Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Sen abort (2. trimester abort)

Indholdsfortegnelse

 

Formål

Definition

Beskrivelse

Referencer

 

Formål

Instruks vedrørende behandling af aborter i 2. trimester.

 

Definition

 • • Medicinsk provokeret abort ved gestationsalder 12 + 0 uger til 21 + 6 uger.

 • • Missed abortion efter uge 12 + 0 (det er fostrets størrelse som afgør gestationsalder, sædvanligvis sikret ved UL).

 • • Abortus provocatus på medicinsk og social indikation

 

Beskrivelse

 

Formalia

Ved abortus provocatus, efter 12 fulde uger, både på medicinsk og social indikation, skal der søges om tilladelse fra Samrådet

Anmodning til samrådet skal indeholde:

Underskrevet anmodning om svangerskabsafbrydelse, blanket A (evt. Blanket B)

Indikation, SM, GA og patientens forståelse af situationen.

Ved GA > 20 uger: en vurdering af fosterets levedytighed (vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel m.v.)

Kopi af journal og UL skemaer/Astraia udskrift

Forløb

 

Behandling

Dag 1:

 • • Der skrives journal.

 • • Podning for Chlamydia.

 • • Blodtype, hgb og Bac test tages. Evt. Andre blodprøver efter ordination.

 • • Der gives 1 tablet Mifegyne 200 mg. Ved opkastning inden for 1 time herefter gives yderligere 1 tablet Mifegyne 200 mg. Tidsinterval mellem Mifegyne og Cytotec noteres..

 • • Patienten medgives tid til indlæggelse 12 – 48 timer efter indtagelse af Mifegyne. Indlæggelsesdagen aftales med sengeafdelignen.

 • • Som smertebehandling kan anvendes paracetamol og NSAID-præparat.

 

Dag 2:

 • • Patienten møder på sengeafsnittet 12 - 48 timer efter Mifegyne-behandling

 • • Patienten må spise et let morgenmåltid – undgå mælkeprodukter.. Er herefter på flydende kost.

 • • TOKS scoring

 • • Der oplægges Tbl. Cytotec 0,4 mg i fornix posterior, gentages hver 3. time. (Max. X 5 pr. døgn)

 • • Medicinindgift og eksplorationsfund indføres i journalen hver gang.

 • • Smertebehandling:

Paracetamol 1g X 4 + tbl. Ibubrufen 400 mg X 3 /Supp. Bonyl 500 mg X 2 + tbl./inj. Morfin 10 mg PN

 • • Evt. evacuatio uteri. Hvis uterus er velkontraheret, og der er tilladelig blødning og placenta vurderes intakt, er evacuatio uteri ikke nødvendigt. Gør evt. abdominal UL scanning.

 • • Rh-negative kvinder gives rhesus profylakse. (Rhesusprofylakse

 • • Laktationshæmning Tbl. Dostinex 1 mg, ved gestationsalder over 18 + 0.

Hvis patienten ikke har aborteret efter der er oplagt Cytotec x 5, afbrydes behandlingen og ved morgenkonference følgende dag tages stilling til videre behandling..

 

 

Kontraindikation

 • • Tidligere klassisk sectio eller operation, der kan sidestilles hermed

 • • Hjertesygdom

 • • Lever- eller nyreinsufficiens

 • • Glaucom

 • • Aktiv, svær astma. Er astmaen medicinsk velbehandlet, kan Cytotec gives under nøje observation.

 

Psykologhjælp

Psykologhjælp gives med tilskud fra Sygesikringen fra uge 19 + 0, og fra uge 12+0 ved misdannelser Landsforening til støtte ved spædbarnsdød

Henvisning via egen læge.

 

Øverst på formularen

Samtale

 • • Kvinden/parret tilbydes en samtale efter 3- 4 måneder

 • • Har kvinden haft et forløb på Ultralydsafsnittet i Ålborg, hvor der er påvist eller fundet mistanke om kromosomfejl eller fostermalformation, finder samtalen sted hos Ultralydsafsnittets læger.

 • • Kvinder, som har fået udført abortus provocatus på anden indikation end medicinsk via Samrådet, tilbydes efterfølgende samtale ved behov.


Fosterundersøgelse

 • • Obduktion, mikroskopi af placenta:
  Abortus inhibitus, abortus provocatus på grund af kromosomfejl eller fostermalformation.

 • • Kvinden/parret tilbydes undersøgelse af fosteret med henblik på rådgivning om kommende graviditet og med henblik på mulig årsag til forløbet, hvis diagnosen ikke allerede er stillet ( eks. Trisomi 21)

FOSTER SKAL IKKE I FORMALIN

 • • Kvinden/parret skal give samtykke. Ønsker kvinden/parret ikke obduktion af fosteret, kan mikroskopi af placenta også give nogle oplysninger og kan være lettere at acceptere. Denne sendes altid som rutine, efter samtykke med kvinden/parret.

 • • Kromosomundersøgelse:
  Achillessenebiopsi og biopsi af placenta: Skal barnet obduceres, går prøverne med barnet til Patologisk Institut. Skal barnet ikke obduceres, sendes prøverne til Institut for Human Genetik, Århus. Husk at kontakte disse, for at varsle at prøverne sendes.

 

Fosteret efter abort

Begravelse

 • • Fosteret kan begraves, hvis forældrene ønsker det.

