Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK)

 

1. Indledning1

2. Hvem har adgang til FMK?1

3. Hvornår skal FMK anvendes?2

4. Hvilke ordinationer skal registreres på FMK?2

5. Arbejdsgange i patientforløbet2

5.1 Henvisning2

5.2 Ved modtagelse af patienten2

5.3 Under indlæggelse3

5.4 Ved udskrivelse3

5.5 Overflytning af patient3

5.6 Ambulant behandling4

5.7 Særlige opmærksomhedspunkter ved udskrivelse eller efter ambulant besøg4

6. Recepter5

7. Ansvar og pligter – FMK5

7.1 Ajourføring6

8. Delegering6

8.1 Lægens medhjælp6

8.2 Oprettelse af ”lægens medhjælp” i Medicinmodulet7

8.3 Ansvar - delegering7

8.4 Dokumentation8

9. Definition af begreber9

10. Formål9

11. Målgruppe9

 

1. Indledning

FMK en integreret del af medicinmodulet i den elektroniske patientjournal. FMK giver et overblik over en patients aktuelle medicinering og indeholder information om:

Aktuelle lægemiddelordinationer med tilhørende recepter og effektueringer, herunder eventuelle privatmarkerede lægemiddelordinationer.

Recepter for de seneste to år.

 

Derudover kan der fremfindes oplysninger om afsluttede lægemiddelordinationer for de seneste to år.

 

2. Hvem har adgang til FMK?

Læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, farmaceuter og farmakonomer har adgang til FMK. Andre faggrupper kan få adgang til FMK, se afsnittet Lægens medhjælp.

Brugerne af Columna Medicin og FMK skal gennemgå et e-læringskursus, før der må arbejdes med systemet. Det er til enhver tid den nærmeste leders ansvar at sikre, at den pågældende medarbejder har den korrekte uddannelse og har bestået den dertilhørende test.

En bruger må tilgå FMK på patienter som vedkommende har i aktuel behandling og hvor opslaget er relevant for den konkrete behandling. Det er dermed ikke tilladt at tage adgang til FMK i forbindelse med eksempelvis kvalitetsarbejde eller it-support.

 

En borger kan tilgå sit eget FMK via www.fmk-online.dk og via www.sundhed.dk med NEM-ID. Her kan borgeren se medicinkortet samt hvilke personer, der har foretaget opslag.

 

3. Hvornår skal FMK anvendes?

FMK skal anvendes ved henvisning, indlæggelse og ved udskrivelse, herunder også overflytning uden for regionen, samt ved ambulante kontakter, hvor medicinering er involveret.

 

4. Hvilke ordinationer skal registreres på FMK?

Alle ordinationer, som er en del af patientens aktuelle medicinering, skal registreres på FMK ved afslutningen af en ambulant kontakt samt i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset.

Det gælder dog ikke, hvis der er tale om en afsluttet behandling med et præparat (fx lokalbedøvelse og røntgenkontrast), uden langvarig effekt, og/eller ikke vil kunne forårsage interaktioner med andre præparater, som patienten er i behandling med.

 

Præparater, som patienten tager, selv om lægen fraråder dette, skal ikke registreres på FMK, men de kan anføres i journal, epikrise og/eller ambulant notat. Lægemidler, der er ordineret af en læge, men som patienten ikke tager, bør seponeres og begrundelsen anføres i journalen.

Kosttilskud, som er ordineret af en læge, skal registreres på FMK. Kosttilskud, som ikke er ordineret af en læge, kan registreres på FMK.

 

5. Arbejdsgange i patientforløbet

5.1 Henvisning

Ved elektiv henvisning til andet hospital, ambulatorium, speciale eller til en anden læge, skal den henvisende læge sikre, at FMK er ajourført på henvisningsdagen.

 

5.2 Ved modtagelse af patienten

Medicinanamnesen indhentes ud fra oplysninger på FMK, patienten selv, pårørende og andre kilder. Medicinhistorik på FMK ses på skærmbilledet Fælles Medicinkort, hvor ”Alle ordinationer” vælges i rullemenuen. Medicinanamnesen dokumenteres i journalen. Det er utilstrækkeligt at henvise til FMK, idet det på FMK kan være svært efterfølgende at få overblik over ordinationerne på et givet historisk tidspunkt. Se i øvrigt Medicinering – Lægemiddelordination.

