Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Casekatalog vedr. ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler

Beskrivelse

- En vejledning til medarbejdere, der arbejder med udlevering, finansiering og instruktion mv. i brug af behandlingsredskaber og hjælpemidler i de nordjyske kommuner og i Region Nordjylland

Indledning

 

Regionsråd og kommunalbestyrelser skal på hjælpemiddelområdet indgå aftaler, som skal bidrage til at sikre sammenhængende forløb for personer, der har behov for hjælpemidler eller behandlingsredskaber.

 

Den administrative styregruppe for sundhedsaftalerne har i forbindelse med opfølgning og udvikling af sundhedsaftalerne nedsat en faglig følgegruppe for hjælpemidler.

 

Den faglige følgegruppe har blandt andet til opgave at sikre videreudvikling af aftalen for hjælpemiddelområdet med hensyn til at afklare snitflader og gråzoner mellem kommuner og Regionen, herunder

 

 • • Eksemplificere elementer i det praktiske arbejde på hjælpemiddelområdet

 • • Tolkning af hjælpemiddelområdet, særligt i forhold til afgrænsninger i ”Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet” af 21. december 2006.

 

Cirkulærets formål er at definere, hvad behandlingsredskaber er og at afgrænse disse i forhold til afgrænsende kategorier af redskaber og hjælpemidler. Størst betydning har skillelinien mellem behandlingsredskaber, som regionen skal betale, og hjælpemidler, som oftest skal betales af kommunerne og i sjældnere tilfælde af borgeren selv.

 

Cirkulæret giver anledning til mange gråzoneproblematikker såvel i forhold til sondringer mellem varige og ikke-varige hjælpemidler som i forhold til afgrænsninger mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber. Det kunne derfor være ønskeligt med en facitliste, som man kan slå op i ved tvivlstilfælde.

 

Da det ikke er praktisk muligt detaljeret at opregne behandlingsredskaber og hjælpemidler, og da der i praksis kan forekomme tvivlstilfælde, fx hvor et redskab kan være såvel et behandlingsredskab som et hjælpemiddel, har parterne udarbejdet et casekatalog, som skal være en vejledning for relevante medarbejdere i kommunerne og regionen (sygehuse, praktiserende læger m.fl.).

 

Kataloget og casene er på ingen måder udtømmende, men skal alene ses som en hjælp i det daglige arbejde til at tolke cirkulæret. Hensigten er at opgaven skal løses bedst muligt for borgeren/patienten, således at borgeren undgår at komme i klemme og lande mellem to stole. Der er således flere steder i casekataloget, hvor vi opfordrer til, at der indgås aftaler, som gør det nemmere for borgeren, hvorefter ansvar og betalingsspørgsmålet efterfølgende må afklares mellem de involverede parter/myndigheder slettes denne tekst boks

 

Casekataloget skal løbende opdateres i forhold til udviklingen på området og udbygges med relevante principielle cases, som kan hjælpe til afklaring af ansvarsfordelingen imellem kommunerne og regionen.

 

Det skal bemærkes, at der tidligere har været indgået særaftaler vedr. arbejdsdeling i relation til hoftepakker. Disse aftaler er nu opsagte, så disse patienter vurderes efter samme kriterier som alle andre i forhold til behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber.

Beskrivelse af de enkelte kategorier

 

1:Behandlingsredskaber

Behandlingsredskaber herunder kropsbårne redskaber, som A) patienten forsynes med som led i behandling på sygehus eller i speciallægepraksis, der efter aftale med sygehusvæsenet varetager opgaver for dette, eller B) patienten forsynes med som led i eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved sygehusbehandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat. Følgende redskaber kategoriseres herefter som behandlingsredskaber:

1.1.1.Kropsbårne hjælpemidler og apparatur, som indopereres som led i behandlingen på sygehus/speciallægepraksis. Eksempelvis pacemakere, endoproteser og trachealkanyler.

1.1.2.Kropsbårne hjælpemidler og apparatur, som ordineres som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, og hvor patientens anvendelse af hjælpemidlet/apparaturet typisk er under kontrol af sygehuset eller speciallægepraksis indtil tilstanden er stationær. Eksempelvis lungebehandlingsudstyr og orthoser, skinner, bandager, korsetter, (midlertidig stomiudstyr ex. i forbindelse med strålebehandling, med henblik på tilbagelægning efter endt behandling)

 

Vedrørende formuleringen "hvor patientens anvendelse af hjælpemidlet/apparaturet typisk er under kontrol af sygehuset eller speciallægepraksis indtil tilstanden er stationær" skal følgende præciseres: 1) Patienten bliver kontrolleret på sygehuset eller i speciallægepraksis for den specifikke tilstand som hjælpemidlet/apparaturet er rettet imod. 2) Det er den tilstand, som hjælpemidlet/apparaturet er rettet imod, der skal kunne betegnes som stationær. Om tilstanden kan betegnes som stationær, afgøres ved en lægefaglig vurdering foretaget på sygehuset/i speciallægepraksis.

1.1.3.Apparatur, som ordineres som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, og som anskaffes til midlertidigt eller permanent brug i hjemmet, og hvor A) patienten har fået undervisning i brug af apparaturet på sygehus eller i speciallægepraksis, eller B) hvor patientens anvendelse af apparaturet er under en vis kontrol af sygehus eller speciallægepraksis. Eksempelvis iltapparater og insulinpumper.

 

Det bemærkes, at sygehusvæsenet er forpligtet til at betale for de nødvendige personaleressourcer, der knytter sig til den daglige brug af respiratorer og dialyseapparater i hjemmet.

 

1.1.4.Hjælpemidler og apparatur, som patienten efter sygehusets vurdering har behov for, imens patienten venter på sygehusbehandling. Eksempelvis albuestokke og kørestole.

 

Da der er tale om hjælpemidler og apparatur, som sygehuset skal finansiere, må sygehuset ved forundersøgelsen vurdere, om patienten har behov for behandlingsredskabet, og i givet fald hvilket.

 

2:Hjælpemidler og forbrugsgoder (Lov om Social Service)

I henhold til § 112, stk. 1, og § 113, stk. 1, i Lov om Social Service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet

1.i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2.i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3.er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

 

Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

For at få støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder efter Lov om Social Service skal funktionsevnen være varigt nedsat. Dette betyder, at der ikke inden for en overskuelig tid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Normalt vil lidelsen være en belastning for ansøgeren resten af livet.

Hjælpemidler og forbrugsgoder efter Lov om Social Service ydes uden hensyn til personens alder, indtægts- og formueforhold.

Som eksempler på hjælpemidler bevilget efter § 112, stk. 1, i Lov om Social Service kan nævnes kørestole, høreapparater og ortopædisk fodtøj.

Det er en forudsætning for støtte efter Lov om Social Service, at hjælpemidlet og forbrugsgodet ikke kan bevilges efter anden lovgivning, f.eks. Sundhedslovgivningen.

.

3:Behandlingsredskaber/ Hjælpemidler i forbindelse med genoptræning:

3.1. Genoptræning under indlæggelse:

Træning af en patient under indlæggelse på sygehus er en integreret del af sygehusydelsen, og de behandlingsredskaber eller hjælpemidler, der måtte være brug for i den forbindelse, skal leveres og finansieres af sygehuset (regionen).

 

3.2. Genoptræning efter udskrivelse:

3.2.1. Kommunen har myndighedsansvaret for genoptræningen efter udskrivning fra sygehus. I det omfang genoptræningen skal foregå på et sygehus (specialiseret genoptræning), har regionen driftsansvaret for genoptræningen, mens kommunen har myndighedsansvaret.

Af det nævnte følger:

I de tilfælde, hvor en person efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, skal kommunen afholde udgifterne hertil og herunder udgifterne til de hjælpemidler, der ordineres patienten som led i genoptræningen. Det er ligeledes kommunens opgave at tilvejebringe, hjælpemidlerne der skal bruges til genoptræningen.

Da der er tale om genbrugshjælpemidler, der stilles til rådighed som led i genoptræningen, og som kommunen skal finansiere, må kommunen forlods vurdere, hvilke typer af hjælpemidler patienten har behov for, for at iværksætte genoptræningen i kommunalt regi.

 

3.2.2. Specialiseret ambulant genoptræning efter udskrivelse:

I de tilfælde, hvor en person efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for specialiseret, ambulant genoptræning, der forudsætter et sygehus' ekspertise og tilbydes på et sygehus, skal sygehuset levere de nødvendige behandlingsredskaber eller hjælpemidler hertil.

4:Midlertidige hjælpemidler i øvrigt.

