Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløb og indhold af jordemoderkonsultationen

 

Formål

Instruksen danner et generelt overblik over hvad gravide kvinder/par tilbydes i Thisted Jordemodercenter og udekonsultationerne i Brovst, Nykøbing og Hurup. Instruksen er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for Svangreomsorg” og Fødselsplan i Region Nordjylland

Det understreges, at emnerne for samtalerne bør tage deres primære udgangspunkt i de individuelle behov, som kvinden og parret har.

 

Beskrivelse

Oversigt - uge for og varighed af jordemoderkonsultationerne

 

Førstegangsfødende

Flergangsfødende

Uge 10 – 15

60 min.

60 min.

Uge 21

20 min.

20 min.

Uge 29

20 min.

20 min.

Uge 35 (1. gangsfødende)

20 min.

-

Uge 36 (flergangsfødende)

-

20 min.

Uge 37 (førstegangsfødende)

20 min.

-

Uge 39

20 min.

20 min.

Uge 40-41

20 min.

20 min.

Efterfødselssamtale

 

 

 

Uge 10-15 (første og flergangsfødende) – 60 minutter

Før konsultationen

Den gravide har fået tilsendt en indkaldelse til første jordemoderkonsultation og en forløbsplan i e-Boks om indholdet af jordemoderbesøgene, så den gravide og hendes partner ved, hvad de kan forvente og hvad de kan bruge eksempelvis jordemoderen til. I forløbsplanen findes også link til diverse pjecer i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.


Emner for samtalen

Det primære fokus for den første jordemoderkonsultation er på samtale med kvinden/parret om de forskellige aspekter ved graviditeten.


De forandringer graviditeten medfører

 • • Graviditetens udvikling og tanker om forældredannelse

 • • Graviditetsgener typiske for denne periode

 • • Kroppens forandringer og kvindens kropsopfattelse

 • • Parforholdet

 • • Seksualitet. Drøftelsen tager udgangspunkt i pjecen ”Baby på vej – sexlivet før og efter fødsel”

 

Tidligere fødsler

 • • Hos flergangsfødende: samtale om tidligere graviditet, fødsel, ammeerfaring og barselperiode – som føres ind i NordEPJ.

 

Der optages generel anamnese, herunder udfyldes konsultationsdelen i NordEPJ. Tjek, at forskrevne oplysninger er korrekte.

 • • Udfylde allergi/intolerans. Henvisning til forvagt i forbindelse med misdannelsesscanning, hvis der er CAVE medicin, som skal lægges ind.

 • • Foretage KRAM screening.

 

Sunde vaner

Kostvejledning

 • • Kostvejledning med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som de fremstår i pjecen ”Sunde vaner – før, under og efter graviditet”, som gennemgås med den gravide.
   

Rygning

 • • Hvis den gravide eller hendes partner ryger, opfordres og henvises til rygestopforløb i kommunen.

 • • Gravide, der ikke vil/ikke kan holde op med at ryge, opfordres til at nedsætte forbruget.

 • • Hvis en eller begge ryger, opfordres de til at holde hjemmet røgfrit, så der kun ryges udenfor.
   

Alkohol

 • • Der spørges ind til, hvordan man har det med alkohol i den gravides familie. Sundhedsstyrelsen anbefaler at gravide helt afholder sig fra at drikke alkohol.

 • • Ved behov informeres om det regionale Familieambulatorium, som er et tilbud til gravide med nuværende eller tidligere risikoforbrug eller misbrug af alkohol, medicin og/eller narkotika.

 

Motion

 • • Gravide anbefales at være moderat fysisk aktive i 30 minutter om dagen (eksempelvis svømning, cykling, gåtur og tag trappen).

 • • Konditionstræning (på moderat niveau) må gerne påbegyndes eller fortsættes i graviditeten.

 • • Alle kvinder vejledes i bækkenbundstræning, herunder fordelene ved dette. Knib sammen før bækkenbunden belastes (nys, løft, host, hop osv.).

 

Arbejdsmiljø

 • • Ved behov drøftes den gravides arbejdsmiljø. Hvis jordemoderen vurderer, at der er arbejdsmiljømæssige problemer, rådgives den gravide til at tage kontakt til sin arbejdsgiver, der har pligt til at sørge for, at den gravide bliver omplaceret eller på anden måde undgår den skadelige påvirkning på arbejdspladsen. I tvivlstilfælde henvises til vurdering ved Arbejdsmedicinsk Klinik.