 

Ordinationshistorikken på FMK er særdeles vigtig for at bevare overblikket over patientens medicinering i andre sektorers lokale medicinsystemer. Derfor skal eksisterende ordinationer på FMK i videst muligt omfang stå urørt og ved behov for ændringer i en ordination skal denne redigeres, fremfor seponeres. Ordinationer som skal fortsætte under indlæggelsen overføres fra FMK til medicinmodulet.

 

I forbindelse med indlæggelsen er lægen forpligtiget til at undersøge, hvorvidt patienten modtager dosisdispenseret medicin. Dette ses som en ikonvisning på FMK. Hvis det er tilfældet, og hvis det vurderes, at indlæggelsen vil blive af længere varighed eller vil medføre varige ændringer i medicineringen, skal lægen seponere dosisdispenseringen ved at kontakte det apotek, hvorfra den dosisdispenserede medicin udleveres. Se Medicinering – Håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland.

 

5.3 Under indlæggelse

Når patienten indlægges sættes indlæggelsesmarkering automatisk på FMK.

 

Ordinationer oprettes og redigeres i medicinmodulet jf. Medicinering – Lægemiddelordination. Dokumentation for dispensering og administration føres ligeledes i medicinmodulet. Og derfor kan FMK ikke forventes at være ajourført.

 

Hvis patientens FMK under indlæggelse bliver opdateret af en anden læge (f. eks. vagtlæge eller en læge fra et andet ambulatorium), vil det være synligt på medicinkortet ved ikon-visninger ud for ordinationen på FMK. Der tages stilling til de ændringer, der er sket på patientens FMK, og patientens medicinering i det lokale medicinmodul opdateres med disse ændringer.

 

5.4 Ved udskrivelse

Lægen tager stilling til, hvilke lægemiddelordinationer patienten skal fortsætte med efter udskrivelsen og ajourfører FMK med enten ”Ajourfør FMK” eller ”Ajourfør FMK/Gem til Epikrise”

Funktionaliteten ”Ajourfør FMK/Gem til Epikrise” kopierer oplysninger fra FMK så lægesekretæren kan indsætte dem i epikrisen. Vær opmærksom på at den korrekte kontakt er valgt, når der klikkes på ”Ajourfør FMK/Gem til epikrise”. Dette skal ske senest ved udskrivelsen.

 

En oversigt over aktuel og planlagt medicinsk behandling skal indsættes i epikrisen. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til FMK, da FMK kun gemmer data i 2 år, og der er pligt jf. journalføringsloven at gemme data i 10 år.

 

Med hensyn til eventuel genoptagelse af dosisdispenseret medicin se Medicinering – Håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland.

 

Patienten skal medgives en oversigt over aktuel og planlagt medicin. Medicinliste til patienten udskrives fra FMK og suppleres med yderligere oplysninger, såfremt dette måtte være nødvendigt, for eksempel med nedtrapningsplaner. Patienten kan se sin medicinliste på www.fmk-online.dk og via www.sundhed.dk.

 

Når patienten udskrives fjernes indlæggelsesmarkering automatisk på FMK.

5.5 Overflytning af patient

5.5.1 Overflytning mellem to afsnit indenfor Region Nordjylland

FMK skal ikke opdateres ved overflytning til andet afsnit internt i regionen. Der skal dog foretages godkendelse af medicin i medicinmodulet eller andet enstrenget medicinhåndteringssystem. Ved overflytning opdateres FMK automatisk med oplysninger om indlæggelse i det nye afsnit.

 

5.5.2 Overflytning til et andet sygehus udenfor regionen

FMK opdateres, og ajourføres. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt, at overflytte patienten uden ajourført FMK. I disse tilfælde vedlægges en aktuel medicinliste fra medicinmodulet. FMK vil være markeret som ”Ikke-ajourført”.

 

5.5.3 Overflytning fra et andet sygehus udenfor regionen

Proceduren er som ved indlæggelse.

