Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjerteovervågning i afsnit 204 og 205, Fjernmonitorering – Klinik Medicin, RHN

 

Formål med instruksen

 • • At sikre kontinuerlig hjerteovervågning, herunder sikre at afbrydelser pga. undersøgelser uden for afsnittene eller af andre årsager bliver så korte som muligt.

 • • At synliggøre opgaver og ansvar i forbindelse med hjerteovervågning uden for hjerteafsnit 202

 • • At sikre optimalt signal ved hjerteovervågning

Definition af begreber

Telemetri: en elektronisk enhed der, via radiobølger, sender signaler (hjerterytme) til overvågningsskærmene på hjerteafsnit 202.

Monitorering: overvågning/registrering af aktiviteter og resultater (her hjerterytmen)

Beskrivelse

Hjerteovervågning uden for hjerteafsnit 202 er relevant ved patienter, der skal udredes for en evt. kardiel årsag til lipothymi eller svimmelhed – det vil sige af- eller bekræfte hjerterytmeforstyrrelser som årsag til symptomer.
Patienter, der er monitoreret af andre årsager, kan efter lægevurdering observeres på afsnit 204 og 205.

Der er ikke signalstyrke til telemetri i hele Medicinerhuset, så patienter, der skal hjerteovervåges på afsnit 204 og 205, skal ligge på bestemte stuer:

204A: stue 5, 6, 7 eller 8 (ambulatorierum stue 4 kan inddrages ved behov).
204B: stue 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7
205A: stue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8
205B: stue 1, 2, 3, 4, eller 5

Hjerteovervågning er en lægeordination, og når det er ordineret, skal patienten have telemetrien på hurtigst muligt. Hjerterytmen skal så vidt muligt observeres kontinuerligt, indtil der ikke længere foreligger indikation herfor. Laves der aftaler om, at patienten må gå ud af afsnittet, skal det dokumenteres i journalen, og patienten skal informeres om den manglende overvågning.

 

Opgaver og ansvar i afsnit 204 og 205

Telemetri hentes:

 1. 1. Telemetriseddel udfyldes med patientlabel, afsnit og stuenummer, indikation for telemetri, symptomer, samt anden relevant information (pacemaker evt. hjertemedicin).

 2. 2. Telemetrisedlen afleveres på hjerteafsnit 202A, hvor telemetrien hentes.
  Telemetrinummer noteres på telemetrisedlen – kontrollér sammen med sygeplejerske på 202A, at det er den korrekte telemetri.
  (For at forhindre ombytning af telemetri/forveksling af patienter udleveres der kun telemetri til en patient ad gangen).
   

Telemetri sættes på:

 1. 1. Telemetrien sættes på thorax. Forslag til elektrodeplaceringen er skitseret på telemetrien. Elektroderne placeres fordelagtigt på knogleunderlag og undgå hudfolder.
  Fjern eventuel behåring og sprit huden af.
  Undgå at placere elektroder, hvor der skal placeres elektroder til 12-afledningers EKG.
  Undgå at placere elektroder under venstre eller højre kraveben, hvis patienten evt. er kandidat til pacemaker-implantation. Huden kan blive irriteret af elektroden.
  Telemetrien skal så vidt muligt bæres uden på tøjet.

 2. 2. Når telemetrien er sat på, kontaktes 202A (på 40842) for at sikre, at der er signal – at de kan følge hjerterytmen på overvågningsskærmene – så de kan slå alarmen til.
   

Hjerterytmen overvåges:

 1. 1. Hver dag hentes døgnrapport over overvågningen - hentes på 202A efter kl. 09.30.
  (Rapporterne udskrives mellem kl. 03 og 04 og vurderes af kardiologisk speciallæge hver morgen).

 2. 2. Skal patienten have telemetrien af, kontaktes 202A (på 40842) med information herom (at patienten skal i bad, til undersøgelse i Billeddiagnostisk Afdeling eller andet), så de kan slå alarmen fra.
  Når patienten er tilbage og får telemetrien koblet på igen, ringes til 202A igen med henblik på at sikre, at hjerterytmen observeres igen, og at alarmen slås til.

