færdigmeldingsdatoen og senest 4 dage efter anmodningen om afholdelse. Hvis dette ikke er muligt, skal sygehuset/kommunen redegøre herfor. Jf. endvidere sundhedsaftalen vedr. indlæggelse og udskrivning.

 

Udskrivningssamtale
Den behandlingsansvarlige læge og patientens kontaktperson skal, inden udskrivning fra indlæggelse eller afslutning af det ambulante forløb, afholde en udskrivnings-/afslutningssamtale med patienten og med patientens samtykke eventuelt pårørende.

 

Udskrivningsbrev/-notat
Efter hver indlæggelse sendes epikrisen (udskrivningsbrevet) til egen læge og henvisende læge ved udskrivelsen eller alternativt senest 3 dage efter udskrivelsen. For patienter der skal følges op af egen læge fremsendes epikrisen eller alternativt udskrivningsnotatet ved udskrivelsen eller alternativt inden opfølgningen. I tilfælde af at dette ikke er muligt kontaktes den praktiserende læge telefonisk eventuelt via sekretæren. Jf. endvidere sundhedsaftalen vedr. indlæggelse og udskrivning.

 

Orientering ved uplanlagt udskrivning

Hvis patienten forlader den psykiatriske afdeling uden, at dette er aftalt, orienterer den psykiatriske afdeling, den kommunale kontaktperson samt de pårørende herom, såfremt det efter en individuel vurdering skønnes, at dette er nødvendigt af væsentlig hensyn til patienten eller andre (Jf. Sundhedsloven kap. 9).

 

Udskrivningsaftale og koordinationsplan

I henhold til Psykiatriloven har den behandlingsansvarlige overlæge ansvar for, at der udarbejdes en udskrivningsaftale for patienter, der efter udskrivning fra indlæggelse må antages ikke selv at ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred. Udskrivningsaftalen er en frivillig aftale, der indgås mellem patienten, den psykiatriske afdeling og de relevante myndigheder (praktiserende læge m.v.) og vedrører de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienten efter udskrivning (jf. Psykiatriloven). Hvis patienten ikke vil medvirke til indgåelse af en udskrivningsaftale, har overlægen ansvaret for, at der i samarbejde med relevante myndigheder udarbejdes en koordinationsplan for de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienten.

 

Tvungen opfølgning

Reglerne om tvungen opfølgning består i, at overlægen kan træffe beslutning om, at patienten efter udskrivning skal møde til medicinering. Medicineringen skal foregå på en psykiatrisk afdeling (herunder distriktspsykiatriske lokaliteter). Hvis patienten ikke møder frivilligt til medicinering kan patienten afhentes af politiet med henblik på at blive indbragt til medicinering på psykiatrisk sygehus. Formålet med tvungen opfølgning er at give den forventeligt meget lille gruppe patienter, som er svære at fastholde i medicinsk behandling, mulighed for også efter udskrivning at opretholde et stabilt behandlingsforløb og bedre livskvalitet og dermed forebygge tilbagefald i patientens alvorlige psykiatriske sygdom, hvorved anden anvendelse af tvang (f.eks. tvangsindlæggelse og tvangsfiksering) forebygge.

 

Tværsektorielt samarbejde vedrørende lægeordineret medicin

Hvis kommunen/hjemmeplejen, praktiserende læge eller behandlingspsykiatrien får kendskab til eller mistanke om, at patienten er ophørt med at tage lægeordineret medicin, der administreres via hjemmeplejen, skal relevante samarbejdspartnere kontaktes, hvis det vurderes nødvendigt af væsentligt hensyn til patienten eller andre. Formålet er at forebygge tilbagefald hos patienten samt hindre utilsigtede hændelser (jf. Sundhedsloven kap. 9 og Forvaltningsloven § 27 og 28). 3.2.5

 

Psykiatrisk speciallægebistand
Når borgere i eget hjem, herunder beboere i kommunale, regionale eller private botilbud/opholdssteder, har behov for psykiatrisk udredning og eventuelt efterfølgende behandling, skal den praktiserende læge fremsende en henvisning til Psykiatrien, Region Nordjylland med henblik på stillingtagen til udredning, diagnostik og behandling. Speciallæger i Psykiatrien, Region Nordjylland tager normalt ikke på hjemmebesøg. En undtagelse er oligofreniområdet (personer med vidtgående psykisk/fysisk handicap), hvor Psykiatrien, Region Nordjylland efter henvisning tager på hjemmebesøg, hvis det er muligt samt ved ambulant behandling. Oligofreniområdets speciallægebistand varetager behandlingen af borgere, der bor i botilbud med døgndækning. Øvrige borgere der tilhører oligofreniområdet behandles i den psykiatriske afdeling, der dækker det pågældende optageområde. Ydelserne er omfattet af Sundhedsloven og finansiering finder sted indenfor rammerne af de almindelige finansieringsbestemmelser for sygehusydelser.

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen omfatter borgere fra og med 18 år med sindslidelse.

Formål

Formålet er at koordinere indsatsen i forhold til patienter, der har behov for såvel en socialpsykiatrisk som en behandlingspsykiatrisk indsats. Samt tydeliggøre snitfladen/ arbejdsdelingen. Det drejer sig om følgende områder: • Tværsektorielt samarbejde i forbindelse med udskrivning • Tværsektorielt samarbejde i forbindelse med lægeordineret medicin • Psykiatrisk speciallægebistand

 

Referencer

 

Psykiatriens hjemmeside www.psykiatri.rn.dk.

Aftalen om indlæggelse og udskrivning www.rn.dk