Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Billede 80

 

 

 1. Aftalens parter

  1. 1.1 Aftalens kommunale part

  1. 1.2 Aftalens regionale part

Region Nordjylland.

 1. Aftalens principper

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er jvf. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. nr. 997 af 29. juni 2016 (i det følgende benævnt som Bekendtgørelsen) enige om at indgå en standardaftale med Klinisk Funktion, der er ens for alle kommuner, og som bygger på parternes gensidige tillid og vilje til at samarbejde.

 1. Aftalens område, ikrafttrædelse og opsigelse

  1. 3.1 Område

Aftalen er en samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen om den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering som regionen stiller til rådighed for kommunerne via Klinisk Funktion i henhold til Bekendtgørelsen. Aftalen dækker såvel reform om førtidspension og fleksjob som reform om sygedagpenge.

Region Nordjylland har valgt at oprette Klinisk Funktion med udgangspunkt i Den Socialmedicinske Enhed(SME) under Aalborg Universitetshospital.

Bekendtgørelsens § 4 fastsætter, at Klinisk funktion skal levere følgende ydelser til kommunen:

1) ”Sundhedskoordinatorfunktion som repræsentant i rehabiliteringsteamet og til sundhedsfag-lig rådgivning i løbende sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension og i sygedagpengesager, der er visiteret til kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge”.

2) Udtalelse fra sundhedskoordinator i sager om førtidspension, hvor kommunen behandler sagen uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. § 18, stk. 2, i lov om so-cial pension”.

3) ”Udtalelse fra sundhedskoordinator om, hvorvidt der kan anbefales en anden behandling i

 sager, hvor en person afviser at modtage lægebehandling, jf. § 26”.

 

4) ”Vurdering i klinisk funktion i sager, der skal behandles eller er under behandling i rehabilite-ringsteamet, vurdering i løbende sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension samt vurdering i sygedagpengesa-ger, der er visiteret til kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge”.

”Stk. 2. Den sundhedsfaglige behandling af borgeren, herunder i almen praksis, sker som hidtil efter reglerne i sundhedslovgivningen.”

Aftalen omfatter endvidere sundhedskoordinators opgave i forbindelse med bekendtgørelsens §10 om Åbenbare sager.

  1. 3.2 Ikrafttrædelse og opsigelse

Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen og fortsætter indtil den af en af parterne opsiges ved skriftlig henvendelse til den anden part. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udløb den 1. i en måned. Ved underskrift af nærværende aftale bortfalder den tidligere aftale mellem parterne.

Lovmæssige ændringer i bekendtgørelsen eller lovgivningen kan ændre forudsætningerne for denne aftale, og såfremt, der sker lovmæssige ændringer skal der ske en drøftelse af aftalens indhold på baggrund heraf. Hvis der er tale om ændringer af væsentlig betydning for denne aftales indhold, kan hver af parterne kræve aftalen genforhandlet og parterne skal genforhandle aftalen i løbet af 3 måneder.

En part kan, udover lovgivningsmæssige ændringer, til enhver tid anmode om en genforhandling af aftalen, såfremt forudsætninger for aftalen ændres væsentligt.

Aftalen kan til enhver tid ændres ved aftale mellem parterne.

  1. 3.3 Følgegruppe

Der nedsættes en Følgegruppe til aftalen.

Følgegruppen har denne sammensætning:

2 repræsentanter for Region Nordjylland
4 repræsentanter for kommunerne fordelt på de 4 kommunale klynger
1 repræsentant fra Hospitalsledelsen

1 repræsentant fra Socialmedicinsk Enhed

1 repræsentant for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Kontor Midt/Nord

 

Formanden udpeges blandt de regionale repræsentanter.

 

Følgegruppen sekretariatsbetjenes af Region Nordjylland.

 

Følgegruppen har mulighed for at nedsætte undergrupper til belysning af praktiske og tekniske spørgsmål.

 

Følgegruppen har følgende opgaver:

 • • Løbende følge den generelle udvikling i samarbejdet omkring reformerne og følge op på samarbejdsaftalen.

 • • Følge kommunernes forbrug af sundhedskoordinator samt løbende opfølgning på udvikling af opgavevolumen, dette ift.:

  • Udvikling af antallet af sager til rehabiliteringsmøder og antal møder.

  • Udvikling af rekvirering af attester fra Klinisk Funktion.