 

5.6 Ambulant behandling

Ved ambulante kontakter (inkluderer skadestuer og sammedagskirurgi) anvendes medicinmodulet og FMK ved:

 1. 1. Vurdering af patientens medicinske behandling

 2. 2. Oprettelse af nye ordinationer

 3. 3. Ændringer i eksisterende ordinationer

 4. 4. Effektuering:

 • • indgivelse og udlevering af medicin

 1. 5.  Udstedelse af recept

 

På skærmbilledet med Fælles Medicinkort kan der i samme arbejdsgang oprettes ordinationer på FMK og i medicinmodulet, hvilket letter den ambulante arbejdsgang med patientens medicin.

 

Efter hvert ambulatoriebesøg sender sygehuset meddelelse til egen læge umiddelbart, således at den nødvendige opfølgende behandling kan iværksættes. Som minimum skal ændringen af medicineringen fremgå både af ambulatorienotatet og af FMK, eventuelt tillige med en kopi af medicinlisten fra FMK, som om nødvendig er suppleret med yderligere oplysninger

 

Ved ambulante kontakter, hvor der indgår enkeltstående behandling med lægemidler og behandling ikke fortsætter efter kontaktens ophør eller ikke anses som væsentlig information for efterfølgende klinikere (fx. lokalanalgetika eller kontrastmidler), er det tilstrækkeligt at dokumentere disse lægemiddelordinationer i medicinmodulet jf. Medicinering – Lægemiddelordination.

Er det ambulante besøg en forberedelse til sammedagskirurgi, optages og dokumenteres medicinanamnese i patientens journal.

 

Lægen tager stilling til, hvilke lægemiddelordinationer patienten skal fortsætte med efter det ambulante besøg og ajourfører FMK med enten ”Ajourfør FMK” eller ”Ajourfør FMK/Gem til Epikrise”

Funktionaliteten ”Ajourfør FMK/Gem til Epikrise” kopierer oplysninger fra FMK så lægesekretæren kan indsætte dem i epikrisen. Vær opmærksom på at den korrekte kontakt er valgt, når der klikkes på ”Ajourfør FMK/Gem til epikrise”.

 

5.7 Særlige opmærksomhedspunkter ved udskrivelse eller efter ambulant besøg

 

 • • Synonymsubstitution sker automatisk, såfremt præparaterne står overfor hinanden. Analogsubstitution kræver særlig opmærksomhed.

 • • Lægemiddelordinationer, som ikke længere er aktuelle, seponeres. Såfremt der findes åbne recepter tilhørende en seponeret lægemiddelordination, skal disse recepter annulleres.

 • • AK-behandling angives som eksakt ugedosering (alternerende over 7 døgn). Se PRI dokumentet Medicinering - Håndtering af Marevan i medicinmodulet og FMK.

 • • Ordination af infusioner skal fremgå af FMK, hvis infusionerne skal fortsætte efter afslutningen på indlæggelsen eller den ambulante kontakt.

 • • I nogle situationer kan FMK ikke modtage doseringsanvisning fra medicinmodulet og doseringen bliver i stedet til ”Efter skriftlig anvisning” på FMK. Det gælder eksempelvis ved op- og nedtrapninger samt flere doseringsperioder. Når ”Dosering efter skriftlig anvisning” angives på ordinationen eller på recepten skal doseringen kommunikeres på anden vis, eks via korrespondancenotat eller epikrise, desuden er det nødvendigt, at der udleveres en skriftlig anvisning til patienten.

 • • Parenteral ernæring, som gives ambulant, bør registreres på FMK.

 • • Ved udskrivelse og ved ambulante besøg hvor der sker ændringer i medicineringen skal FMK ajourføres. Kommunen kan kun varetage medicineringen ud fra et ajourført FMK.

 • • Se i øvrigt afsnittet om recepter

 

6. Recepter

Recepter skal udstedes elektronisk fra FMK, fraset magistrelle lægemidler og tilladelsespræparater, hvor receptudstedelse skal forgå på papir eller ved indtelefonering til et apotek (se receptbekendtgørelsen.) Der kan oprettes recepter på lægemidler, som er registrerede hos Sundhedsstyrelsen.

Ved ændring i en lægemiddelordination på FMK ændres eventuel tilknyttet recept ikke. Det skal derfor overvejes, om ændringen medfører et behov for at ændre i en tilhørende recept. Da det ikke er muligt at ændre i en eksisterende recept, kan det være relevant at annullere den oprindelige recept og udstede en ny.