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Urinstix for glucose og protein

 • • Måling af blodtryk

 • • Der er ingen faglig begrundelse for udvendig undersøgelse og/eller lytning med doptone, hvorfor disse ikke tilbydes (indtil fuldgåede 16 uger).


Øvrige informationer/udlevering af pjecer

 • • Label med kontaktoplysninger på kons-jordemoderen, sekretær og føde - og barselsgang påsættes den gravides vandrejournalkuvert – så parret ved, hvor de skal henvende sig og hvem de går til jordemoder hos. Kons-jordemoderen er samtidig kvindens/parrets sundhedsfaglige kontaktperson.

 

 • • Der udleveres label med henvisning til pjecer på sygehusets hjemmeside:

 • • Sunde vaner – før, under og efter graviditeten

 • • Hvornår kan du forvente at mærke liv?

 • • Gravid? Kend kemien

 • • Baby på vej? Gode råd om kemi og graviditet

 • • Tilbud om fødselsforberedelse til alle.

 • • Information om ”FIF til fødsels- og forældreforberedelse” – i de kommuner, hvor det findes.

 • • I kommuner med tilbud om graviditetsbesøg fra sundhedsplejersken orienteres der om dette.

 

Oplysninger til Sundhedsplejen

Oplysninger om graviditeten sendes via sekretær i korrespondancebrev til sundhedsplejen med den gravides samtykke. Konsultationsjordemoder er ansvarlig for at indhente samtykke og noterer i jordemodernotat
”+ samtykke til adm. opl. til sundhedspl.”

 • • Administrative oplysninger er:

 • den gravides navn,

 • adresse, mobilnummer

 • cpr. nr,

 • para,

 • terminsdato

 • I de kommuner, hvor der tilbydes ”FIF til Fødsel og Forældreskab” tilføjes endvidere nr. på FIF-hold.
   

Sårbarhedsscreening

Alle gravide par ”sårbarhedsscreenes” ved jordemoderkonsultationen jævnfør Region Nordjyllands og de hertil hørende kommuners ”Interviewguide” samt ”Drejebog Screening Sårbare gravide”. Se bilag.

Ved behov indkaldes til teamsamtale med sundhedsplejerske via korrespondancebrev til sundhedsplejen i pågældende kommune og standardtekst: Frasen vedr. teamsamtale sårbare gravide indsættes og udfyldes.

 

Uge 21 (første- og flergangsfødende) – 20 minutter

Formål og emner for samtalen

 • • At drøfte kvindens og familiens trivsel og eventuelle spørgsmål efter scanning

 • • Fornemmelse af at mærke liv.

 • • Typiske graviditetsgener

 • • Faresignaler såsom udflåd, tyngdefornemmelse, blødning og smerter

 • • Jordemoderen støtter og vejleder i forhold til de fysiske og mentale forandringer

 • • At foretage risikoopsporing af præeklampsi, diabetes og truende for tidlig fødsel

 • • At give opbakning til livsstilsændringer ved behov

 • • At støtte tilknytningen mellem forældre og barn

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Lytte til fostrets hjertelyd

 • • Blodtryksmåling

 • • Urinstix for glukose og protein

 • • Vejning og ved behov rådgivning om vægtøgning, kost og fysisk aktivitet

 

Øvrige informationer/udlevering af pjecer

 • • Som forberedelse til næste jordemoderbesøg i uge 29:

 • • ”Amning- en tryg start” udleveres.

 • • Mind parret om at overveje spørgsmålene om amning – som forefindes i forløbsplanen.

 • • Flergangsfødende oplyses om amb. fødsel efter ukomplicerede forløb.

 

Teamsamtale

 • • Evt. teamsamtale med sundhedsplejerske anholdes i forbindelse med konsultationen i uge 21. I så fald afsættes 60 min. Jdm. sender med parrets mundtlige samtykke referat til sundhedsplejen via korrespondancebrev

Uge 29 (første- og flergangsfødende) – 20 minutter

Emner for samtalen

 • • Der spørges til den gravides velbefindende og parrets trivsel og oplevelse af graviditeten – både fysisk og psykisk.

 • • Fysiske belastninger drøftes (eksempelvis plukveer). Kvinden vejledes i, hvad der er normalt og unormalt med henblik på at forebygge for tidlig fødsel. Hvis en fraværsmelding er aktuel, henvises der til egen læge.

 • • Alle gravide spørges om fosterbevægelser og vejledes i at reagere ved mindre liv eller andre væsentlige forandringer.

 • • Opfølgning på evt. livsstilændringer

 • • Opfølgning på evt. samarbejde med kommune om støtteforanstaltninger.


Amning

 • • Der spørges ind til ønsker og forventninger til amning.