  • Udvikling i anvendelsen, sparring i løbende sager (klippekort)

  • Udviklingen i antallet af Åbenbare sager

 • • Drøfte og afklare principielle spørgsmål ift. samarbejdet.

 • • Drøfte behov for nye tiltag.

 • • Følge lokale og nationale evaluerings- og kvalitetssikringstiltag.

 • • Drøfte behov for revision af samarbejdsaftale og overvåge, at der er sammenhæng mellem opgaver og økonomi i aftalen. Dette drøftes min. 1 gang årligt.

I Følgegruppen drøftes eventuelle generelle problemstillinger eller tvister, der ikke kan afgøres på lavere niveau. Begge parter forpligter sig til at respektere beslutninger truffet i Følgegruppen.

Hvert år afgives en kort status til orientering til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler.

  1. 3.4 EG-Kommuneinformation

Socialmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital har indgået aftale med EG-Kommuneinformation omkring elektronisk kommunikation. Udgifterne hertil finansieres via taksten, som alle kommuner afregnes.

Det er et udgangspunkt for aftalen, at alle kommuner anvender MediconnectProces.

 1. Sundhedskoordinatorfunktionen

Sundhedskoordinator udgår fra Klinisk Funktion. Sundhedskoordinator er speciallæge i samfundsmedicin (socialmediciner), almen medicin, arbejdsmedicin eller andet relevant speciale eller læger i uddannelse til samfundsmedicin. Sundhedskoordinatorfunktionen kan også i visse tilfælde efter aftale varetages af en psykolog fra Klinisk Funktion.

Sundhedskoordinator indgår i det øvrige arbejde i Klinisk Funktion, men vil ikke kunne udfærdige speciallægeerklæringer eller psykologundersøgelse vedrørende klienter, som sundhedskoordinator har kendskab til via arbejdet i rehabiliteringsteam jf. bekendtgørelsen.

  1. 4.1 Sundhedskoordinators opgaver

Overordnet er sundhedskoordinatorens opgaver jf. bekendtgørelsens § 5 ”at bidrage med en sundhedsfaglig rådgivning i forhold til borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse i de sager, som kommunen vurderer, skal behandles i rehabiliteringsteamet, herunder sager om jobafklaringsforløb og sygedagpengesager, der er visiteret til kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge”. I de sager om jobafklaringsforløb, hvor rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling om, hvorvidt borgeren skal tilbydes et nyt jobafklaringsforløb, skal sundhedskoordinator endvidere bidrage med sundhedsfaglig rådgivning i forhold til, om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

 

Sundhedskoordinatorfunktionen i åbenbare sager om førtidspension

Jf. §10 ”er det Sundhedskoordinatorens opgave at udarbejde en udtalelse i sager om førtidspension, når kommunen overvejer at behandle sagen uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet som følge af, at kommunen vurderer, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, og sagen ikke vedrører en person, der er terminalt syg jf. § 18, stk 2, i lov om social pension”.

Rehabiliteringsmøderne

Sundhedskoordinator deltager i mødet i rehabiliteringsteam og deltager på lige fod med de øvrige medlemmer i dialogen med klienten. Såfremt en sundhedskoordinator har forfald på dagen for et aftalt møde i rehabiliteringsteam stilles der som udgangspunkt en vikar til rådighed. Aflysninger af møder som følge af, at sundhedskoordinator er forhindret i at deltage, hæfter kommunerne ikke for. Når en sag sættes på dagsordenen, forventes det, at den er så velbelyst som muligt både socialt og helbredsmæssigt i forhold til, hvilken påtænkt indsats, der har dannet grundlag for sagens forelæggelse. Det pointeres, at især sager til jobafklaringsforløb kan være sparsomt lægeligt belyst, grundet den stramme deadline for disse sagers forelæggelse samt tillige, at det er forudsat i lovgivningen, at disse sager som udgangspunkt behandles alene på baggrund af LÆ 285. Det er kommunens ansvar, at sagen er tilstrækkeligt belyst.

Ifm. sagens behandling har kommunen indhentet samtykke fra borgeren til, at Klinisk Funktion kan behandle sagen og indhente yderligere oplysninger. Sundhedskoordinatoren må ikke selvstændigt indhente information fra sygehusjournaler, men kan kontakte Almen Praksis eller andre relevante læger for yderligere information.