Ved seponering af en ordination, skal eventuelle tilknyttede åbne recepter annulleres. Hvis der er åbne, løse recepter, skal det overvejes, om disse skal annulleres.

Lægen, der udskriver recepten, skal sikre sig, at patienter, der har behov for afhentning på et bestemt apoteksudsalg eller udbringning, får udstedt recepten til et specifikt apotek med angivelse om afhentning i apoteksudsalg eller udbringning pr. bud.

Papirrecepter og telefonrecepter kan først ses på FMK, når disse er indløst på apoteket, hvorefter de vil stå som løse recepter på FMK. Anvendelsen af disse recepttyper bør derfor i videst muligt omfang begrænses; se også receptbekendtgørelsen.

Hvis en læge kontaktes af apoteket, fordi et ordineret lægemiddel ikke kan udleveres, f.eks. hvis lægemidlet ikke kan fremskaffes, eller hvis der er fejl i recepten og dermed sandsynligvis også i den tilgrundliggende lægemiddelordination, skal korrektioner altid foretages ved, at lægen tilretter lægemiddelordinationen på FMK og annullerer recepten og udsteder en ny recept

 

Ansvar og pligter – FMK

 

Lægen har pligt til at dokumentere alle lægemiddelordinationer som led i aktuel behandling af patienten på FMK i forbindelse med udskrivelse og ambulante besøg. I forbindelse med udskrivelsen og efter ambulant besøg har lægen pligt til at sikre, at FMK er ajourført.

 

I ambulatorier har lægen fuldt ansvar for egne ordinationer inkl. ordinationer, som lægen ændrer eller skriver recept på. For patientens øvrige ordinationer har lægen alene ansvar for interaktioner med egne ordinationer og for at sikre, at eventuelle åbenlyse fejl rettes.

Under indlæggelse har modtagende læge på hospitalet og de efterfølgende behandlende læger fuldt ansvar for alle patientens lægemiddelordinationer.

Ved arbejdet med FMK har lægen ansvar for at opdage åbenlyse fejl. Lægen har pligt til at sikre, at åbenlyse fejl rettes. Hvad der vil blive betragtet som en åbenlys fejl er individuelt og vil bero på en konkret vurdering ifølge Sundhedsstyrelsen. Hvis den pågældende læge ikke selv har kompetence til at tage stilling, skal vedkommende kontakte en, der har disse kompetencer, typisk en overordnet til den ordinerende læge. Ansvaret er uafhængigt af fag eller speciale og uafhængigt af, om man blot kigger eller foretager ændringer i patientens medicinering.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens Medicineringsvejledning og Journalføringsbekendtgørelsen

7.1 Ajourføring

Der skal foretages ajourføring af FMK ved udskrivelse eller efter et ambulant besøg, såfremt der er ændring i medicineringen eller medicinkortet aldrig tidligere har været ajourført.

Ajourføring er lægens bekræftelse af, at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler den aktuelle medicinering på ajourføringstidspunktet og af, at der ikke er åbenlyse fejl på FMK på ajourføringstidspunktet.

Ved ajourføring er sundhedspersonens navn, institution samt dato synlig på FMK.

Når et medicinkort ajourføres, adviseres andre behandlere der har patienten i behandling om, at der er sket ajourføring på FMK og medicinkortet findes i en opdateret udgave. Hvis en patient udskrives fra hospitalet uden ajourføring, vil der på patientens medicinkort på FMK stå at kortet er ikke ajourført.

 

Region Nordjylland monitorerer ajourføringsprocenterne og hospitalerne følger på de løbende tal. Se også PRI dokumentet om monitorering af FMK (FMK monitoreringsmodel).

 

8. Delegering

På FMK er det muligt for lægen at oprette medhjælpere, hvorved arbejdet med FMK kan udføres af andre faggrupper, som f.eks. sygeplejersker, kliniske farmaceuter, farmakonomer og medicinstuderende, hvilket er beskrevet nedenfor samt i PRI dokument Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser.

I lighed med lægens mulighed for, på FMK, at oprette en medhjælp, har en delegeret sygeplejerske mulighed for at videredelegere opgaver til en sygeplejerskestuderende.

Her gælder samme regler som ved den egentlige delegering og oprettelse af lægens medhjælp. Se punkt 8.2, 8.3 og 8.4.