 • • Hvis den gravide ønsker at amme, tages der udgangspunkt i pjecen Amning en tryg start med fokus på de 4 hovedbudskaber (De fire H’er)
  - 1. Hud mod hud,
  - 2. Hyppig amning, mindst 8 gange i døgnet
  - 3. Hav det godt: God placering af mor og barn
  - 4. Hjælp hinanden: Amning – en fælles forældreopgave.

 • • Hvis kvinden er uafklaret, forsøges årsagerne til dette afdækket.

 • • Hvis kvinden ikke ønsker at amme, bør jordemoderen sikre, at hun gør det på et velinformeret grundlag. (jævnfør ammepolitikken) Der oplyses om muligheden mælkestoppende medicin, men også muligheden for konservativ behandling.

 • • Flergangsfødende med tidligere komplicerede ammeforløb og gravide brystopererede tilbydes individuel ammesamtale med IBCLC uddannet jordemoder eller sygeplejerske. Den gravide udfylder henvisningssedlen, som lægges i mappen ”Ammesamtaler” på fødegangen, hvorefter den gravide indkaldes.

 • • ”Ammesamtale” i NordEPJ udfyldes med relevante punkter.

 

Barselsplan i NordEPJ udfyldes

 • • Orientering om ambulant fødsel for flergangsfødende med ukompliceret forløb.

 • • Tilbud om 3 dages barselsophold for førstegangsfødende.

 • • Parret informeres om tilbud i forbindelse med henholdsvis barselsophold og ambulant fødsel.

 • • Der informeres om anbefalede besøgstider og label påsættes den gravides kuvert.

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Udvendig undersøgelse (fostervækst, SF-mål og hjertelyd).

 • • Blodtryksmåling.

 • • U-stix for glucose og protein

 • • Der tilbydes vejning.

 • • OBS: Rh D negative gravide – er der kommet svar på type på barnet?

 

Uge 35 (førstegangsfødende) og uge 36 (flergangsfødende) – 20 minutter

Emner for samtalen

Parrets trivsel

 • • Der spørges ind til den gravides velbefindende og parrets trivsel.

 

Fødselssamtale

 • • Der spørges ind til parrets tanker og spørgsmål om den forestående fødsel. Evt. med udgangspunkt i den fødselsforberedende undervisning, som parret har deltaget i. Ved behov kan der rådgives om forskellige forhold ved fødslen, herunder vejrtrækning, afspænding, fødslens stadier, smertehåndtering, fødsel i vand og de eventuelle indgreb, der kan ske under en fødsel.

 • • Ønsker/forventninger og bekymringer skrives ind under ”Forventninger/aftaler til fødsel og barsel” i NordEPJ

 • • I samtalen bør indgå, at fødsler er forskellige, og at der altid er en vis sandsynlighed for, at det kan blive nødvendigt at afvige fra det ønskede og planlagte

 • • Der orienteres om Sundhedsstyrelsens anbefaling af forebyggende injektion af syntocinon efter fødslen samt k-vitamin til barnet.

 • • Der orienteres om, at ældre børn med behov for pasning, ikke kan medbringes på fødegangen.


OBS:

Ved BMI ≥35 ses den gravide i Obstetrisk Ambulatorium i uge 36 med henblik på vægtskanning og fosterstilling.

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Udvendig undersøgelse (fostervækst, SF-mål og hjertelyd). Hvis barnet ikke er i hovedstilling, henvises til ultralydsscanning og evt. vendingsforsøg. Vendingsforsøg skal helst foregå lige omkring grav. uge 36

 • • Blodtryksmåling.

 • • U-stix.

 • • Der tilbydes vejning.

 

Uge 37 (førstegangsfødende) – 20 minutter

Emner for samtalen

 • • Der spørges ind til parrets nuværende trivsel og tanker om fødslen, herunder eventuel udvikling siden sidst.

 • • Evt. graviditetsgener og risikosignaler i slutningen af graviditeten

 

Efterfødselssamtale

 • • Der oplyses om, at der tilbydes efterfødselssamtaler på barselsgangen i dagene efter fødslen til førstegangsfødende. Ambulant fødende har mulighed for at tale fødslen igennem ved det ambulante besøg i forbindelse med PKU og hørescreening. Derudover kan fødende på Sygehus Thy Mors ønske samtale med fødejordemoderen ved at aflevere sedlen om efterfødselssamtale.

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Udvendig undersøgelse (fostervækst, SF-mål, fosterstilling og hjertelyd)

 • • Vurdering af fosterstilling. Ved behov henvises til ULS og evt. vending

 • • Blodtryksmåling.