Fremsendelse af sager der skal behandles i rehabiliteringsteam

Sagerne fremsendes elektronisk via MediconnectProces, til Socialmedicinsk Enhed. Sager efter Reform af Førtidspension og Fleksjob (FØP-sager), fremsendes senest 8 hverdage før, sagerne er berammet til møde i Rehabiliteringsteam. I særlige tilfælde, såsom i hastesager, kan der aftales en anden frist. En hastesag forstås som en sag, der haster grundet hensyn til borgeren, f.eks. hvis der er tale om en person med livstruende sygdom. Sygedagpengesager (jobafklaringsforløb og kategori 3-sager), der skal behandles sendes senest 5 hverdage før mødet, men det tilstræbes, at disse sager er fremsendt inden 8 hverdage før mødet.

Hvis sundhedskoordinator efter gennemgang af sagen finder, at den ikke er tilstrækkeligt belyst til behandling i rehabiliteringsteam, kan sundhedskoordinator foreslå kommunen at tage sagen af dagsordenen og indhente yderligere dokumentation, f.eks. i form af speciallægeerklæring.

Sundhedskoordinatorerne kan i den forbindelse anbefale henvisning til Klinisk Funktion jf. bekendtgørelsen.

 1. Klinisk Funktion

I det følgende er beskrevet de vurderinger, som Klinisk Funktion skal tilbyde kommunerne og som kommunerne indhenter via Klinisk Funktion, når det er aktuelt.

Vurderinger i Klinisk Funktion af borgernes muligheder for arbejde eller uddannelse:

 • Speciallægeattest (5.1)

 • Rådgivning i løbende sager (5.2)

Af bekendtgørelsens § 13 fremgår, ”at Kommunen kan anmode klinisk funktion om vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til mulighederne for arbejde eller uddannelse i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet, i løbende sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, sager om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og sager om førtidspension samt i løbende sager om sygedagpenge, der er visiteret til kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge”.

  1. 5.1 Speciallægeattesten fra Klinisk Funktion

Jævnfør Bekendtgørelsen skal regionen levere speciallægeattester via Klinisk Funktion til kommunerne. Det kan være i forbindelse med eller efter møderne i rehabiliteringsteamene. Der er tale om vurdering af borgernes helbredssituation i forhold til mulighederne for arbejde eller uddannelse.

Lægeattesterne fra Klinisk Funktion leveres senest 14 dage efter konsultation og senest 30 dage efter, at anmodningen fra kommunen er modtaget.

  1. 5.2 Løbende sager til sundhedskoordinator

Af Bekendtgørelsens § 11 fremgår, ”at det er sundhedskoordinatorens opgave at bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse i løbende sager”.

Jvf. Bekendtgørelsens §1, stk. 4 defineres en løbende sag ”som sager, hvor borgeren er i jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, modtager tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller modtager førtidspension, eller modtager sygedagpenge og er visiteret til kategori 3, jf. § 12 i lov om sygedagpenge, og hvor kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning som led i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet”. Det kan eksempelvis være i sager, hvor der er opstået ændringer i borgerens situation og helbredsforhold, herunder sager om sygedagpenge visiteret til kategori 3 og jobafklaringsforløb, hvor kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning til vurdering af, om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. henholdsvis § 7 i lov om sygedagpenge og § 16, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Samarbejdsaftalen omfatter kun forløb relateret til aktuelle bekendtgørelse og ikke tidligere flexjob tildelt før reformen.

Der kan opstå væsentlige og varige ændringer i borgerens situation og helbredsforhold med betydning for arbejdsevnen, som indebærer, at kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning i sagen. Det er kommunen, der vurderer om der er behov for sundhedsfaglig rådgivning. Det er sundhedskoordinatoren, der yder denne rådgivning.

 

Sundhedskoordinator har journalpligt i forbindelse med al kontakt med klienten. Sundhedskoordinators notater tilgår den kommunale journal og opbevares desuden i Klinisk Funktion.

 1. Kapacitet

  1. 6.1 Skøn over sager til Sundhedskoordinatoren

 

For 2017 og fremover giver kommunerne indmelding to gange årligt, senest primo november og primo maj, som gælder for et halvt år ad gangen.

 

Dvs. eksempelvis for 2017 – meldes ind senest primo november 2016 og primo maj 2017 for kommende halve år. Disse indmeldinger gælder således for perioderne hhv. 1. januar - 30. juni 2017 og 1. juli – 31. december 2017. Kommunerne tilstræber at sende indmeldingerne så tidligt som muligt.