 • • Fosteret kan begraves i gravsted eller på særlig plads på kirkegården (ukendtes grav).

 • • Begravelsen skal vanligvis finde sted inden for 1 uge.

 • • Fosteret kan navngives, men ikke døbes.

 • • Ønskes begravelse, udfyldes attesten 'Attest til brug ved nedgravning på kirkegård af en abort'. Aborten defineres her som et foster født før uge 22 + 0 og som ikke giver livstegn fra sig.

 • • Der gives begravelseshjælp fra kommunen.

 • • Præsten kan nægte at medvirke, men det sker sjældent. Hvis det skulle forekomme, kan anden præst kontaktes.

 

Sygehuset tager vare på nedgravningen

Fosteret opbevares i kapellet i mindst 4 uger. Herefter foretages nedgravningen i fælles grav på almen kirkegård (Vestre Kirkegård Thisted). Der er ingen ceremoni forbindelse med nedgravningen – forældrenen kan ikke deltage. Udgifterne betales af sygehuset.

Nedgravningssted registreres af kirkegårdsmyndighederne, og man kan altid få oplysning om stedet ved henvendelse på kirkegårdskontoret.

Hvis kvinden/parret ikke ndenfor 4 uger har meddelt sygehuset hvad der skal ske med fosteret sørger sygehuset automatisk for nedgravningen.

 

Fosteret destrueres

 • • Fosteret brændes som andet sygehusvæv. Dette finder sted i løbet af få dage.

 

Livstegn (Sundhedsstyrelsen retningslinjer)

1. Definition på livstegn:
Ved livstegn forstås: Vejrtrækning, hjerteslag, pulsation i navlesnoren eller tydelige bevægelser. Følger af kompression/dekompression i fødselsvejen, fx i form af meddelt pulsation eller gisp vil kunne fejltolkes som livstegn, hvorfor vurderingen af, om den nyfødte viser livstegn, først bør ske efter fuldstændig fødsel/fremhjælpning er sket, herunder efter eventuelle forsøg på genoplivning.
Det tillægges ikke betydning, om navlesnoren på vurderingstidspunktet er overskåret eller om moderkagen er løsnet.

2. Ved livstegn:
Barnet er levendefødt, såfremt der er mindst ét af ovennævnte livstegn til stede efter, at barnet/fosteret er fuldstændig født eller fremhjulpet. Det gælder uanset fosterets alder og også selv om barnet er født efter abortlovens regler.
At barnet er levendefødt er ikke ensbetydende med, at det er levedygtigt. Et uafvendeligt døende barn vil altid være et levende født barn.

Stillingtagen til et barns levedygtighed vil altid være baseret på en individuel vurdering. Det er lægeansvar at foretage denne vurdering.
Efter dansk lov vil der som udgangspunkt og uanset baggrunden for, at barnet er kommet til verden, også i tilfælde af abortus provocatus, være hjælpepligt i forhold til et levendefødt barn.
Såfremt lægen efter en samlet vurdering finder, at barnet er levedygtigt, skal fornøden behandling iværksættes.
Såfremt det vurderes, at barnet er uafvendeligt døende, skal fornøden omsorg gives.

 

Vejledning om kriterier for levende og dødfødsel efter

Sundhedsstyrelsen

 

”Efter dansk lov vil der som udgangspunkt, og uanset baggrunden for at barnet er kommet til verden, være hjælpepligt i forhold til et levendefødt barn. Såfremt lægen efter en samlet vurdering finder, at barnet er levedygtigt, skal fornøden behandling iværksættes. Såfremt det vurderes, at barnet er uafvendeligt døende, skal fornøden omsorg gives.”

Sundhedsstyrelsen har ikke tidligere præciseret, hvad der skal forstås ved ’fornøden omsorg’. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at fødeafdelingerne selv har gode forudsætninger for at vurdere dette krav, og for at opfylde det. Ved ’fornødent omsorg’ menes at det indebærer mere end blot den sundhedsfaglige behandling. Et barn,

som er uafvendeligt døende efter ekstremt for tidlig fødsel/sen abortus provocatus, bør ikke efterlades, men der bør stilfærdigt være et andet menneske i dets nærhed, indtil livstegn ophører. Ved et protraheret forløb, skal det sikres, at passende lejring eller smertelindring effektueres efter en gentagen jordemoderfaglig

vurdering af behovet.

Hvis kvinden er indstillet på, at barnet skal være hos hende, indtil livstegn ophører, er dette den bedste løsning. Kvinden skal have den nødvendige erfarne plejefaglige observation og støtte. En væsentlig forudsætning for, at dette kan ske så vidt muligt atraumatisk for kvinden er, at hun er tilstrækkeligt forberedt på situationen. Dette skal allerede indgå i en læges overvejelse af, hvilken relevant information, der skal gives til en kvinde, som møder til iværksættelse af medicinsk forbehandling med henblik på sen abortus provocatus. Der bør ikke alene informeres om det mest sandsynlige forløb, men også om, at der evt. kan være livstegn i et kortere eller længere tidsrum. Såfremt kvinden har frabedt sig information, skal dette selvfølgelig respekteres.

 

Referencer

Hindsgavl Guideline 2006. 2. trimesters abort

Region Nordjylland. Abort og sterilisation

 

Nederst på formularen