Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bemyndigelse til at levere kliniske ydelser for sundhedspersoner med forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

I de enkelte afdelinger skal der tages stilling til, hvilke kliniske ydelser, der skal omfattes af en bemyndigelse. Samtidig skal det afgøres i hvilke tilfælde bemyndigelse sker på individuelt niveau og i hvilke tilfældebemyndigelse sker for en nærmere defineret gruppe. Som udgangspunkt er opgaver, der er forbundet med særlig risiko for patienten, omfattet af en bemyndigelse. Proceduren omkring bemyndigelse omfatter personale med forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.

 

Vurderingen af, hvorvidt en bestemt ydelse kræver bemyndigelse foretages ved en konkret vurdering i den enkelte afdeling. Når en afdeling indfører væsentlige nye behandlingsmetoder, foretager ledelsen en vurdering af, hvorvidt det er ydelser forbundet med særlig risiko for patienten og det derfor er relevant med bemyndigelser.

 

På individuelt niveau skal det bl.a. vurderes, hvorvidt sundhedspersoner med autorisation inden for et bestemt fag har de fornødne kompetencer til at udføre alle opgaver uden en bemyndigelse. Er man bemyndiget, har man ansvaret for udførelsen af det, bemyndigelsen er givet til.

 

Bemyndigelse gives ud fra en vurdering af eksaminer, autorisationer, bevis for efteruddannelse, samt en vurdering af konkret performance, anbefalinger og erfaringer. Autenticiteten af eksamenspapirer, autorisationsbeviser og efteruddannelsesbeviser samt anden relevant dokumentation vurderes ved ansættelsen af den leder, som ansætter en medarbejder.

 

I force majeure situationer, hvor der er brug for akut handling, skal patienten have bedst mulige behandling uden hensyntagen til bemyndigelse.

Dokumentation

En oversigt over, hvilke bemyndigelser der er givet, findes i de enkelte afdelinger. Afdelingen beslutter selv, hvilken metode, der anvendes, men oversigten kan udarbejdes ved brug af det skema, som findes i bilag.

 

Relevante eksamenspapirer, autorisationsbeviser og efteruddannelsesbeviser på ansættelsestidspunktet findes på personalesagen.

 

Oplysninger om bemyndigelser skal være tilgængelige for hospitalets medarbejdere. Hvis der er tale om bemyndigelse for en nærmere defineret gruppe kan oplysninger herom synliggøres via lokale instrukser. 

 

Oplysning om bemyndigelse er ikke omfattet af tavshedspligt og efter forespørgsel kan gives af cheflægen/chefjordemoderen/cheftandlægen.

Ansvar

Cheflægen/chefjordemoderen/cheftandlægen har ansvaret for, at kliniske ydelser med særlig risiko for patienter vurderes i forhold til den enkelte sundhedspersons eller personalegruppes kompetencer. Cheflægen/chefjordemoderen/cheftandlægen skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at tildele bemyndigelse til udførelse af ydelsen.

 

Cheflægen/chefjordemoderen/cheftandlægen har endvidere ansvaret for, at der på afdelingsniveau foreligger overblik over tildelte bemyndigelser.

Definition af begreber

Forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed: For nogle grupper af autoriserede sundhedspersoner er det i autorisationsloven fastsat, at en del af den pågældende professions virksomhedsområde er et forbeholdt virksomhedsområde. Det vil sige, at denne nærmere definerede form for virksomhed ikke selvstændigt må udøves af personer uden den pågældende autorisation. Forbeholdt sundhedsfaglige virksomhed vedrører bl.a. professionerne læger, tandlæger, jordemødre og kiropraktorer. Disse personer har, jf. autorisationsloven, ret til at anvende en bestemt titel og udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed, som er forbeholdt disse titler.

 

Bemyndigelse: En proces, hvor hospitalet for en række kliniske ydelser, der er forbundet med særlig risiko for patienten, fastsætter, hvem der må levere denne ydelse. Dette betyder, at disse ydelser ikke uden videre må leveres af alle de personer, der i kraft af deres uddannelse og autorisation er formelt berettigede til dette.

 

Kliniske ydelser: Forstås både som udførelse af procedurer og beslutninger om behandlingsformer

Formål

Det overordnede formål med denne politik er, at patienter til enhver tid behandles af medarbejdere med de rette kompetencer i forhold til opgaven på hospitalsområdet i Region Nordjylland.

 

Med dette formål for øje beskriver politikken proceduren til at fastsætte, hvilke medarbejdere, der har de fornødne kompetencer til at kunne levere kliniske ydelser forbundet med særlig risiko for patienten.

Referencer

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed LBK nr 122 af 24/01/2023