 

Kommunerne indmelder ved samme lejlighed eventuelle ønsker til antal korte møder til mundtlig sparring i løbende sager. Såfremt sådanne møder ikke gennemføres, gælder de samme principper som ved andre møder.

 

I forhold til indmelding vedr. aktivitet for 2017 opgives et eventuelt behov for møder til sparring løbende sager.

 

Det skønnede antal møder lægges til grund for regionens dimensionering med sigte på at kunne levere ydelserne til kommunen.

  1. 6.2 Skøn over attester til Klinisk Funktion

 

For 2017 og fremover giver kommunerne indmelding to gange årligt, senest primo november og primo maj, som gælder for et halvt år ad gangen.

 

Dvs. eksempelvis for 2017 – meldes ind senest primo november 2016 og primo maj 2017 for kommende halve år. Disse indmeldinger gælder således for perioderne hhv. 1. januar - 30. juni 2017 og 1. juli – 31. december 2017. Kommunerne tilstræber at sende indmeldingerne så tidligt som muligt.

 

Det skønnede antal attester lægges til grund for regionens dimensionering med sigte på at kunne levere ydelserne til kommunen.

 1. Aktivitet og økonomi

Der tages afsæt i en fast mødeaktivitet på baggrund af kommunernes indmeldinger. Dette indebærer, at kommunerne ½ årligt indmelder ønsker om et antal møder, se afsnit 6.1 og 6.2.

 

På halv årsbasis ligger mødeaktiviteten fast og kan således ikke aflyses.

 

Hvis der i perioden måtte opstå væsentligt behov for afholdelse af flere møder, og det ikke er muligt at ”købe” overskydende møde-kapacitet fra andre kommuner, kontaktes Klinisk Funktion herom hurtigst muligt mhp. muligheden for allokering af lægeressourcer til opgaven.

 

Såfremt der måtte være møder, som kommunen ikke kan afholde eller hvor kommunen har færre sager på mødet, kan kommunen vælge:

 • At bytte mødet med eller ”sælge” mødet til en anden kommune, såfremt dette er muligt.

 • At få udført sundhedsfaglig rådgivning[1] denne dag til mødetaksten.

 • At anvende dagen til mundtlig sparring i løbende sager(der trækkes ikke klip)

 

Ved ønske om at sælge mødet til en anden kommune eller evt. bytte en dag med en anden kommune, skal afgivende kommune selv skrive i god tid til den angivne kontaktperson i de andre kommuner (se kontaktpersonslisten).

 

Ved aftale om bytte eller salg af møde sender afgivende kommune besked herom til Klinisk Funktion pr. mail eller pr. telefon samme med dokumentation for aftalen med modtagende kommune. Det kan være i form af oplysninger vedr. hvilken kommune, som har aflyst mødet, samt hvilken kommune, som kan anvende mødet. Klinisk Funktion sørger for ændring i fakturering til kommunerne.

 

Det anbefales vejledende, at dette sker i så god tid som muligt og senest 3 uger før mødet skal afholdes, af hensyn til, at en anden kommune kan nå at anvende det. I særlige tilfælde kan denne frist aftales kortere, dog skal der være tid til, at sundhedskoordinator kan nå at forberede sager inden for den aftalte tid på 8 hverdage før et møde.

 

Borgeres udeblivelse fra aftaler i Klinisk Funktion

Såfremt en borger udebliver 2. gang fra aftale vedr. udarbejdelse af attest, opkræver Klinisk Funktion det fulde honorar. Kommune eller borger kan aflyse aftale vedr. attest senest 8 hverdage før aftale.

 

  1. 7.1 Klippekort til løbende sparring

Udgangspunkt for samarbejdsaftalen er, at sparring i løbende sager kan forekomme løbende. Der kan være tale om mundtlig eller skriftlig sparring.

 

Mundtlig sparring kan også forekomme i forlængelse af et rehabiliteringsmøde – fx hvis et møde ikke er fyldt op med sager, og kommunerne har aktuelle sager, hvor der er brug for mundtlig sparring i. En anden mulighed er at aftale særskilte møder kun til mundtlig sparring i de løbende sager.

 

Kommunerne kan fortsat sende løbende sager ind til Klinisk Funktion til mundtlig sparring / skriftlige notater.