Efter overenskomst vedrørende speciallægehjælp, indgået mellem Sygesikringens Forhandlingsnævn/Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger, kan speciallæger efter nærmere fastsatte retningslinier ordinere hjælpemidler på regionens regning. Disse retningslinier fremgår af regler under hvert enkelt speciale i overenskomstens specielle del.

Hjælpemidler bevilges ikke alene i henhold til sundhedsloven og lov om social service. Inden for andre sektorer findes der ligeledes regler om ydelse af hjælpemidler:

 Uddannelsessektoren. Der kan eksempelvis ydes teleslynge til hørehæmmede eller punktskriftmaskine til blinde og svagsynede.

 Beskæftigelsessektoren. Der kan eksempelvis ydes arbejdsredskaber, der kompenserer for begrænsninger i arbejdsevnen, f.eks. en særlig arbejdsstol.

 

4.1.Såfremt et apparatur, behandlingsredskab eller hjælpemiddel ikke falder ind under en af de ovennævnte kategorier, må dette typisk betales af borgeren selv.

 

 

http://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=11065

 

Indholdsfortegnelse

Skema over arbejdsdeling5

Skema over arbejdsdeling6

Case 1: Knæalloplastik operation7

Skal tilføjes link til ansøgningsskemaet til varige hjælpemidler.8

Case 2: Total hoftealloplastik8

Case 3: Peroneus parese i forbindelse med kompliceret hoftealloplastik operation9

Case 4: Ordineret respirator til hjemmebrug10

Case 5: Behov for C-PAP apparat10

Case 6: Sportsskade – operation og genoptræningsplan11

Case 7: Sportsskade uden operation12

Case 8: Multiple frakturer. Operation, specialiseret / almen ambulant genoptræning13

Case 9: Dehydrering, udskrives med midlertidige hjælpemidler.14

Case 10: Ordineret hjemmedialyse14

Case 11: Kronisk lymfeødem – kompressionsapparatur, hjælpemiddel15

Link til afgørelsen16

Case 12: Kronisk lymfeødem – kompressionsapparatur, behandling17

Link til ansøgningsskema + principafgørelse17

Case 13: Kronisk skinnebenssår - hjemmesygepleje17

Case 14: Knæartrose – ikke kendt af hjemmeplejen18

Case 15: Midlertidige hjælpemidler til patienter uden kontakt til sygehus.19

Case 16: Patient til undersøgelse i speciallægepraksis – ordineres albuestokke.20

Case 17: Kompressionsstrømper – varigt behov.21

Case 18: Lift21

Case 19: Senge22

Case 20: Decubitus profylakse – ikke terminal patient23

Case 21: Decubitus profylakse – terminal patient23

Case 22: Hoftenær fraktur24

Case 23: Skadestuebesøg, patienten får genoptræningsplan til egentræning.25

Case 24: Patient lader sig operere for egen regning/forsikringsselskabets regning på privathospital26

Case 25: Patient henvist til privathospital efter udvidet frit sygehusvalg – henvises til specialiseret genoptræning26

Case 26: Henvist til privathospital efter udvidet frit sygehusvalg – henvises til 1) almen genoptræning 2) Ingen genoptræning27

Case 27: Bækkenløsning - trochanterbælte og andre hjælpemidler28

Case 28: Kugledyne29

Case 29: Diabetes - Insulinbehandling30

Case 30: Diabets – Blodsukkermåling, apparat med taleenhed31

Case 31: Diabetes - tabletbehandling31

Case 32: Diabetes: Tabletbehandling kombineret med insulin eller andet godkendt injektionspræparat32

Case 33: Katetre og Bleer– henvist til yderlig undersøgelse33

Case 34: Katetre og Bleer– midlertidig behov, ej yderlig undersøgelse33

Case 35: Katetre, bleer og stomihjælpemidler– midlertidig behov, følge af operation34

Case 36: Katetre, Bleer og stomiartikler – Varig lidelse35

Case 37: Ernæringspræparater35

Case 38: Sonde og tilbehør til sondeernæring36

Case 39 : Sårbehandling med vacuum sug37

Case 40: Håndledsskinne38

 

Skema over arbejdsdeling[1]

 

Variationer over hjælpemidler

Vurdering

Ansvarlig

Betaling

(vedligeholdelse og reparationer)

Instruktion

1. Behandlingsredskaber (cirkulære afsnit 2.1)

 

 

 

 

1.1 - indopereret (cirkulære afsnit 2.1.1)

Region

Region

Region

Region

2.1.2 – ordineret som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis mv., og hvor patienten er under kontrol af sygehuset eller speciallægepraksis for den lidelse hjælpemidlet retter sig mod indtil tilstanden er stationær (cirkulære afsnit 2.1.2)

 

Region

Region

Region

Region

2.1.3 – Apparatur ordineret som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis mv. eller som fortsættelse af iværksat behandling og hvor patienten har fået undervisning i brug af apparatet på sygehus eller i speciallægepraksis eller hvor apparatet er under en vis kontrol af sygehus eller speciallægepraksis. Både til midlertidig og varigt brug i hjemmet (cirkulære afsnit 2.1.3)

 

Region

Region

Region

Region

2.1.4 – hjælpemidler og apparatur, som patienten efter sygehusets vurdering har behov for, imens patienten venter på sygehusbehandling (cirkulære afsnit 2.1.4)

 

Region

Region

Region

Region

2.2. Varige hjælpemidler (cirkulære afsnit 2.2)

 

 

 

 

 

Til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 

Kommune

Kommune

Kommune

Kommune

2.3. Hjælpemidler (hjemmesygepleje,

Sundhedsloven) (cirkulære afsnit 2.3)

 

 

 

 

 

Hjemmesygepleje og sygeplejeartikler, når patienten modtager hjemmesygepleje

Kommune

Kommune

Kommune

Kommune

Når patienten ikke modtager hjemmesygepleje

Den behandlende læge

Borger

Borger

Den behandlende læge

2.4. Hjælpemidler og behandlingsredskaber i forbindelse med genoptræning, [2]GOP Sundhedsloven (cirkulære afsnit 2.4)

 

 

 

 

2.4a. Under indlæggelse

 

Region

Region

Region

Region

Skema over arbejdsdeling[3]

 

Variationer over hjælpemidler

Vurdering

Ansvarlig

Betaling

(vedligeholdelse og reparationer)

Instruktion

2. 4b. Ikke-varige hjælpemidler plus behandlingsredskaber som led i specialiseret træning i sygehusregi, [4]GOP Sundhedsloven (cirkulære afsnit 2.4)

 

 

Region

Region

Region

Region

2.4c. Ikke-varige hjælpemidler som led i almen træning i kommunalt regi efter udskrivning , [5]GOP Sundhedsloven (cirkulære afsnit 2.4)

(§ 140).

Region i forbindelse med udskrivning,

 

herefter kommune

 

Kommune

 

 

 

 

 

Kommune

 

 

 

 

 

Region i forbindelse med udskrivning.

 

herefter kommune

 

 

 

.

2.4d. Ikke-varige hjælpemidler som led i egen træning efter udskrivning , [6]GOP Sundhedsloven (cirkulære afsnit 2.4)

(§ 140).

 

Med genoptræningsplan

 

 

 

 

 

Uden genoptræningsplan

 

 

 

 

 

 

Region i forbindelse med udskrivning, herefter kommune

 

Borger

 

 

 

 

 

 

Kommune

 

 

 

 

 

Borger

 

 

 

 

 

Kommune

 

 

 

 

 

Borger

 

 

 

 

 

Region i forbindelse med udskrivning, herefter kommune

 

Udleverende leverandør.

2.5. Hjælpemidler i øvrigt (cirkulære afsnit 2.5)

 

 

 

 

 

Ikke-varige hjælpemidler uden sygehuskontakt – herunder ikke-varige hjælpemidler, hvor der ventes på forundersøgelse på sygehus

Praktiserende læge, fysioterapeut m.v.

Borger

Borger

Borger

Praktiserende læge, fysioterapeut m.v.

Borger

 

 

Case 1: Knæalloplastik operation

Cirkulære pkt. 2.1.2 & pkt. 2.5

 

Skema pkt. 2.1.2 og pkt. 2.5

Case –

beskrivelse / forløb

2.1.2

En borger gennemgår en planlagt knæalloplastik operation. Der er planlagt kontrol efter knæalloplastik operation.

 

2.5

Samtidig er borgeren alment svækket, fx. på grund af en lungebetændelse, og har i en periode brug for en transport kørestol. Kørestolen er ikke en del af behandlingen, men borgeren har et behov for et midlertidigt hjælpemiddel pga. en almen svækkelse.

