Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Psykiatrien i Region Nordjylland og Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland

Beskrivelse

 1. 1. Politiet fremsender anmodning om iværksættelse af idømt foranstaltning til Retspsykiatrien, Psykiatrien i Region Nordjylland.
  Med anmodningen er vedlagt kopi af domsudskrift, mentalobservationserklæring, evt. § 808-undersøgelse og evt. særlige, relevante sagsakter i forbindelse med den pådømte kriminalitet.

 

 1. 2. Ledende overlæge i Retspsykiatrien visiterer sagen ved sagens modtagelse og videresender til Central Visitation, jf. nedenfor, eller visiterer sagen til behandlingsansvarlig overlæge i egen afdeling, såfremt det er Retspsykiatrien, der skal varetage behandlingen.
  Hvis sagen viderevisiteres til anden afdeling, videresender Retspsykiatrien ovennævnte til Central Visitation, som videresender til relevant ambulatorium/afdeling. (Eller Retspsykiatrien videresender direkte til Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium i Risskov, hvis der er tale om en patient under 18 år, idet der er indgået aftale om, at alle behandlingsdømte under 18 år i Region Nordjylland skal behandles i Risskov).
  Der laves en intern procedure i alle enheder, som sikrer umiddelbar udpegning af en behandlingsansvarlig overlæge.
  Efter intern visitation til behandlingsansvarlig overlæge, som sker, så hurtigt det er muligt, og således at de relevante tidsfrister kan overholdes (henholdsvis 14 dage ved dom til indlæggelse og 4 uger ved dom til ambulant behandling efter modtaget meddelelse om dom), tilbagesender Central Visitation til politikredsen (sekretær/sagsbehandler i Juridisk Sekretariat) kvittering for modtagelse af patienten med samtidig angivelse af behandlingsansvarlig overlæge med angivelse af, hvornår behandling påbegyndes.

Kriminalforsorgen og Statsadvokaten orienteres ved kopi af kvitteringsskrivelse til politiet.

 

 1. 3. Kriminalforsorgen har oftest ikke kontaktet behandlingsansvarlig overlæge inden første planlagte kontakt, hvorfor behandlingsansvarlig overlæge i forbindelse med sin første kontakt til patienten (eller evt. forud herfor, hvis man ønsker fælles kontakt), kontakter Kriminalforsorgen med henblik på afholdelse af koordinationsmøde eller anden planlægning af fælles handleplan.

 

 1. 4. Relevante samarbejdspartnere kan evt. inviteres med til koordinationsmøder. Dette aftales mellem den behandlingsansvarlige overlæge og Kriminalforsorgen.

 

 1. 5. På første koordinationsmøde/koordinationskontakt fastlægges en foreløbig handleplan for det videre forløb for patienten, ligesom det aftales, hvem der er ansvarlig for de enkelte elementer i handleplanen.

 

 1. 6. Handleplanen revurderes løbende efter behov. Dette kan ske på et møde mellem de involverede samarbejdspartnere, telefonisk eller ved fremsendelse af relevante journalnotater.

 

 1. 7. Ved frivillig indlæggelse i psykiatrien orienteres Kriminalforsorgen og den behandlingsansvarlige overlæge (hvis denne ikke har været involveret) snarest herom, således at der ved denne kontakt er mulighed for at komme med bemærkninger om evt. fortsat indlæggelse/tilbageholdelse i henhold til dommen. Kriminalforsorgen orienteres forud for udskrivning og indkaldes til udskrivningsmøder, og under alle omstændigheder vurderes risiko for recidiv af kriminalitet i forbindelse med udskrivelse.
  Der fremsendes efterfølgende kopi af koordinationsplan til Kriminalforsorgen.

  Indlæggelse i henhold til foranstaltningsdommen kan kun ske i samarbejde mellem behandlingsansvarlig overlæge og Kriminalforsorgen (og ikke efter beslutning fra bosteder). Ansvarlig socialrådgiver i Kriminalforsorgen kontaktes i dagtimerne.
  Beslutninger om indlæggelse i henhold til dommen kan i vagttiden træffes af psykiatrisk bagvagt, jf. instruksen: Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter idømt behandlingsdom.
  I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at orientere såvel behandlingsansvarlig overlæge som Kriminalforsorgen næstfølgende hverdag, men ved behov (f.eks. tvivl) kan ansvarlig rådgiver i Kriminalforsorgen uden for Kriminalforsorgens åbningstider kontaktes:

 

 • • Marianne Leth, når det drejer sig om Kriminalforsorgen, Afdelingen i Aalborg

 • • Ellen Brüel, når det drejer sig om Kriminalforsorgen, Afdelingen i Holstebro

 

(Kriminalforsorgens telefonnumre vil være tilgængelige i Informationen i Psykiatrien i Region Nordjylland, tlf.nr. 97643000)

 

 1. 8. Ved indlæggelse (også frivillig), hvor der i dommen er fastsat en længstetid for indlæggelse, jf. straffelovens § 69, påhviler det psykiatrien at give Statsadvokaten besked herom. Ved korterevarende indlæggelser sker dette mest hensigtsmæssigt i forbindelse med patientens udskrivning.

 

 1. 9. Ved Statsadvokatens kontrol med varigheden af foranstaltningsdomme, fremsender Statsadvokaten høring til Kriminalforsorgen, som efterfølgende indhenter udtalelse fra den behandlingsansvarlige overlæge. Denne udtalelse tilbagesendes via Kriminalforsorgen inden for en frist på 2 måneder.
  Der kan dog forekomme tilfælde, hvor sagen er af så hastende karakter på grund af anklagemyndighedens frist for indbringelse for retten, at der er behov for, at udtalelsen tilbagesendes inden for en kortere frist.
  Såfremt behandlingsansvarlig overlæge ikke responderer inden for den aftalte tidsfrist, sendes rykker til den ledende overlæge; for Retspsykiatrien sendes den til:
  retspsykiatri@rn.dk, att.: Sussi Guldhammer Fredenslund, for Almenpsykiatri-en sendes henholdsvis i Klinik Syd til: psykiatri.syd@rn.dk, att.: Inger Brødsgaard, og Klinik Nord til: psykiatri.nord@rn.dk, att.: Jens Holmskov.
  Hvis der er tvivl om, hvem der er behandlingsansvarlig overlæge fremsendes skrivelsen til Retspsykiatrien på:
  retspsykiatri@rn.dk, som videreformidler skrivelsen.

 

 1. 10. Henvisninger til udredning/vurdering af behandlingsbehov for patienter med vilkår om psykiatrisk behandling i forbindelse med betingede domme + kopi af domsudskriftet fremsendes direkte til Central Visitation, hvorefter patienterne (som psykiatriens øvrige patienter) har ret til udredningssamtale indenfor 30 dage.
  Henvisningen fremsendes til Central Visitation via sikker mail på:
  psykiatri.central-visitation@rn.dk.

  Henvisningsskema (vedhæftet i forlængelse af samarbejdsaftalen).

 

 1. 11. Ovenstående samarbejdsaftale revurderes på et årligt samarbejdsmøde mellem Psykiatrien og Kriminalforsorgen.

 

Aftalen er gensidigt bekræftet og besluttet trådt i kraft juni 2022.