 

Møder til mundtlig sparring

Der er mulighed for at afholde kortere sparringsmøder (2-timers varighed) med løbende sager kun til mundtlig sparring. Til disse møder kommer sundhedskoordinator uforberedt på sagerne til et aftalt møde med de rådgivere, som har brug for mundtlig sparring. Det er kommunens opgave at forberede meget præcist, hvad der ønskes mundtlig sparring på og fremlægge det for sundhedskoordinator på mødet. Endvidere stiller kommunen med en mødeleder, som sikrer, at mødet struktureres, så sagerne nås. Alternativt at kommunen forbereder en møderække ved de rådgivere, som har brug for sparring.

 

Hvis det på mødet viser sig, at der er behov for også skriftlige notater aftales, at sundhedskoordinator tager sagen med og udarbejder et skriftligt notat. Det efterfølgende skriftlige notat indgår i klippekortfunktionen. Hvis der viser sig behov for at sundhedskoordinator ganske kort skriver få linjer er det udgangspunktet, at det kan ske i forbindelse med den mundtlig sparring.

 

Der er udarbejdet en kort vejledning til kommunerne om forberedelse af sager til mundtlig sparring.

 

Med det formål at opnå størst mulig gennemsigtighed og overblik over tiden som udløses i rehabiliteringsmøderne til efterfølgende sparring i de løbende sager indføres et ”Klippekort”, hvor kommunerne kan trække på mundtlig sparring og skriftlig sparring

 

Hver mødedag udløser 2 timers sparring i løbende sager, som er indeholdt i mødetaksten[2].

 

Såfremt der ønskes sparring herudover, betales dette som en tilkøbsydelse pr. sag.

 

Såfremt kommunen har overskydende aktivitet på klippekortet, kan denne ligeledes anvendes til afregning af åbenbare sager.

Klinisk Funktion sikrer registrering af aktiviteten. Det er aftalt, at Klinisk Funktion hvert kvartal fremlægger en samlet statistik for Følgegruppen, der følger udviklingen og behov for justering af aftalen på dette punkt.

Ud over, at der gøres status i Følgegruppen vedrørende omfanget af kommunernes forbrug af sparring i de løbende sager, opfordres til, at kommunerne også følger med i eget forbrug. Følgegruppen vil undersøge, hvorvidt MediConnect kan bruges til dette formål.

Klippekortsmodellen vil blive evalueret i sommeren 2017 med henblik på at gøre status i forhold til anvendelse af modellen herunder om den fungerer i praksis.

  1. 7.2 Antal sager på møder

Udgangspunktet for afviklingen af en mødedag er behandlingen af 6 FØP-sager eller 10 sygedagpenge sager. Det er dog også muligt at kombinere de to sagstyper på et møde, ligesom der kan suppleres med sparring i de løbende sager.

 

Undtagelsesvist kan kommunen tage op til 7 FØP- sager eller 11 sygedagpenge sager på møde. Gennemsnitligt kan der dog ikke være mere end 6 eller 10 sager pr. møde indenfor et halvt år. Har kommunen haft mere end gennemsnitlig 6 eller 10 sager pr. møde, vil kommunen særskilt blive faktureret for de overskydende sager. Har kommunen flere afdelinger, opgøres for kommunen som helhed. Af hensyn til en fornuftig afvikling af møderne, skal en kommune med flere afdelinger tilstræbe en ligelig fordeling af sagerne.

 

Nedenfor fremgår vejledende kombinationer i forbindelse med antal FØP sager og antal sygedagpengesager:

 

FØP sager

Antal sygedagpengesager

6

0

5

2

4

3

3

5

2

6

1

8

0

10

 

Løbende sparring på mødedage, hvor møderne ikke er fyldt op med sager, har følgende konverteringsnøgle:

 • 1 FØP sag kan erstattes af 3 sager til mundtlig sparring eller 1 sag til skriftlig sparring.

1 sygedagpengesag kan erstattes af 1-2 sager til mundtlig sparring.

 

Det vil sige, såfremt en mødedag ikke er fyldt op med FØP sager og/eller sygedagpenge sager, kan mødet kombineres med mundtlig sparring og/eller skriftlig sparring. Eksempelvis, hvis en mødedag består af 4 FØP sager, er der mulighed for 6 sager til mundtlig sparring, eller 2 sager til skriftlig sparring for at fylde dagen ud. En sag til mundtlig sparring kan i gennemsnit tage op til 20 minutter.

 

Løbende sparring på disse møder trækkes ikke fra klippekortet, da det er en del af en mødedag.