 

 

 

 

Ansvar for myndighedsvurdering

Region

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

2.1.2

X

Hjælpemiddel

2.5

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

2.1.2 Fx. albuestokke eller rollator

2.5 Transport kørestol

2.1.2 Region

2.5 Udleverende leverandør

 

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 Region

2. 5 Udleverende leverandør eller borger selv

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2 Region

2. Udleverende leverandør

Ansvar for finansiering

2.1.2 Kommune

2.5 Borger

Andet/specielt

Det er regionens opgave, så længe patienten går til kontrol, og så længe der er tvivl om varigheden. Hvis tilstanden bliver varig, kan patienten ansøge kommunen om hjælpemidlet efter §112 i Lov om Social Service.

 

Skal tilføjes link til ansøgningsskemaet til varige hjælpemidler.

Case 2: Total hoftealloplastik

Cirkulære pkt. 2.1.2, 2.2 og 2.5.

 

Skema pkt. 2.1.2, 2.2 og 2.5.

Case –

beskrivelse/forløb

2.1.2

En patient bliver indlagt til hoftealloplastikoperation. Der er planlagt kontrol efter operation. Denne patientgruppe har som udgangspunkt ikke behov for hjælpemidler ud over ganghjælpemiddel. I de tilfælde, hvor ganghjælpemiddel ikke er tilstrækkeligt, vurderes hjælpemiddelbehovet.

 

2.2 Efter x måneder postoperativt vurderes behov for varige hjælpemidler.

 

2.5

Patienten afsluttes fra sygehus ved udskrivelsen uden genoptræningsplan.

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Region
2.2. Kommune

2.5. Region er forpligtiget til at vejlede patienten i selv at købe hjælpemidler til midlertidigt brug.

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

2.1.2

X

Hjælpemiddel

2.2, 2.5

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

2.1.2. F.eks. stokke, strømpepåtager, toiletforhøjer

 

2.2. F.eks. rollator, stokke, toiletforhøjer

 

2.5. F.eks. stokke, strømpepåtager, gribetang, langt skohorn

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2 Region

2.2 Kommune

2.5 Udleverende leverandør

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 Region

2.2 Kommune

2.5 Patienten selv

Holdbarhed

Genanvendelig

 

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2 Region

2.2 Kommune

2.5 Udleverende leverandør

Ansvar for finansiering

2,1,2 Region

2.2 Kommune

2.5 Patient

Andet/specielt

Der vil være tilfælde, hvor borger selv skal anskaffe sig et hjælpemiddel. Sygehuset er forpligtiget til at give borger vejledning i at købe produkter, der er eget ansvar.

 

 

Case 3: Peroneus parese i forbindelse med kompliceret hoftealloplastik operation

Cirkulære pkt. 2.1.2.

Skema pkt. 2.1.2

Case –

beskrivelse / forløb

2.1.2

En patient pådrager sig en peroneus parese i forbindelse med en kompliceret hoftealloplastik operation. Patienten udstyres med en dropfodskinne og følges i ortopædkirurgisk ambulatorium. Der skal efter x mdr. vurderes om patienten skal sendes til videre udredning.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Region

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

 

Behandlingsredskab

X

Hjælpemiddel

 

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

 

Dropfodsskinne

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

 

2.1.2 Region

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

 

2.1.2 Region

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2 Region

 

Ansvar for finansiering

2.1.2 Region

 

Andet/specielt

Det er regionens opgave, så længe patienten går til kontrol, og så længe der er tvivl om varigheden. Hvis tilstanden bliver varig, kan patienten ansøge kommunen om hjælpemidlet efter §112 i Lov om Social Service.

 

 

 

Case 4: Ordineret respirator til hjemmebrug

Cirkulære pkt. 2.1.2.

 

Skema pkt. 2.1.2

Case - beskrivelse / forløb

2.1.2

Patient fx. med kronisk lungelidelse udskrives fra sygehus. Der ordineres en respirator til hjemmebrug som et led i behandlingen. Patienten er undervist i brugen, og der føres løbende kontrol med behandlingen fra sygehusets side.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Region

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

X

Hjælpemiddel

 

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

Respirator til hjemmebrug, inkl. utensiler

 

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2 Region, inkl. respiratorhjælpere.

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 Region

 

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2 Region

 

Ansvar for finansiering

2.1.2 Region. Inkluderer respirator, utensiler, strøm, renovation og respiratorhjælpere.

Andet/specielt

Hvis respiratorhjælperen også varetager opgaver efter Sundhedsloven og den sociale lovgivning, er hjælperens ansættelsesforhold typisk i kommunen, hvorefter der sker en fordeling af udgiften til ventilatørbistand og behov for pleje mellem region og kommune.

 

 

Case 5: Behov for C-PAP apparat

Cirkulære pkt. 2.1.2.

 

Skema pkt. 2.1.2

 

Case - beskrivelse / forløb

2.1.2

En 47-årig patient med diagnosen A.L.S. (Amyotrofisk lateral sklerose) får i forbindelse med en én-dags indlæggelse vurderet, at der er behov for et C-PAP apparat.

 

Det kunne også dreje sig om patienter med diagnoserne cystisk fibrose, MS (Multiple sclerosis) og muskelsvind og KOL.

 

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Region

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

X

Hjælpemiddel

 

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

C-PAP apparat inkl. filtre, slanger og masker.

 

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2 Region

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 Region

 

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2 Region

 

Ansvar for finansiering

2.1.2 Region

 

Andet/specielt

Det årlige forbrug af filtre, masker og slanger kan patienten afhente på regionens sygehuse.

 

 

Case 6: Sportsskade – operation og genoptræningsplan

Cirkulære pkt. 2.1.2. og 2.4

 

Skema pkt. 2.1.2 og pkt. 2.4c

Case –

Beskrivelse / forløb

2.1.2.

En patient udskrives fra skadestue til eget hjem i kørestol og med albuestokke til afhævning efter en sportsskade. Efter afhævning opereres patienten. Der vurderes ikke behov for efterbehandling/genoptræning.

 

2.4.

Patienten udskrives med en genoptræningsplan til almen ambulant genoptræning i kommunen - patienten skal benytte albuestokke i en periode som en del af genoptræningen.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2. Region

2.4. Kommune

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

2.1.2

X

Hjælpemiddel

2.4

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

2.1.2. Standard kørestol, albuestokke

2.4. Albuestokke

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2. Region

2.4. Kommune

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2. Region

2.4. Kommune

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2. Regionen

2.4. Kommune

 

Ansvar for finansiering

2.1.2. Region

2.4. Kommune

 

Andet/specielt

Såfremt der bliver behov for andre hjælpemidler/redskaber i forbindelse med optræningen udleveres disse af kommunen.

 

2.4 Hvis regionen varsler kommunen om udskrivningen med en GOP senest dagen før inden kl.12, er det muligt at afhente albuestokkene, næstkommende hverdag på kommunens depot. Hvis varslingen sker senere end kl. 12, udleverer regionen stokke fra skadestuen. Stokkene ombyttes efterfølgende til stokke fra kommunen indenfor en frist på 5 dage.

 

 

Case 7: Sportsskade uden operation

Cirkulære pkt. 2.5

 

Skema pkt. 2.5

Case –

beskrivelse / forløb

2.5

En patient udskrives fra skadestue til eget hjem efter en sportsskade. Der er ikke behov for yderligere behandling/kontrol eller efterfølgende genoptræning. Patienten kan benytte albuestokke for at blive mere mobil.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.5 Region

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

 

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

Albuestokke

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.5 Udleverende leverandør

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.5 Borger

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.5 Udleverende leverandør

 

Ansvar for finansiering

2.5 Borger

 

Andet/specielt

Region: Hvis der ikke er planlagt kontrol af patientens behandling eller specialiseret genoptræning kan sygehuset ikke udlåne stokke.

Kommune: Når der ikke er behov for alm. Genoptræning, og der ikke er et varigt behov, kan kommunen ikke udlåne stokke.

Borger: Når det handler om et ønske fra borgeren selv om at blive mere mobil, er det borgeren selv der må finansiere udgiften.

 

Case 8: Multiple frakturer. Operation, specialiseret / almen ambulant genoptræning

Cirkulære pkt. 2.1.2. & 2.4

 

Skema pkt. 2.1.2, pkt. 2.4b og pkt. 2.4c

Case –

beskrivelse / forløb

2.1.2.

Grundet multiple frakturer i venstre ben opereres patienten. Patienten må ikke støtte på venstre ben. Patienten udskrives til eget hjem i kørestol og med gangbuk. Der er planlagt kontrol af patientens fraktur på sygehuset (skema pkt. 2.1.2).

2.4.