 

8.1 Lægens medhjælp

Lægens medhjælp er en funktionalitet på FMK, som giver andre faggrupper mulighed for at udføre handlinger på FMK som medhjælp for en læge. Enhver læge, som har adgang til Medicinmodulet, kan oprette medhjælpere. Lægens medhjælp er primært rettet mod lægevikarer samt sygeplejersker, som aktivt kan udføre handlinger på FMK på vegne af en læge svarende til dennes rettigheder, herunder ajourføring på FMK. Det er ikke muligt for lægevikarer og sygeplejersker at oprette eller annullere recepter. Funktionaliteten kan også anvendes af eksempelvis sekretærer og psykologer, der dog kun opnår se-adgang på FMK samt mulighed for at udskrive medicinliste til patienten.

Sygeplejestuderende kan ligeledes oprettes som lægens medhjælp på delegering fra afsnitsledende sygeplejerske og kan få se-adgang til FMK samt mulighed for at udskrive medicinliste til patienten. Der gives ikke adgang til ajourføring og recepthåndtering.

Farmaceuter og farmakonomer kan ligeledes oprettes som lægens medhjælp. Der gives dog ikke fra lægemiddelkomiteens side mulighed for, at farmaceuter og farmakonomer kan ajourføre FMK.

 

Se bilag Lægens medhjælp – hvem kan hvad?

 

8.2 Oprettelse af ”lægens medhjælp” i Medicinmodulet

I Medicinmodulet kan en læge selv administrere sine FMK-medhjælpere.

Når en medhjælper forlader et afsnit, men samtidig bevarer adgangen til Medicinmodulet, vil medhjælperen kunne arbejde på vegne af læger fra det afsnit, selvom medhjælperen nu er ansat i et andet speciale. Det påhviler derfor lægen, regelmæssigt at orientere sig i listen over medhjælpere og slette de, der ikke længere er ansat i afsnittet. Der påhviler naturligvis også medhjælperen et ansvar, idet medhjælperen kun må arbejde på vegne af en læge, som er ledende overlæge på det afsnit, som medhjælperen aktuelt er ansat i. Det er muligt ved oprettelsen af en medhjælp at angive en udløbsdato.

 

8.3 Ansvar - delegering

Lægemiddelkomiteen i Region Nordjylland har besluttet, at ansvaret for at oprette samt slette FMK-medhjælpere, ligger hos de ledende overlæger og de specialeansvarlige overlæger.

Dette giver disse overlæger ansvaret for følgende:

 

 • • At sikre sig, at medhjælperen har den nødvendige uddannelse, oplæring og træning i at udføre en konkret opgave, herunder også e-læringskursus for læger og/eller kursus for adgang som lægens medhjælp, jf. ovenfor.

 • • At udfærdige en generel instruks om brug af lægevikarer og sygeplejersker som medhjælp

 • • At sikre sig, at opgaven løses kvalificeret

 • • At føre relevant tilsyn med medhjælperen

 • • At sikre dokumentation af ovenstående

 

Det er en forudsætning for ovenstående brug af lægevikarer, sygeplejersker samt farmaceuter og farmakonomer som lægens medhjælp, at der findes skriftlige instrukser for, hvilke kompetencer den enkelte medhjælp skal have for at kunne løse en delegeret opgave. Instruksen skal være udarbejdet af den ledende og/eller den specialeansvarlige overlæge. Medhjælpen er ansvarlig for at udføre opgaven efter instruktionen og sige fra overfor en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt. Se også retningslinje for delegering: Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser.

 

8.3.1 Lægevikarer

Lægevikarer vil som udgangspunkt få mulighed for at foretage ajourføring af patientens medicin, men det er den enkelte overlæge, der har tilknyttet en lægevikar som lægens medhjælp, der skal tage stilling til, om lægevikaren må foretage ajourføring. Hvis en lægevikar ikke føler sig i stand til at ajourføre medicinen for en given patient, skal vedkommende tilkalde hjælp fra en læge.

 

8.3.2 Delegation af at foretage ajourføring af FMK til udvalgte sygeplejersker

Sygeplejersker har som udgangspunkt ikke lov til at foretage ajourføring. Det er den enkelte overlæge, der har tilknyttet en sygeplejerske som lægens medhjælp, der skal tage stilling til, om sygeplejersken må foretage ajourføring.