 

  1. 7.3 Åbenbare sager

Åbenbare sager behandles løbende af sundhedskoordinator. De sendes via Mediconnect, og fristen for svar til kommunen er 10 hverdage fra sagen er modtaget.

 1. Betaling

Bekendtgørelsens bestemmelser fastsætter, at kommunen skal betale for sundhedskoordinator og ydelserne fra Klinisk Funktion.

 

Afregningen tager udgangspunkt i elementerne i bekendtgørelsens Kapitel 6, som bl.a. omhandler hvad der medgår i prisfastsættelse og afregning.

 

Afregning for Sundhedskoordinator

Grundlaget for beregningen af timeløn tager udgangspunkt i en timeløn pr. speciallægetime, hvor følgende omkostningselementer indgår:

 

 • Lønomkostninger

 • Befordring

 • Husleje

 • It udgifter herunder EG-kommune kommunikation som er indregnet i taksten

 • Administrative omkostninger

 

Samlet pris pr. mødedag

Der er fastsæt en fast pris pr. møde på 13.249 kr. (2016-niveau), beregnet ud fra 6 sager efter FØP-reformen.

 

Pris for speciallægeattester (punkt 5.1.)

Disse afregnes efter en fastprisaftale på 14.950 kr. pr. henvist sag (2016 niveau). Denne afregning dækker alle omkostninger i Klinisk Funktion, direkte lønomkostninger, materialer, tolk, husleje, mv.

 

Priser for løbende sparring som tilkøbsydelse

Såfremt der er behov for yderligere løbende sparring betales dette som en tilkøbsydelse:

 • Skriftlig sparring pr. sag 1.168 kr. (2016-niveau)

 • Mundtlig sparring pr. sag 390 kr. (2016-niveau)

 

Pris for åbenbare sager

Åbenbare sager betales som en ydelse pr. sag fastsat ud fra en FØP-sag uden mødeafholdelse og opfølgning. Prisen er 1.168 kr. (2016-niveau

 

I det omfang en kommune har overskydende aktivitet på klippekortet kan dette anvendes til betaling heraf, idet en sag vil trække 1 times forbrug på kortet = ydelsen ”skriftlig sparring”.

 

Alle priser efter denne aftale reguleres pr. 1. januar i henhold til Danske Regioners lønfremskrivning for sundhedsområdet.

 1. Samarbejde

Der er aftalt følgende rammer for det daglige samarbejde:

 • • Samarbejdet koordineres direkte mellem den enkelte kommune og Klinisk Funktion.

 • • Det aftales halvårligt så vidt muligt, hvilke dage der afholdes møde i rehabiliterings-teamene.

 • • Det tilstræbes, at hver kommune tilknyttes en fast sundhedskoordinator. I større kommuner, hvor der er flere rehabiliteringsteams, tilknyttes flere faste sundhedskoordinatorer.

 • • I hastesager kan de aftalte tidsfrister fraviges, og sundhedskoordinator træder til hurtigst muligt. Sager defineres som hastesager, når hensynet til klientens sociale eller sundhedsmæssige problemstilling tilsiger det.

 • • Eventuelle uoverensstemmelser eller utilfredsheder, skal søges løst på laveste mulige organisatoriske niveau. Det tilstræbes den kommunale ledelse kontakter ledelsen af Klinisk Funktion, såfremt der ikke kan findes en løsning fagpersonalet imellem – eller omvendt.

 

Generel rådgivning og vejledning af sagsbehandlere i forbindelse med sygedagpengesager, kontanthjælpssager, sager om fleksjob og førtidspension, der ikke er omfattet af sundhedskoordinatorfunktionen, herunder med udfærdigelse af lægelige notater og sammenfattende notater.

Denne opgave varetages ud fra kontrakt eller som tilkøb af enkeltydelser (Sundhedsfaglig rådgivning).

 1. 10 Underskrifter

Hermed underskrives aftalen administrativt med forbehold for eventuel efterfølgende politisk godkendelse.

 

 

For XX KommuneFor Region Nordjylland
Dato og underskriftDato og underskrift

 

   

 

 

 

 

 

 

Billede 1

 

[1] Jævnfør Bekendtgørelse 1556 af 23/12/2014, LOV nr. 1482 af 23/12/2014, Bekendtgørelsen om Sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering mv.

[2] Timerne fra rehab-møderne sættes ind på klippekortet og anvendes til sparring i de løbende sager. Et eksempel her på er, at for eksempel 100 rehab-møder således udløser 200 timer på klippekortet.