 1. 1. Patienten modtager en genoptræningsplan på specialiseret ambulant genoptræning - gangbuk og albuestokke skal anvendes som led i genoptræning (skema pkt. 4b).

 2. 2. Patienten modtager en genoptræningsplan på almen ambulant genoptræning. Stokke skal anvendes som led i genoptræning (skema pkt. 4d).

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Region

 

2.4.(1) Region

2.4.(2) Kommune

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

X

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Standardkørestol, gangbuk og albuestokke

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2 Region

 

2.4.(1) Region

2.4.(2) Kommune

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2. Region

 

2.4.(1) Region

2.4.(2) Kommune

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2 Region

 

2.4.(1) Region

2.4.(2) Kommune

 

Ansvar for finansiering

2.1.2 Region

 

2.4.(1) Region

2.4.(2) Kommune

 

Andet/specielt

 

Case 9: Dehydrering, udskrives med midlertidige hjælpemidler.

Cirkulære pkt. 2.1.2 og 2.5

Skema pkt. 2.1.2 og pkt. 2.5

Case –

beskrivelse / forløb

2.1.2.

Ældre svækket patient indlægges på medicinsk afdeling efter længerevarende dehydrering efter en influenza. Patienten er usikker på benene og låner en rollator af sygehuset under indlæggelsen.

2.5.

Ved udskrivelsen vurderer sygehuset, at patienten ikke har behov for en genoptræningsplan, men selv skal komme til kræfter igen og derefter undvære rollatoren. Der planlægges ikke kontrol af tilstanden på sygehuset.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2. Region

 

2.5. Region

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

 

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

Standard rollator

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2. Region

 

2.5. Udleverende leverandør

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2. Region

 

2.5. Borger

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2. Region

 

2.5. Leverandør

Ansvar for finansiering

2.1.2. Region

2.5. Borger

Andet/specielt

 

 

Case 10: Ordineret hjemmedialyse

Cirkulære pkt. 2.1.3

Skema pkt. 2.1.3

Case - beskrivelse / forløb

2.1.3

Patient udskrives fra sygehus, med behov for hjemmedialyse. Der føres løbende kontrol med behandlingen fra sygehusets side.

 

 

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.3 Region

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

X

Hjælpemiddel

 

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Alt, hvad der hører til behandlingen, fx maskine, væsker, rullebord, dropstativ, væskevægt, vandanlæg, utensilier, vådlagen, installation og vedligehold af el og vandanlæg mv.

 

 

 

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.3 Region

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.3 Region

 

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.3 Region

 

 

Ansvar for finansiering

2.1.3 Region. Inkluderer apparatur, strømforbrug, renovation og aflønning af hjælpepersonale.

 

Andet/specielt

 

 

 

 

Case 11: Kronisk lymfeødem – kompressionsapparatur, hjælpemiddel

Cirkulære pkt. 2.2

Skema pkt. 2.2

 

Case –

beskrivelse / forløb

2.2

Patient har kronisk armlymfeødem og har fået bevilget en armkompressionsstrømpe, som dog ikke er tilstrækkelig til at holde hævelsen nede. Det vurderes, at kvinden har behov for et kompressionsapparatur til at lette den daglige tilværelse, idet generne i dagligdagen både hjemme og på arbejde mindskes og patienten er i stand til at bøje armen.

Ansvar for myndighedsvurdering

2.2 Kommune

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Kompressionsapparatur

 

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.2 Kommune

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.2 Kommune

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.2 Kommune

 

Ansvar for finansiering

2.2 Kommune

 

Andet/specielt

Der henvises til Afgørelse fra Ankestyrelsen d. 26.05.2010

 

Case 12: Kronisk lymfeødem – kompressionsapparatur, behandling

Cirkulære pkt. 2.1.3 og 2.1.3.A -

Skema pkt. 2.1.3

 

Case –

beskrivelse / forløb

2.1.3

En patient lider af kronisk lymfeødem i begge ben. Daglig brug af specialsyede kompressionsstrømper (bevilget via Lov om Social Service § 112) har ikke været tilstrækkeligt til at forebygge gentagne tilfælde af erysipelas. På sygehuset er der foretaget manuel lymfedrænage efterfulgt af behandling med kompressionsapparatur. Der er fra sygehuset vurderet et varigt behov for brug af kompressionsapparatur i hjemmet, i stedet for gentagende lymfeødem behandlinger. Der planlægges kontrol af behandlingen på sygehuset.

 

 

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.3 Region

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

X

Hjælpemiddel

 

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Kompressionsapparatur

 

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.3 Region

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.3 Region

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.3 Region

 

Ansvar for finansiering

2.1.3 Region

 

Andet/specielt

Kompressionsapparaturet kan i visse tilfælde betragtes som et hjælpemiddel og ansøges efter Lov om Social Service (se evt. Principafgørelser fra Ankestyrelsen). Se case 11

 

Case 13: Kronisk skinnebenssår - hjemmesygepleje

Cirkulære pkt. 2.3

 

Skema pkt. 2.3 (og pkt. 2.5)

Case –

Beskrivelse / forløb

2.3

Patienten udskrives med kronisk skinnebenssår. Såret skal behandles med x-præparat efter lægeordination. Hjemmesygeplejen tilser pt. og skifter forbindsstoffer. Borgeren følges på sygehuset.

 

2.5

Efter en tid kan borgeren selv kan skifte sit sår, og sygeplejen kommer ikke mere.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.3 Opgaven er lægeordineret og kan ikke ændres.

Fastsættelse af kommunens betaling af lægemidler er individuel.

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

X

Hjælpemiddel

 

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

2.3 Sårplejeartikler, der anvendes af hjemmesygeplejen er en kommunal udgift.

 

Kommunen definerer selv sårplejeprodukter.

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.3 Ordinerende læge

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

 

 

Holdbarhed

Genanvendelig

Personlig

X

Udlevering

2.3 Kommune (fra sygeplejedepotet)

 

Ansvar for finansiering

2.3 Kommunen, når hjemmesygeplejen kommer og tilser og behandler såret, eller når kommunen har defineret andet serviceniveau – typisk er der defineret standard sårplejeartikler.

 

2.5 Egenbetaling, når borger klarer sig selv.

Andet/specielt

2.3 Udgiften i forbindelse med pleje af såret er en sygeplejeartikel, som finansieres af sygeplejedepotet i kommunen.

2.5 Hvis borger ikke får besøg af hjemmesygeplejersken, er der tale om egenbetaling. Såfremt sårplejeproduktet er ordineret medicin på samme vilkår som øvrig medicin betaler borgeren selv, og der kan evt. gives tilskud efter gældende regler.

 

 

Case 14: Knæartrose – ikke kendt af hjemmeplejen

 

Cirkulære pkt. 2.5 og 2.1.4

 

Skema pkt. 2.5 og pkt. 2.1.4

Case –

beskrivelse / forløb

2.5

Grundet fremskreden artrose i knæ, indstilles patient af egen læge til knæalloplastik. Patienten er ikke kendt i kommunalt og regionalt regi. Patientens knæ er så smertepræget, at patienten har behov for albuestokke i ventetiden indtil påbegyndt forundersøgelse.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.5 Egen læge

2.1.4 Region fra indstillet til operation

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

 

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Standard albuestokke

 

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.5. Borger

 

2.1.4. Regionen for hjælpemidler udleveret efter indstilling til operation.

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.5. Borger

 

2.1.4. Regionen for hjælpemidler udleveret efter indstilling til operation.

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.4. Regionen for hjælpemidler udleveret efter indstilling til operation.

 

Ansvar for finansiering

2.5. Borger indtil forundersøgelsen

 

2.1.4. Regionen efter indstilling til operation.

Andet/specielt

Kommunen har udelukkende en rådgivningsforpligtigelse i tiden op til forundersøgelsen.

 

 

Case 15: Midlertidige hjælpemidler til patienter uden kontakt til sygehus.

Cirkulære pkt. – 2.5.

 

Skema pkt.2. 5

Case –

beskrivelse / forløb

2.5

Midlertidige hjælpemidler til borgere uden kontakt til sygehus.

 

En 67-årig patient har været ved egen læge og fået konstateret hæmorider. Det er ret voldsomt, og han har store problemer med at sidde ned.

Patienten tager kontakt til kommunen for at låne en speciel pude, der gør det muligt for ham at sidde på en stol. Han forventer, at han om nogle få uger vil kunne undvære den igen.

 

 

 

Ansvar for myndighedsvurdering

 

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

 

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

Hæmoridepude - anatomisk formet med udskæring omkring sædepartiet til aflastning ved hæmorider.

