Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Generelt om Mennesker med sindslidelser

Beskrivelse

    1. 1.1 Psykiatriens målgruppe og opgave

 

Behandlingspsykiatrien varetager en række opgaver i forhold til behandling af mennesker med sindslidelser i henhold til Sundhedsloven og Psykiatriloven. Behandling omfatter i henhold til Sundhedsloven: Udredning, observation, diagnosticering, sygdomsbehandling, sundhedsfaglig pleje samt patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme. Som en integreret del af behandlingen tilbyder behandlingspsykiatrien psykoedukation (undervisning i psykisk sygdomme) til alle patienter (indlagte og ambulante) og deres pårørende.

 

Psykiatrien har ansvar for at sikre koordineringen af indsatsen i forhold til behandlingen af patienten, og samarbejder således i det enkelte patientforløb med eksempelvis kommunen og praktiserende læger. I henhold til Sundhedsloven tilbyder behandlingspsykiatrien specialiseret rådgivning i forhold til kommunernes indsats vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme

 

I henhold til den nationale målgruppebeskrivelse tilbyder regionspsykiatrien hospitalsbaseret udredning og behandling til patienter med psykisk sygdom, der har følgende karakteristika:

Billede 4

Der henvises i øvrigt til gældende regionale og nationale vejledninger.

 

    1. 1.2 Praktiserende læges målgruppe og opgave

 

Den praktiserende læge har det umiddelbare behandlingsansvar overfor målgruppen, herunder ansvar for, at patienterne henvises til den fornødne udredning og behandling ved regionens sygehusvæsen eller ved praktiserende speciallæge i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri.

 

Praktiserende læger indenfor specialerne almen medicin, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri varetager undersøgelse og behandling af patienter med lettere psykiatriske lidelser. De praktiserende læger indenfor ovennævnte specialer varetager endvidere opfølgning og kontrol af visse psykiatriske patienter efter behandling på sygehus. Den praktiserende læge er en central og vigtig samarbejdspartner i forhold til både behandlingspsykiatrien og kommunerne. Praktiserende læge foretager en lægefaglig vurdering af behovet for sygehusbehandling og fremsender, på baggrund af en forudgående udredning, en henvisning til den fornødne behandling ved regionens sygehusvæsen eller praktiserende speciallæger i henholdsvis psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri og psykologer.

 

    1. 1.3 Kommunens målgruppe og opgaver

Kommunen varetager den socialpsykiatriske indsats i forhold til mennesker med en sindslidelse i henhold til Serviceloven, Aktivloven, Beskæftigelsesloven og Pensionsloven. I henhold til Sundhedsloven har kommunen ansvar for den borgerrettede forebyggelse samt medansvar i forhold til den patientrettede forebyggelse. Kommunen sikrer, at der forefindes de fornødne sociale tilbud til mennesker med sindslidelse, herunder oprettelse af sociale botilbud i henhold til rammeaftalen. Kommunen har endvidere ansvar for, at der i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven stilles misbrugsbehandling til rådighed.

 

1.4 Specialsektorens målgruppe og opgave

Region Nordjylland har på det sociale område en leverandørpligt, der er fastlagt i rammeaftalen og er driftsherre på en række socialpsykiatriske tilbud. Regionen har derudover akutforpligtelse i forbindelse med § 108 og § 107 tilbud indenfor socialpsykiatrien. Som driftsherre og ansvarlig for koordinering af rammeaftalen samt med formålet at sikre sammenhæng mellem rammeaftalen og sundhedsaftalen er det vigtigt, at den regionale specialsektor ligeledes indgår i det tværsektorielle samarbejde. Dette med henblik på at sikre en sammenhængende indsats for borgeren, samt i øvrigt at deltage i og bidrage til erfarings- og vidensudveksling på områder vedrørende den socialpsykiatriske indsats og udvikling

Definition af begreber

Begrebsafklaring: Sundhedsaftalen vedrører praktiserende læger indenfor specialerne: Almen medicin, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Når der i det følgende anvendes betegnelsen ”praktiserende læge” er det i betydningen ”praktiserende speciallæge i Almen Medicin”.

 

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen omfatter borgere med sindslidelse, samt ledere og medarbejdere som varetager opgaver, der reguleres af sundhedsaftalen.

Der er følgende målgruppe i Psykiatrien:

Billede 1

Formål

Formålet er at koordinere indsatsen og kontinuitet i den samlede indsats i forhold til den enkelte borger. samt tydeliggøre snitfladen/ arbejdsdelingen og sikre information og kommunikation mellem de involverede parter, med det formål at fremme dialog og udvikling af samarbejdet