 • • U-stix for protein og glucose

 • • Der tilbydes vejning.

 

Yderligere information/udlevering af pjecer

 • • Information om undersøgelser af den nyfødte, herunder K-vitamin-indgift efter fødslen samt PKU og hørescreening

 • • Pjecer på Fødegangens hjemmeside:

 • • ”Høreundersøgelse af nyfødte”

 • • ”Til forældre – Blodprøve fra nyfødte” (information om PKU)

Uge 39 (første- og flergangsfødende) – 20 minutter

Emner for samtalen


Trivsel

 • • Der spørges ind til den gravides velbefindende og om der er emner, parret har behov for at drøfte.

 

Fødsel

 • • Der spørges ind til, om den gravide har uafklarede spørgsmål i forbindelse med fødslen.

 • • Parret forberedes på de muligheder, som de vil blive præsenteret for ved graviditet ud over de 40 uger.


Undersøgelser ved konsultationen

 • • Udvendig undersøgelse (fostervækst, SF-mål, fosterstilling og hjertelyd).

 • • Blodtryksmåling.

 • • U-stix for glucose og protein

 • • Der tilbydes vejning.

 

OBS - I forhold til procedurer for p.p. med: Kvinder med alder ≥40 år, kvinder med BMI ≥35 og kvinder med GDM (ikke insulinkrævende). Kvinden kontakter svangreambulatoriet efter uge 40+0 med henblik på tid i sv.amb senest uge 40+6 og tid til igangsættelse senest uge 41+0.

 

Uge 40-41 (første- og flergangsfødende) – 20 minutter

Kvinder med ukompliceret graviditet går til jordemoderkontrol mellem uge 40+4 til og med uge 41+2. Der tilbydes hindeløsning til både første- og flergangsfødende, ved GA 40+ og hvis forholdende er til det. Det skal dog afstemmes med fødegangen, om der er kapacitet nok til at modtage gravide, der har fået foretaget hindeløsning.

Ved grav.prolong scanning 41+3 tilbydes hindeløsning på fødegangen til både første- og flergangsfødende.

Kvinden kontakter selv svangreambulatoriet uge 41+0 og bestiller tid til grav. prolong scanning 41+3 og der tilbydes p.p.med uge 41+5. Informationsseddel udleveres.


Emner for samtalen

Trivsel

 • • Der spørges ind til parrets generelle trivsel og om der er emner, de har behov for at drøfte.

 

Fødsel

 • • Der spørges til, om den gravide ar uafklarede spørgsmål i forbindelse med fødslen og det at have passeret terminsdatoen. Det understreges, at der stadig er stor sandsynlighed for, at kvinden føder spontant.

 • • Information og henvisning til grav.prolong-procedurer på sygehuset.

 • • Fordele og ulemper ved igangsætning drøftes med parret.

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Udvendig undersøgelse (fostertilvækst, SF-mål, fosterstilling og hjertelyd.

 • • Eventuel vaginal eksploration.

 • • Blodtryksmåling.

 • • U-stix.

 • • Der tilbydes vejning.

 

Efterfødselssamtale (tilbud til alle)

Kontakt efter fødslen

 • • Alle indlagte barselskvinder kontaktes af en jordemoder efter fødslen. Fødselsforløbet gennemgås og der gøres opmærksom på den udleverede seddel til brug ved evt. ønske om samtale med fødejordemoderen.

 • • Ambulant fødende tilbydes ovenstående ved PKU/hørescreening på 3. dagen.

 • • Der skal være særskilt opmærksomhed på fødende, som har været udsat for potentielt traumatiserende forløb, samt fødende, der giver udtryk for, at fødslen har været traumatisk. Der henvises til samtale ved fødselslægen, som evt. har deltaget i forløbet.

 

Efterfødselssamtalens indhold

 • • Efterfødselssamtalens indhold fastlægges ud fra kvindens/parrets behov og ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 • • Samtalen tager udgangspunkt i kvindens og hendes partners oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperiode. Jordemoderen kan bidrage til at nuancere kvindens/parrets opfattelse af forløbet, I løbet af samtalen afklares eventuelle spørgsmål i relation til selve fødejournalen.

 • • Der spørges til kvindens fysiske restitution og opfordres til bækkenbundstræning.

 • • Såfremt familien ønsker en yderligere uddybning eller forklaring af forløbet, kan den sættes i kontakt med relevante faggrupper.

 

Referencer

Anbefalinger for svangreomsorgen, 2021. Sundhedsstyrelsen.