 3. 3. Hvis telemetrien udløser alarm på overvågningsskærmen på 202A (pga. ændringer i hjerterytmen eller af teknisk årsag) kontakter 202A stamafsnittet med besked om at tilse patienten.
  Handler det om hjerterytmeforstyrrelse, drøftes det med stuegangsgående læge eller medicinsk mellemvagt, som evt. konfererer patientens tilstand med kardiologisk bagvagt.
  Er det støj/uro eller manglende signal pga. en teknisk årsag (fx batterisvigt eller dårlig forbindelse), løses problemet i samarbejde med 202A. Det sikres, at der er signal igen.
  202A hjælper, i det omfang det er muligt, med at finde årsagen og kommer med forslag til handling.
  Handlinger kan være: skifte elektroder, ændre elektrodeplacering til bedre underlag, fjerne eventuelt hår ved/under elektroder, skifte batteri.

 4. 4. Hvis patienten flyttes på andet afsnit, skal 202A informeres.
   

Telemetri seponeres og afleveres:

 1. 1. Når hjerteovervågningen skal seponeres kontaktes 202A, inden telemetrien tages af.
  Telemetri-historikken forsvinder, når patienten er slettet fra overvågningsskærmene.

 2. 2. Telemetrien rengøres (se nedenfor) og afleveres på 202A.

 

Al kontakt til 202A vedrørende telemetri gøres på scop-telefonen 40842 – oplys altid patientens navn, telemetrinummer samt eget navn og initialer.

 

Opgaver og ansvar i hjerteafsnit 202

Telemetri afhentes og overvågning starter:

 1. 1. Telemetriseddel modtages fra stamafsnit (udfyldt med patientlabel, afsnit og stuenummer, indikation for telemetri, symptomer, samt anden relevant information (pacemaker evt. hjertemedicin)).
  Telemetrinummer noteres på telemetrisedlen – kontrollér sammen med sygeplejerske fra stamafsnit, at det er den korrekte telemetri.

 2. 2. Telemetrien kodes ind i overvågningssystemet, og der signeres med navn på telemetrisedlen.

 3. 3. Når stamafsnittet ringer og orienterer om, at telemetrien er sat på, tændes for signalet på ”Tænd/Sluk”, og Alarmen slås til.
   

Hjerterytmen overvåges:

 1. 1. Hver dag mellem kl. 03.00-04.00 udskrives en døgnrapport for alle fjernmonitorerede patienter. Rapporten aflæses og vurderes ved kardiologiske speciallæge om morgenen og skal være klar til afhentning af stamafsnit kl. 09.30.

 2. 2. Stamafsnit ringer, hvis patienten skal have telemetrien af (fx ved bad, undersøgelse udenfor afsnit eller andet). Alarmen slås fra, og årsag noteres.
  Når patienten er tilbage og har fået telemetrien koblet på igen, ringer stamafsnittet igen. Det sikres, at signalet fungerer/hjerterytmen observeres, og alarmen slås til igen.

 3. 3. Hvis telemetrien udløser alarm på overvågningsskærmen på 202A (pga. ændringer i hjerterytmen eller af teknisk årsag) kontakter 202A stamafsnittet med besked om at tilse patienten.
  Handler det om hjerterytmeforstyrrelse, drøftes det med stuegangsgående læge i stamafsnittet eller medicinsk mellemvagt, som evt. konfererer patientens tilstand med kardiologisk bagvagt.
  Er det støj/uro eller manglende signal pga. en teknisk årsag (fx batterisvigt eller dårlig forbindelse), løses problemet i samarbejde med stamafsnittet. Det sikres, at der er signal igen.
  202A hjælper, i det omfang det er muligt, med at finde årsagen og kommer med forslag til handling.
  Handlinger kan være: skifte elektroder, ændre elektrodeplacering til bedre underlag, fjerne eventuelt hår ved/under elektroder, skifte batteri.

Telemetri seponeres og kommer retur:

 1. 1. Når hjerteovervågningen skal seponeres ringer stamafsnittet og informerer herom, når telemetrien tages af. Patienten fjernes fra overvågningsskærmen, hvorefter telemetri historik slettes.

 2. 2. Stamafsnit afleverer telemetrien rengjort og med snor, og den hænges ud i apparaturrummet.

 

Rengøring af telemetri

 • • Bændlen klippes af og kasseres

 • • Telemetri-ledningerne lægges i håndvasken og rengøres med en opvaskebørste med lidt opvaskemiddel. Tørres efter med en tør klud.
  TELEMETRI-LEDNINGER MÅ IKKE SPRITTES!!

 • • Telemetri-kassen tørres af med en hårdt opvreden klud og sprittes af efterfølgende (låget til batterier åbnes og skubbes helt af).
  TELEMETRI-KASSEN MÅ IKKE VÆRE VÅD!!

 • • Batterierne sættes i igen, låget og ledningerne sættes fast, og der sættes ny bændel på.