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.5 Udleverende leverandør

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.5 Borger

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.5 Leverandør

 

Ansvar for finansiering

2.5 Borger

 

Andet/specielt

Kommunen har rådgivningsforpligtigelsen.

 

 

Case 16: Patient til undersøgelse i speciallægepraksis – ordineres albuestokke.

Cirkulære pkt. - 2.5.

 

Skema pkt. 2.5

Case –

beskrivelse / forløb

Patient er til undersøgelse i speciallægepraksis. Efterfølgende ordinerer speciallægen albuestokke til patienten til midlertidig brug.

 

OBS. I cirkulæret pkt. 2.5 står følgende: "Efter overenskomst vedrørende speciallægehjælp, indgået mellem Sygesikringens Forhandlingsnævn/Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger, kan speciallæger efter nærmere fastsatte retningslinier ordinere hjælpemidler på regionens regning."

I overenskomsten, april 2005, står følgende: "Speciallæger i ortopædkirurgi kan efter amtets beslutning og nærmere fastsatte retningslinier ordinere hjælpemidler på amtets regning. Der kan efter amtets beslutning etableres et samarbejde mellem ortopædkirurger og kommuner om hjælpemiddelanvendelsen i kommunen. Tilrettelæggelsen af et sådant samarbejde drøftes med kommuner, der er interesseret i at indgå i et samarbejde, og det skal afklares.." (§ 30, stk.6).

 

I Region Nordjylland er der på nuværende tidspunkt ikke indgået en sådan aftale.

Ansvar for myndighedsvurdering

Speciallæge

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

 

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Albuestokke

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Speciallæge

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

Borger

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

 

 

Ansvar for finansiering

Borger

 

Andet/specielt

 

 

Case 17: Kompressionsstrømper – varigt behov.

Cirkulære pkt. - 2.5

 

Skema pkt. 2.5

Case –

beskrivelse / forløb

En patient har varige følger efter blodprop i benet. Lægen vurderer, at der er behov for kompressionsstrømper.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

Kommune

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

 

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Kompressionsstrømper.

 

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Der hvor patienten får taget mål til strømpen.

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

Borger

Udleverende leverandør

 

Holdbarhed

Genanvendelig

 

Personlig

X

Udlevering

Udleverende leverandør.

Kommunen sørger for bevilling.

 

Ansvar for finansiering

Kommune

 

Andet/specielt

 

 

 

Case 18: Lift

 

Cirkulære pkt

 

 

Case –

beskrivelse / forløb

En patient med brækkede ben, der ikke må støttes på i 3 måneder, og som er for svag til at kunne forflytte sig selv mellem stol og seng. Derfor er der behov for lift med sejl.

 

 

Ansvar for myndighedsvurdering

Region

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel (sæt kryds)

Behandlingsredskab

 

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel, navn - evt. tilbehør og anvendelse

Lift med sejl.

 

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Kommune

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

 

Kommune

Holdbarhed (sæt kryds)

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

Kommune

 

Ansvar for finansiering

Kommune

 

Andet/specielt

Primært betragtes det som et APV-hjælpemiddel. I de få særlige situationer, hvor dette ikke er tilfældet, opfordres man til at bruge denne model.

 

 

 

Case 19: Senge

Cirkulære pkt 2.1.2

 

 

Case –

beskrivelse / forløb

2.1.2

I forbindelse med en større operation i maven/bughulen kan patienten ikke benytte sig af egen seng i forbindelse med forflytninger (må ikke bruge mavemuskler). Ud over plejesengen vil patienten kunne klare sig selv uden hjælp af hjemmesygepleje, men skal bruge plejesengen for at kunne blive selvhjulpen midlertidigt.

Patienten kommer til kontrol på sygehuset.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Region

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel (sæt kryds)

Behandlingsredskab

 

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel, navn - evt. tilbehør og anvendelse

Plejeseng

 

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2 Region

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 Region

Holdbarhed (sæt kryds)

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2 Region.

 

Ansvar for finansiering

2.1.2 Region.

 

Andet/specielt

I alle andre tilfælde betragtes plejesengen som et APV-hjælpemiddel.

 

 

 

 

Case 20: Decubitus profylakse – ikke terminal patient

 

Cirkulære pkt. 2.1.2

 

 

Case –

beskrivelse / forløb

2.1.2

En patient er indlagt til operation. Under operationen får patienten decubitus os sacrum.

 

1.

Patienten er rask op til operationen og forventes at blive selvhjulpen i løbet af nogle måneder.

2.

Patienten er i forvejen svækket og forventes fremover at være i risikozonen.

 

 

 

 

Ansvar for myndighedsvurdering

   1. 2.1.2 Region

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel (sæt kryds)

Behandlingsredskab

X

1.1

Hjælpemiddel

X

1.2

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel, navn - evt. tilbehør og anvendelse

Anti decubitus madras.

 

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2 (1.)Region

2.1.2 (2.)Kommune

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 (1.)Region

2.1.2 (2.)Kommune

Holdbarhed (sæt kryds)

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2 (1.)Region

2.1.2 (2.)Kommune

 

Ansvar for finansiering

2.1.2 (1.)Region

2.1.2 (2.)Kommune

Andet/specielt

Det anbefales at der hver 14. dag sker en revurdering.

 

 

Case 21: Decubitus profylakse – terminal patient

Cirkulære pkt. 2.3

 

Skema pkt. 2.3

Case –

Beskrivelse / forløb

2.3

Tryksårsforebyggende behandling:

Terminal patient er stærkt afkræftet af sin sygdom og mobiliseres kun få timer om dagen ud af sengen. Patienten er underernæret.

Patienten udskrives fra sygehus uden genoptræningsplan og uden kontrol for underernæring.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

 

2.3 Kommune

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

 

Behandlingsredskab

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

 

Anti Decubitus madras

 

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

 

2.3 Kommune

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

 

2.3 Kommune

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.3 Kommune

 

Ansvar for finansiering

2.3 Kommune

 

Andet/specielt

 

 

 

 

Case 22: Hoftenær fraktur

Cirkulære pkt. 2.1.2, 2.2, 2.4

Skema pkt. 2.1.2, 2.2, 2.4

Case –

beskrivelse /forløb

2.1.2

En patient bliver indlagt med hoftenær fraktur og opereres med hemialloplastik. Patienten udskrives med restriktioner, men uden opfølgende kontrol på hospitalet.

 

2.2.

Ved ophør af restriktioner efter hoftenær fraktur opereret med hemialloplastik, vurderes behov for varige hjælpemidler.

 

2.4

En patient bliver indlagt med hoftenær fraktur og opereres med f.eks. glideskrue. Der er ingen restriktioner.

Patienten afsluttes fra sygehus ved udskrivelsen og udskrives med en genoptræningsplan.

 

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Region
2.2 & 2.4 Kommune

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

2.1.2

X

Hjælpemiddel

2.2, 2.4,

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

2.1.2

F.eks. siddepude, rollator, stokke, toiletforhøjer

2.2

F.eks. rollator, stokke, toiletforhøjer

2.4

F.eks. gangstativ, rollator, stokke,

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2 Region

2.2 & 2.4 Kommune

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 Region

2.2. & 2.4 Kommune

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2 Region

2.2. & 2.4 Kommune

 

Ansvar for finansiering

2,1,2 Region

2.2. & 2.4 Kommune

 

Andet/specielt

Der vil være tilfælde, hvor borger selv skal anskaffe sig et hjælpemiddel. Sygehuset er forpligtiget til at give borger vejledning i at købe produkter, der er eget ansvar.

Hjælpemidler, der skal anvendes for at tilgodese den kommunale medarbejders arbejdsmiljø (APV), er en kommunal opgave.

 

 

 

Case 23: Skadestuebesøg, patienten får genoptræningsplan til egentræning.

Cirkulære pkt. 2.4

 

Skema pkt. 2.4.

Case –

beskrivelse / forløb

2.4

En patient kommer på skadestue efter fald i hjemmet. Patienten er forslået, der findes ingen brud. Patienten udskrives med stokke til eget hjem.

Da patienten i forvejen får hjælp fra kommunen til personlig pleje, får patienten en genoptræningsplan til egentræning.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.4 Region

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

 

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

Albuestokke.

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.4 Region

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.4 Kommune

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.4 Region *

 

Ansvar for finansiering

2.4 Kommune

 

Andet/specielt

*Regionen leverer stokke fra skadestuen. Stokkene ombyttes efterfølgende til stokke fra kommunen indenfor en frist på 5 dage.