Overlægen har ansvaret for at sikre sig, at sygeplejersken har de rette kompetencer til at varetage opgaven. Det forudsætter, at overlægen har udarbejdet en instruks, der beskriver ansvaret og opgaven. Derudover skal sygeplejersken have modtaget undervisning.

Nedenfor følger en overordnet ramme for indholdet af instruksen:

 • • Patientgrupper og rammeordinationer for disse.

 • • At sygeplejersken skal kende og anvende:

    • • Retningslinjen for delegering

    • • Retningslinjen for anvendelse af Fælles medicinkort (FMK)

    • • Retningslinjen for lægens medhjælp

    • • Kende funktionaliteten i medicinmodulet og på FMK og have modtaget undervisning i korrekt anvendelse af FMK og bestået den til en hver tid aktuelle test.

 • • Kende til det ansvar, der følger med at foretage ajourføring (se

Styrelsen for Patientsikkerhed – Spørgsmål og svar om ansvaret ved brug af FMK mht. ordination og håndtering af medicin)

 • • At sygeplejersken må foretage ajourføring af patientens medicinkort, når:

    • • FMK tidligere har været ajourført og at der ikke har været ændringer i patientens medicin siden sidste ajourføring.

    • • FMK viser den aktuelle medicinering.

    • • Sygeplejersken alene foretager justeringer i den specifikke behandling i henhold til sin rammedelegering.

 • • At sygeplejersken skal undlade at ajourføre FMK, hvis vedkommende er i tvivl om korrektheden af FMK og/eller ovenstående betingelser ikke er opfyldt, og at en læge i så fald skal kontaktes for at korrigere og ajourføre FMK.

 • • At patienten skal medgives en udskrift af medicinlisten fra FMK efter medicinen er ajourført og inden patienten forlader sygehuset.

 

8.4 Dokumentation

Det er den ledende eller specialeansvarlige overlæges ansvar at dokumentere, hvilke sygeplejersker, der har fået delegeret opgaven at foretage ajourføring af FMK og at dokumentere at ovenstående punkter er gennemgået.

Det er ligeledes overlægens opgave at overvåge kvaliteten og at trække delegeringen tilbage, såfremt sygeplejersken ikke længere må eller ikke længere ønsker, at foretage ajourføring på lægens vegne. Der skal ligeledes foreligge dokumentation for annullering af denne delegering.

Såfremt en sygeplejerske skifter arbejdssted, er vedkommende forpligtet til at give besked til den overlæge, sygeplejersken arbejder på vegne af. Det er sygeplejerskens opgave, at kunne dokumentere at have underrettet overlægen.

Det er væsentligt at bemærke, at alle sygeplejersker, der arbejder som lægens medhjælp, rent teknisk kan trykke på ajourfør-knappen i FMK. Det er dog kun de sygeplejersker, der har fået særlig tilladelse og instruks, jf. ovenfor, der har lov til at bruge denne funktion.

Lægemiddelkomiteen i Region Nordjylland har besluttet, at ansvaret for at oprette og slette ansattes adgang til FMK, ligger hos de ledende overlæger og de specialeansvarlige overlæger, hertil kommer den afsnitsledende sygeplejerskes ansvar for oprettelse og sletning af videredelegation til sygeplejestuderende som sygeplejefaglig medhjælp .

 

9. Definition af begreber

Se Medicinering – Definition af begreber

 

10. Formål

At sikre korrekt anvendelse af Fælles Medicinkort, (FMK), på hospitaler i Region Nordjylland med henblik på at opnå sammenhæng, kontinuitet og sikkerhed ved medicinsk behandling på tværs af kontakter og sektorer.

 

11. Målgruppe

Ansatte der har ansvar for ordination, dispensation og administration af medicin

 

Referencer

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsloven § 157: Sundhedsloven

Receptbekendtgørelse af den 29. september 2017

Sundhedsstyrelsens medicineringsvejledning: Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Sundhedsstyrelsen DELEGATION og REGLER

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1218 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Medicinering – Lægemiddelordination

Medicinering – Håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland

Retningslinje for ”Medicinering – Medicingennemgang”

Styrelsen for Patientsikkerhed – Spørgsmål og svar om ansvaret ved brug af FMK mht. ordination og håndtering af medicin

Best practice på FMK