Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anbefalet anvendelse/generelt om opgavelisten – Clinical Suite anvendelsesdokument

Opgavelisten er tænkt som en huskeseddel, der blandt andet gør opmærksom på indkomne prøvesvar fra de parakliniske afdelinger.

Så snart et prøvesvar er kommet, dannes en opgave på opgavelisten.

Du kan ikke selv tilføje opgaver direkte på listen. Du kan heller ikke slette en opgave fra listen, men du kan udføre den, hvorefter den automatisk fjernes fra opgavelisten.

Opgavelisten åbnes ved at klikke på ikonet i menubaren eller ved at taste ctrl+d.

 

Billede 1

 

Opgavetyper

  • • Se svar-opgaver, der er indkomne parakliniske svar, der skal ses og markeres som set. Det drejer sig om Klinisk kemi, Mikrobiologi, Røntgen og Patologi. Hver gang et nyt svar sendes, opdateres se svar-opgaven på opgavelisten, så den altid viser det nyeste svar. Opgavelisten opdateres også, hvis et svar markeres som set fra faneoverblikket ’Rekvisition/svar’ (fanen ’Prøvesvar’ eller ’Kumuleret svar’). Opgavelisten kan herefter anvendes som en tjekliste for at alle svar er set på patienten

  • • Meddelelsesopgaver, til intern kommunikation om en bestemt patient

  • • Godkendelsesopgaver kan f.eks. anvendes i de tilfælde, hvor en sekretær i forbindelse med afskrivning af et diktat ikke kan høre alt, hvad der er dikteret og derfor har brug for, at lægen kigger notatet igennem og godkender dette.

  • • Interventionsopgaver, til udførelse af ordinerede interventioner, som eksempelvis er blevet ordineret via en standardplan.

 

De enkelte opgavetyper kan bruges som afgrænsning af visning på opgavelisten, så man f.eks. kun får vist alle Se svar-opgaver.

Billede 2

Opgavelisten er inddelt i 5 faneblade

Opgavelisten åbner på det afsnit/den afdeling/enhed, du er logget på med i Clinical Suite, og består af fem faneblade.

Billede 3

 

Patient – der viser opgaver på patienten i kontekst. På patientfanen ses alle aktive opgaver vedrørende patienten, uanset hvem der har rekvireret, og uanset hvem, der skal udføre opgaven.

Billede 4

Billede 5

Klip fra patientfanen med flere ansvarlige udførelsesafdelinger

 

Tildelt medarbejder – der viser alle opgaver på en enkelt medarbejder, enten brugeren selv eller en anden.

Billede 6

 

 

Tildelt enhed – der automatisk viser opgaver på den afdeling, du er logget på Clinical Suite med, dvs. opgaver der er rekvireret eller skal udføres af afdelingen, ligesom opgaver, der er overdraget fra andre afdelinger, vises.
Afdeling i feltet ’Enhed’ skiftes ved at indtaste navn eller SKS kode og klikke på ’Søg’.

Billede 7

Fanebladet viser opgaver på patienter, der er

  • • indlagte, udskrevne eller færdigregistrerede

  • • ambulante/akut ambulante, afsluttede eller færdigregistrerede

 

OBS

For at sikre, at der tages hånd om alle opgaver, er det nødvendigt, at I tjekker opgavelisten på alle de SKS-koder, I har ansvar for. Dvs. at der skal tjekkes på afdelingsniveau (7 cifre) og på alle afsnitsniveauer (8 cifre). Du kan ikke tjekke hierarkisk, så du ved at søge på 7 cifre får alle underafsnit med, du er nødt til at søge på hver enkelt SKS-enhed for sig.

 

Tildelt team – der viser alle opgaver på valgt team (kun relevant for de enheder, hvorpå der er oprettet teams).

 

Meddelelser – der viser de meddelelsesopgaver, du selv har oprettet.

 

Selve listen med opgaver indeholder en række tekstkolonner

Her ses patientens stue og seng, cpr-nummer og navn, opgavens type, titel og status, oprettelses- og udførelsestidspunkt, ansvarlig for udførelsen samt funktionsrolle (hvis opgaven har fået tildelt en)

Billede 8

 

  • og en række ikonkolonner

Prioritet

I den første vises, om opgaven er prioriteret med en grøn, gul eller rød firkant, som indeholder et P. Grønt ikon betyder normal prioritet, gult, at opgaven haster, og rødt, at opgaven er akut/livsvigtig.

Prioritering vises på interventionsopgaver og kan tilføjes på se svar opgaver, bl.a. i forbindelse med overdragelse af opgaver.

Billede 9

 

Kontakt

Anden kolonne viser, om kontakten er indlæggelse eller ambulant, ligesom det kan ses, om kontakten er åben, afsluttet eller færdigregistreret.

Billede 10

Eksempel på ikon for en indlagt patient.

 

Repetition

Hvis opgaven er repeterende, er der et ikon, der viser to grønne pile.

Billede 11

 

Tidsfrist

Når et indkommet paraklinisk svar bliver 10 dage gammelt uden at være markeret som set, dannes et gult ur-ikon for at henlede opmærksomheden på svaret.

Billede 12

 

Overdragede/returnerede opgaver

Det vises med en pil, om opgaven er overdraget eller returneret fra andre.

Hvis opgaven er overdraget fra en afdeling, er pilen grøn og lige, Billede 13

 

hvis opgaven er returneret fra en afdeling er pilen blå og buet.

Billede 14

 

Desuden vises med en taleboble, om der er en kommentar på en overdraget opgave.

Billede 15

Kommentaren bliver vist, hvis du holder musen stille over taleboblen.

 

Tip

  • • Hvis du er i tvivl om betydningen af et ikon, kan du holde musen stille over det, så vises der en forklaring til det.

  • • Du kan sortere opgaverne efter en hvilken som helst kolonne. Når du åbner en opgave og lukker denne igen, bliver sorteringen på opgavelisten bevaret.