 

 

Case 24: Patient lader sig operere for egen regning/forsikringsselskabets regning på privathospital

Cirkulære pkt. 2.4

 

Skema pkt. 2.4

Case –

beskrivelse / forløb

2.4

En patient ønsker en diagnostisk kikkertoperation i sit knæ. Det offentlige sygehusvæsen har afvist at operere ud fra patientens almene tilstand.

 

Patienten opereres på privathospital og har efterfølgende behov for albuestokke.

 

Patienten afsluttes i forbindelse med udskrivelse fra privathospitalet

Ansvar for myndighedsvurdering

2.4 Privathospitalet

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

 

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

2 albuestokke

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.4 Privathospitalet

 

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.4 Borger

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.4 Borger

 

Ansvar for finansiering

2.4 Borger

Andet/specielt

 

 

 

Case 25: Patient henvist til privathospital efter udvidet frit sygehusvalg – henvises til specialiseret genoptræning

Cirkulære pkt. 2.4

 

Skema pkt.

Case –

beskrivelse / forløb

2.4

En patient henvises med knægener til privathospital som led i udvidet frit sygehusvalg. Efter forundersøgelse på privatsygehus opereres patienten med korsbåndsoperation i knæ og pt. henvises til specialiseret genoptræning. Patienten skal anvende albuestokke.

Patienten kommer til kontrol på privathospitalet.

 

Privathospitalet udfærdiger GOP.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.4 Privathospitalet

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

 

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Albuestokke

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.4 Privathospital

 

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.4 Region

 

Holdbarhed

Genanvendelig

Personlig

X

Udlevering

2.4 Region – patientens hjemsygehus.

 

Ansvar for finansiering

2.4 Region

Andet/specielt

Jf. 2.4 i cirkulæret om afgrænsning af behandlingsredskaber hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

 

 

 

Case 26: Henvist til privathospital efter udvidet frit sygehusvalg – henvises til 1) almen genoptræning 2) Ingen genoptræning

Cirkulære pkt. 2.4

 

Skema pkt.

Case –

beskrivelse / forløb

2.4

En patient med knægener henvises til privathospital som led i udvidet frit sygehusvalg. Patienten opereres for en menisk-skade. Patienten har brug for 2 albuestokke.

 1. 1) Privathospitalet henviser til genoptræning via almen genoptræningsplan.

 2. 2) Privathospitalet instruerer patienten til selvtræning uden genoptræningsplan

Patienten afsluttes fra privathospitalet

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.4 Privathospitalet

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

2 albuestokke

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.4

 1. 1) Privathospitalet

 2. 2) Udleverende leverandør

 

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.4

 1. 1) Kommune

 2. 2) Borger

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.4

 1. 1) Kommune

 2. 2) Udleverende leverandør

 

Ansvar for finansiering

2.4

1) Kommune

2) Borger

 

Andet/specielt

Jf. 2.4 i cirkulæret om afgrænsning af behandlingsredskaber hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

 

 

 

 

Case 27: Bækkenløsning - trochanterbælte og andre hjælpemidler

Cirkulære pkt. 2.1.2 og pkt 2.5

 

Skema pkt. 2.1.2 og 2.5

Case –

beskrivelse / forløb

2.4

Patient har brug for ledaflastning med Trochanterbælte og andre ledaflastende hjælpemidler i forbindelse med graviditet.

 

   1. 2.1.2 Patienten er indlagt på sygehus / går til kontrol for bækkenløsning på sygehus/ får ambulant behandling for bækkenløsning på sygehus.

2.5 Patienten er ikke i behandling for bækkenløsning på

sygehus. Patienten kommer evt. hos privatpraktiserende

fysioterapeut

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Region

2.5 Borger

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

2.1.2

x

Hjælpemiddel

2.5

x

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Trochanterbælte, glidestykke til seng, gribetang, stokke, puder

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2 Region

2.5 Udleverende leverandør

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 Region

2.5 Borger

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.4

2.1.2 Region

2.5 Udleverende leverandør

 

Ansvar for finansiering

2.1.2 Region

2.5 Borger

 

Andet/specielt

 

 

 

 

Case 28: Kugledyne

Cirkulære pkt. 2.1.2, 2.2 og 2.5

 

Skema pkt.

Case –

beskrivelse / forløb

2.1.2

En patient er indlagt på (psykiatrisk) Sygehus. Der anvendes kugledyne til dæmpning af angst/uro/smerter/udadreagerende adfærd m.v. Patienten udskrives fra sygehus men er stadig under løbende kontrol eller behandling for den specifikke tilstand, som hjælpemidlet er rettet imod. Det er usikkert, om behovet er varigt.

2.5

Patienten er tilknyttet speciallæge for udredning og behandling. Der ordineres/foreslås kugledyne som en del af behandlingen

2.2

Patienten er færdigbehandlet (medicinsk og terapeutisk). Det vurderes ud fra dagligdagen i hjemmet at en kugledyne vil opfylde kriterierne for varigt behov efter Lov om Social Service § 112.

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Region

2.5 Speciallæge

2.2 Kommune

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

2.1.2, 2,5

X

Hjælpemiddel

2.2

x

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Kugledyner og kuglepuder af forskellige modeller

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2 Region

2.5 Speciallæge

2.2 Kommune

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 Region

2.5 Speciallæge/Borger (indtil der foreligger aftale)

2.2 Kommune

 

Holdbarhed

Genanvendelig

X

Personlig

 

Udlevering

2.1.2 Region

2.5 Speciallæge/Borger

2.2 Kommune

Ansvar for finansiering

2.1.2 Region

2.5 Speciallæge/Borger

2.2 Kommune

Andet/specielt

Det er generelt vanskeligt at påvise væsentlighedskriterier i forhold til Lov om Social service. Der henvises til principafgørelser.

 

 

 

Case 29: Diabetes - Insulinbehandling

Lov om Social Service § 112 . §§ 9 stk. .1 og 9.stk. 2 i Soc.min. bek. nr. 743 af 27.06.2011

 

Skema pkt. 2.

Case - beskrivelse / forløb

2.

Patient indlægges for regulering af sukkersyge. Er kendt med Type II diabetes, tabletbehandlet Under indlæggelse omstilles patienten til insulinbehandling. Udskrives med fortsat opfølgning via egen læge.

Ansvar for myndighedsvurdering

2.

Kommunen

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

Nåle til insulinpen, nåle til fingerprikker, fingerprikker, teststrimler til bl.a. måling af blodsukker samt måleapparat

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.

I 1. omgang den ordinerende instans (sygehus/egen læge/evt. hjemmesygeplejen.

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.

Producenten via mulighed for ombytning ved beskadigelse på fingerprikker og måleapparat – Kommunen ved nyanskaffelser.

Holdbarhed

Genanvendelig

Personlig

X

Udlevering

2. Sygehus medgiver ved udskrivelse op til 14 dages forbrug. Ved udlevering via egen læge, er der ikke ens udleveringspraksis.

Ansøgning sendes til Kommune. Ved bevilling bestiller patient selv ved leverandør.

Ansvar for finansiering

2. Kommunen.

Andet/specielt

Bevilling af 100 % af udgiften til injektions- og testmaterialer (eks. sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker, teststrimler) . Blodsukkerapparat med 50%” For en del hjælpemidler vil afgørelse straks kunne træffes på grundlag af en ansøgning og de helbredsmæssige oplysninger. Det gælder for eksempel diabeteshjælpemidler, og stomiartikler ” Pkt. 19 i Soc.min. Vejled. af 15.02.2011

 

 

 

 

Case 30: Diabets – Blodsukkermåling, apparat med taleenhed

Lov om social service §112

Soc.min. bek. nr. 743 af 27.06.2011

 

Skema pkt. 2.

Case - beskrivelse / forløb

2.1.2

Patient er meget svagtseende eller blind – kan ikke bruge alm. måleapparat til kontrol af blodsukkeret. Bioanalytiker afdækker behov og færdigheder + mulig apparat til patient

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Kommunen

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

Måleapparat med taleenhed. Synskorrigerende hjælpemiddel.

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2

Sygehuset via afdækning af behov og vejledning af patienten. Derefter hjemmesygeplejen.

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 Producent ved mulighed for ombytning ved beskadigelse.

Ved nyanskaffelse = KOMMUNEN

Udskiftes efter behov – se brugsanvisning.

Holdbarhed

Genanvendelig

x

Personlig

 

Udlevering

2.1.2

Kommunen bevilger; Patienten kontakter selv leverandør.

Ansvar for finansiering

2.1.2 Kommunen

Andet/specielt

For en del hjælpemidler vil afgørelse straks kunne træffes på grundlag af en ansøgning og de helbredsmæssige oplysninger. Det gælder for eksempel diabeteshjælpemidler, og stomiartikler ” Pkt. 19 i Soc.min. Vejled. af 15.02.2011.

 

 

 

Case 31: Diabetes - tabletbehandling

Lov om social service §112

§ 9.3 i Soc.Min. bekendtgørelse Nr 743af 27 Juni 2011.§ 9 stk 3.

 

Skema pkt. 2

Case - beskrivelse / forløb

2.

Patient indlægges for regulering af sukkersyge. Er kendt med Type II diabetes, tabletbehandlet. Under indlæggelse oplæres patienten i måling af blodsukker. Videre kontrol via egen læge.

Ansvar for myndighedsvurdering

2. Kommunen

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

Nåle til fingerprikker + teststrimler til måling af blodsukker

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2. Under indlæggelse = Sygehus; Ved udskrivelse egen læge / hjemmesygeplejen

Der kan ikke bevilges blodsukkerapparat

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2. ikke relevant

Holdbarhed

Genanvendelig

Personlig

X

Udlevering

2. Kommunen

 

Ansvar for finansiering

2. Kommunen.

Når bevilling foreligger, bestiller patienten selv ved leverandør

 

Andet/specielt

Når lægen anser jævnlig blodsukkermåling for påkrævet kan der bevilges op til 150 stk.lancetter eller nåle til l fingerprikker og 150 teststrimler pr år.

. ” For en del hjælpemidler vil afgørelse straks kunne træffes på grundlag af en ansøgning og de helbredsmæssige oplysninger. Det gælder for eksempel diabeteshjælpemidler, og stomiartikler ” Pkt. 19 i Soc.min. Vejled. af 15.02.2011

 

 

 

Case 32: Diabetes: Tabletbehandling kombineret med insulin eller andet godkendt injektionspræparat

Lov om social service § 112

§ 9.1. i Soc.min. bek. 743 af 27.06.2011

 

Skema pkt. 2.

Case - beskrivelse / forløb

2.

Patient er henvist til endokrinologisk dagafsnit for regulering af sukkersygen, Er kendt med Type II diabetes tabletbehandlet. Ordineres Victoza i kombination med tabletbehandlingen

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Kommunen

 

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

Injektions- og testmateriale (Nåle til Victoza-pen, nåle til fingerprikker, fingerprikker, teststrimler og måleapparat)

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2 Ordinerende instans.

 

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 Producent via mulighed for ombytning ved skader på fingerprikker og måleapparat.

Kommunen ved nyanskaffelser

 

 

Holdbarhed

Genanvendelig

 

Personlig

X

Udlevering

2.1.2 Kommunen

 

Ansvar for finansiering

2.1.2 Kommunen for både de løbende anskaffelser og for nyanskaffelser.

Andet/specielt

Tabletbehandlede diabetikere, der omstilles til kombinationsbehandling med tabletter og insulin eller andet godkendt injektionspræparat ligestilles med insulinbehandlede jf. bekendtgørelse nr. 743 af 27.06.11 § 9.. se evt. case z

” For en del hjælpemidler vil afgørelse straks kunne træffes på grundlag af en ansøgning og de helbredsmæssige oplysninger. Det gælder for eksempel diabeteshjælpemidler, og stomiartikler ” Pkt. 19 i Soc.min. Vejled. af 15.02.2011

 

 

 

 

Case 33: Katetre og Bleer– henvist til yderlig undersøgelse

Cirkulære pkt. 2.1.4

 

Skema pkt. 1.4

Case - beskrivelse / forløb

2.1.4

Patient efter forundersøgelse med midlertidigt behov for bleer eller katetre, og patienten er henvist til yderlig undersøgelse eller behandling.

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.4 Regionen

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

X

Hjælpemiddel

 

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

En ble/kateter leveres i flere størrelse og former alt efter behov. Engangsbrug.

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.4

Hvis der er et midlertidigt behov, og er der henvist til yderlig behandling/undersøgelse udleverer sygehus afd./ambulatorium op til max1 mdr. forbrug ved udskrivelse. Er der længere ventetid end 1. mdr., kontaktes regionens indkøbskontor for bestilling til restventetiden.

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.4 ikke relevant

Holdbarhed

Genanvendelig

Personlig

X

Udlevering

2.1.4 Regionen

 

Ansvar for finansiering

2.1.4 Sygehusafdeling eller Region

Andet/specielt

 

 

 

 

Case 34: Katetre og Bleer– midlertidig behov, ej yderlig undersøgelse

Cirkulære pkt. 2.4

 

Skema pkt. 4.d

Case - beskrivelse / forløb

2.4

Patient er inkontinent, og der ikke er henvist til yderlig undersøgelse eller kontrol. Der er tale om et midlertidigt behov.

Ansvar for myndighedsvurdering

2.4 Region og Kommune

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

Hjælpemiddel

 

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

Katetre og bleer leveres i flere størrelse og former alt efter behov. Engangsbrug.

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.4

Ved nydiagnosticering under indlæggelse er det Sygehuset,

Er diagnosen ny, og er der tale om et midlertidigt behov uden videre behandling/undersøgelse udleverer sygehus op til 1 uges. forbrug ved udskrivelse. Patienten må derefter selv afholde udgiften

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

Ikke relevant

Holdbarhed

Genanvendelig

Personlig

X

Udlevering

2.4 Patient anskaffer selv

 

Ansvar for finansiering

2.4Patienten

Andet/specielt

 

 

 

 

Case 35: Katetre, bleer og stomihjælpemidler– midlertidig behov, følge af operation

Cirkulære pkt. 2.1.2.

 

Skema pkt. 1.2

Case - beskrivelse / forløb

2.1.2

Patient udskrives; har midlertidigt brug for ovennævnte hjælpemidler som følge af operation, og der er planlagt en kontrol af tilstanden på sygehuset.

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2 Region

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

X

Hjælpemiddel

 

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

En ble/kateter leveres i flere størrelse og former alt efter behov Engangsbrug.

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2

Sygehuset.

Er der tale om et midlertidigt behov og en følge af operation udleverer sygehuset bleer/katetre/stomihjælpemidler svarende til 1 måneds forbrug. Ved yderligere behov kontakter den udskrivende afd. regionens indkøbskontor.

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2 ikke relevant

Holdbarhed

Genanvendelig

Personlig

X

Udlevering

2.1.2 Sygehuset

 

Ansvar for finansiering

2.1.2 Sygehusafdeling/Region

Hvis der ikke er planlagt kontrol af tilstanden, står patienten selv for anskaffelse og finansiering.

Andet/specielt

 

 

 

 

Case 36: Katetre, Bleer og stomiartikler – Varig lidelse

Lov om social service § 112. § 14 i Sic.min. bek. nr. 743 af 27.06.2011

 

Skema pkt. 2

Case - beskrivelse / forløb

2.

Patient er inkontinent eller har stomi. Der skønnes ikke at være flere behandlings-muligheder.Varig lidelse / tilstand

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2. Kommunen

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

Hjælpemiddel

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Hjælpemiddel

En ble/katetre leveres i flere størrelse og former alt efter behov. Engangsbrug.

 

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2. Kommunen - hjemmesygeplejen. ( sygehus )

Sygehuset, ved opstart af brug under indlæggelse. Er diagnosen ny, udleverer sygehus op til 1 uges forbrug ved udskrivelse. Ansøgning med helbredsoplysninger sendes til Kommunen – Se pkt. ” Andet ”

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2. Ikke relevant

 

 

Holdbarhed

Genanvendelig

Personlig

X

Udlevering

2. Kommunen

 

Ansvar for finansiering

2. Kommunen.

Ved bevilling bestiller patienten de fornødne bleer/katetre/stomiartikler via leverandør. Levering er gratis

Andet/specielt

” For en del hjælpemidler vil afgørelse straks kunne træffes på grundlag af en ansøgning og de helbredsmæssige oplysninger. Det gælder for eksempel diabeteshjælpemidler, og stomiartikler ” Pkt. 19 i Soc.min. Vejled. af 15.02.2011

 

 

 

Case 37: Ernæringspræparater

Cirkulære pkt. 2.1,2.3., 2.5.

 

Skema pkt. 2.1.2.,2.1.3.,2.3.

Case –

beskrivelse / forløb

Borger er lægeligt diagnosticeret til ikke at kunne ernære sig selv sufficient og har behov for ernæringspræparat evt. via sonde. Med ernæringsrecept udfyldt af læge, gives der refusion til udgiften til sondeernæringen.

2.1. Borger er indlagt på sygehus

2.3. Borger udskrevet til eget hjem

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1. Regionen under indlæggelse

2.3. Ordinerende læge

 

 

Produkt

Ernæring – kun godkendte præparater

 

 

 

Ernæring

(grøn recept)

 

 

Beskrivelse af produkt

Lægeligt ordinerede ernæringspræparater til personer med svær sygdom/alvorlig svækkelse efter reglerne i vejledning om lægeordinerede ernæringspræparater.

Tilskud ydes kun til ernæringspræparatet der er angivet på Sundhedsstyrelsens liste over tilskudsberettigede ernæringspræparater.

 

Ansvarlig for instruktion i brug af ernæringen

2.1. Regionen

2.3.,2.5. Borger selv eller kommunens sundhedsfaglige personale/diætist, hvis disse er involverede i opgaven

 

Ansvarlig for anvendelse

2.1. Regionen

2.3 og 2.5. Borger selv eller kommunens sundhedsfaglige personale/diætist, hvis disse er involverede i opgaven.

 

Udlevering

2.1. Regionen

2.3. Ernæringsrecepten fremsendes af borger eller sundhedsfagligt personale, til apotek/leverandør.

 

Ansvar for finansiering

2.1.Regionen

2.5.Regionen yder tilskud på 60%. Borger skal selv betale 40%.

De sidste 40% kan evt. søges via andre bestemmelser i den sociale lovgivning (Serviceloven §100, serviceloven § 122, lov om aktiv socialpolitik § 82, personligt tillæg)

 

Andet/specielt

Vejledning 115 af 8.12.06 om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.)

Principafgørelse 0-51-98 (dropstativ).

Principafgørelse C-52-03( ernæringspræparater terminale)

 

 

 

 

Case 38: Sonde og tilbehør til sondeernæring

Cirkulære pkt. 2.1., 2.3 og 2.5

Skema pkt.

2.1.1,2.1.3 og 2.3

Case –

beskrivelse / forløb

Borger er lægeligt diagnosticeret til ikke at kunne ernære sig selv sufficient. Derfor er der ordineret: PEG (percutan endoskopisk gastrostomi) sonde og sondeernæring.

2.1 Borger er indlagt på sygehus

2.3 Borger udskrives til hjemmesygepleje til ernæringsopg.

2.5 Borger udskrives uden hjemmesygepleje til ernæringsopg.

Ansvar for anskaffelse

2.1. Regionen

2.3. Kommunen - hjemmesygeplejen

2.5. Borger selv

Behandlingsredskab/ hjælpemiddel

Behandlingsredskab

 

2.1.

x

Sygeplejeartikel-kun hvis hjemmesygeplejen forestår opgaven

( ikke hjælpemid.)

2.3

x

Beskrivelse af behandlingsredskab/

Sygeplejeartikel

(ikke hjælpem.)

Der kan være forskellige sondetyper (1. anlægges/fjernes operativt på sygehus, 2. skiftes uden operation af læge/hjemmesygepleje/borger selv). Tilbehør er afhængig af sondetype og kan bestå af: Janetsprøjte, forlængerslanger, enteralsæt, dropstativ samt pumpe.

Ansvarlig for brug af behandlingsredskab/

Sygeplejeartikel

(ikke hjælpem.)

2.1 Regionen.

2.3 Kommunen via hjemmesygeplejen

2.5 Borger selv. Evt. rådgivning og vejledning af hjemmesygeplejen.

Ansvarlig for anvendelse (observation og pleje)

2.1. Regionen
2.3. Hjemmesygeplejen

2.5. Borger (evt. personlig hjælper eller familiemedlem)

 

Udlevering

2.1. Regionen stiller til rådighed under indlæggelse.

2.3 Kommunen – hjemmesygeplejen - kun hvis hjemmesygeplejen forestår opgaven

2.5. Borger anskaffer efter regler om tilskud til ernæringspræparater, herunder nødvendigt udstyr(grøn recept).

 

Ansvar for finansiering

2.1 Regionen

2.3 Kommunen –hjemmesygeplejen

2.5.Borger selv 40%. 60% ydes som tilskud efter Sundhedsloven. De sidste 40% kan evt. søges via andre bestemmelser i den sociale lovgivning (Serviceloven §100, serviceloven § 122, lov om aktiv socialpolitik § 82, personligt tillæg)

Andet/specielt

Vejl.115 af 8.12.06 om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater( sondeernæring m.v.)

Principafgørelse 0-51-98 ( dropstativ)

 

 

 

Case 39 : Sårbehandling med vacuum sug

Cirkulære pkt. 2.1.2. og pkt. 2.3

 

Skema pkt. 1.1.2 og

Case –

beskrivelse / forløb

Patient med sår, der har svært ved at hele op.

 

2.1.2. Patienten er indlagt på sygehus /går til kontrol for såret på sygehus/ får ambulant behandling for sårproblemet på sygehus.

Såret skiftes mellem ambulatoriebesøg af hjemmesygeplejerske.

 

2.3.a Patienten er ikke i behandling /til kontrol for såret på sygehus. Patienten får hjælp af hjemmesygeplejerske til sårskift og kommer evt. hos praktiserende læge.

 

2.3 b Patienten er ikke i behandling på sygehuset for sit sår og står selv for at skifte såret.

 

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2. Regionen

2.3 a Kommunens hjemmesygeplejedepot

2.3.b Borger selv

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

2.1.2

X

Hjælpemiddel efter § 138 i sundhedsloven

2.3

X

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Svampe, kanistre, pumpe mm

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

2.1.2. Regionen

2.3 a Hjemmesygeplejen

2.3 b Leverandør

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2. Regionen

2.3.a Hjemmesygeplejen

2.3 b Leverandør/borger

Holdbarhed

Genanvendelig

Pumpe

Personlig - øvrigt materiel

 

Udlevering

2.1.2. Regionen

2.3 a Hjemmesygeplejen

2.3b Leverandør

 

Ansvar for finansiering

2.1.2. Regionen

2. 3 a Kommunen

2.3.b Borger

 

Andet/specielt

 

 

 

Case 40: Håndledsskinne

 

Cirkulære pkt. 2.1.2, 2.2 og pkt. 2.5

 

Skema pkt. 1.1.2, 2.2 og 5

Case –

beskrivelse / forløb

Borger der har brug for støttende skinne til håndled for at mindske smerter i håndled og opnå øget udholdenhed. Det er alene til de, som har behov for uførelse af daglige aktiviteter, der udleveres skinner til.

 

2.1.2. kvinden/manden er indlagt på sygehus eller tilknyttet ambulatorium, hvor patienten behandles for sin lidelse.

 

Afprøvning og vejledning i brug af skinner med forventning om varigt behov sker ved behov i hospitalsregi (feks. ved nydiagnosticeret gigtlidelse.)

Skinnerne genbruges ikke.

 

2.2 Borger har brug for skinner til udførsel af daglige aktiviteter til varigt brug.

 

2.5 Borger har et midlertidigt behov for skinner men modtager ikke behandling på sygehus.

 

Ansvar for myndighedsvurdering

2.1.2. Regionen

2.2 Kommunen

2.5 Borger selv

 

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel

Behandlingsredskab

2.1.2

X

Hjælpemiddel

2.2

x

Beskrivelse af behandlingsredskab/

hjælpemiddel

Specielt udformet håndledsskinne, der holder håndled i funktionsstilling, således at yderstillinger undgås ved belastende aktiviteter, hvorved smerter i håndled mindskes/undgås og patienten opnår øget udholdenhed ved udførelse af aktiviteter.

Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab eller hjælpemiddel

 

2.1.2. Regionen

2.2 Kommunen

2.5 Udleverende leverandør

Ansvarlig for vedligeholdelse, reparation

2.1.2. Regionen.

2.2 Kommunen

2.5 Borger selv

 

Holdbarhed

Genanvendelig

Nej

Personlig

Ja

Udlevering

2.1.2. Regionen

2.2 kommunen

2.5 Borger selv.

 

Ansvar for finansiering

2.1.2. Regionen.

2.2 Kommunen

2.5 Borger selv

 

Andet/specielt

Kommunen bevilger/udlevere ikke til flg.:

 • Behandling

 • Udspænding og forebyggelse af kontraktur

 • Tilbrug under træning ej heller natskinner

 

Se evt. principafgørelse c-30-2

 

[1] Der er undtagelser jf. ”Hoftepakken”, men aftaler som afviger fra ovenstående på dette område, forefindes som cases i casekataloget.

[2] GOP = genoptræningsplan Sundhedsloven § 140

[3] Der er undtagelser jf. ”Hoftepakken”, men aftaler som afviger fra ovenstående på dette område, forefindes som cases i casekataloget.

[4] GOP = genoptræningsplan Sundhedsloven § 140

 

5,6 GOP = genoptræningsplan Sundhedsloven § 140